Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Artykuł ma status pierwszego (chronologicznie) artykułu Słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu na platformie PPTE2050. Dzieli się na trzy części. Każda część dzieli się na sekcje i akapity. Sekcje mają tytuły, ale nie są numerowane. Akapity mają w każdej części odrębną, jednolitą, numerację. Pierwsza część jest poświęcona syntezie siły fundamentalnej elektroprosumeryzmu w kontekście procesów społecznych; siłę tę ocenia się (to hipoteza) jako przewyższającą znaczenie wpływu sił politycznych na procesy społeczne. Druga część koncentruje się na potrzebie wytworzenia dwóch systemów regulacji prawnych transformacji TETIP: procesu schodzącego (wygaszania energetyki WEK-PK w przestrzeni istniejącego Prawa energetycznego) oraz procesu wschodzącego (budowania elektroprosumeryzmu w przestrzeni potrzebnego nowego Prawa elektrycznego). Trzecia część (retrospektywna) prezentuje syntezę diagnozy warunkującej szanse i zagrożenia dla elektroprosumeryzmu w świetle ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK – od początku zmian ustrojowych państwa (1989) do przełączenia KSE ze Wschodu na Zachód (1995) i uchwalenia Prawa energetycznego (1997) – oraz w świetle rządowej polityki energetycznej w dwóch pierwszych dekadach XXI w. realizującej sukcesywne, ale całkowite odejście od pryncypiów tejże reformy elektroenergetyki. Artykuł kończy się zaktualizowaną (rozszerzoną) wersją Spisu podstawowych nazw i akronimów transformacji TETIP.
EN
The article has got the status of the first (chronologically) one contained in the Encyclopaedic dictionary of electroprosumerism on the PPTE2050 platform. It is divided into three parts which in turn are divided into sections and paragraphs. Sections have got titles but thery are not numbered. Paragraphs in every part have got separate, uniform numbering. The first part is dedicated to the synthesis of the electroprosumerism fundamental force in context of social processes; this force is judged (it is the hypothesis) as the one exceeding the importance of political forces influence on social processes. The second part concentrates on the need to create two systems of TETIP transformation legal regulations: the descending process (phasing out of WEK-PK in the area of the present Energy Law Act) and the emerging one (building of electroprosumerism in the area of the needed new Electricity Act). The third (retrospective) part presents the synthesis of the diagnose which is conditioning chances and threats to electroprosumerism in the light of structural reform of WEK-PK energy industry – from the beginning of the State's political reform (1989), through switching the National Energy System from East to West (1995) to adoption of Energy Law Act (1997) – and in the light of governmental energy policy in the first two decades of the XXI century gradually realizing the complete divergence from principles of this energy industry reform. The article ends with the updated (extended) version of the List of the basic names and acronyms of TETIP transformation.
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
PL
Diagnostyka przeszła podobną ewolucję jak polska energetyka. Czeka ją także podobna transformacja jak całego sektora elektroenergetycznego. Za sprawą rozwoju OZE i większego importu energii oraz technologii wytwarzania, będzie jej mniej. Za sprawą innego niż dotąd trybu pracy elektrowni będzie wymagała adekwatnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji. Będzie w znacznym stopniu zdalna. Będzie wymagała prostszych badań i pomiarów i bardziej zaawansowanych niż dotąd metod zdobywania wiedzy i doświadczenia. Te z kolei będą w mniejszym niż dotąd stopniu w domenie użytkownika, w większym natomiast po stronie dostawcy urządzeń i wyspecjalizowanych firm eksperckich. Na taki rozwój diagnostyki przygotowujemy się od wielu lat.
EN
Diagnostics has undergone a similar evolution as the Polish power sector. It will also face a similar transformation as the entire sector. Due to the development of RES, bigger energy import and production technologies there will be less of it. Due to different mode of operation of power plants then before it will need adequate methods of obtaining and processing information. Diagnostics will be remote in a significant part. It will require simpler tests and measurements and more advanced methods of acquiring knowledge and experience than before. These, in turns, will be less than before in the domain of the user and more on the side of the device supplier and specialized expert companies. For such development of diagnostics we have been preparing for many years.
