Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pleśń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
EN
In the article, the authors presented the results of microbiological air quality studies in selected buildings with additional thermal insulation applied from the inside using a silicate and lime system, as well as the results of a survey study concerning the comfort of use of said buildings. The microbiological air quality studies, conducted in buildings immediately prior to and after the application of additional thermal insulation using silicate and lime sheets, demonstrated a significant decrease in the number of mould spores in interior spaces. This was also reflected in the results of a survey study. The survey study was conducted with users of public and commercial buildings and municipal housing buildings in Krakow. Thanks to the additional insulation applied from inside using the silicate and lime system, all of the utilitarian parameters of internal spaces had improved. The most significant changes concerned parameters like comfort of use, the aesthetic of the spaces and breathing comfort. According to experts, the silicate and lime system was also rated highly in terms of the analsed parameters.
PL
W przypadku remontu i termomodernizacji użytkowanych budynków zabytkowych lub obiektów objętych ochroną konserwatorską, dążenie do uzyskania wartości parametrów charakterystycznych dla budownictwa energooszczędnego, z jednej strony przekłada się na oszczędności eksploatacyjne, z drugiej jednak strony, wiąże się np. z ograniczeniem powierzchni użytkowej, z uwagi na konieczność docieplenia ścian od wewnątrz. Kontrola występowania zagrzybienia w budynkach oraz jego ograniczenie, wymaga całościowego podejścia do procesu budowlanego i eksploatacyjnego, uwzględniającego m.in. aspekty termoizolacji, ogrzewania, wentylacji, materiałów wykończeniowych jak również odpowiedniej konserwacji pomieszczeń. Nadmierny rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach użytkowych jest przyczyną problemów zdrowotnych użytkowników oraz pogorszenia się stanu komfortu użytkowania pomieszczeń. Ludzie spędzają coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza jest tak ważna. Jednym z kompleksowych rozwiązań dotyczących poprawy warunków użytkowania pomieszczeń jest zastosowanie systemu dociepleń od wewnątrz płytą silikatowo-wapienną, będącą przedmiotem badań w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych metod trwałej likwidacji przyczyn i skutków powstawania pleśni w budynkach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania z zastosowaniem nowych kompozycji materiałów oraz technik aplikacyjno-wykończeniowych” (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0535/17), zakwalifikowanym do dofinansowania w ramach naboru konkursu nr 3/1.1.1/2017 POIR 2014-2020 ogłoszonego przez NCBR. W artykule przedstawiono jedynie część, spośród obszernych, przeprowadzonych w ramach projektu badań. W niniejszej pracy skupiono się na aspekcie komfortu użytkowania obiektów docieplonych od wewnątrz proponowanym systemem. Ocenę przeprowadzono na podstawie badań czystości mikrobiologicznej powietrza. Podjęto również próbę określenia subiektywnej oceny ogólnego komfortu odczuwanego przez użytkownika. W tym celu przeprowadzono badania sondażowe wśród użytkowników lokali docieplonych proponowanymi płytami silikatowo-wapiennymi.
3
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
4
Content available remote Typowe problemy na polskich dachach
PL
W artykule przedstawiono zasady prawidłowego osadzania stolarki oraz ocieplania połączenia mur-rama okienna.
EN
The article presents the rules for the correct installation of window and door joinery and thermal insulation of the wall-window joint.
EN
This paper presents information on the methods of construction and selection of materials, for the manufacturing of a medical device – a syringe filter. The main scope of the research was numerical simulation made in order to optimize the injection process. This simulation comprised of two parts: the first in which the chosen optimal number and position of injection points on the surface, and a second with the chosen optimum wall thickness, using a pre-selected injection points.
PL
Jedną z przyczyn występowania wad w przegrodach budowlanych, poddawanych termomodernizacji jest dosyć częsty brak szczegółowych rozwiązań projektowych, opartych na analizach stanu przedprojektowego i końcowego. Spowodowane to jest m.in. niską świadomością zarządców obiektów o skutkach nieuzasadnionych działań (lub ich braku) oraz pozornym oszczędzaniem zarówno na opracowaniach projektowych, jak również na samym wykonawstwie. Brak instrukcji eksploatacyjnych obiektów często przyczynia się do ich szybszego zużywania się, a nawet uszkodzeń. W artykule, w dużym skrócie, przypomniane zostały metody dociepleń od lat 70. ub. wieku do najpopularniejszych, stosowanych obecnie. Proces termomodernizacji obiektów budowlanych zbyt często traktowany jest przez projektantów i wykonawców rutynowo, w odniesieniu jedynie do wybranych, pojedynczych przegród, co też w okresie późniejszym skutkuje efektami innymi, niż zakładano. Wymienione wyżej problemy krótko omówiono na przykładzie kilku obiektów, dla których przegrody pionowe zostały prawidłowo docieplone.
