Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie eksploatacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Urabianiu skał, zwłaszcza trudno urabialnych oraz silnie abrazyjnych, kombajnami górniczymi towarzyszy intensywne zużycie narzędzi o różnym charakterze. Dominującymi formami uszkodzeń eksploatacyjnych noży kombajnowych jest zużycie ściernoerozyjne ostrzy oraz wykruszanie węglików spiekanych. Narzędzia te poddawane są przy tym działaniu cyklicznie zmiennych, silnych obciążeń, nierzadko o charakterze udarowym. Prowadzi to niejednokrotnie do wskrośnego pękania zmęczeniowego trzonków noży w obrębie karbu konstrukcyjnego, jakim jest przejście pomiędzy kołnierzem oporowym i częścią chwytową trzonka noża. Własności wytrzymałościowe zastosowanego materiału, postać konstrukcyjna oraz technologia wykonania noży kombajnowych zapewnić powinny dlatego możliwość przenoszenia dużej liczby cykli zmian obciążenia do wystąpienia pełnego przełomu zmęczeniowego. W artykule zajęto się możliwością wydatnego zwiększenia trwałości zmęczeniowej trzonków noży dzięki wykorzystaniu zgniotu powierzchniowego wykonywanego na zimno. Przedstawiono opracowane w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej wybrane rozwiązania urządzeń do umacniania trzonków noży styczno-obrotowych stosowanych w kombajnach górniczych, zwłaszcza w kombajnach chodnikowych metodą naporowego i dynamicznego ich nagniatania. Zaletą tych rozwiązań jest prosta konstrukcja, możliwość wykorzystania konwencjonalnego parku maszynowego oraz niski koszt takiego zabiegu.
EN
The cutting with mining machines, especially of hard and very abrasive rocks, is accompanied by various types of intensive wear and tear of the tools. The predominant types of wear and tear are abrasive and erosive wear of the picks and chipping of the carbide tips. These tools are subjected to the action of cyclically variable, strong and often impact loads. This often leads to fatigue cracking of the shank of the picks within the constructional notch, which is the transition between the thrust collar and the handle of the shank. The strength properties of the material used, the constructional form and the technology of cutting picks should therefore ensure the possibility of transferring a large number of cycles of load changes to the occurrence of a full fatigue break. The article looks at the possibility of significantly increasing the durability of mining machines picks due to the use of burnishing process. The selected solutions of devices for strengthening the shanks of conical picks used in mining machines, especially in roadheaders by means of static and dynamic burnishing developed at the Department of Mining Mechanization and Robotisation of the Silesian University of Technology are presented.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy zużycia eksploatacyjnego powierzchni roboczych gniazd bębna łańcuchowego wykonanego z żeliwa ADI, który zastosowany został w przenośnikach ścianowych eksploatowanych w kopalni węgla kamiennego. Jest to bęben nowej generacji, o zmodyfikowanej geometrii zarysu gniazd, wykonany z materiału o zwiększonej odporności na zużycie ścierne. Badania te przeprowadzone zostały w oparciu o rekonstrukcję cyfrową (digitalizację) gniazd wykonaną metodą światła strukturalnego. Umożliwiły one określenie wartości zużycia oraz jego rozkładu na powierzchniach roboczych gniazd, jak również intensywności tego procesu w całym okresie użytkowania bębna łańcuchowego w wyrobiska ścianowych.
EN
This paper presents the results of an analysis of wear and tear of working surfaces of seats of a sprocket drum made of Austempered Ductile Iron used in face conveyors operating in hard coal mines. It is a new generation drum with modified geometry of seat profile, made of material with enhanced resistance to abrasive wear. The investigations were carried out based on digital reconstruction (digitalisation) of seats made with the structured light method. They allowed to determine the value of wear and its distribution over the working surface of seats, and the intensity of the process in the entire service life of a sprocket drum in longwalls.