EN
Purpose: The reason for writing the paper was radical changes in the organisation of the work in laboratories after the transformation of the economic system in 1989. Since this year, a market economy in Poland has been built. The authors present key changes in laboratories after transformation of the system in Poland. The key areas of change are building relationships between a laboratory and an accreditation organisation and customer. The purpose of the paper is to present key areas of changes in the laboratory market. The research methods included an analysis of literature and the standards concerning quality management in research laboratories and accreditation of laboratories. Design/methodology/approach: The paper presents factors for building the competitive advantage of research laboratories in a market economy. The authors presents information about changes based on their experiences and observation of the laboratory market. Findings: The result of the collected information is a segmental analysis of changes in laboratories. Research limitations/implications: The implemented changes in research laboratories are a basis for further development. There are several types of laboratories which take on different forms depending on the characteristics of their testing. The work adopted the concept of describing the general conditions of the functioning of laboratories on the market without delving into the specifics of the laboratory (no division of laboratories into different types: medical, physical, measuring, industrial, etc.). The article characterises market conditions for a laboratory understood as a room with equipment in which the research is carried out by the staff – a research laboratory. Research laboratories until 1989 operated in the structures of state-owned enterprises or in the structures of large organisations (hospitals, universities, institutes). The implemented changes have created new customer-oriented laboratories. Originality/value: The information presented in the article broadens the knowledge about the transformation of laboratories in Poland.
PL
Funkcjonalność stacji elektroenergetycznych w polskim systemie elektroenergetycznym na poziomie średniego napięcia zmienia się od kilku lat. Obecnie na tę zmianę największy wpływ ma rozwój generacji rozproszonej i możliwości magazynowania energii. W niedalekiej przyszłości nastąpi brak paliw kopalnych. Nieunikniona jest transformacja polskiej energetyki ze stanu obecnego do stanu postulowanego w przyszłości. Aby proces ten był efektywny, konieczna jest zmiana wyobrażenia o funkcjonowaniu całego systemu, w tym również stacji elektroenergetycznych. Artykuł ten jest przyczynkiem w dyskusji uzasadniającej niezwłoczne podjęcie określonych działań w celu wypracowania racjonalnej i merytorycznie uzasadnionej strategii transformacji polskiej energetyki. Strategia ta pozwoli na ścisłe określenie funkcjonalności stacji elektroenergetycznych współpracujących z sieciami dystrybucyjnymi w nowym polskim systemie elektroenergetycznym, wtedy gdy nie będzie już paliw kopalnych. W artykule pokazano wybrane aspekty przyszłej funkcjonalności stacji, które rysują się na podstawie dzisiejszej wiedzy i stanu techniki.
EN
The functionality of power substations in the Polish power system (at the level of medium voltage ) has been changing for several years. Currently, the development of distributed generation and energy storage capacity has the greatest impact on this change. There will be a lack of fossil fuels in the near future. The transformation of the Polish energy sector from the current state to the new state is inevitable. For this process to be effective, it is necessary to change the imagination of the functioning of the entire system, including power substations. This article is a contribution to the discussion justifying the immediate undertaking of specific actions in order to develop a rational and substantively justified strategy for the transformation of the Polish energy sector. This strategy will allow for precise definition of the functionality of power substations cooperating with distribution networks in the new Polish power system when there will be no more fossil fuels. The article presents selected aspects of the future functionality of the station, which are based on today’s knowledge and the state of the art.
EN
On 16 July 2019, another significant amendment to the provisions of the Act on the transformation of the right of perpetual usufruct to land built-up for residential purposes into the ownership title to that land was introduced. The purpose of this research paper is to analyse the influence of the amendments to the regulations on the scope of the real properties subject to the transformation of perpetual usufruct into ownership, to identify the problems and to assess the status of the implementation of the transformation process in practice. The conducted research has resulted in the presentation of the structure of land on the example of a selected city, in particular with reference to real estate let into perpetual usufruct for residential purposes. The author has also determined the status of the implementation of the transformation process in practice as well as the problems hindering the issuance of certificates for all transformed properties within the statutory period. The progress of the transformation process in a given area depends, inter alia, on the scope of real properties subject to this transformation, the requirement to perform additional analyses, including those regarding non-compliance of the legal and factual state of the property, and the assessment of the existence of public aid and related payments. This study is a continuation of the earlier research, extended by the effects of the regulations introduced in July 2019, as well as by the assessment of the progress in the transformation process in practice.