EN
Contamination of cereal grains by mold is a serious threat to human and animal health and leads to economic losses. The antagonistic activity of yeast strains isolated from varied habitats against mold was assessed. Based on the in vitro experiments, three strains of yeasts, showing the antagonistic activity towards the growth of 13 mold species isolated from cereals, have been selected. The ability to inhibit the growth of mold was tested in wheat, rye, barley, and oat grains, the positive effect was demonstrated in wheat and rye grain only.
PL
Zanieczyszczenie ziarna zbóż pleśnią stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz prowadzi do strat ekonomicznych. Oceniono antagonistyczną aktywność szczepów drożdży izolowanych z różnorodnych siedlisk skierowaną wobec pleśń. Na podstawie doświadczeń in vitro wybrano trzy szczepy drożdży, wykazujące działanie antagonistyczne wobec wzrostu 13 gatunków pleśni, izolowanych ze zbóż. Zdolność do hamowania wzrostu pleśni badano w ziarnach pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, pozytywny efekt wykazano tylko w przypadku pszenicy i żyta.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
EN
Conducted study concerns the influence of fertilisation (manure, onion and tomato compost) and three strains of Trichoderma isolated from soils on the total number of moulds, including plant pathogens of the Fusarium and Alternaria and the yield of radish. The research proved that the number of the microorganisms were statistically significantly modified by the type of combination and the term of analyses. The number of moulds was the most strongly influenced by the addition of manure. On the other hand, the number of the Trichoderma was the highest in the soil enriched with tomato waste composts. The study did not prove any antagonistic effect of Trichoderma sp. isolates on the proliferation of Alternaria sp. The growth and development of Fusarium sp. was inhibited by onion compost with addition of strain Trichoderma - T3. The yield of radish was the highest in the soil fertilised with the manure and tomato composts with Trichoderma sp.- T1.
PL
Przeprowadzono badania, których celem było wykazanie wpływu nawożenia mineralnego i organicznego (ornikiem, kompostem cebulowym i pomidorowym) oraz trzech szczepów Trichoderma sp., wyizolowanych z gleby na ogólną liczebność grzybów pleśniowych, w tym patogenów roślinnych z rodzaju Fusarium i Alternaria, jak również plon rzodkwi. Wykazano, że liczebność analizowanych mikroorganizmów istotnie statystycznie modyfikowane były rodzajem kombinacji doświadczalnej oraz terminem analiz. Na liczbę grzybów pleśniowych najsilniej wpływał dodatek obornika. Z kolei namnażanie Trichoderma najsilniej stymulowały komposty wytworzone z odpadów pomidorowych. Nie wykazano inhibicyjnego wpływu zastosowanych izolatów Trichoderma sp. na namnażanie się Alternaria sp.. Ograniczenie rozwoju Fusarium sp. odnotowano w kombinacji z dodatkiem kompostu cebulowego, zainokulowanego szczepem T3. Plon korzeni i liści rzodkwi osiągnął najwyższe wartości w obiekcie nawożonym obornikiem oraz kompostem wytworzonym z odpadów pomidorowych z dodatkiem szczepu T1.
PL
W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
EN
The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.
EN
This paper describes the criterion for the protection of building envelopes against the growth of mould. As a criterion for assessing the risk to envelopes, the ƒRsi temperature factor is adopted. The paper provides the resultant temperature factor ƒRsi,max for the critical month in 61 areas in Poland for which typical year-long meteorological data is available on the website of the Ministry of Infrastructure and Development. While calculating the temperature factor, various room humidity classes were taken into account. The results of calculations of the temperature factor fRsi,max have been illustrated with isolines drawn for the whole area of Poland.
PL
W artykule opisano kryterium ochrony przegród budowlanych przed rozwojem grzybów pleśniowych. Jako kryterium oceny zagrożenia przegród przyjęto czynnik temperaturowy ƒRsi. Podano wyniki obliczeń wartości czynnika temperaturowego ƒRsi,max dla miesiąca krytycznego w 61 miejscach w Polsce, dla których dane dotyczące typowych lat meteorologicznych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. W obliczeniach czynnika temperaturowego uwzględniono różne klasy wilgotności pomieszczeń. Wyniki obliczeń wartości czynnika temperaturowego fRsi,max zilustrowano izoliniami sporządzonymi dla całego obszaru Polski.
16
Content available remote The interaction between the indoor environment and building construction
EN
The project listed in the acknowledgment focused on monitoring the occurrence of various fungus genera within building constructions of residential, non-residential and historic buildings. Fungoid organisms found on indoor surface of building constructions are a serious aesthetic and constructional/structural disadvantage with enormous impact on the interior environment of exploitable space. They can be found not only in rooms of old buildings, but also in newly built or reconstructed areas, where one would not expect them. Greater amounts of fungoid organisms occurring in artificial environments are harmful to humans. Therefore professional information provided to the public concerning their harmful impact not only on construction materials, but also on human health is very necessary.
