Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka polska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available The delocalization of production to Poland
EN
This paper presents some aspects of the process of services, products and manufacturing transfer, with the associated production resources, from other locations and plants to Poland. The study was carried out on the basis of an analysis of publications about delocalization as well as by means of desk research, where there were used the accessible primary and secondary data such as branch reports, statistical data available in reports, data bases, and information accessible on Polish and European websites. The article is also the result of the author's experience of participation in the relocation of a number of international companies, regarding various industries. Delocalization in Poland was presented both from the point of view of Conceptualizing delocalization (literature re-view, theoretical position) and Implementation of production. The delocalization mainly takes advantage of labor forces. On the other hand, it may also concern innovative activities and develop high-tech for regions affected by economic restructuring. The social policies for the risk mitigation of the delocalization of production are also being developed and implemented. This work clarifying the conditions of delocalization in Poland and highlight the important roles played by innovation and institutions for achieving sustainability.
2
Content available remote Aspekty rozwoju polskich obrabiarek i ich konkurencyjności
PL
Innowacyjny rozwój obrabiarek na światowym poziomie jest zarówno bardzo trudny, jak i kosztowny. Musi mu towarzyszyć kompleksowa, stale rozwijana i konsekwentnie realizowana strategia doskonalenia całych obrabiarek i ich zespołów. Nie można zawężać rozwoju do kilku właściwości obrabiarek. Synergię korzyści progresu doskonalenia osiąga się wtedy, kiedy dotyczy on wszystkich, głównych właściwości równocześnie. Wpływają one bowiem na siebie wzajemnie i dlatego trzeba je rozpatrywać całościowo – holistycznie doskonalić i optymalizować.
PL
Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są zagadnienia związane z kształtowaniem się koniunktury gospodarczej w Polsce i obszarze euro w latach 2007-2014. W pierwszej części opracowania zwrócono uwagę na przesłanki i przebieg załamania koniunktury w gospodarce światowej. Następnie dokonano analizy czynników determinujących kształtowanie się produkcji w gospodarce polskiej i obszarze euro. W krótkim okresie tempo wzrostu produkcji determinują główne komponenty popytu globalnego. Na analizie czynników determinujących zmiany poziomu poszczególnych składników popytu globalnego skoncentrowana została uwaga w drugiej części opracowania.
EN
The analysis of this study were issues related to the evolution of the economic situation in Poland and the euro area in 2007-2014. In the first part of the study was paid attention to the conditions and the course of the downturn in the global economy. Then, all the attention has been directed to the analysis of the factors determining the development of production in the Polish economy and the euro area. In the short term production growth rate determines the main components of aggregate demand. For the analysis of the factors determining changes in the level of the individual components of aggregate demand was concentrated attention in the second part of the study.
PL
Gospodarka kraju jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem transportu oraz jego infrastrukturą. W transporcie ogółem ważną rolę odgrywa transport kolejowy. W artykule podjęto problematykę funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce oraz jego ekonomicznej kondycji i możliwości rozwoju. Celem była próba ekonomicznej oceny miejsca i roli transportu kolejowego, struktura przewozów i ich dynamika oraz znaczenie usługowej roli w łańcuchu dostaw dla gospodarki.
EN
A country’s economy is closely dependent on the performance of transportation and its infrastructure. In transportation as the whole, railway plays a particularly important role. The article examines the performance of railway transportation in Poland, its economic condition and prospects of growth. The aim of the paper is to evaluate the state and the role of railway transportation, a structure and dynamics of shipments, and the role of services in the supply chain system.
PL
W artykule przedstawiono główne postulaty Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) opublikowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a w szczególności dotyczącego transportu intermodalnego. Krótko opisano zalety stosowania przewozów intermodalnych dla gospodarki polskiej oraz wyszczególniono bariery jego dalszego rozwoju. Przestawiono braki wynikające z infrastruktury kolejowej i uwarunkowań prawno-organizacyjnych państwa, nakreślono również propozycje rozwojowe na przyszłość. Scharakteryzowano jeden z czołowych podmiotów świadczących usługi logistyczno-intermodalne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym - PEKAES S.A. Zanalizowano ofertę operatora i jego plany na przyszłość związane z rozwojem i rozbudową transportu intermodalnego.