PL
Ekologiczna natura, produkcja fabryczna i skalowalność rozwiązań elektroprosumeryzmu powodują, że bardzo łatwo staje się on przekładalny na stosunki społeczne. Cechy te prowokują do wykorzystania metafory trzech fal do opisu dynamiki rozwoju elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050. Temu jest poświęcony artykuł. Jednocześnie wychodzi on naprzeciw potrzebie tego opisu, czyli potrzebie dobrego zorganizowania poznania elektroprosumeryzmu. W artykule proponuje się kanoniczny zbiór osłon kontrolnych jako podstawowe narzędzie badawcze elektroprosumeryzmu. Wstępne analizy przeprowadzone z wykorzystaniem tego zbioru prowadzą do brzemiennego w skutki praktycznego wyniku, mianowicie pokazują możliwość autonomizacji (przejścia w tryb pracy off-system) rynku energii elektrycznej: na poziomie niskiego napięcia dla ok. 30% mieszkańców Polski (sołectwa z liczbą mieszkańców poniżej 1 tys.), na poziomie średniego napięcia dla ok. 20% (gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców) oraz na poziomie 110 kV dla ok. 20% (miasta 50 do 500 tys. mieszkańców). Zaprezentowane wyniki, szokujące, byłyby jeszcze bardziej szokujące gdyby nie efektywność energetyczna elektroprosumeryzmu [1]. Mianowicie, 3-krotnie wyższa względem rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) energetyki paliw kopalnych WEK (to w Polsce, ale na świecie ta krotność jest obecnie z dużym prawdopodobieństwem podobna). I dalej, 6-krotnie wyższa względem rynków energii chemicznej energetyki paliw kopalnych WEK (w Polsce, i podobnej na świecie, ale względem rynków energii chemicznej i jądrowej).
EN
Ecological nature, factory production and solutions scalability of electroprosumerism make it easily applicable to social relations. These features provoke to make use of the three waves metaphor for description of electroprosumerism development dynamics in the horizon of 2050. And this is the subject matter of this article. At the same time it meets the need to make this decription i.e. the need to organize properly the understanding of electroprosumerism. Proposed is the canonical set of balance envelopes being used as the basic electroprosumerism research instrument. Initial analyses conducted with the use of this envelopes set lead to the rich in consequences practical result i.e. that they show possbility of autonomisation (transition into operation in off-system mode) of the electric energy market: at the LV level for about 30% of the Polish population (villages with the number of inhabitants less than 1 000), at the MV level for about 20% (municipalities and cities to 50 000 inhabitants) and at the 110 kV level for about 20% (cities with 50-500 000 inhabitants). The presented shocking results would be even more shocking if not the energy efficiency of electroprosumerism [1]. And so, this efficiency is 3-times higher as regards end markets (of electrical energy, heat and transport fuels) of the WEK fossil fuels power industry (this concerns Poland, but in the world this multiplicity is now to a large degree the same). Further on, it is 6-times higher as regards the chemical energy markets of the WEK fossil fuels power industry (in Poland and similarly in the world, but there we talk about the chemical and nuclear energy markets).
PL
Tematyka artykułu dotyczy transformacji energetyki – od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Jest szczególnie uzasadniona na obecnym etapie, gdy jej przyczyny zostały niezwykle wzmocnione przez kryzys pandemiczny. Wiele uwagi poświęcono unifikacji niespójnej jednorodności opisu wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) oraz spójnej różnorodności elektroprosumeryzmu. Stwierdzono, że do wdrożenia niemałej części rozwiązań/koncepcji wystarczy budowa własnych, indywidualnych kompetencji, wytworzenie własnych mikroinnowacji, zbudowanie kapitału społecznego. Główny nurt transformacji przełomowej musi jednak wytworzyć pretendent zbiorowy poprzez zastosowanie presji na państwo, które jest zobowiązane ustrojowo do równoważenia obywatelskich praw wolnościowych i zasady pomocniczości.
EN
The subject matter of this article refers to energy industry transformation – from crisis measures in 2020 to the electroprosumerism in 2050. This transformation is particularly justified at the present stage when its reasons have been extremely strengthened by the pandemic crisis. A lot of attention has been paid to unification of inconsistent uniformity of the large-scale corporate energy industry description and the consistent variety of electroprosumerism. It is stated that for implementation of a large part of solutions/concepts it is quite enough to build one’s own, individual competences, create own microinnovations and build the social capital. But the mainstream of the breakthrough transformation must be created by a collective pretender by means of exerting pressure on the State which is constitutionally obliged to balance citizens’ liberties and the principle of subsidiarity.
PL
Koniec 2020 r. w sposób jednoznaczny pokazuje, że nie ma innego rozwiązania, zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko, niż transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej za pomocą rynków elektroprosumeryzmu. To te rynki mają potencjał najlepszej, obarczonej najmniejszym ryzykiem, realizacji dwóch celów politycznych UE 2050: neutralności klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W wypadku pierwszego chodzi o realizację najbardziej efektywną, najniższym kosztem. W wypadku drugiego chodzi o realizację najbardziej innowacyjną w sferze rozwoju technologicznego i najbardziej skuteczną, zrównoważoną w sferze społecznej. W wypadku tego celu rynki elektroprosumeryzmu otwierają drogę do społeczeństwa progresywnego, empatycznego i będą – ze względu na ich właściwości i ze względu na ich bardzo wielką potencjalną wartość – jednym z największych obszarów i najsilniejszych czynników kształtowania takiego społeczeństwa. Jest to szansa – szczególnie ważna w wypadku lokalnych społeczności – na łagodzenie ryzyka alienacji społecznej związanego z przemysłem 4.0 i sztuczną inteligencją, których nadejście jest nieuchronne. Równocześnie z rozwojem rynków elektroprosumeryzmu będzie słabła najpotężniejsza społeczność korporacyjna, mianowicie społeczność wielkoskalowej energetyki paliw kopalnych, która nie jest już społecznością na XXI w.
