Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnik napięciowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe, które są elementami cyfrowych stacji elektroenergetycznych. Stacje te do swego działania wykorzystują standard IEC 61850. Informacje o zmierzonych przez przekładniki niekonwencjonalne wielkościach przesyłane są do urządzeń typu IED w sposób cyfrowy, a nie analogowy, jak to się odbywało w przypadku przekładników konwencjonalnych. Opisano zasady działania przekładników niekonwencjonalnych wykorzystujących takie zjawiska fizyczne jak efekt Faradaya, Halla, Pockelsa oraz cewkę Rogowskiego, dzielniki pojemnościowe. Przedstawiono wady i zalety przekładników niekonwencjonalnych.
EN
The article describes nonconventional current and voltage instrument transformers, which are elements of digital power stations. These stations use IEC 61850 standard for their operation. Information on measurements measured by nonconventional instrument transformers are sent to IED devices in a digital way, not analog, as was the case with conventional instrument transformers. The principles of operation of nonconventional transformers using such physical phenomena as the Faraday, Hall, Pockels effect and Rogowski coil, capacitive dividers are described. The advantages and disadvantages of nonconventional instrument transformers are presented.
2
Content available remote Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekładnikami napięciowymi
PL
Zjawisko ferrorezonansu w sieci elektroenergetycznej jest znane i opisane od wielu lat. Trudno jednak jest jednoznacznie określić to zjawisko ze względu na jego znaczną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów sieci. W sieci elektrycznej z tym samym zestawem elementów może wynikać więcej niż jeden stan ustalony ferrorezonansu. Ferrorezonans może wystąpić w sieciach z izolowanym punktem neutralnym z udziałem indukcyjnych przekładników napięciowych i powodować ich uszkodzenia. Artykuł przedstawia zjawisko ferrorezonansu, warunki jego powstawania oraz podstawowe metody jego zapobiegania czy tłumienia.
EN
The phenomenon of ferroresonance in the power grid has been known and described for many years. However, it is difficult to clearly determine this phenomenon due to its considerable sensitivity to even small changes in the network parameters. An electrical network with the same set of elements may result in more than one steady state of ferroresonance. Ferroresonance may occur in networks with isolated neutral point involving inductive voltage transformers and cause the transformers damage. The article presents the phenomenon of ferroresonance, conditions of its arising and fundamentals of its prevention or suppression.
PL
Przedstawiono wyniki badań dokładności dwóch indukcyjnych przekładników napięciowych o przekładni 2000 V/100 V i klasie dokładności 0,5 dla warunków transformacji napięć sinusoidalnych i odkształconych.
EN
The paper presents results of accuracy tests of two 2000 V/100 V, 0,5 accuracy class, inductive voltage transformers – performed in conditions of sinusoidal and disturbed voltages transformation.
PL
W artykule przedstawiono analizę znanych i propozycje nowych rozwiązań układów pomiarowych napięcia i prądu stosowanych zwłaszcza w obwodach pierwotnych rozdzielni energetycznych średniego i wysokiego napięcia, z uwzględnieniem ich wad i zalet.
EN
In the paper the analysis of known and proposed new solutions of current and voltage measurement circuits used especially in MV switchgear primary circuits, together with their advantages and disadvantages has been presented.
PL
W warunkach niskiej jakości energii elektrycznej, gdy występują zaniki i zapady napięcia zasilania – mogą wystąpić krótkotrwałe stany nieustalone, będące źródłem impulsowych zaburzeń przewodzonych w obwodzie pierwotnym przekładnika napięciowego. Zaburzenia te są przenoszone do obwodu wtórnego przekładnika. Wartości maksymalne tych impulsów mogą nawet kilkakrotnie przekraczać wartości napięć znamionowych pierwotnego i wtórnego. Może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzeń pomiarowych lub zabezpieczeniowych przyłączonych do strony wtórnej przekładnika napięciowego, a nawet doprowadzić do ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego. Zaprezentowano wyniki analiz dotyczących wpływu parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy tych przekładników na wartości współczynnika transferu.
