Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przędza bawełniana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, the results of fatigue investigations on smooth and flame yarns are presented. The investigations were performed for yarns of the following types 25, 30, 40 and 50 tex, i.e. for thin yarns as well as for relatively thick ones made in spinning mills. An assessment of fatigue life was made based upon statistically analysed Wöhler curves. Aiming for a more complex presentation of changes over time taking place due to variable loading, we performed an assessment of the simultaneous influence of linear mass changes for smooth and flame cotton yarns as well as coefficients of the real loading cycle on the fatigue life of adequate yarns (represented by the number of loading/fatigue cycles). A statistical approach to the identification of characteristics of fatigue life was utilised. Experimental data were approximated via linear-square polynomials. Additionally, factor analysis was performed, which has not been considered till now, in relation to the fatigue phenomena modelling. Due to the wide and comprehensive plan of experiments as well as the number of trails and specimens utilised, such investigations are rarely described in references. Within the framework of the experiment program, a consecutive series of planned tests: 4 x 8 based upon 32 variants for 20 tests were taken into consideration for smooth yarns of every variant as well as an adequate number of tests performed separately for cotton flame yarns. This allowed us to make versatile statistical analyses and reliable identification of needed quantities and parameters. Utilisation of a pre-designed (planned) experiment allows for assessment of the average behaviour of a product in a real technological process, while methods considering characteristics in dependence on one variable are too simple for showing the ongoing changes. They could not fully represent the behaviour of an artifact/product in service conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych przędz Smooth i Flame. Badania przeprowadzono dla przędz następujących typów 25, 30, 40 i 50 tex, tj. dla cienkich przędz oraz stosunkowo grubych wykonanych w przędzalniach. Ocenę trwałości zmęczeniowej przeprowadzono na podstawie analizowanych statystycznie krzywych Wöhlera. Dążąc do bardziej złożonej prezentacji zmian zachodzących w czasie w wyniku zmiennego obciążenia, przeprowadziliśmy ocenę równoczesnego wpływu zmian masy liniowej dla bawełnianych przędz Smooth i Flame, a także współczynników rzeczywistego cyklu obciążania na żywotność zmęczeniową odpowiednich przędz (reprezentowane przez liczbę cykli obciążenia/zmęczenia). Zastosowano statystyczne podejście do identyfikacji charakterystyk trwałości zmęczeniowej. Dane eksperymentalne aproksymowano za pomocą wielomianów liniowo-kwadratowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę czynnikową, której dotychczas nie rozważano, w odniesieniu do modelowania zjawisk zmęczeniowych. Ze względu na szeroki i kompleksowy plan eksperymentów, a także liczbę wykorzystanych szlaków i okazów, takie badania są rzadko opisywane w odnośnikach. W ramach programu eksperymentu wzięto pod uwagę kolejną serię planowanych testów: 4 x 8 w oparciu o 32 warianty dla 20 testów dla gładkich przędz każdego wariantu, a także odpowiednią liczbę testów wykonanych osobno dla przędz bawełnianych. To pozwoliło nam na wykonanie wszechstronnych analiz statystycznych i niezawodną identyfikację potrzebnych ilości i parametrów. Wykorzystanie wcześniej zaprojektowanego (planowanego) eksperymentu pozwala na ocenę średniego zachowania produktu w prawdziwym procesie technologicznym, podczas gdy metody uwzględniające cechy zależne od jednej zmiennej są zbyt proste do pokazania zachodzących zmian. Nie mogły w pełni przedstawić zachowania artefaktu/produktu w warunkach użytkowania.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono historię rozwoju oczyszczaczy produkowanych przez firmę USTER ZELLWEGER (współcześnie USTER TECHNOLOGIES A.G), ze szczególnym uwypukleniem charakterystyki technicznej, zasad pracy i możliwości pomiarowo badawczych oczyszczaczy nowej (USTER® QUANTUM 2) i najnowszej generacji (USTER® QUANTUM 3). W niniejszym artykule zaprezentowano możliwości pomiarowe oczyszczacza Tri Chord Clearer japońskiej firmy KEISOKKI. Stwierdzono, że oczyszczacz ten charakteryzuje się również walorami badawczymi zasługującymi na uwagę. Szczególnym rozwiązaniem prezentowanego oczyszczacza jest czujnik Microeye (MCE), pozwalający na obserwację dostrzeżonych błędów przędzy w znacznym powiększeniu.