EN
The article presents the main postulates of Transport Development Strategy to 2020 (with the prospect of 2030) published by the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, particularly for intermodal transport. Briefly describes the advantages of intermodal transport for the Polish economy and highlights barriers to its further development. Changed deficiencies resulting from rail infrastructure and legal and organizational conditions of the country also outlines proposals for future development. Characterized as one of the leading providers of logistics and intermodal services both domestically and internationally - PEKAES Analyzed the offer provider and its future plans related to the development and expansion of intermodal transport.
PL
Najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują, że produkt krajowy brutto na świecie w 2012 r. zwiększy się w skali roku o 3,3% (wobec wzrostu o 3,8% w 2011 r.), natomiast w 2013 r. zwiększy się o 3,6%. Istotny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego mają kraje rozwijające się, a w szczególności kraje azjatyckie. Nadal najszybciej rozwijać się będą Chiny, ale również korzystne prognozy są dla Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii oraz Wietnamu (1).
EN
The latest forecasts of the International Monetary Fund (IMF) say that the Gross Domestic Product in the world in 2012 is to increase by 3.3% (against 3.8% in 2011) and in 2013 by 3.6% annually. The rate of economic growth is largely impacted by developing countries, mainly from Asia. China will continue to grow at the fastest rate. The forecasts are also good for Indonesia, Malaysia, Philippines and Vietnam (1).
10
Content available remote Tendencje determinujące rozwój gospodarczy Polski w dobie kryzysu światowego
EN
Cyclic development of market economy is normal phenomenon. During the recession, usually upset the balance is restored in the previous phases of the cycle. Recent global economic crisis showed the weaknesses of the market mechanism as a self-regulator of economic processes. So we can say that this crisis is not just a typical phase of the business cycle, but rather the beginning of a systemic crisis. Under these conditions, the assessment shall be carried out so far accepted theoretical concepts used in economic policy. Looking to the new paradigms that will guide economic policy in new directions. The main macroeconomic aggregates, especially the trend of their changes make it possible not only to assess the depth of the economic downturn, but also the effectiveness of measures taken in the framework of economic policy aimed at the derivation of the economy on track for sustainable development.
12
Content available remote Gospodarka polska : szanse i zagrożenia rozwoju
EN
The processes of economic growth and development are the result of the impact of a range of phenomena and trends. The impact of some of these processes decreases, and the role of others increases with time. Considering these tendencies, one can agree with the hypothesis that the problem involved in the analysis of driving forces of the economic development should be continuously tested. To answer the questions on what activities are likely to reach a constant equilibrium in the world economy, a statement could be ventured that the first step to be taken is to restore the meaning of the world responsibility required at all levels of the social and economic structure.
PL
W artykule przedstawiono oddziaływanie banków komercyjnych bezpośrednio na stabilność finansów, a pośrednio na stabilność gospodarczą i wzrost PKB. Przedstawiono analizę wpływu polityki depozytowo-kredytowej, stóp procentowych i kanałów kredytowych na poziom PKB i inwestycji. Analizę przeprowadzono zarówno w wartościach nominalnych, jak i realnych.
EN
The article describes the direct influence of commercial banks on financial stability and the indirect effect on economic stability and GDP growth. An analysis was presented of the influence of deposit and credit policy, interest rates and credit channels on the levels of GDP and investments. The analysis was carried out both in terms of nominal and real values.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące roli innowacyjności oraz konkurencyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę i kierunki badań tych procesów w polskich warunkach gospodarczych. Wzrost skali globalizacji, a także duże znaczenie firm z sektora MSP w gospodarce polskiej uzasadniają celowość analizy uwarunkowań i barier innowacyjności oraz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Development of SME in Poland reach stage at which innovation and competitiveness` improvement became important factors of success. The paper presents role of innovation and competitiveness for SME development and analyses Scientific research in this field conducted by Polish academic and R&D institutions.