EN
The end of 2020 clearly shows that there is no other solution – especially in Poland, but not only – than transformation of the energy sector in the breakthrough innovation mode with the use of electroprosumerism markets. These are exactly the markets which have potential of the best and carrying the smallest risk realization of two EU 2050 political goals: climate neutrality and the European Green New Deal. In case of the first one the point is that we want to achieve the most efficient realization with the lowest cost possible. In the second case it is about realization being the most innovative in the sphere of technical development and the most effective and balanced in the social sphere. Moreover, the electroprosumerism markets pave the way to the emphatic and progressive society and – in view of their properties and considering their big potential value – they will be one of the biggest areas and the strongest factors of shaping it. It is a chance – particularly important in case of local societies – to mitigate the risk of social alienation which is connected with the unavoidable coming of industry 4.0 and the AI (artificial intelligence). And together with the development of electroprosumerism markets the most powerful corporate community – the one of the large scale fossil fuels power industry – will become gradually weaker as it is no longer the community appropriate for the XXI century.
10
Content available remote Ecotoxicological aspects of the use of parabens in the production of cosmetics
EN
Parabens are synthetic preservatives that are used on a large scale in the cosmetics, pharmaceutical and food industries. Their task is primarily to prolong the shelf life of selected products – cosmetics, medicines or food – by maintaining their microbiological purity. Parabens protect products against deterioration and microorganisms, extending their durability by up to several months without interfering with their composition and operation. Parabens do not change the aroma, taste, density or other characteristics of cosmetic or food products. However parabens, which occur in most cosmetics with a creamy or liquid formula (face creams, body lotions, foundation, tonics, lipsticks, deodorants, perfumes), are becoming increasingly worse because of the prolonged list of side effects that they may cause. The presence of intact paraben esters in human body tissues has now been confirmed by independent measurements in human urine, and the ability of parabens to penetrate human skin intact without breakdown by esterases and to be absorbed systemically has been demonstrated through not only in vitro studies but also in vivo investigation using healthy human subjects.
PL
Parabeny są syntetycznymi konserwantami, które wykorzystuje się na szeroką skalę w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Ich zadaniem jest przede wszystkim przedłużanie trwałości wybranych produktów – kosmetyków, leków czy artykułów spożywczych – poprzez utrzymywanie ich czystości mikrobiologicznej. Parabeny chronią produkty przed zepsuciem i drobnoustrojami, przedłużając ich trwałość nawet o kilkanaście miesięcy i nie ingerując przy tym w ich skład oraz działanie. Parabeny nie zmieniają zapachu, smaku, gęstości oraz innych cech produktów kosmetycznych lub spożywczych. Parabeny, które występują w większości kosmetyków o kremowej lub płynnej formule (kremy do twarzy, balsamy do ciała, podkłady, toniki, pomadki, dezodoranty, perfumy) cieszą się jednak coraz gorszą sławą ze względu na wydłużającą się listę skutków ubocznych, które mogą powodować. Obecność estrów parabenów w tkankach ludzkiego ciała została potwierdzona przez niezależne pomiary w ludzkim moczu, a zdolność parabenów do penetracji nienaruszonej ludzkiej skóry bez rozpadu przez esterazy i do wchłaniania ogólnoustrojowego wykazano w badaniach nie tylko in vitro, ale także in vivo u zdrowych ludzi.
11
Content available remote Development of chemical industry in Poland. Achievements and constraints
EN
History of chemical industry in Poland was comprehensively outlined. A special attention was paid to the transformation of national economy in Poland early nineties of XX century and them accompanied changes of the chemical industry. Current state of the industry was characterized in detail. Availability of raw materials and innovativeness of the industry were particularly discussed. Some recommendations for the future were given.
PL
Zwięźle naszkicowano historię przemysłu chemicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na transformację gospodarki narodowej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i towarzyszące jej zmiany w przemyśle chemicznym. Scharakteryzowano dokładnie obecny stan przemysłu chemicznego w Polsce. W szczególności przedyskutowano sprawę dostępności surowców dla przemysłu chemicznego oraz innowacyjności tego przemysłu. Dano też pewne zalecenia na przyszłość.
