Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mean value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this paper is to propose an algorithm for fatigue life determination with the use of widely-known criteria for the fatigue life considering proper determination of material characteristics, which are a function of the number of cycles to failure. The application of the modified algorithm has been presented within the criteria of Findley, Matake, Papadopoulos and Dang Van, and the results of calculations have been compared with test results for steels S355J2G3 and Ck45. For both materials analysed, the application of the modified algorithm in the fatigue criteria makes it possible to obtain much more precise results of the calculations for all types of the loading analysed.
EN
In continuous monitoring systems of welded joints of thin-walled structures, a vibrodiagnostic method is the most promising. Its most important advantage is that it is effective and offers the greatest real-time research capabilities. It is used in classic NDT techniques as well as in structural health monitoring during exploitation. This work presents a measurement method of dynamic characteristics of the structure with the use of piezoelectric sensors. The article presents the assumptions concerning the evaluation of welded joints using the analysis of the mean value distribution of the amplitude spectrums calculated by the time window method. The statistical measure used in the form of the mean value is a proposed parameter. The parameter's analysis for a given welded joint may enable an unambiguous assessment of its quality. Attention was paid to the elements important for the study. A calculation algorithm as well as and the exemplary results from the proposed method used for some selected samples with different welds is included in the article. The work contains the description of the scientific apparatus to register dynamic characteristics in case of welded joints. The results of the tests show that the analysis of the distribution of mean value for amplitude spectrums calculated by the time window method indicates that they differ markedly depending on the welds, indicating their quality and defects that are associated with them.
PL
W pracy zaprezentowano budowę, zasadę działania i pomiary na maszynie wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych. Maszyna przeznaczona jest do badań zmęczeniowych próbek z materiałów konstrukcyjnych pracujących przy cyklicznie zmiennych obciążeniach zginających, skręcających i proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Można zadawać obciążenia z zerową lub różną od zera wartością średnią momentu. W pracy przedstawiono przykładowe pomiary statyczne i cykliczne na dźwigni maszyny i badanej próbce dotyczące cechowania stanowiska przy zginaniu i skręcaniu oraz wpływu wartości średniej obciążenia.
EN
The paper presents structure, a principle of operation and measurements of the strength machine for fatigue tests. The machine is designed for fatigue tests of specimens performed from the structural materials working under cyclical loads bending, torsion and proportional bending with torsion. We can ask the load with a zero or non-zero mean value of the moment. The paper presents examples of measurements of static and cyclic on lever machines and the tested specimen (calibration machine) under bending and torsion and the influence of the mean value load.
EN
The quality and the durability of the concrete structures are affected by lots of degradation processes. The degradation processes influence mainly concrete and reinforcement and cause chemical, physical and mechanical changes in materials. The paper deals with reinforcement corrosion and its influence on the reliability of the existing bridge concrete structures. One type of passive stage calculation and one type of active stage calculation are considered in this paper. The probabilistic approach is used for the time dependent resistance solution.
PL
Na jakość i trwałość konstrukcji betonowych wpływa wiele procesów o charakterze degradującym. Procesy degradacji dotykają głównie betonu i zbrojenia. Powodują zmiany chemiczne, fizyczne i mechaniczne w tych materiałach. W artykule scharakteryzowana została korozja zbrojenia i jej wpływ na niezawodność istniejących konstrukcji mostów betonowych. Omówiono dwa rodzaje obliczeń – po jednym dla obliczania pasywnego etapowego i obliczania aktywnego etapowego. Dla rozwiązania czasowo zależnej odporności zastosowano podejście probabilistyczne.
PL
Zastosowano metodę maksymalizacji wielomianu do syntezy adaptacyjnych algorytmów dla estymacji punktu zmiany wartości średniej oraz wariancji szeregu losowego w trybie a posteriori. Analiza i wyniki modelowania statystycznego wykazały, że uwzględniając parametry nie-gaussowskich danych statystycznych w oszacowaniu wielomianowym uzyskuje się istotny wzrost dokładności.
EN
An application of the maximization technique in the synthesis of polynomial adaptive algorithms for a posterior (retrospective) estimation of the change-point of the mean value or variance of random sequences is presented. Statistical simulation shows a significant increase in the accuracy of polynomial estimates, which is achieved by taking into account the non-Gaussian character of statistical data.