EN
The first part of the article presents the history of development of the clearers produced by USTER ZELLWEGER (now USTER TECHNOLOGIES AG) firm, with a special emphasis on the technical characteristics, operating principles and capabilities of the new (USTER®QUANTUM 2) and latest generation (USTER® QUANTUM 3). This article presents the measurement capabilities of the TRI CHORD CLEARER of the Japanese KEI-SOKKI company. It has been found that this clearer is also characterized by research worthy of attention. A special solution for the presented clearer is the Microeye (MCE) detector, which allows the observed yarn faults to be significantly magnified.
PL
Przedstawiono historię rozwoju oczyszczaczy produkowanych przez firmę USTER ZELLWEGER (współcześnie USTER TECHNOLOGIES A.G), ze szczególnym uwypukleniem charakterystyki technicznej, zasad pracy i możliwości pomiarowo- badawczych oczyszczaczy nowej (USTER® QUANTUM 2) i najnowszej generacji (USTER® QUANTUM 3). Stwierdzono, że najbardziej niepokojącymi, stwarzającymi problemy błędami przędz bawełnianych są białe i przezroczyste włókna PP, nawet jeśli ich ilość w przędzy jest niewielka, a odległość pomiędzy ich pojawianiem się w przędzy jest duża. Jednakże częstokroć o wiele bardziej opłaca się pozostawienie części błędów w przędzy i zrezygnowanie z ich usuwania. Z tego też względu oczyszczacze najnowszej generacji muszą być między innymi wyposażone w oprogramowanie umożliwiające klasyfikację świadomie „pozostawianych” w przędzy błędów.
EN
The history of the development of the clearers manufactured by USTER ZELLWEGER firm (actually USTER TECHNOLOGIES A.G), with a special emphasis on technical characteristics, working principles and research capabilities of the new clearers (USTER® QUANTUM 2) and latest generation (USTER® QUANTUM 3) was presented. It has been found that the most disturbing, generating technological problematic faults of cotton yarns are white and transparent PP fibers, even if their amount in yarn is small, and the distance between them appearing in the yarn is large. However, it is often much more profitable to leave some of the faults in the yarn and not to remove them. For this reason, latest generation cleaners must, among other things, be equipped with software that allows them to classify consciously „left” yarn errors.
EN
The aim of this research is to predict the yarn specific stress from fiber specific stress and fiber stress utilisation. In this paper a new approach is introduced to predict the specific stress-strain curves of cotton carded and combed yarns. The force on single fiberis worked out and these fiber forces are combined together to obtain forces acting on yarn. The theoretical model introduces the utilisation of fiber stress on the basis of the fiber specific stress-strain curve, twist angle, fiber directional distribution parameter C and contraction ratio. A comparison of experimental results suggests that the specific stress-strain curves predicted have reasonable agreement with the experimental yarn specific stress-strain curves for all types of yarns. Thus this model is valid to predict the specific stress-strain curves for carded and combed cotton ring spun yarns.
PL
W pracy przedstawiono sposób przewidywania krzywych naprężeń przędzy bawełnianej. Siły oddziaływujące na pojedyncze włókna pozwalają określić siły działające na przędzę. Model teoretyczny opiera się na krzywej naprężenia włókna, kącie skrętu, współczynnikach podziału kierunkowego włókna i kontrakcji. Porównanie wyników eksperymentalnych wskazuje, że przewidywane specyficzne krzywe naprężenia dobrze korelują z danymi eksperymentalnymi dla wszystkich typów przędzy. Przedstawiony model może być stosowany w przewidywaniu krzywych naprężeń dla przędz bawełnianych.