EN
Organizational development as a modern management tool for transformation the company (case of Ukrainian energy company) The article is aimed at formation of the approaches and stages of organizational development for a large vertically integrated company, ensuring the country’s strategic security in the field of energy. The methodological basis of this work is the theory of the company’s life cycle, and it is proposed to complement the mentioned theory with the theory of spiral dynamics, reflecting the evolution of the company’s values. The approaches to organizational development are analysed and organizational development is defined. The possibility and necessity of management of organizational development are substantiated. As a result of the study, there were described the features of the organizational development of large energy company, and this is for the first time. The analysis of publications and world experience in the development of energy companies allowed proposing four basic stages of organizational development: team building and life cycle dynamics, value management and implementation tools. There is offered the use of organizational development as an instrument of management, which enables to achieve not only company development goals, but also to manage its values, achieve maximum employee involvement in development, and to shift from the management of the company to team work. Further research in this area it is advisable to carry out in detail the stage of organizational development and description of each stage’s tools.
PL
Celem artykułu jest kształtowanie się podejść i etapów rozwoju organizacyjnego dużej pionowo zintegrowanej firmy, zapewniającej strategiczne bezpieczeństwo kraju w energetyki. Podstawę metodologiczną artykułu stanowi teoria cyklu życia firmy, korzystanie z której proponuje się uzupełnić teorią dynamiki spiralnej, odzwierciedlająca zmiany wartości firmy. Przeanalizowano podejścia do rozwoju organizacyjnego i zdefiniowany jest rozwój organizacyjny. Uzasadniono możliwość i konieczność zarządzania rozwojem organizacyjnym. W wyniku badania po raz pierwszy zostały opisane właściwości rozwoju organizacyjnego poważnych firm energetycznych. Analiza publikacji i międzynarodowego doświadczenia rozwoju firm energetycznych pozwoliła zaproponować cztery główne etapy rozwoju organizacyjnego: kształtowanie zespołu, dynamika cyklu życiowego, zarządzanie wartościami, narzędzi wdrożeniowe. Korzystanie z rozwoju organizacyjnego jako narzędzia zarządzania pozwala nie tylko na realizację osiągnięcia celów rozwoju fi rmy, ale również na zarządzanie jej wartościami i osiągnięcie maksymalnego zaangażowania pracowników do rozwoju. Co w perspektywie doprowadzi do tego, że zarządzanie firmą zastąpi praca zespołowa. Późniejsze badania w tym kierunku docelowo przeprowadzać w fazie szczegółów rozwoju organizacyjnego i opisu instrumentów każdego z etapów.
EN
The objective of this research paper is to identify the surveying and legal problems occurring as part of the practical implementation of transforming the right of perpetual usufruct into ownership title in the context of the new regulations that have been in force since 1 January 2019. This is a consequence of the Act of 20 July 2018 on the transformation of the right of perpetual usufruct of the land developed for residential purposes into the ownership title to this land. The research problem of this study is the analysis of the real estate subjected to the transformation of the right of perpetual usufruct into the ownership title in the context of the new regulations in force since 1 January 2019. The conducted research has resulted in the identification of the problems related to the interpretation of these new regulations, also in defining the scope of real properties subjected to the transformation, issuing certificates confirming the transformation, and entering the effects of this transformation into land and mortgage registers. These problems may hinder the practical implementation of the transformation process as well as hamper the execution of real estate transactions. In order to illustrate the implementation scale of these new regulations, the author of this research paper has defined the purposes for which the real properties in the selected city were let into perpetual usufruct, the approximate scope of the properties subject to the transformation and the financial consequences of this process.
PL
Złożoność i zmienność kontekstów współczesnej formy architektonicznej są decydujące w rozumieniu piękna i kiczu. Współczesna kategoria piękna może opisywać szerokie spektrum zjawisk, od klasycznego piękna, przez brzydotę do antypiękna. To samo dotyczy pojęcia kiczu, które może być umieszczane w tym samym szerokim spektrum. Wieloznaczność i względność estetycznych kryteriów wartościowania ery cyfrowej powoduje, że powstają nowe kategorie piękna i kiczu, eksplorujące te same środki wyrazu, tzw. postpiękno. Interpretacja współczesnej architektury wymaga więc zdefiniowania nowych kryteriów estetycznego wartościowania form architektonicznych. W pracy sformułowano podstawowe kryteria oceny wartości estetycznej form architektonicznych w aspekcie ich piękna lub brzydoty w oparciu o metodę hermeneutycznej analizy reprezentatywnych przykładów współczesnej sztuki i architektury na trzech poziomach złożoności interpretacyjnej: od analizy znaczenia narracji twórcy (zmienne a priori), przez analizę narracji odbiorcy (zmienne a posteriori) do analizy narracji formy (zmienne metaforyczne komunikatu).