PL
Analizując częstość akcji serca na potrzeby tematyki podjętej w niniejszym artykule, wybrano cztery zastępy, które uzyskały najwyższą wartość średnią i analogicznie cztery zastępy, które uzyskały najniższą średnią wartość częstości akcji serca. Poddanych analizie osiem zastępów wybrano z wszystkich 36 biorących udział w badaniach wykonanych w komorze ćwiczeń na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
EN
Analyzing the heart rate for the needs of the subject under consideration in this article, four rescue teams were selected, which received the highest mean value and similarly four teams, which received the lowest average value of heart rate. The eight rescue teams being the subject of the analysis were selected from all 36 participating in studies conducted in the training gallery at the District Mines Rescue Station in Bytom.
PL
Dla próbek o różnej liczności z populacji o rozkładzie jednostajnym zbadano metodą symulacji Monte Carlo właściwości statystyczne środka rozstępu próbki jako estymatora wartości mierzonej. Ma on mniejsze odchylenie standardowe niż średnia arytmetyczna zalecana przez Przewodnik GUM. Obliczono dla takich próbek rozkład podobny do rozkładu Studenta i niepewność rozszerzoną. Stwierdzono też, że dla populacji generalnej o rozkładzie płasko-normalnym (splot rozkładu jednostajnego i normalnego) wraz ze wzrostem udziału rozkładu normalnego przewaga środka rozstępu szybko maleje.
EN
In this paper statistical properties of samples of varying number of observations, taken from a population of uniform distribution, have been examined by the Monte Carlo simulation. Their midrange has a smaller standard deviation than the mean value recommended by the Guide GUM (Fig. 1) as estimator of measurand. Calculated also is distribution similar as Student for Gauss, coverage factors and expanded uncertainty of such samples (Chapters 3 and 4). In Chapter 5 was found that for samples from the general population of flatten-gaussian distribution with increasing the level by the normal distribution the advantage of mid-range quickly decreases. Considerations are illustrated by figures. Final con-clusions are enclosed.
PL
Przedmiotem badań jest estymator wartości oczekiwanej. Sprawdzano dokładność estymacji wartości oczekiwanej w sytuacji, gdy estymator obliczany jest na podstawie danych z rozkładu Gaussa. Sprawdzanie dokładności estymacji wykonano z zastosowaniem metody Monte Carlo.
EN
The subject of the research is the mean value estimator. The estimator is determined based on data obtained from a Gaussian distribution. The accuracy of the mean value estimator was examined using the Monte Carlo method. Chapter 1 provides basic information on the reasons for use the Monte Carlo method. In Chapter 2 the basic definitions were presented. Eq. (1) describes the expected value of the random variable. Eq. (3) presents the mean value estimator. Eq. (4) it is the error of the estimator (3). In the next part of Chapter 2 the mean value estimator for Gaussian distribution was presented (eq. 6). Eq. (7) describes the error of the mean value estimator (6). Next equation describes coverage factor for Gaussian distribution. In the next part of the paper the Monte Carlo methods were presented. In this article the Crude and Hit-or-Miss Monte Carlo methods have been used. Eq. (13) presents the mean value estimator obtained using the Crude Monte Carlo method. Eq. (14) describes the error of the estimator. Eq. (15) presents the mean value estimator obtained using the Hit-or-Miss Monte Carlo method. Eq. (16) it is the error of the estimator. In Fig. 1 the errors (4), (14) and (16) have been shown. Tab. 1 presents the errors obtained in Matlab, MatCAD and LabWINDOWS. The researches have been summarized in Chapter 3.
9
Content available remote Metoda pośredniego testowania wzajemnego skorelowania obserwacji losowych
PL
Zaproponowano i zbadano metodę testowania wzajemnego skorelowania losowych obserwacji bez bezpośredniego estymowania funkcji autokorelacji. Metoda polega na rozdzieleniu N zarejestrowanych obserwacji na k krótszych podserii o n obserwacji (N=n -k), estymowaniu i następnym porównywaniu wariancji wartości średnich tych serii z ich średnią wariancją. Ponieważ przy nieobecności skorelowania obserwacji stosunek estymatorów tych wariancji podlega rozkładowi F (Fishera-Snedecora) z liczbą stopni swobody k – 1 oraz N –k, dlatego odchylenie wartości stosunku estymatorów tych wariancji ponad dopuszczalną wartość Fk – 1, N – k (dla zadanego poziomu istotności α ) świadczy o wzajemnym skorelowaniu obserwacji. Przedstawiono wyniki badań skuteczności testowania metodą Monte-Carlo.