EN
In conditions of low power quality, when there are voltage interruptions and dips – there may be short transients states, which are the source of impulsive conducted disturbances in the voltage transformer primary circuit. These events are transferred to secondary circuit of the transformer. The maximum values of these impulses can even several times exceed the nominal values of primary and secondary voltages. This can lead to malfunction of measuring or protection devices connected to the secondary side of the voltage transformer and even damage them. The article presents developed calculation and measurement methods for specifying the transfer rates of impulsive conducted disturbances from primary circuit to secondary circuit of voltage transformer. In the paper the results of ­analyzes of the impact of construction parameters and operating conditions of tested voltage transformers on the values of the impulsive conducted disturbances transfer factor are also presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, alternatywne metody pomiaru średniego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Rozpatrywane są sposoby możliwe do stosowania tak w rozdzielni, jak i w głębi sieci. Skupiono się głównie na możliwości zastosowania sposobów alternatywnych oraz potencjalnego wykorzystania ich do współpracy z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową, gdzie nie zawsze wymagana jest duża dokładność pomiaru. Omawia się przede wszystkim izolatory z wkładkami reaktancyjnymi i rezystancyjnymi jako urządzenia wnętrzowe. Przedyskutowano także możliwość pomiaru napięcia i jego składowych symetrycznych na podstawie analizy pola elektromagnetycznego wokół przewodów linii napowietrznych. W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań urządzeń, które mogą posłużyć jako źródło sygnału napięciowego w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Przedyskutowano także, w końcowej jej części, wady i zalety konkretnych rozwiązań.
EN
The article presents selected, alternative method of MV measurement in distribution grid. Considered methods are possible for use as a substation, as well as the depth of the network. The focus is mainly on the possibility of using alternative methods and potential use them to cooperate with the power system protection, which does not always require high accuracy. It discusses primarily reactance insulators resistive as indoor unit. Is also discussed the possibility of voltage and its symmetrical components measurement based on the analysis of the electromagnetic field around the conductors of overhead lines. The paper presents the results of equipment tests, which can serve as a source of voltage signal in power automation and protection devices. Discussed are also the advantages and disadvantages of specific solutions.
PL
W styczniowym zeszycie „Elektroinstalatora” opublikowaliśmy pierwszy artykuł z działu poświęconego własnościom oraz rozwiązaniom konstrukcyjnym aparatów elektrycznych. Tym razem przedstawiamy informację o przekładnikach i przetwornikach napięciowych oraz prądowych, a także o rozdzielnicach prefabrykowanych.
PL
Wymagania techniczne stawiane przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) odbiorcom w zakresie przekładników stosowanych w układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczeń wynikają w głównej mierze z aktualnych aktów prawnych oraz zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD). Podstawowym zadaniem przekładników jest zapewnienie prawidłowości rozliczeń z dochowaniem odpowiedniej klasy dokładności oraz ochrona urządzeń przed skutkami zakłóceń w systemie elektroenergetycznym.
EN
The technical requirements placed by the Distribution System Operators to the consumers regarding transformers applied in measurement set and protection arise mainly from current law and Operation and Maintenance Manual of Distribution System approved by Energy Regulatory Office. The basic role of transformers is to ensure the accuracy of statements with the appropriate accuracy class and equipment protection against disruption effects in the power system.
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związanie z analizą właściwości metrologicznych indukcyjnych przekładników napięciowych podczas transformacji sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 50 Hz i wyższych. Wyniki tych badań pozwolą między innymi wstępnie określić wpływ badanego przekładnika na dokładność wyznaczania w układzie pośrednim wartości współczynnika THDU wykorzystywanego do określenia jakości energii elektrycznej oraz ocenę dokładności przekładnika podczas transformacji zaburzeń przewodzonych oraz sygnałów odkształconych.
EN
This paper presents analysis of metrological properties of inductive voltage transformers (VT) in conditions of transformation of sinusoidal signals of frequencies 50 Hz and higher. The results of these studies are useful in determining the impact of tested VT on designated, in indirect measuring system, values of total harmonic distortion factors (THDU) and its accuracy of transformation of conductive disturbances and distorted signals.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oraz wnioski dotyczące analizy wpływu wzrostu częstotliwości sinusoidalnego prądu pierwotnego oraz odkształcenia prądu o częstotliwości podstawowej 50 Hz na właściwości metrologiczne przekładników prądowych indukcyjnych. W przypadku wszystkich badanych przekładników stwierdzono pogorszenie ich właściwości metrologicznych ze wzrostem częstotliwości transformowanego prądu. W niektórych konstrukcjach, podczas transformacji przebiegów odkształconych, stwierdzono zwiększenie błędów całkowitych transformacji w stosunku do wynikających z ich klasy dokładności. Wzrost tych błędów powoduje pogorszenie dokładności podczas pośrednich pomiarów mocy lub energii z zastosowaniem tego przekładnika.