EN
This study investigated the effect of bamboo fiber, which has recently begun to be commonly used in textiles, on the performance properties of yarn. The present study used 100% bamboo yarn of 19.68 tex, which was ring-spun under industrial conditions, bamboo/cotton with varying blend ratios and 100% cotton yarns. The unevenness, tenacity and elongation at break of the yarns were measured. The effect of yarn type on these properties was analysed by analysis of variance and the Tukey test, which were used to determine statistically significant differences between yarn types. The results indicated that the ratio of bamboo fibre in the blend had an effect on the properties of yarn.
PL
Badano wpływ włókien bambusowych (włókien sztucznych otrzymywanych z celulozy) ostatnio bardzo popularnych, na właściwości przędzy. Badano przędze 100% bambusową, 100% bawełnianą oraz przędze mieszankowe o masie liniowej ok. 20 tex. Mierzono nierównomierność, wytrzymałość właściwą i wydłużenie przy zerwaniu. Zależności badano statystycznie stosując analizę wariacyjną i test Tukeya dla określenia statystycznie istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi próbami. Wyniki wskazują, że udział włókien bambusowych ma wpływ na właściwości przędzy.
EN
This paper encompasses an analysis of the cotton yarn (c.y.) market in the European Union (EU) as well as the main tendencies present in that market against a backdrop of world market tendencies over the period 2000–2006. A market analysis was conducted for all 27 states currently making up the EU, including Poland for the years 2000, 2004, 2005, and 2006. The common European market of the 27 member states as well as internal trade within the EU and external trade with the third countries were taken into account.
PL
Artykuł obejmuje wyniki analizy rynku przędzy bawełnianej w Unii Europejskiej na tle tendencji obserwowanych na rynku światowym w latach 2000-2006. Analiza rynku obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polskę w latach 2000, 2004, 2005 i 2006. W ramach jednolitego rynku europejskiego badaniu podlegał zarówno handel„ wewnętrzny” czyli z krajami członkowskimi UE jak i handel „zewnętrzny” obejmujący współpracę z krajami „ trzecimi”, czyli spoza UE.
EN
In this paper some models for predicting the most important ring yarn quality characteristics were built by using AFIS (Advanced Fibre Information System) data. Yarn count, twist and roving properties were also selected as predictors because of their great effect on the yarn properties. A total of 180 ring yarns were produced from 15 different cotton blends on the same ring spinning machine, on the same spinning positions and under the same conditions at Ege University Textile and Apparel Research-Application Centre. Each blend was spun in four yarn counts (29.53 tex, 23.63 tex, 19.69 tex, and 16.88 tex) at three different coefficients of twist (αTt 3639, αTt 4022, and αTt 4404). Linear multiple regression methods were used for the estimation of the yarn quality characteristics. The goodness of fit statistics showed that our equations had very large R2 (coefficient of multiple determination) and adjusted R2 values.
PL
Na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą AFIS opracowano model regresyjny dla przewidywania najbardziej istotnych właściwości jakościowych bawełnianych przędz obrączkowych, takich jak masa liniowa, skręt i właściwości niedoprzędu. Wyprodukowano 180 przędz obrączkowych z 15 różnych mieszanek bawełny na tej samej przędzarce, z tym samym punkcie przędzącym i przy tych samych warunkach technologicznych. Dla każdej mieszanki bawełny uzyskiwano przędze o 4 różnych masach liniowych (ok.: 29,5 tex, ok. 23,6 tex, ok. 19,7 tex i ok. 16,9 tex) i 3 współczynniki skrętu αTr = 3639, 4022 i 4404. Zastosowano wielowarstwową regresję liniową dla wyznaczenia charakterystyk jakościowych. Na podstawie wszystkich wartości współczynników RZ stwierdzono bardzo dobrą statystycznie zgodność wyników przewidywanych właściwości jakościowych przędz.
