Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flat roof
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
3
Content available remote Okna do dachów płaskich w różnych odsłonach
PL
Domy z dachami płaskimi coraz częściej pojawiają się w polskim krajobrazie, gdyż inwestorzy stawiają na nowoczesną, minimalistyczną architekturę. Ponadto pomieszczenia pod stropodachami łatwo można zaaranżować, ponieważ nie ograniczają ich skosy. Jednak, aby zapewnić komfort przebywania na poddaszu, musi być ono odpowiednio doświetlone światłem naturalnym, należy zagwarantować także dopływ świeżego powietrza.
PL
Przedmiotem artykułu są rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów oraz inne elementy fali renowacji budynków w świetle uwarunkowań wynikających z dokumentów Komisji Europejskiej. Autor przedstawia zasady renowacji budynków oraz charakteryzuje takie rozwiązania jak dach chłodny, dachy zielone i dach retencyjny.
EN
The subject of the article are construction and material solutions for roofs and other elements of buildings in the light of the requirements resulting from the documents of the European Commission within the Renovation Wave Strategy. The author presents the principles of building renovation and characterizes such solutions as a cool roof, green roofs and a retention roof.
5
Content available remote O czym decyduje kąt nachylenia dachu
7
Content available remote Renowacja dachów płaskich i pochylonych
PL
Przedmiotem artykułu jest renowacja dachów płaskich i pochylonych. Autor omawia wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów, przepływ ciepła w przegrodach, wilgoć w przegrodach oraz szkody mrozowe i przybliża rolę pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach. Szczegółowo analizuje zagadnienia związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów oraz wpływ takiej ochrony na korozję wbudowanych w nie materiałów.
EN
The subject of the article is the renovation of flat and sloping roofs. The author discusses the requirements for thermal insulation of roofs and flat roofs, heat flow in partitions, moisture in partitions as well as frost damage; he also introduces the role of snow cover retention on roofs. He analyses in detail the issues related to the thermal protection of roofs and flat roofs and the impact of such protection on the corrosion of the materials embedded in them.
PL
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w odniesieniu do następujących przegród poziomych: przegrody stykające się z gruntem, stropy, dachy oraz stropodachy. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę rozwiązań materiałowych analizowanych przegród i ich złączy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów termoizolacyjnych. Na uwagę zasługują liczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych oraz ocena przykładowych rozwiązań w świetle obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN
The primary objective of the paper is to present the most important notions of thermal physics of buildings and requirements regarding thermal protection of buildings considering low energy building standards about the following horizontal partitions: partitions in contact with the ground, ceilings, roofs, and slab roofs. The article demonstrates some general characteristics of material solutions of the analyzed partitions and their joints with particular emphasis on thermal insulation materials. Numerous calculation examples using professional computer programs and the evaluation of the examples in the light of the applicable heat and humidity requirements are worth noting.
PL
Celem pierwszego artykułu serii jest próba uporządkowania i nazwania zjawisk fizycznych oraz innych źródeł nieprawidłowości stanowiących powód opracowania wielu ekspertyz i opinii technicznych wad dachów. Efektem serii ma być pokazanie inwestorom, projektantom, wykonawcom i producentom materiałów pokrywczych, jak wiele zależy od ich działań i zaniechań. Przeprowadzone badania i analizy pokazują, z czym trzeba walczyć, co zmienić, aby można było użytkować papy asfaltowe termozgrzewalne na dachach płaskich bezpiecznie i znacznie dłużej.
EN
The purpose of the first article of the series is an attempt to organize and name physical phenomena and other sources of irregularities, that are the reason for the development of many expert opinions and technical opinions of roof defects. The effect of the series is to be shown to investors, designers, contractors and producers of roofing materials how much depends on their actions and omissions. The tests and analyzes carried out show what it takes to fight, what to change in order to use torch welding modified bitumen roll roofing on flat roofs, safely and for much longer.
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów rozwiązań termoizolacji przegród budowanych w systemie szkieletowym z drewna na przykładzie rozwiązań systemu (STEICO). Opisano istotę uwzględniania w projektowaniu przegród transferu pary wodnej przez ich strukturę oraz przeanalizowano przypadek zaprojektowania przegrody zamkniętej dyfuzyjnie z zastosowaniem materiałów z pianek PIR.
EN
The article presents a few examples of thermal insulation solutions for partitions built in a timber frame system based on the example of (STEICO) system solutions. The essence of taking into consideration the design of water vapor transmission partitions through their structure was described and the case of designing a closed diffusion partition using PIR foam materials was analyzed.