EN
The paper presents the results of the analysis and their conclusions on the impact of the increase of the frequency of sinusoidal primary current and the distortion of the primary current of frequency 50 Hz on the metrological properties of inductive current transformers. In the case of all tested CT with the increase of the primary current frequency their metrological properties were decreased. In some of tested constructions, during transformation of distorted currents of main frequency 50 Hz, total transformation errors were increased in relation to their value for sinusoidal currents of frequency 50 Hz. The increase in these errors will result in decrease of the accuracy in indirect measurements of the electric power and energy with the usage of this current transformer.
PL
Opisano badania laboratoryjne, których celem było wyznaczenie niedokładności pomiaru współczynnika THD przebiegu odkształconego po stronie wtórnej przekładnika względem określonej wybranej wartości tego współczynnika dla zadanych przebiegów pierwotnych. Określenie tej niedokładności daje możliwość zastosowania wprowadzanej przez przekładnik zmiany wartości współczynnika THD jako wielkości determinującej jego niedokładność transformacji dla przebiegu odkształconego.
EN
Abstract The subjects of the laboratory research were determination of the THO factor measurement inaccuracy caused by the instrument transformers in conditions of distorted signals transformation and investigation of the applicability of the usage of this phenomena in voltage and current transformers accuracy definition for distorted signals.
PL
Przedstawiono wnioski z analiz wyników badań charakterystyk transformacji przekładników napięciowych dla napięć pierwotnych o częstotliwościach z zakresu 200 Hz - 9000 Hz oraz podczas transferu napięć odkształconych wyższą harmoniczną o częstotliwości z tego zakresu. Wyznaczano wartość danej harmonicznej napięcia oraz jej przesunięcie fazowe przed i po transferze przez badane przekładniki napięciowe.
EN
Presented are conclusions drawn from analyses of voltage transformers transformation characteristics measurement results for primary voltages of frequencies 200-9000 Hz and during the transfer of voltages distorted by higher harmonic having the frequency of the same range. Determined is the value of the given voltage harmonic and its phase displacement before and after the transfer through the examined voltage transformers.
PL
Najważniejszym zadaniem energetyki jest zapewnienie niezawodności działania sieci i systemów elektroenergetycznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu parametrów jakości energii elektrycznej. Różnego rodzaju urządzenia rozdzielcze stacji elektroenergetycznych, w tym przekładniki, w znacznym stopniu wyznaczają niezawodność i efektywność pracy systemu elektroenergetycznego.
PL
Bezpieczniki przekładnikowe stanowią zabezpieczenia obwodów uzwojeń pierwotnych przekładników napięciowych od skutków zwarć. W praktyce eksploatacji sieci elektroenergetycznych średnich napięć z przekładnikami obserwowane są przypadki zadziałań bezpieczników przekładnikowych w następstwie zjawisk ferrorezonansowych. Przyczyną zjawisk ferrorezonansowych w przekładniku jest najczęściej nagły wzrost napięcia na jego uzwojeniu pierwotnym, wywołany przez przepięcia łączeniowe lub atmosferyczne. Wobec zmniejszenia się w tych warunkach indukcyjności magnesowania przekładnika może wystąpić sytuacja, w której indukcyjność ta z pojemnością doziemną systemu elektroenergetycznego stworzą obwód rezonansowy. W większości przypadków skutkuje to niekontrolowanym wzrostem prądu w obwodzie pierwotnym przekładnika, czego konsekwencją może być zadziałanie bezpiecznika przekładnika. Wieloletnia eksploatacja przekładników w systemach elektroenergetycznych średnich napięć z izolowanym punktem neutralnym potwierdza przypadki takich zdarzeń.
EN
Measuring transformer fuses are used to the protection of primary winding of voltage measuring transformers against the ef-fects of short-circuits. In practice, under operating conditions of medium voltage networks with voltage measuring transfor-mers, there have been observed some cases of fuse maloperation resulting from the ferroresonance phenomena. The reason of ferroresonance phenomena in voltage measuring transformer is mostly a step-wise change of voltage across its primary winding, due to switching overvoltages or lightning surges. Under these circuimstances, the magnetizing inductance of vol-tage measuring transformer is significantly diminished, so a resonance circuit may be formed with the capacitance of power system versus earth. In most cases it results in an uncontrolled rise of the current in primary winding of voltage measuring transformer and consequently-maloperation of the fuse protection. Long-lasting observations on operation of voltage measur-ing transformers in medium voltage power system with isolated neutral point have confirmed the events of cases being considered in this paper.
