Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state border
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji przekraczania powietrznej granicy państwowej przez cywilne i państwowe uprawnione oraz nieuprawnione statki powietrzne. Przedstawione są również sposoby oddziaływania na statki powietrzne, co do których istnieje prawdopodobieństwo nieautoryzowanego przekroczenia granicy państwowej. Poza tym, opisane są procedury współpracy cywilnych i wojskowych służb operacyjnych podczas realizacji misji Air POLICING. Zgodnie z Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym przekroczenie powietrznej granicy w przestrzenia powietrznym przez cywilny statek powietrzny jest możliwe po spełnieniu konieczności dostosowania się do wymagań przestrzeni powietrznej w której statek powietrzny wykonuje operacje lotniczą. Natomiast wlot obcych państwowych statków powietrznych w przestrzeń powietrzną jest możliwy po udzieleniu specjalnego zezwolenia i musi być zrealizowany zgodnie z warunkami takiego zezwolenia. W artykule omówione są także działania podejmowane gdy statek powietrzny przekroczył granice powietrzną w sposób niezgodny z warunkami lub wykonuje operację lotniczą niezgodnie z zezwoleniem organów służb ruchu lotniczego i mogą być zastosowane w stosunku do niego procedury przyjęte przez krajowe i międzynarodowe organizacje cywilne i wojskowe.
EN
The aim of the article is to present the situation of crossing the state air border by civil and state authorized and unauthorized aircrafts. There are also presented ways of influencing aircraft, for which there is a probability of unauthorized crossing of the state border. In addition, there are described the procedures cooperation civil and military operational services during the Air POLICING mission. In accordance with the Convention on International Civil Aviation, crossing of the airborne border into airspace by civil aircraft is possible once the need to adapt to the requirements of the airspace in which the aircraft performs air operations is met. However, the entry of foreign state aircraft into the airspace is possible after a special permit has been granted and must be carried out in accordance with the terms of such permission. The article also discusses the actions taken when the aircraft crossed the air borders in a manner inconsistent with the conditions or performs an air operation contrary to the permission of the air traffic services units and procedures adopted by national and international civilian and military organizations may be applied to it.
5
Content available remote Sprawność przewozów towarowych w kontekście bezpieczeństwa granicy państwa
PL
W artykule przedstawiono współczesne uwarunkowania granicy RP. Przedstawione zostały wybrane zadania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym zakresie. Wskazane zostały wybrane czynniki wpływające negatywnie na obszar funkcjonowania granicy państwa.
EN
The article presents the contemporary conditions of the Polish border. The tasks were selected entities responsible for security and public order in this regard. It has been selected factors negatively affecting the area of the functioning of the state border.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.