EN
A method of testing the autocorrelation of the random observations without direct estimation of their autocorrelation function was proposed and investigated. The proposed method consists in the separation of N registered observation into k shorter series containing of n observations (N = n -k), estimation and comparing the variance of the mean values of these series with an average of their variances. Because in the absence of the autocorrelation the ratio of the variance estimators is described by the F – distribution with the number of degrees of freedom k – 1 and N – k, therefore the deviation of this ratio from the critical value Fk – 1,N– k (for a given level of significance α) indicates the presence of the autocorrelation. Investigations of the effectiveness of the proposed test by Monte-Carlo method are presented.
PL
Wyznaczanie okresu sygnału dyskretnego jest stosowane w wielu dziedzinach takich jak wibroakustyka, akustyka czy analiza mowy. Stosunkowo rzadko spotyka się zastosowanie tych metod w technice pomiarowej czy elektrotechnice, zapewne ze względu na istniejące i w pełni sprawdzone metody. W artykule przedstawiono propozycję nowej metody bazującej na wartości średniej sygnału okresowego. Zamieszczono również przykładowe wykorzystanie metody do pomiaru prędkości obrotowej silnika na podstawie przebiegu napięcia zasilającego.
EN
Pitch detection is widely used in many domains such as vibroacoustic, speech analysis [1, 3, 4, 5]. This paper describes a new method for pitch detection based on the period mean value. The presented algorithm uses a given number of integrators (Fig. 1) integrating a shifted signal. The output values of the integrators are proportional to the signal mean value if these values are equal to each other. In this case the period is equal to the integration window size. The variance was used in order to detect "equality" of the output values of the integrators. The variance waveform is presented in logarithmic scale to enlarge the range of low values. The first derivative of the logarithmic variance signal was determined. The zero-crossing points (Fig. 3), in which the derivate crosses the x-axis going from negative to positive, correspond to the minima of the variance signal. The location of the first zero-crossing point, which satisfies the conditions presented in Section 5, determines estimation of the period and pitch. An example of application (measurement for rotation speed) of the proposed method to measurements of rotation speed is given.
11
Content available remote "SIX SIGMA" aided design of a fuselage composite panel
EN
Six Sigma Method (SSM) is included in the "Robust Design" context and allows to reduce the sensitivity to external factors during design and manufacturing phase and during the product lifecycle, too. Organisations like Sony, Honda, Lockeed Martin, Motorola, Toshiba proved to be interested in this method but, only in 1979, Motorola first took into account this method for industrial problems, with the aim of improving product quality and reducing manufacturing costs. 'Six Sigma' ability of meeting customer requirements (in terms of costs and quality) and its intrinsic property of identifying and quantifying design parameters influence on final product performance, makes such method a valid and powerful tool for designers. In the paper at hand, a design evolution for a composite fuselage panel is presented applying SSM. At first, basing on a Safety Margin optimized panel, the influence of the design parameters variation was estimated, assuming, as constraint, a deviation of the Safety Margin confined within +/-5%. The most critical parameters resulted: the ply thickness, the material allowable strain, the lamina Young moduli along the main plane directions, the shear and Poisson modulus. By randomly varying these parameters, the FE models of novel panels, differing from the optimized one, were generated and, through the MSC\Nastran code, linear static and buckling investigations were performed. Predicted stress field and instability loads were used to compute the Safety Margin, thus achieving a normal distribution. Finally, allowed variation ranges of above mentioned parameters were found out, by verifying that the standard deviations fall within assigned Safety Margin range (i.e. within +/-5%). The most critical parameter, both for the stress field generated and for the allowable instability load was the ply thickness, whose allowed excursion proved to be the narrowest one.