PL
Celem projektu jest monitorowanie występowania różnych rodzajów grzybów wewnątrz konstrukcji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych oraz zabytkowych. Grzyby znajdowane na wewnętrznej powierzchni konstrukcji budowlanych w swojej najprostszej postaci jako pleśń są poważną estetyczną i konstrukcyjno-strukturalną wadą z ogromnym wpływem na jakość środowiska wnętrz. Można je znaleźć nie tylko w pomieszczeniach starych budynków, ale również w nowo budowanych lub przebudowywanych obiektach, gdzie nie powinny występować. Duża ilość grzybów obserwowana w sztucznie stworzonym środowisku w pomieszczeniach jest szkodliwa dla ludzi. Dlatego też profesjonalne informacje podane do publicznej wiadomości, dotyczące ich szkodliwego wpływu nie tylko na materiały budowlane, ale także na zdrowie ludzi, są bardzo potrzebne.
EN
The biocidal legislation of the European Union (Biocidal Products Directive - 98/8/EC - soon to replaced by the Biocidal Products Regulation in late 2013) will in the very near future severely limit the choice of algicides and fungicides which can continue to be used to provide a sustainable and effective solution in preventing the growth of surface moulds, algae and lichens which lead to the disfigurement and eventual failure of coatings. The paper will detail how this very legislation led to the development of Polymer Shielded Technology, a novel concept for the delivery of active ingredients to improve the long-term fungicidal and algicidal performance of coatings.
PL
Środowisko cukrowni zostało sprawdzone pod kątem występowania w nim biologicznych czynników zagrażanych zdrowiu pracowników cukrowni. Badaniom mikrobiologicznym poddano próbki powietrza, wymazy i odciski agarowe z maszyn, ścian, posadzek, kratek ściekowych, i odzieży ochronnej pracowników oraz wodę z pryszniców. Przeprowadzone badania wykazały duże zanieczyszczenie środowiska cukrowni pleśniami Nie wykryto drobnoustrojów niebezpiecznych dla zdrowia pracowników w strefach tzw. czystych. W strefach brudnych stwierdzano sporadycznie obecność ww. drobnoustrojów w liczbie nie przekraczającej 102jtk.
EN
Sugar factory environment went through a check aimed at detecting microbiological agents threatening employees' health. The research on the matter was conducted on air samples, swab5aswellasagarimprintstakenfrornmachines,walls, floors, floor drains, personal protective equipment and shower water The research shown significant contamination of the sugar factory with mould. In the so-called clean zones no agents infectious towards people were found. In the so-called dirty zones the mentioned agents were spotted sporadically and never above the level of 102 CFU.
EN
The aim of this research was to evaluate the microbiological indoor air contamination level in chosen facilities of the primary health-care for adults and children. The total numbers of mesophilic bacteria, staphylococci, coli-group bacteria and moulds in both surgery rooms and patients’ waiting rooms were determined. Air samples were collected with a MAS 100 impactor and the concentration of microorganisms was estimated by a culture method. The microbiological air contamination level was diverse: the number of mesophilic bacteria ranged from 320 to 560 CFU/m3, number of staphylococci – 10–305 CFU/m3, coli group bacteria – 0–15 CFU/m3 and moulds – 15–35 CFU/m3. The bacteriological contamination level of the air in examined community health centers was higher than described in the literature for hospitals and exceeded the acceptable values proposed for the surgery objects.
PL
Przedmiotem pracy była analiza liczebności mikroorganizmów w wytypowanych pomieszczeniach służby zdrowia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres badań obejmował określenie stężenia bakterii mezofilnych, gronkowców, bakterii grupy coli oraz grzybów pleśniowych w powietrzu poczekalni dla chorych, gabinetu lekarskiego oraz punktu szczepień. Próbki pobierano za pomocą aparatu MAS 100 firmy Merck a liczebność mikroorganizmów szacowano metodą hodowlaną. Stwierdzono, iż poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza badanych pomieszczeń był zróżnicowany. Liczebność bakterii mezofi lnych kształtowała się na poziomie 320–560 JTK/m3, gronkowców – 10–305 JTK/m3, bakterii grupy coli – 0–15 JTK/m3 a grzybów pleśniowych – 15–35 JTK/m3. Poziom zanieczyszczenia bakteriologicznego w badanej placówce opieki zdrowotnej był wyższy niż ten dopuszczalny dla pomieszczeń szpitalnych w tym sal operacyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.