8
Content available remote Evaluation of the weavability of sized cotton warps
EN
In weaving, a warp must withstand repeated stretching, caused by shedding and beat-up. It is also subjected to abrasion, which is mainly due to shedding and reed motion. The yarns are therefore sized. Two important reasons for applying sizes to spun warp yarns are to protect them breaking during weaving and to decrease their hairyness so that the tendency for adjacent warp yarns to entangle will be reduced. In this work, we investigated the weaving performance and physical properties of cotton yarn sized at high pressure squeezing. We studied the size penetration, film properties, and the yarn packing density in order to explain the performance of sized yarn.
EN
An analysis was carried out of parameters characterising fibres, half-finished products, cotton yarns and cotton/polyester yarn blends spun with the use of a R1 rotor spinning frame from Rieter. The influence of polyester fibres’ share in the blends on their structural yarn parameters was analysed. Cotton yarns combed and carded with linear densities of 20 tex & 30 tex and with a constant twist factor of α = 140 were spun by means of the R1 spinning frame. A two-factor variance analysis was carried out which proved the significant influence of the blends’ content on the basic quality yarn parameters.
PL
Przeprowadzono analizę parametrów włókien, półproduktów oraz przędz bawełnianych i mieszankowych bawełniano-poliestrowych formowanych na przędzarce rotorowej R1 firmy Rieter. Analizowano wpływ udziałów włókien poliestrowych w mieszankach na parametry strukturalne przędz. Na przędzarce R1 wykonano przędze bawełniane czesane i zgrzeblone o masie liniowej 20 tex i 30 tex ze stałym współczynnikiem skrętu α = 140. Przeprowadzona dwuczynnikowa analiza wariancji potwierdziła istotny wpływ składu mieszanki na podstawowe parametry jakościowe przędz.
EN
In this experimental study, we investigated the effects of nozzle pressure, delivery speed and elastane content on the mechanical properties of core-spun yarns produced using the Murata vortex spinning system. Our findings show that the nozzle pressure, delivery speed, elastane content as expressed by the linear density of elastane yarn and the interactions of these factors are all significant factors affecting the mechanical properties of core-spun vortex yarns. Core-spun vortex yarns containing elastane show higher elongation at break and lower tenacity values than vortex yarns which contain no elastane. Increases in the nozzle pressure and decreases in the delivery speed resulted in significantly deteriorated mechanical properties of core-spun vortex yarns containing elastane.
PL
Podczas przeprowadzonych, zaprogramowanych testów, badano efekt ciśnienia w dyszy, prędkości podawania i zawartości włókien elastomerowych na właściwości mechaniczne przędz rdzeniowych, wytwarzanych systemem bezwrzecionowym na przędzarce Muraty. Otrzymane wyniki wskazują, że ciśnienie dyszy, prędkość podawania i zawartość włókien elastomerowych wyrażona masą liniową przędzy elastomerowej, jak również wzajemne interakcje wspomnianych wielkości, oddziaływają na mechaniczne właściwości rdzeniowych przędz bezwrzecionowych. Rdzeniowe przędze bezwrzecionowe, zawierające włókna elastomerowe, wykazują większe wydłużenie przy zrywaniu i mniejszą wytrzymałość właściwą niż przędze bezwrzecionowe bez włókien elastomerowych. Wzrost ciśnienia w dyszy i zmniejszenie prędkości podawania powodują znaczne pogorszenie właściwości mechanicznych rdzeniowych przędz bezwrzecionowych z zawartością włókien elastomerowych.
EN
The effect of single-yarn twist and ply to single-yarn twist ratio on the evenness, hairiness and abrasion resistance of two-ply cotton yarn has been studied. The hairiness of two-ply yarn decreases as either the single-yarn or ply twist increases. The rate of reduction in hairiness with respect to twist is more for the single-yarn twist than for the ply twist, particularly for the finer two-ply yarn. Variation in hairiness decreases as the ply twist increases. Yarn-to-yarn abrasion shows a different trend as compared to yarn-to-emery abrasion at a low ply twist level. Two-ply yarn with 3/4 of the single-yarn twist shows the highest abrasion resistance in both yarn-to-yarn abrasion and yarn-to-emery abrasion. The abrasion resistance of the two-ply yarn depends on both single-yarn twist and ply twist. Single-yarn twist and ply twist have a more influential effect on the yarn-to-yarn and yarn-to-emery abrasion resistances respectively of cotton two-ply yarns.