16
Content available remote Transfer of disturbances through the voltage transformers
EN
This article was based on fragments of the authors` PhD dissertation and relates only to part of the considerations contained in it. The objects of the publication are metrological analysis of the voltage transformers operation during the transfer of distorted voltages. These considerations provide an introduction to establish the relationship between the metrological characteristics of voltage transformers of different constructions and their accuracy during evaluation of the voltage quality supplied to customers through the low and medium voltage power networks.
PL
Artykuł powstał na podstawie fragmentów rozprawy doktorskiej i dotyczy jedynie części rozważań w niej zawartych. Przedmiotem publikacji są wyniki analiz właściwości metrologicznych przekładników napięciowych przy transformowaniu napięć odkształconych. Rozważania te stanowią wstęp do ustalenia zależności między charakterystykami metrologicznymi różnych konstrukcji przekładników napięciowych a dokładnością oceny jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców za pomocą sieci elektroenergetycznych.
17
PL
Przekładniki napięciowe i prądowe należą do systemu elektroenergetycznego i stanowią podstawowy element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywanym do pomiarów i / lub zabezpieczeń. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związanie z kompatybilnością elektromagnetyczną przekładników napięciowych dotyczące transferu sinusoidalnych zaburzeń o częstotliwościach z zakresu 200 Hz do 9000 Hz ze strony pierwotnej na wtórną.
EN
Voltage and current transformers as parts of electro-energy system are main elements of connection between power lines on the primary sides and protection / measurement circuits connected to their secondary sides. The subjects of this article are problems of electromagnetic compatibility of voltage transformers concerning transfer of sinusoidal disturbances of frequencies from 200 Hz to 9000 Hz from primary to secondary sides.
EN
Voltage transformers with different geometrical dimensions of the windings were covered with analysis of the influence of interferences from the magnetic component of the external electromagnetic field of frequency 50 Hz from neighbouring current track on the change of their errors and, as a result, on deterioration of their accuracy. Change of the metrological properties of the voltage transformers is condition on the geometrical dimensions of the primary and the secondary windings, therefore to transformer construction
PL
Przekładniki napięciowe o różnych konstrukcjach uzwojeń zostały objęte analizą wrażliwościową na zakłócenia, pochodzące od składowej magnetycznej zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz pochodzącego od pobliskiego toru prądowego, powodującego w określonych okolicznościach zmianę warunków pracy układu uzwojeń przekładnika i w rezultacie wzrost wartości jego błędów. Zmiany właściwości metrologicznych przekładnika napięciowego w decydującym stopniu zależą od wymiarów geometrycznych uzwojenia pierwotnego i wtórnego przekładnika, czyli od jego konstrukcji.
EN
Instrument transformers should maintain their metrological properties when measured voltages and currents are sinusoidal as well as when they are distorted. The aim of the research was to determine the influence of the change of the primary voltage and load of the voltage transformers on the degree of interaction of the sinusoidal conductive interferences (200 Hz – 9000 Hz) on their metrological properties.
EN
In this article results of simulation and calculation in Matlab software of the particular harmonic transfer factor and phase displacement during transfer of sinusoidal conductive disturbances through voltage transformers are presented. Considered frequencies of harmonic of conductive disturbances were limited to 9000 Hz also when conductive disturbances were transferred with the basic harmonic (50 Hz). Revision of simulation results was accomplished by comparison with laboratory research made on voltage transformers in comparable measurement conditions.
PL
Badania symulacyjne są związane z obliczaniem w programie Matlab wartości współczynników transferu i przesunięć fazowych podczas przenoszenia sinusoidalnych zaburzeń przewodzonych przez przekładniki napięciowe o częstotliwości z zakresu do 9000 Hz, również w przypadku, gdy zaburzenia te są transferowane wraz z harmoniczną podstawową o częstotliwości 50 Hz. Weryfikację rezultatów przeprowadzono w oparciu o badania laboratoryjne przekładników napięciowych o parametrach konstrukcyjnych zgodnych z zawartymi w warunkach symulacji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.