EN
In the Polish agriculture, farm vehicles, machines and devices with a varied complexity and modernity of structural solutions are used - from simple (harrow, plough) to very modern (combine harvester, beetroot harvester, tractor, sprayer). A considerable complexity of processes, mechanisms and phenomena, which take place during their operation and considerable wear and age in the light of stricter requirements concerning the scope of environmental protection, enforce the necessity to know them and to develop a new quality approach to the issues of rational use and operation of machines and devices in order to minimize effects and results of their operating wear. Operating wear is an inseparable phenomenon in the process of use of all machines and devices and in case of agricultural machines it is significant (no possibility to stop the agricultural production process and thus incurred irreparable losses). Intensity of this wear is influenced by various factors - originating in design, structure, technology and operating wear. "The operating quality" of machines in the aspect of their reliability to perform production tasks and the need to use adequate servicing in order to maintain them at a respectively high level are a significant issue within this scope. The basic aim of the author's research was to present the problem of shaping the structural quality of machines, carrying out the analysis of the observed types and processes of agricultural machines wear and tear and presentation of the obtained operation tests results in the aspect of operating wear of machines and devices with which investigated farms are equipped in the context of justification for servicing.
PL
W rolnictwie polskim użytkuje się pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze o skrajnie zróżnicowanej złożoności i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjnych - od prostych (brony, pługi) do bardzo nowoczesnych (kombajny zbożowe, buraczane, ciągniki, opryskiwacze). Znaczna złożoność procesów, mechanizmów i zjawisk, jaka ma miejsce podczas ich eksploatacji oraz znaczne zużycie i wiek, w świetle zaostrzonych wymagań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wymuszają konieczność ich poznania oraz opracowania jakościowo nowego podejścia do zagadnień racjonalnego użytkowania i obsługiwania eksploatowanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania następstw i skutków ich zużycia eksploatacyjnego. Zużycie eksploatacyjne jest nieodłącznym zjawiskiem w procesie użytkowania wszystkich maszyn i urządzeń, a w przypadku maszyn rolniczych ma to szczególne znaczenie (brak możliwości zatrzymania procesu produkcji rolniczej i ponoszone stąd nieodwracalne straty). Na intensywność tego zużycia mają wpływ różne czynniki - pochodzenia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego oraz eksploatacyjnego. Istotnym pojęciem w tym zakresie jest „jakość eksploatacyjna” maszyn w aspekcie ich niezawodności w realizacji zadań produkcyjnych oraz potrzeba stosowania adekwatnej obsługi technicznej, by ją utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Zasadniczym celem badań autorów było przedstawienie problemu kształtowania jakości konstrukcyjnej maszyn, przeprowadzenie analizy zaobserwowanych rodzajów i procesów zużycia maszyn rolniczych oraz prezentacja uzyskanych wyników badań eksploatacyjnych w aspekcie zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu gospodarstw objętych badaniami w kontekście zasadności prowadzenia obsługi technicznej.
EN
The requirements that must be met by implant materials are rigorous and diverse. These materials are tasked with supporting or replacing sick or damaged parts of the musculoskeletal system, where loads and a heterogeneous stress state frequently occur. Thus, they must have the appropriate strength properties and resistance to many types of corrosion, which is related to biotolerance, or neutrality of the material to the human body during use. This article presents the results of studies of three implant groups: set for stabilization of long bones made of 316L austenitic steel, set for intramedullary nail insertion in grafts of femur bones made of Ti6Al4V titanium alloy, and a straighty reconstruction plate made of Ti6Al4V titanium alloy coated with an oxide layer. These implants were implanted into the human body and then removed at the end of the treatment process or due to implant failure during its operation. Next, implants were studied in order to determine the level of wear. Investigations were carried out using an Hitachi S-3000N scanning microscope. Their results indicate a series of changes that took place on implant surfaces and confirm the existence of typical implant wear mechanisms presented in reports in the literature. Traces of corrosion, fatigue cracks, tribological wear, and traces of fretting were found on examined implant surfaces. The study of implant wear cases, determination of their character, and evaluation of the intensity of destructive processes may contribute to the improvement of both the mechanical properties of these implants and their shape, so that modern bone implants perform their roles without the risk of failure during their operation.