PL
Metoda "Sześć sigma" (ang. Six Sigma Method, SSM) zawarta w kontekście "Projektowania Wytrzymałej Konstrukcji" pozwala zredukować wrażliwość na czynniki zewnętrzne w okresie projektowania i wytwarzania oraz podczas eksploatacji produktu. Takie koncerny, jak: Sony, Honda, Lockeed Martin, Motorola, Toshiba wykazywały zainteresowanie tą metodą, lecz dopiero w 1979 r. Motorola jako pierwsza uznała tę metodę za odpowiednią do rozwiązywania problemów przemysłowych w celu poprawy jakości produktu oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Zdolność metody "Sześć sigma" do zaspokajania wymagań klientów (w kategorii ceny i jakości) oraz jej wewnętrzna właściwość rozpoznawania i oszacowania wielkości wpływu parametrów projektowania na końcowe właściwości produktu czyni z niej ważne i potężne narzędzie dla projektantów. W pracy zaprezentowano przebieg projektowania kompozytowego panelu samolotu z wykorzystaniem metody "Sześć sigma". Najpierw, bazując na panelu zoptymalizowaym ze względu na margines bezpieczeństwa, został oszacowany wpływ wariacji parametrów projektowania przy założeniu wartości odchylenia tego marginesu nie większej niż 5%. Najbardziej krytycznymi parametrami okazały się: grubość warstwy, dopuszczalne odkształcenie materiału, moduły Younga warstw wzdłuż głównych kierunków płatu, moduł ścinania i Poissona. Poprzez zmiany losowe tych parametrów wygenerowano modele MES nowych paneli, różniące się od zoptymalizowanego, oraz przeprowadzono liniowe badania statyczne oraz badania wyboczenia z pomocą kodu MSC/Nastran. Wygenerowane pole naprężeń i obciążenie wyboczeniowe zostały użyte do określenia marginesu bezpieczeństwa, osiągające w ten sposób rozkład normalny. Na koniec zostały określone dopuszczalne zakresy zmian wyżej wymienionych parametrów poprzez weryfikację odchylenia standardowego w zakresie założonego marginesu bezpieczeństwa (+/-5%). Najbardziej krytycznym parametrem, zarówno dla wygenerowanego pola naprężeń, jak i dla dopuszczalnego obciążenia wyboczeniowego była grubość warstwy, dla której dopuszczalne odchylenie okazało się być najmniejsze.
12
Content available remote About the best measurand estimators of trapezoidal probability distributions
EN
As introduction, the basic estimators of the measurand obtained from data sample of few basic types of probability density distributions - PDF are given. For trapezoidal PDF of symmetrical straight sides, in the range of ratio of upper and bottom bases 1 to 0.35 is found by Monte-Carlo method that the mid-range has the smaller standard deviation (SD) than the mean value. The best for the whole family of the linear trapeze PDF are two-component (2C) estimators as the linear form of the mean and mid-range values of the sample. Their coefficients are found, properties discussed and formulas of SD are given. Some conclusions for curvilinear trapeze also are included. The simplified 2C-estimator of coefficients equal 0.5 is proposed. For the simulated data sample the trapeze PDF is chosen by the criterion ?2, three estimators and their SD are calculated and the best one is selected.
PL
Na wstępie przedstawiono podstawowe estymatory mezurandu dla próbek o kilku głównych rozkładach prawdopodobieństwa (PDF). Dla symetrycznych trapezowych PDF o liniowych oraz o krzywoliniowych bokach, za pomocą symulacji metodą Monte-Carlo określono odchylenia standardowe różnych estymatorów jedno- i dwu-składnikowych. Dla stosunku podstaw trapezu ? od 1 (prostokąt) do 0,35 najdokładniejszy jest środek rozstępu, a poniżej 0,35 wartość średnia. Dla trapezu liniowego zaproponowano nowy dwuskładnikowy estymator o jednakowych współczynnikach 0,5. Dla przykładu danych o trapezowym rozkładzie wg kryterium ?2 obliczono wartości i odchylenia standardowe trzech estymatorów i wybrano najefektywniejszy z nich.
PL
Ze zjawiskiem zmęczenia materiałów bardzo często można się spotkać w przemyśle lotniczym, przemyśle maszynowym, przemyśle samochodowym, w energetyce i wielu innych dziedzinach techniki, w których występują obciążenia zmieniające się w czasie. Wielu naukowcom z powodzeniem udało się rozwiązać problem występowania zjawiska zmęczeniowego niszczenia się elementów maszyn i konstrukcji przy obciążeniach symetrycznych, jednak najczęściej występującym problemem jest wpływ wartości średniej obciążenia. Wartość średnia obciążenia jest dodatkową statyczną siłą przyłożoną do cyklicznie lub losowo zmieniającego się obciążenia. Najprostszym przypadkiem wartości średniej jest ciężar własny konstrukcji.
EN
Fatigue of materials is well known in industry, for example in machine or car industry, in power engineering and many other fields where variable loads occur. Many research workers have solved many problems connected with fatigue failure of elements and structures under symmetric loads. The load mean value and its effects seem to be the most often occurring problems connected with fatigue. The load mean value is an additional static force, applied to cyclically or randomly changing loads. The structure dead weight is the simplest case of the mean value. This paper presents an algorithm for fatigue life estimation, using the strain energy density parameter including influence of the stress mean value for the uniaxial load state. The algorithm was verified while fatigue tests of 10HNAP steel.