11
Content available remote Wady przeszklonych przekryć dachowych
12
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
13
Content available remote Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi
PL
Przedmiotem artykułu jest szczelność dachów wielkopowierzchniowych nad krytymi basenami kąpielowymi. Autor na początek omawia warunki klimatu wewnętrznego pomieszczeń hal basenowych. Następnie przytacza typowe rozwiązania stropodachów nad basenami krytymi, po czym dokonuje analizy przepływu pary wodnej przez stropodachy. Na koniec prezentuje zalecane rozwiązania będące alternatywą dla stropodachów wentylowanych.
EN
The subject of the article is the tightness of large area roofs over covered swimming pools. First, the author discusses the internal conditions in a swimming pool hall. Then, they quote typical solutions for flat roofs over covered swimming pools, to move on to an analysis of the flow of water vapour through flat roofs. In the end, they present recommended solutions that constitute alternatives to ventilated flat roofs.
EN
This paper presents the results of preliminary assessment of radiative heat flux received by selected windows from tar paper coated flat roof of the adjacent building. This study was conducted on an actual object: building “P” at the University of Technology in Rzeszow. Windows located on south-western elevation of “P” building are subjected to thermal and diffused solar radiation, coming from a flat roof of a nearby gym. It was suspected, that this extra heat flux may have significant influence on compartment overheating, that is observed by occupants of “P” building. For the purpose of this study, various atmospheric data, such as temperatures, solar irradiance and wind speed were collected on site. In order to gain more detailed insight into investigated problem, Finite Elements model of occurring phenomenon was developed. FE modelling along with calculations of necessary view factors were performed in Matlab 2019a. Our study demonstrated, that analysed windows receive twice the heat gains from the flat roof, that they would have received from grass covered ground surface in absence of the gym. It has been concluded, that the proximity of the flat roof with bituminous cover considerably influences radiative heat gains of the windows, especially these located at lower floors and the phenomenon seriously contributes to overheating of the compartments in studied building.
15
Content available remote Styropian na dachu płaskim - wskazówki dla architekta
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wielokrotnie naprawianym, funkcjonującym w hali sportowej dachem łupinowym niewentylowanym. Podjęto też próbę znalezienia przyczyn wykraplania się pary wodnej w warstwach wiązara drewnianego. Przeanalizowano: proces wykonania dachu na postawie dokumentacji budowy, zbadano sposób realizacji detali budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warstw przekroju dachu, wykonano analizę porównawczą badanej przegrody dachu. Na tej podstawie sformułowano klauzury dla dachów drewnianych realizowanych w obiektach sportowych.
17
Content available remote Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej stropodachu z miejscami parkingowymi
PL
W artykule przedstawiono wady stropodachu nad garażem wielopoziomowym, na którym przewidziano miejsca parkingowe. Występujące uszkodzenia wymusiły na właścicielu konieczność naprawy m.in. nawierzchni stanowiącej jednocześnie warstwę hydroizolacyjną. Niezbędne było więc wykonanie badań podłoża w celu stwierdzenia, czy nowa nawierzchnia może być na nim układana. Po gruntownym przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych badań zaproponowano sposób naprawy.
EN
The paper shows a defective flat roof over a multistorey garage on which parking places were designed. Due to the damage which occurred there, the owner was forced to repair, among others, the roof surface,which simultaneously functioned as a waterproofing layer. It was necessary to carry out subfloor testing in order to decide whether the new roof surface could be placed there. After a thorough analysis of the test results, a way of carrying out the repair works was recommended.
EN
The following article presents an analysis of the influence of the irradiance and ambient temperature on the roof coating temperature. The roof coating temperature depends mainly on the optical properties of the coating material. Those properties are the reflectivity and emissivity. The roof surface temperature determines the heat flux through the roof into the interior of the building. Proper material selection for the coating of the roof can significantly decrease the surface temperature, and as a result, decrease the heat flux into the space just below the roof. During the calculations, the model of the heat exchange derived by the author for the flat roof was used. The paper includes results of heat calculations for two coating materials with different reflectivity coefficients. The calculations were made for the specific weather conditions.
20
Content available remote Stropodachy a zagadnienia cieplno-wilgotnościowe
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy kształtowania dachów płaskich w aspekcie cieplno-wilgotnościowym na wybranych przykładach.
EN
The article presents certain selected problems of flat roof profiling in the perspective of temperature and moisture, based on selected examples.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.