PL
Wymagania stawiane materiałom na implanty są wysokie i bardzo zróżnicowane. Mają one wspomagać lub zastępować chore lub uszkodzone części układu kostno-mięśniowego, gdzie często pojawiają się obciążenia i różnorodny stan naprężeń. Muszą zatem charakteryzować się odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi i odpornością na różne rodzaje korozji, powiązaną z biotolerancją oznaczającą neutralność materiału wobec organizmu podczas użytkowania. W pracy przedstawiono wyniki badań trzech grup implantów: zestawu do stabilizacji kości długich, wykonanego ze stali austenitycznej 316L, zestawu do gwoździowania śródszpikowego do zespoleń złamań kości udowej, wykonanego ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz płytki rekonstrukcyjnej prostej, wykonanej ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytego warstwą tlenków. Implanty te wszczepione były do organizmu ludzkiego, a następnie usunięte, wraz z zakończeniem procesu leczenia lub wskutek uszkodzenia implantu podczas jego eksploatacji. Następnie poddano je badaniom w celu określenia stopnia zużycia. Badania realizowano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego Hitachi S-3000N. Wyniki badań wskazują na szereg zmian, które zaszły na powierzchni implantów i potwierdziły istnienie typowych mechanizmów zużycia implantów prezentowanych w doniesieniach literaturowych. Na powierzchni badanych implantów zauważono ślady korozji, pęknięcia zmęczeniowe, zużycie tribologiczne oraz ślady frettingu. Badania zużycia implantów, określenie ich charakteru oraz ocena intensywności zachodzenia procesów niszczenia mogą w przyszłości znacznie wpłynąć na poprawę zarówno właściwości mechanicznych tych implantów, jak również na próbę zmiany ich kształtu tak, by nowoczesne implanty kostne spełniały swoją rolę bez ryzyka zniszczenia w trakcie ich eksploatacji.
PL
W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach transportu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki środowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie przeznaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach struktury geometrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym. Badania tribologiczne wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charakteryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6.
EN
In the article one has discussed the impact of the application of diamond-like carbon coatings on the wear of friction elements in means of internal transport in the plant of aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. One has characterized the environmental conditions in which equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as a device intended to transport the aggregates and the most common damage appearing in it were also discussed. One has proposed security elements of operating conveyor belts in form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning electron microscopy was used. In the measurements of geometric structure of the surface of samples coated with DLC coatings, optical profilometer was used. The testing was performed on the T-01M tester operating in ball - disc system. The results indicated that the DLC coatings have a lower coefficient of friction than steel 100Cr6.
PL
W artykule zaprezentowano badania własne dotyczące możliwości oceny zużycia eksploatacyjnego wybranych elementów dźwigu osobowego na podstawie przebiegu przyspieszeń kabiny. W pierwszej kolejności opisany został układ jezdny dźwigu, jego budowa i główne rodzaje. Następnie jako obiekt badań wytypowany został dźwig osobowy z napędem elektrycznym, na którym wykonane zostały pomiary przyspieszeń w osiach X i Y urządzeniem pomiarowym umieszczonym w kabinie dźwigu. Wyniki pomiarów porównane zostały do wartości luzów występujących w układzie prowadzącym badanego dźwigu. Dodatkowo przedstawione zostały wady i zalety poszczególnych rozwiązań układów prowadzących jak również sposoby zapobiegania powstawaniu nadmiernego zużycia układu prowadzącego.
EN
The article presents own research on the possibility of assessing the wear and tear of selected elements of a passenger lift based on acceleration course of the cabin. First it described chassis crane, its structure and main types. Then, as an object of research was selected may lift with electric drive on which the measurements were made accelerations in X, Y, Z measuring device located in the cab crane. The measurement results are compared to the backlash occurring in a guide elevator test. In addition, we present the pros and cons of each solution leading systems as well as methods for preventing the formation of excessive elevators guide.