14
Content available remote Homogeneous non-symmetric means of to variables
EN
Let f, g : I approaches R be given continuous functions on the interval I such that g is not equal to 0, and h := f/g is strictly monotonic (thus invertible) on I. Taking an increasing nonconstant functiong g ž on [0, 1].
EN
Content-based image copy detection can be used as either an alternative approach or a complementary approach to watermarking. To detect copied versions of digital images, which are generated by various image processes, several schemes have been proposed. However, none of them can successfully detect tampering when those images are rotated 90 or 270 degrees from the original image. To solve this problem, we propose a new copy detection scheme based on Y component of image and block strategy. A test image is just converted to a YUV color model where only Y component is used to generate the image signatures. Then, the transformed image is divided into 8×8 blocks. Finally, the relationship between each block and its neighboring eight blocks are recorded by comparing these block's mean values. This image signature generated by our proposed scheme contains the comparative relationship between each block and its neighboring blocks. Our proposed scheme can detect modifications those are generated by 90 or 270 rotation of original one, which can not be detected by Kim's scheme. The optimal block numbers used for image partition have been explored and the efficiency of the proposed scheme is extensively tested with 20,000 test images.
EN
A new criterion based on the critical plane approach has been developed for multiaxial non-proportional fatigue failure. The criterion correctly takes into account the influence of phase shift and mean values under combined bending and torsion loading. From a certain point of view, the criterion with such a defined non-proportionality measure can be understood as a combination of the two approaches: critical plane and integral approach. The criterion has the following form ... where the multiplicand of the equivalent shear stress ... contains the amplitude of the shear stress ... , the amplitude ... and mean value ... of the normal stress acting in the critical plane. The multiplier contains the loading non-proportionality measure H. Taking into account the fact of different sensitivity of various materials to loading non-proportionality, the equation also includes the material data: t-1 - fatigue limit torsion, b-1 - fatigue limit in bending. The predictive capability of the criterion was demonstrated by analyzing 67 experimental results from the literature. The predicted results are generally in good agreement with the experimental ones.
PL
Opracowano nowe, oparte o koncepcje płaszczyzny krytycznej kryterium dla wieloosiowej wytrzymałości zmęczeniowej. Kryterium poprawnie ujmuje wpływ przesunięcia fazowego i wartości średnich w warunkach kombinacji zginania i skręcania. Z pewnego punktu widzenia, tak zdefiniowane kryterium może być rozumiane jako kombinacja dwóch modeli: płaszczyzny krytycznej i podejścia całkowitego (nielokalnego). Kryterium ma następującą postać ... gdzie mnożna naprężenia zredukowanego ... zawiera amplitudę naprężenia stycznego ... , amplitudę ... i wartość średnią ... naprężenia normalnego działających w płaszczyźnie krytycznej. Mnożnik zawiera miarę nieproporcjonalności obciążenia H. Biorąc pod uwagę fakt różnej wrażliwości materiałów na nieproporcjonalność obciążenia, równanie zawiera również dane materiałowe t-1 - granicę zmęczenia na skręcanie, b-1 - granicę zmęczenia na zginanie. Zgodność wyników obliczeń z wynikami uzyskanymi eksperymentalnie została zweryfikowana na 67 danych zaczerpniętych z literatury. Zgodność ta w większości przypadków jest satysfakcjonująca.
PL
W pracy porównano eksperymentalne trwałości zmęczeniowe próbek ze stali 10HNAP z trwałościami obliczeniowymi dla obciążeń losowych z zerową wartością oczekiwaną, a także dla obciążeń stałoamplitudowych i losowych z niezerową wartością średnią przy użyciu metod transformacji amplitud cykli Goodmana i Gerbera, a także przy zastosowaniu kryterium Dang Vana. Cykle zliczono algorytmem płynącego deszczu, a uszkodzenia kumulowano według hipotezy Palmgrena-Minera. Wykazano, że dla stali 10HNAP zadowalające wyniki daje algorytm obliczenia trwałości zmęczeniowej z zastosowaniem kryterium Dang Vana.
EN
In this paper there are compared the experimental fatigue life of specimens made of 10HNAP steel with the life calculated with the Goodan and Gerber methods of cycle amplitude transformation and the Dang Van criterion for uniaxial loading. Cycles were counted with the rain flow algorithm and damages were accumulated according to the Palmgren-Miner hypothesis. The paper includes comparison of the results for constat amplitude loading with a non-zero mean value and for random loading with zero or non-zero mean values. It has been shown that for 10HNAP steel the algorithm of fatigue life calculations using the Dang-Van criterion gives satisfactory results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.