PL
W artykule przedstawiono szansę i zagrożenia rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano porównanie do pozostałych krajów Unii Europejskiej i świata. Część druga przedstawia znaczenie czynników wpływających na rozwój innowacyjności w Polsce, tj. rozwój zasobów ludzkich, przedsiębiorczości oraz wiedzy i badań naukowych. Na zakończenie zestawiono najistotniejsze warunki sprzyjające kreatywności i innowacyjności na poziomie krajowym, a przede wszystkim regionalnym. Potencjał innowacyjności zgromadzony na danym obszarze (w regionie, państwie lub na kontynencie) może być zaangażowany lub zmarnowany. Osiągnięcie pożądanego efektu wymaga współdziałania na wielu płaszczyznach - zarówno gospodarczej, naukowo-badawczej, jak i politycznej. Warunkiem inicjującym jest wyrażenie zainteresowania i odpowiedniej woli politycznej na szczeblu krajowym, a następnie wypracowanie procedur i dobrych praktyk. Nie bez znaczenia pozostaje także zdolność instytucjonalna i odwaga w realizacji ambitnych przedsięwzięć.
EN
Chances and hazards in an innovative development of the Polish economy are presented in the paper. The presentation consists of three parts. Comparisons to the European Union and world countries are given in the first part. The importance of factors influencing the development of innovations in Poland, it means the human resources, enterprising as well as the knowledge and scientific research, is presented in the second part. The most important conditions promoting the creativity and innovation at the country level and - first of all - at the regional level, are listed in the last part of the paper. The innovation potential gathered in a given zone (region, country or a continent) can be either involved in carrying out an activity or wasted. Obtaining the needed effect requires the multilateral cooperation - economic, scientific as well as political. The commencing condition is to express the interest and relevant political will, at the country level, followed by the development of procedures and good practices. Institutional arrangements and courage to realise ambitious undertakings is not without meaning.
PL
Początek XX w. był świadkiem wielu wydarzeń na arenie politycznej, gospodarczej i naukowej. Do grona najważniejszych wydarzeń Odrodzonej Rzeczypospolitej można zaliczyć Powstania Śląskie. Zwycięstwo militarne i polityczne Powstań Śląskich umożliwiło przyłączenie istotnej części Górnego Śląska do Polski. Z punktu widzenia gospodarczego fakt ten miał kapitalne znaczenie dla polskiej gospodarki. Na niwie naukowej bardzo istotnym wydarzeniem było utworzenie w 1919 r. Akademii Górniczej w Krakowie. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wzajemnej zależności pomiędzy przemysłem górnośląskim a nowo powstałą Akademią Górniczą.
EN
Beginning of the 20th century was the witness of many events on the political, economic and scientific arena. To the most important events in the brought to live Republic of Poland one can rate the Silesian Uprisings. The military and political victory of the Silesian Uprisings enabled to attach the essential part of Upper Silesia to Poland. From the economic point of view this fact had cardinal importance for Polish Economy. Establishment of Mining Academy in 1919 in Cracow was a very essential event on the scientific arena. An attempt is taken up evaluate the interrelation between the Upper Silesian industry and newly establishment Mining Academy.
PL
Artykuł prezentuje poziom i strukturę nakładów inwestycyjnych za lata 2001–2007, wskazując na dominację wydatków na budynki i budowle. Przeciętnie stanowiły one 53,3% ogółu nakładów w badanym okresie. Ponadto omówiono strukturę nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw należących do sektora MSP. Określono źródła finansowania działalności inwestycyjnej tego typu przedsiębiorstw. Wykorzystując dane statystyczne, przedstawiono nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym za lata 2006–2007. Analiza statystyczna została przeprowadzona na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
EN
The paper deals with capital expenditures in enterprises. The features of investments and a course of enterprises investment activities were described in detail. The level and structure of capital expenditures in years 2001-2007 was shown and the predominant role of expenditures on construction was proven. They accounted for an average of 53.3% of total expenditures in the investigated timeframe. Moreover, the structure of capital expenditures in enterprises which belong to the sector of small and medium enterprises was discussed. Sources of financing were defined. Capital expenditures in enterprises with foreign capital were shown using statistical data from years 2006–2007. The statistical analysis was made based on data from the Polish: Central Statistical Office, Ministry of Economy and Agency of Enterprise Development.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.