EN
The article presents results of research on the operating time of the neck of spindle coating with collapse balloon crown of a ring spinning frame in cooperation with yarn under industrial conditions in the form of histograms. Adopting the change of the diameter of the cylindrical part of the neck of spindle coating is the wear criterion Δd≥0,5 mm. The assessment of the spindle neck operating time was performed in cooperation with a mixture of fibres: 70÷80% wool fibres with the addition of 10÷20% of polyester fibres, which causes the greatest wear. The research included measurements with the use of the metric method of the wear of the neck coating of a spindles made of the EN AW-2024 alloy (AlCu4Mg1), which were subjected to finishing operation with abrasive cloth, grain number 80, and then 150 and polished with desilted sandpaper and, in the second variant - they were subjected to burnishing. In addition, roundness deviations of the cylindrical part of the neck of spindle coating were measured at equal distances from face of the crown, using a Talyrond 365 roundness tester. Next, on the basis of the roundness outlines obtained, an outline of the cylindricity of the neck of spindle coating burnished before and after the operating time was prepared. Also, measurements of the topography of the surface of the neck of spindle coating were performed before and after the operating time. An analysis of the cylindricity outline and the surface topography confirms that the outer surface of the surface layer along the length and circumference of the neck of spindle coating in cooperation with yarn is subject to uneven wear. The assessment of the topography of the wearing surface and micro-photographs of the side surface of the helical groove lead to the conclusion that the wear of the neck of spindle coating made of the AlCu4Mg1 occurs mostly as a result of abrasive wear.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań czasu pracy szyjki okładziny wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej przy współpracy z przędzą, w warunkach przemysłowych, w postaci histogramów. Przyjmując jako kryterium zużycia zmianę średnicy, części walcowej, szyjki okładziny Δd≥0,5 mm. Ocenę czasu pracy szyjki przeprowadzono przy współpracy z mieszanką włókien: 70÷80% włókien wełny z dodatkiem 30÷20% włókien poliestrowych, powodującą największe zużycie. Badania objęły pomiary, metodą metryczną, zużycia szyjki okładziny wrzecion wykonanych ze stopu EN AW-2024 (AlCu4Mg1) poddanych obróbce wykończeniowej przez szlifowanie płótnem ściernym o numerze ziarna 80, a następnie 150 oraz polerowanie papierem ściernym odmulonym, jak również w drugim wariancie - operacji nagniatania. Ponadto wykonano pomiary odchyłki okrągłości części walcowej szyjki okładziny, w równych odległościach od czoła nasadki, za pomocą okrągłościomierza Taylrond 365. Następnie na podstawie uzyskanych zarysów okrągłości sporządzono zarys walcowości szyjki okładziny wrzeciona nagniatanej przed i po czasie eksploatacji. Wykonano również pomiary topografii powierzchni szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych, przed i po okresie eksploatacji. Analiza zarysu walcowości i topografii powierzchni potwierdzają, że powierzchnia zewnętrzna warstwy wierzchniej, na długości i obwodzie szyjki okładziny, przy współpracy z przędzą ulega nierównomiernemu zużyciu. Ocena topografii powierzchni zużycia oraz mikrofotografii powierzchni bocznej rowka śrubowego skłaniają do stwierdzenia, że zużycie szyjki okładzin wrzecion ze stopu AlCu4Mg1 następuje przede wszystkim w wyniku zużycia ściernego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranego obiektu, elementów i węzłów tribologicznych w aspekcie procesów zużycia. Obiektami badań były średnio-obrotowe silniki produkowane na licencji firmy Sulzer. Wśród badanych typów silników ten zasilany paliwami pozostałościowymi podlegał intensywnemu zużyciu. Paliwa te zawierają znaczne ilości siarki, wody oraz odznaczają się dużą liczbą Conradsona. Badania zużycia prowadzono w naturalnych warunkach eksploatacji. Opisano także warunki, w których eksploatowane były badane silniki, gdzie występowały często niesprzyjające warunki tropikalne. Stwierdzono istotne zużycie czopów wału korbowego, tulei cylindrowych, tłoków i głowic. Intensywne zużycie wynika z konstrukcji silnika, w którym system smarowania tłoków i tulei oraz łożysk wału korbowego nie jest rozdzielony. Badania zużycia prowadzono głównie z zastosowaniem biernej obserwacji, pomiarów geometrycznych, analizy obrazów oraz z zastosowaniem biernych i bierno-czynnych eksperymentów diagnostycznych. Problemem w badanych silnikach oprócz intensywnego zużycia materiałów metalowych było tworzenie się osadów. Celem badań była również identyfikacja rodzajów zużycia.