EN
The complexity and variability of contexts of contemporary architectural form are crucial in understanding the meaning of beauty and kitsch. The present category of beauty can define the wide spectrum of phenomena, from the classical beauty, through the ugliness to anti-beauty. It also relates to the notion of kitsch, which can be placed in the same wide spectrum. The ambiguity and relativity of the esthetical criteria of valuation of digital age cause, that new categories of beauty and kitsch are born, exploring the same field of formal expressions, the so-called beyond-beauty. Interpretation of the contemporary architecture requires to define new criteria of esthetical evaluation of the architectural forms. In the paper, the fundamental estimation’s criteria of the aesthetical value of contemporary architectural forms are formulated in the aspect of their beauty or uglinesses based on the hermeneutic method of analysis of the representative examples of contemporary art and architectures on three levels of the interpretative complexity: from the analysis of the meaning of the creator’s narration (variables a priori), by the analysis of the receiver’s narration (variables a posteriori), to the analysis of the narration of the form (metaphoric variables of message).
PL
Zmiana powierzchowności, wyglądu, oznacza transformację, a „bazą” dla transformacji jest synonim greckiego pojęcia – METAMORFOZA. Dziś transformacja opisuje stan przejściowy, momenty towarzyszące przemianie, akcje spełniania się, rozgrywania się procesu, dokonywania się przemiany danego przedmiotu lub podmiotu. Metamorfoza zdaje się być lub jest nawiązaniem do czegoś, wspomnieniem, aluzją do procesu, który jest autonomiczny lub endogenny – pochodzący z wnętrza, wywołany przez wewnętrzne czynniki. W tym stałym de facto procesie przemian architektura może być porównywana do żywego organizmu, który także podlega wewnętrznej przemianie. Celem artykułu jest wykazanie, że transformacja i metamorfoza to dwie drogi eksplorowania jej najważniejszych produktów, jakimi są miasta! Rezultat transformacji konkretnego fragmentu miasta jest wynikiem procesu projektowego, bazującego na idei kreacji formy w procesie jej uwalniania z istniejącej rzeczywistości - idei, która wyrosła z pięknego zdania Alberta Einsteina: „dla mnie wystarcza misterium wiekuistego życia oraz świadomość i przeczucie wspaniałości budowy tego, co istnieje, tudzież wzniosła dążność do ogarnięcia umysłem najdrobniejszej cząstki mądrości objawiającej się w przyrodzie” [A. Einstein 1935, s. 15].
EN
Changing the exterior visual aspect, the appearance, represents a transformation, and then the ‘base’ for transformation is the synonym of the Greek concept of METAMORPHOSIS. Today, transformation describes a transitory state, the moments coincident to metamorphosis, the actions of the happening/progression of the process, the happening of the metamorphosis of a specific object or conscious subject. Metamorphosis appears to be, or is, a reference to something, a recollection, an allusion to a process that is autonomous or endogenous – coming from inside, initiated by internal factors. In what is de facto a constant process of metamorphoses, architecture can be comparable to a living organism, which is also subject to internal metamorphosis. The purpose of the article is to show that transformation and metamorphosis are to ways of exploring and its most important products, such as cities! The result of a specific fragment of the city is the resultof a design process based on the idea of creating a form in the process of releasing it form the existing reality - an idea that spins from the beautiful sentence of Albert Einstein: “For me the mystery of eternal life suffices and the awareness and premonition of the splendor of building what exist and raises tendency engaging the mind with the slightest particle of wisdom manifesting itself in nature.” [A . Einstein 1935, p. 15].
PL
Tworzenie warunków do stałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa społecznego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb, ochronę zdrowia, czy zapewnienie warunków do pracy i realizacji celów życiowych, nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Dysproporcje ekonomiczne, postępująca przestępczość, liczne patologie i zagrożenia życia społecznego, a w szczególności degradacja tradycyjnych wartości cywilizacji zachodu to tylko niektóre z przejawów głębokiego moralnego kryzysu dzisiejszych czasów. Na ich tle, rodzina wyrasta do roli gwaranta społecznego uporządkowania i bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska rodzinnego jako kluczowego elementu kształtowania postaw wobec współczesnych zagrożeń społecznych oraz próba wskazania sposobów na podniesienie stanu świadomości istniejących zagrożeń w jej obrębie. Złożoność transformacji rodziny w cywilizacji zachodniej, powoduje refleksje nad środowiskiem rodzinnym jako miejscem tworzenia wzorców zachowań determinujących postawy wobec współczesnych zagrożeń społecznych.