EN
Studies carried out in this work were to enable evaluation of the influence of preliminary chemical processing, this is washing, bleaching and dyeing, on strength and quality parameters of yarns. This influence of two different methods of dyeing on the above mentioned parameters was also evaluated.
14
Content available remote Friction Properties of Elastomer Threads
EN
This paper presents the estimation of the apparent friction coefficient values of elastomer threads with a linear density of 169 dtex from the Italian enterprise Fillattice-Linel. The tests were carried out on circular friction barriers with diameters from 0.1 mm to 10 mm, and within a preliminary tension range of 4 to 45 cN. A special measuring stand for on-line measurements was designed and constructed. The stand included rotary tensiometric force gauges and a recording system which also analysed the test results obtained. The interpretation of the research results was performed on the basis of a mathematical model, which considers the friction properties according to the generalised friction law, as well as the threads rheological properties. Furthermore, a comparative analysis of the friction coęfficients for elastomer and cotton threads was carried out. The investigations carried out prove that the optimum cumature radius of the friction barrier, at which the resistance ofpulling the elastomer thread over the barrier is the smallest, is about 0.25 mm, which means that it is ten times smaller than for cotton yarns. We stated that the variability character of the apparent friction coefficient for elastomer threads, in dependence on the friction barrier's diameter, is determined by the generalised friction law T = a N". The influence of the thread"s rheological properties on the value of the friction coefficient u is essentially smaller for elastomer threads when compared with cotton yarn, especially for barrier diameters commensurable with the diameters of the elastomer threads.
PL
W pracy dokonano oceny wartości umownego współczynnika tarcia nitek elastomerowych włoskiej firmy FILLATTICE - Linel o masie liniowej 168 dtex. Badania prowadzono na kołowych barierach ciernych o średnicy od 0.1 do 10 mm w zakresie napiąć wstępnych od 4 do 45 cN. W tym celu zaprojektowano i zbudowano stanowisko pomiarowe on-line, w skład którego wchodzą: obrotowe tensometryczne przetworniki siły oraz układ rejestrujący i analizujący wyniki badań. Interpretacji wyników badań dokonano na podstawie modelu, który uwzględnia właściwości reologiczne nitek i właściwości cierne według uogólnionego prawa tarcia. Ponadto dokonano analizy porównawczej współczynnika tarcia nitek elastomerowych i bawełnianych. Przeprowadzone badania dowodzą, że optymalny promień krzywizny bariery ciernej, przy którym opór przy przeciąganiu nitki elastomerowej jest najmniejszy wynosi około 0.25 mm, wiec jest 10-krotnie mniejszy niż dla przędz bawełnianych. Stwierdzono, iż charakter zmienności umownego współczynnika tarcia dla nitek elastomerowych, w zależności od średnicy bariery ciernej, determinowany jest uogólnio-nym prawem tarcia T=a N". Wpływ właściwości reologicznych na wartość współczynnika p jest w porównaniu do przędz bawełnianych znacznie mniejszy, szczególnie dla barier o średnicach współmiernych ze średnicą nitki elastomerowej.
EN
The end breakage in rotor spinning not only reduces the running efficiency of the process, but also deteriorates the quality of the yarn in terms of presence of piecing slubs. A new system has been proposed to classify the end breaks in rotor spinning broadly into seven groups, depending on the configuration of broken ends. By examining the broken end, the probable causes of breakage can be predicted and necessary preventive action can be taken. The rate of end breakage and the proportion of different types of breakages vary with different process variables like yarn count, rotor speed, opening roller speed and residual trash content in draw frame sliver.
16
EN
This article presents the design and manufacture of a double-layer woven fabric with different friction coefficients on the right and left sides of the fabric, and additional of the friction coefficient differentiated by direction of the fabric. Cotton and viscose yarns have been used as raw materials for the production of woven fabric, taking into account the future use of such a fabric for anti-bedsore sheets.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.