EN
The paper presents the results of the selected object, the elements and of tribological systems in the aspect of wear processes. The objects of research were medium speed engines produced under license from Sulzer. Among the tested objects were the types of engines powered by residual fuels subject to intensive wear. These fuels contain significant amounts of sulphur and water and have a large number of Conradson carbon residue. The wear investigations were performed under natural conditions. The paper also describes the conditions under which the test engines operate, which are often unfavourable tropical conditions. A significant wear of crank pins, cylinder liners, pistons, and cylinder heads were indicated. Intensive wear results from engine design, in which the lubrication system of pistons and sleeves and bearings of the crankshaft is the same. The wear investigations were carried out by applying passive observation, geometrical measurements, and analysis of images, and with applying passive and passive-active diagnostic experiments. The inspected engines showed intensive wear of metal materials and the formation of deposits. An identification of types of the wear was also a purpose of the research.
PL
Sygnały przyspieszeń drgań elementów silnika mogą być źródłem informacji o jego stanie. W niniejszej pracy przedstawiono przykład diagnozowania zużycia w układzie tłok-cylinder silnika spalinowego na podstawie sygnałów drganiowych rejestrowanych w różnych punktach pomiarowych i kierunkach. Badaniom podano czterocylindrowy silnik z zapłonem iskrowym (ZI). W celu uzyskania symptomów wrażliwych na uszkodzenie sygnały przyspieszeń drgań analizowano za pomocą ciągłej transformaty falkowej (CWT). Na podstawie analizy falkowej określono uśrednione falkowe widma mocy (ASWPS), które odzwierciedlają rozkład energii w dziedzinie skali będącej funkcją częstotliwości. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że uśredniony falkowy rozkład energii sygnału może być przydatny w diagnozowaniu luzu w układzie tłok – cylinder, także w przypadku sygnałów drganiowych rejestrowanych w różnych punktach pomiarowych i kierunkach.
EN
The vibration acceleration signals registered on the engine elements can be a source the source of information on the engine condition. The paper presents diagnostic wear of a piston-cylinder system of internal combustion engine based on vibration signals recorded at different measuring points and directions. Four-cylinder engine with spark ignition (SI) were tested. In order to obtain damage sensitive symptoms, the vibration acceleration signals were analyzed with use of a continuous wavelet transform (CWT). Based on the wavelet analysis, the averaged wavelet power spectra (ASWPS) were defined, which reflect the energy distribution on a scale being the frequency function. Based on the results obtained, it has been shown that the averaged wavelet distribution of signal energy can be useful in diagnosing clearance in the piston – cylinder system also in case vibration signals recorded at different measuring points and directions.
10
EN
Planned obsolescence (PO) is a policy of planning, designing and manufacturing products with limited serviceable life. It has become an indispensable companion for today's economy, causing a lot of ethical and ecological controversy and stands in opposition to the strategy of sustainable development. The article presents environmental hazards resulting from the application of this strategy, draws attention to the widespread use of PO, with particular focus at the electronics industry. The range of activities and procedures used in the design and manufacture of products resulting from planned obsolescence was described. It was found that this strategy determinates the way of future business, obliging the engineers to design and produce goods according to planned obsolescence guidelines. This strategy brings profits to corporation, not paying attention to consumers and the environment.