EN
Creating conditions for the constant growth of the societies’ safety level that answer individual needs, provide healthcare or create favorable working conditions, as well as help to approach life targets, gain significant meaning in the modern world. Economic disproportion, rising crime, numerous social pathology cases, endangered social life, and deprivation of traditional principles among the Western civilization countries, those are just the most vivid examples of a deep moral crisis in current realm. In such background it is the family which arises to the role of the social safety and order supporter. The aim of the article is both, to present a family environment as a key element that shapes attitudes when confronting modern social threats, and it is also an attempt to indicate ways to increase the awareness level on existing dangers in its matter. After introducing families complexity within the western civilization an attempt will be taken to analyze a family as the basic environment of constructing behavioristic patterns determining attitudes towards current social threats.
PL
Mimo iż Rzeczpospolita Polska nie doświadczyła jeszcze ataków ze strony islamistów, ze względu na sojusz z USA, członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz udział w operacjach wymuszania i utrzymywania pokoju w krajach gdzie islam jest religią powszechną, narażona jest nieustannie na ich odwet. W kraju istnieją ekstremistyczne organizacje o profilu skrajnie prawicowym i skrajnie lewicowym, lecz ryzyko przeprowadzania przez nie akcji terrorystycznych jest znikome. W obliczu zdecydowanego wzrostu zamachów dzihadystycznych od 2014 roku, w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań władz w celu budowy efektywnego systemu antyterrorystycznego. Mimo pewnych osiągnięć znajduje się on wciąż w fazie realizacji. Należy go nieustanie doskonalić, czerpiąc z dorobku osiągniętego w tej dziedzinie przez państwa bardziej doświadczone przez terroryzm. Aktualnie problemem jednak są różnice w podejściu poszczególnych państw do niektórych zagadnień związanych z zagrożeniem dżihadystycznym. Ujawniło się to ostatnio w kwestii uchodźców, gdy Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zajęła stanowisko odmienne niż zdecydowana większość państw członkowskich UE.
EN
Evan thou Poland has not experienced any islamist attacks, because of its alliance with United States, NATO and EU membership as well as participation in combat missions and antiterror operations, the country is exposed to jihadist retaliation. In Poland exist extremist far right and far left organizations, however the danger of them engaging in terrorist activities is highly unlikely. In the face of huge upsurge of jihadist attacks since 2014, the last years saw huge intensification of creating national antiterror system. Despite some achievements, it is still in early stages. It has to be constantly streamlined, drawing on track record of countries affected by terrorism. Currently there is a problem with respect to different countries positions on solving issues related to threat posed by jihadist. It has been the case recently, with regard to refugee issue, when Poland alongside other Visegrad Group states have taken a different stance than the overwhelming majority of other UE countries.
EN
The Polish development policy was shaped along with the process of political transformation and integration with the European Union. After 1990, the management of development policy had a provisional character, in fact the system did not exist. At the national level, there was certain lack of the legal financing. The progressively progressing process of European integration, the transfer of pre-accession funds and the prospect of EU membership and also the possibility of implementing cohesion policy have enabled the adoption of solutions appropriate for many EU Member States. In the first phase, in 1998, exactly on 5 June, the law on voivodship and poviat level self-government was adopted. The following year, the act on departments was adopted, on the basis of which the office of the minister competent for development was established, and in 2000 the fundamental act of law was adopted, namely the act on the principles of supporting regional development. Along with the possibility of cohesion policy implementation, a strategic planning system was adopted, primarily for the purpose of taking advantage of the European funds, and the corresponding institutional set-up was created. However, it was only in 2008, at the initiative of the Strategic Advisory Group at the Prime Minister, that the solutions at that time were reviewed and changes were recommended in the area of strategic management of Poland’s development. The justification for the changes was the need to have a new “compass of development”, which after the period of implementation of accession goals and short-term needs characteristic of societies in the transformation phase prevented the so-called “development drift” situation, that is, stable growth, but too weak to compare to the most developed Western countries. After the adoption of the document “Assumptions of the development management system of Poland” by the Council of Ministers on 27 April 2009 and as a result of further work, a national development management system was developed.