PL
Park maszynowy będący na wyposażeniu większości polskich gospodarstw jest w znacznym stopniu zużyty pod względem technicznym i ekonomicznym (przestarzałe konstrukcje). Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego jest istotnym wyzwaniem dla służb technicznych utrzymania i odnowy maszyn. Zrozumienie zachodzących procesów zużycia oraz znajomość zabiegów obsług technicznych wykonywanych przez użytkowników jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oraz wczesnym zapobieganiu awariom maszyn. Opracowanie zawiera analizę i ocenę zidentyfikowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń użytkowanych w gospodarstwach objętych badaniami. Celem pracy jest ocena i analiza zaobserwowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych. Badania prowadzono w sześćdziesięciu gospodarstwach rolniczych w formie wywiadu kierowanego na terenie gmin: Milówka oraz Czernichów w latach 2009-2010. Badaniami objęto maszyny i urządzenia rolnicze będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych.
EN
A machinery park in which most of the Polish farms is equipped is significantly worn in relation to technical and economic aspect (old structures). Ensuring a proper technical conditions is a crucial challenge for technical services responsible for maintenance and restoration of machines. Understanding the ongoing processes of wear and knowledge of technical services carried out by the users is necessary for ensuring a proper technical condition and for early prevention of machinery failures. The study includes analysis and evaluation of the identified types of exploitation wear of machines and devices used in the researched farms. The objective of the work is to evaluate and analyse the observed types of exploitation wear of agricultural machines. The research was carried out in sixty agricultural farms in the form of an interview carried out on the territory of the following districts: Milówka and Czernichów in 2009-2010. The research covered agricultural machinery and devices in which selected agricultural farms were equipped.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę wyników badań doswiadczalnych. Zorientowane były one na określenie zmian wartości wybranych estymat amplitudowych i dyskryminant bezwymiarowych sygnałów wibroakustycznych (WA) w przypadku zastosowania w alternatorze samochodowym nowych i zużytych eksploatacyjnie łożysk tocznych. Na podstawie przeprowadzonych, analiz prowadzonych dla różnych prędkości obrotowych wirnika alternatora, można stwierdzić, że jedynie w przypadku sygnału rejestrowanego na obudowie łożyska bliższego przekładni pasowej współczynniki szczytu, luzu i impulsowości wykazywały istotną zmianę wartości spowodowaną zużyciem eksploatacyjnym łożysk alternatora.
EN
Current paper presents analysis of experimental investigation results. Car alternator was equipped either with new or used (aged) rolling bearings. Investigation was aimed at finding change of values of selected amplitude estimates and nondimensional discriminates of vibroacoustic signals for each bearing type. On the basis of analyses run for different rotational speeds of alternator rotor it may be stated that a significant change is observed in crest factor, clearance factor and impulse factor only in case of signal recorded at housing of the bearing, which was closer to belt transmission. This change is due to operational wear of alternator bearings.
PL
W pracy pokazano wpływ czasu eksploatacji na stan techniczny i jakość pracy instalacji LPG, zwracając szczególną uwagę na wtryskiwacze. Dokonano analizy zużycia poszczególnych elementów wtryskiwacza, a w szczególności elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Do badań wykorzystano wtryskiwacze fabrycznie nowe oraz używane po przebiegu około 10 tys km, 30 tys km, 50 tys km i 100 tys km. Pozwoliło to na prześledzenie procesu zużywania się wtryskiwacza gazowego. Wykonano badania porównujące pracę wtryskiwaczy nowych i używanych oraz dokonano analizy otrzymanych wyników.
EN
In paper there was shown an influence of operating period on technical condition and quality of work of LPG installation, especially injectors. Analysis of injector parts consumption has been made, with special notice to elements made of plastic. Brand new injectors and few after mileage of about 10000km, 30000km, 50000km and 100000km were used in researches. Results allows us to monitor the exploitation process of gas injector. In paper there are also comparative researches on functioning differences between brand new and used injectors and analysis of the results.
EN
Crusher hammers are tools that operate under changeable service conditions and are susceptible to catastrophic failure. They demonstrate different behaviour, which depends on the delivery and the supplier. Generally, independently of the tool origin, the accelerated degradation of hammer material is observed to follow the wear of the external layer that is characterised by fine, compact structure. Particularly quick degradation of hammer material occurs if casts have internal defects.
PL
Młotki kruszarek jako elementy pracujące w zmiennych warunkach eksploatacyjnych narażone są na zużycie. Zachowują się one rozmaicie, zależnie od dostawy i dostawcy młotków, ale generalnie zaobserwowano, że niezależnie od źródła pochodzenia, przyśpieszona degradacja materiału młotków następuje po zużyciu zewnętrznej warstwy, która charakteryzuje się drobną i zwartą strukturą. Szczególnie szybka degradacja materiału młotków następuje, jeżeli odlewy mają wady wewnętrzne.
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zużycia powierzchni roboczych zębów na wartości naprężeń w ich stopach oraz karbie spowodowanych zachodzącym zużyciem. W obliczeniach wytrzymałościowych zębów kół zewnętrznie uzębionych wykorzystano metodę elementów brzegowych (MEB).
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań eksploatacyjnych w zakresie zużycia eksploatacyjnego zespołu cylindrowego silnika tłokowego lotniczego dużej mocy podczas prób na stanowisku hamownianym. Przedmiotem weryfikacji był prototyp silnika z wytworzonymi warstwami przeciwzużyciowymi na elementach silnika i zmianami konstrukcyjnymi w stosunku do seryjnych jednostek ASz-62IR. Badania prowadzone w trakcie próby długotrwałej [370 h] obejmowały pomiary drgań i parametrów funkcjonalnych oraz badania metrologiczne i materiałowe. Uzyskany wzrost sprawności mechanicznej i mocy oraz spadek zużycia paliwa i poziomu drgań potwierdził zasadność wprowadzonych zmian konstrukcyjno-technologicznych.
EN
It the paper there are presented the results of experiments examining the operation wear of aircraft's high power cylindrical piston engine. The tests were conducted at the engine test house in order to verify the prototype of the engine with the anti-wear coatings covering some parts as well as with structural changes compared to serial Asz-62IR type. The test has been conducted during long-lasting trial (i.e. 370 h) and included measurements of vibration and functional parameters of the engine. After tests and disassembly of the engine the metrological and material examination took place. The results show the increase of mechanical efficiency and power as well as decrease of fuel consumption and level of vibration and in this way confirmed the legitimacy of introduced structural and technological changes.
PL
O trwałości i niezawodności szyn decyduje ich zużycie eksploatacyjne, które najczęściej może mieć formę zużycia ścierno-adhezyjnego lub zużycia kontaktowo-zmęczeniowego. Opracowana wcześniej metodyka oceny zużycia eksploatacyjnego szyn pozwoliła określić trwałość szyn obrabianych cieplnie (332HB) i szyn zwykłych (226HB) dla różnych obciążeń. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę numeryczną zagadnienia wyznaczając rozkład naprężeń w szynie w obszarze styku koła z szyną z uwzględnieniem zjawiska kontaktu. Na bazie wyników z analizy zadania przeprowadzono analizę zmęczeniową programem wyznaczając czas do pojawienia się szczeliny oraz propagację szczeliny.
EN
In the paper the test of evaluation of rail wear with experimental and numerical approach is presented. An assessment method of the rail lifetime has been proposed. The service wear of rail after treatment (332HB) and of rails without heat treatment (226HB) has been examined. The abrasive-adhesive wear and contact-fatigue wear of rails have been analyzed. The lifetime characteristics of tested rails have been determined on the base of wear measurements of rails. Next the numerical model of rail and wheel was prepared. At first, the contact analysis was done. On the base of results for contact problem the fatigue analysis was performed. The lifetime of rail and crack propagation was calculated.
EN
Problems of thermal loads, cavitation erosion, wear and coking of injectors used in marine diesel engines are presented. Relationships taking place in the fuel valve operation are explained and their effect on injector wear is discussed.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia obciążeń cieplnych, zużycia kawitacyjno-erozyjnego oraz koksowania rozpylaczy okrętowych silników spalinowych. Wyjaśniono zależności zachodzące podczas tych procesów i ich wpływ na zużycie rozpylaczy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.