PL
Polska polityka rozwoju kształtował się wraz z procesem transformacji ustrojowej oraz integracji z Unią Europejską. Po roku 1990 zarządzanie polityką rozwoju miało prowizoryczny charakter, de facto system nie istniał. Na poziomie ogólnokrajowym brakowało zarówno ram prawnych, dokumentów strategicznych, ram instytucjonalnych i sposobu finansowania. Sukcesywnie postępujący proces integracji europejskiej, transfer środków przedakcesyjnych oraz perspektywa członkostwa w UE i możliwość realizacji polityki spójności pozwoliły na przyjęcie rozwiązań właściwych dla wielu państw członkowskich UE. W pierwszej fazie, w roku 1998, dokładnie 5 czerwca przyjęto ustawy o samorządzie szczebla wojewódzkiego i powiatowego. W następnym roku uchwalono ustawę o działach, na podstawie której powołano urząd ministra właściwego do spraw rozwoju, a w roku 2000 przyjęto fundamentalny akt prawa, a mianowicie ustawę o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Wraz z możliwością realizacji polityki spójności przyjęto system planowania strategicznego, przede wszystkim na potrzeby wydatkowania środków europejskich oraz stworzono układ instytucjonalny. Jednak dopiero w roku 2008 z inicjatywy Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów dokonano przeglądu ówczesnych rozwiązań i zarekomendowano zmiany w obszarze strategicznego zarządzania rozwojem Polski. Uzasadnieniem dla zmian była potrzeba posiadania nowego „kompasu rozwojowego”, który po okresie realizacji celów akcesyjnych i doraźnych potrzeb charakterystycznych dla społeczeństw w fazie transformacji zapobiegły sytuacji tzw. „dryfu rozwojowego”, to znaczy wzrostu stabilnego, lecz zbyt małego aby zbliżyć się do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu. Po przyjęciu 27 kwietnia 2009 roku przez Radę Ministrów dokumentu „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski” oraz w wyniku dalszych prac opracowano system zarządzania rozwojem kraju.
PL
Geometria wykreślna i grafika inżynierska należą do dyscyplin akademickich, które stanowią podstawę edukacji inżynierskiej. Niestety, w wielu szkołach przedmiot taki jak rysunek jest traktowany jako drugorzędny i na jego realizację przydziela się mało czasu. Nauczyciele akademiccy z jednej strony mają realizować program ze studentami zupełnie nieprzygotowanymi do myślenia przestrzennego, a z drugiej strony nauczyć ich podstaw grafiki: jak rysować linie równoległe, odwzorowywać obiekty w danym rodzaju rzutu, dzielić koła na wymaganą liczbę równych części i rozwiązywać wiele podobnych problemów. W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują próbę zilustrowania prowadzonego kursu przez podanie przykładów problemowych zadawanych studentom do rozwiązania oraz przedstawienia metodologii prowadzonych zajęć.
EN
Descriptive Geometry and engineering graphics is one of the educational disciplines that forms the basis of engineering education. Unfortunately, in many schools such subject as drawing is classified as a secondary one, and only spare time is assigned to the study of drawing. On the one hand, teachers have to explain the course to the audience that is completely unprepared for spatial thinking. On the other hand, on an equal footing they have to teach graphic principles: how to correctly draw parallel lines, construct perpendiculars, divide circles into the required number of equal parts and so on. In this work, some attempts are made to illustrate the ways of solving particular problem, based on the course being taught and the scientific and methodological researches conducted by the teachers of the department.
EN
Descriptive Geometry and engineering graphics is one of the educational disciplines that forms the basis of engineering education. Unfortunately, in many schools such subject as drawing is classified as a secondary one, and only spare time is assigned to the study of drawing. On the one hand, teachers have to explain the course to the audience that is completely unprepared for spatial thinking. On the other hand, on an equal footing they have to teach graphic principles: how to correctly draw parallel lines, construct perpendiculars, divide circles into the required number of equal parts and so on. In this work, some attempts are made to illustrate the ways of solving particular problem, based on the course being taught and the scientific and methodological researches conducted by the teachers of the department.
PL
Geometria wykreślna i grafika inżynierska należą do dyscyplin akademickich, które stanowią podstawę edukacji inżynierskiej. Niestety, w wielu szkołach przedmiot taki jak rysunek jest traktowany jako drugorzędny i na jego realizację przydziela się mało czasu. Nauczyciele akademiccy z jednej strony mają realizować program ze studentami zupełnie nieprzygotowanymi do myślenia przestrzennego, a z drugiej strony nauczyć ich podstaw grafiki: jak rysować linie równoległe, odwzorowywać obiekty w danym rodzaju rzutu, dzielić koła na wymaganą liczbę równych części i rozwiązywać wiele podobnych problemów. W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują próbę zilustrowania prowadzonego kursu przez podanie przykładów problemowych zadawanych studentom do rozwiązania oraz przedstawienia metodologii prowadzonych zajęć.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.