Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 283

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Korozji, jako procesu korzystnego termodynamicznie, nie można zatrzymać, ponieważ metale występują naturalnie w postaci rud tlenkowych lub soli metali. Dla gospodarki jest to niestety proces kapitałochłonny i niepożądany, jednak z zastosowaniem odpowiednich strategii działania można ograniczyć jego skalę. Niniejszy przegląd literatury, głównie z lat 2018–2020, skupia się na powłokach kompozytowych opartych na polimerze przewodzącym – polipirolu (PPy), wybranych tlenkach metali oraz, ewentualnie, domieszkach surfaktantów i innych związków. Celem pracy jest wykazanie roli polipirolu – polimeru przewodzącego, a przy tym ekologicznego, w ochronie konstrukcji przed korozją metali.
EN
Corrosion cannot be stopped due to its thermodynamically favorable character, since metals occur naturally in the form of oxide ores or metal salts. It is an adverse and capital-intensive process for the economy. However, it can be alleviated by adopting various strategies. This review of the literature, mainly from 2018–2020, focuses on composite coatings based on a conductive polymer – polypyrrole (PPy) and on some metal oxides with the possible use of surfactant admixtures and other compounds. The aim of the study is to emphasize the role of polypyrrole – a conductive and ecological polymer – in the protection of structures against metal corrosion.
EN
This article presents the vibration analysis of a turbocharger, whose compression wheel was manufactured using a high-precision additive manufacturing technology. Currently, there are advance studies around the world for the development of parts of innovative fluid-flow machines using additive manufacturing techniques. The experimental research was carried out under conditions of reduced flow temperatures. The tests and the analysis were performed on a wheel manufactured using a 3D printing technology and on a conventionally used aluminium wheel. Apart from an FFT analysis of the vibration signal during machine operation, a machine run-up test was conducted (up to a speed of 105,000 rpm). The results showed the positive impact of the use of a plastic wheel on the dynamics of the system at a certain speed range, which might contribute to the development of a new method to optimise the geometry of flow systems in small high-speed turbomachines. A modified automotive turbocharger was subjected to experiments on a test stand.
EN
Welding is one of the most popular methods of joining elements not only from metal materials, but plastics also. Their great diversity, chemical structure and physical condition in which they are at the temperature of use has a significant impact on the quality of the joints made. Welding is a particularly useful method of joining, for example, during the welding of packaging, where biodegradable plastics that dominate in this technology, for example with aluminium foil, dominate. This article reviews the methods of welding plastics including biodegradable materials.
PL
Zgrzewnie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów nie tyko z materiałów metalowych, ale również tworzyw sztucznych. Duża ich różnorodność, budowa chemiczna oraz stan fizyczny w jakim się znajdują w temperaturze użytkowania ma znaczący wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zgrzewanie jest szczególnie przydatną metodą łącznia na przykład podczas zgrzewania opakowań, gdzie zaczynają dominować tworzywa biodegradowalne, które należy łączyć, w tej technologii, na przykład z folią aluminiową. W niniejszym artykule dokonano, przeglądu metod zgrzewania tworzyw sztucznych z uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych.
PL
Metal, drewno, szkło, papier i ceramika to tradycyjne materiały opakowaniowe do żywności, które już dawno ustąpiły miejsca innowacyjnym opakowaniom z tworzyw polimerowych. Branża materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością coraz częściej dostarcza innowacyjne produkty, które z punktu widzenia konsumentów mają niezmiernie ważny wpływ zarówno na bezpieczeństwo żywności, jak i jej atrakcyjność użytkową. Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być wystarczająco obojętne, żeby ich składniki nie wpływały niekorzystnie na zdrowie konsumentów ani na jakość żywności. Aby zapewnić bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i ułatwić swobodny przepływ towarów, prawo UE przewiduje wiążące zasady, których muszą przestrzegać podmioty gospodarcze. W artykule scharakteryzowano podstawowe materiały stosowane do kontaktu z żywnością, głównie tworzywa polimerowe, oraz przedstawiono zasadnicze wymogi prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Metal, wood, glass, paper and ceramics are the traditional food packaging materials (FCMs), which are increasingly giving way to innovative packaging from polymer plastics. The industry of packaging materials intended for contact with food more and more often provides innovated products that, from the point of view of consumers, have a significant impact on both food safety and its attractiveness. FCMs should be sufficiently inert so that their constituents neither adversely affect consumer health nor influence the quality of the food. To ensure the safety of FCMs, and to facilitate the free movement of goods, EU law provides for binding rules that business operators must comply with. The article describes the basic materials used in FCMs, mainly polymeric materials, and presents the basic requirements for these materials.
5
Content available remote Electrostatic fabrication of polymer nanofibers
EN
Fabrication process of nanofibers from the liquid polymer solution using electrospinning is described in the paper. In the experiments, polyvinylidene fluoride (PVDF) and dimethylformamide (DMF) were used as a polymeric material and a solvent, respectively. Additionally, the results of the measurements of diameters of obtained fibers, current-voltage characteristics of the process and calculation of resistivity of liquid polymer are presented.
PL
W pracy przedstawiono proces elektrostatycznego wytwarzania nanowłókien z roztworu ciekłego polimeru. W procesie elektroprzędzenia w roli polimeru i rozpuszczalnika użyto odpowiednio polifluorek winylidenu (PVDF) i dimetyloformamid (DMF). Dodatkowo badania obejmowały pomiary średnic otrzymanych włókien, charakterystyk prądowo-napięciowych procesu oraz wyznaczenie rezystywności ciekłego polimeru.
EN
Lignin was used to study the mechanical properties and thermal stability of polymers. The lignin was blended with three kinds of polymers, and the addition of lignin was 0.5 wt%. Under the condition of thermal oxidation, the thermal stability of lignin/polymer samples varies with the structure of lignin. The effects of lignin on the mechanical properties and thermal stability of the polymers were investigated by oxidation induction time (OIT), rheological properties, mechanical properties and differential scanning calorimetry (DSC). The results show that the effect of lignin on the thermal properties of polymer samples is 2~3oC. It can be inferred that lignin can effectively improve the interaction between polymer molecular chain segments, and improve the crystallization rate and rigidity to a certain extent, so it can be seen that lignin has good compatibility and thermal stability.
EN
We report a facile one-step non aqueous synthesis of oleic acid stabilized cadmium telluride (CdTe) quantum dots (QDs) with an average diameter of 3 nm to 4 nm by hot injection method. The synthesized oleic acid capped QDs observed by TEM were nearly spherical. The optical properties of QDs were characterized by UV-Vis absorption spectra and photoluminescence (PL) spectra. The structures of QDs and their surface passivation were further verified using transmission electron microscope (TEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The quenching effect of the CdTe QD was explored by addition of CdTe nanocrystals into a solution of rod-coil homopolymer (poly[10-(6-(9,9-diethyl-7-(pyridin-4- yl)-9H-fluoren-2-yl)naphthalen-2-yloxy) decyl methacrylate]) (PFNA) having pendent pyridine. The gradual addition of quantum dots to the solution of PFNA quenched the PL spectra of PFNA. This may be used to explore the coordination ability of pyridine containing homopolymer with CdTe quantum dots.
EN
The multifaceted field of conductive inks is moving from a preliminary to an advanced stage. In this study, cellulose filter paper was used as a popular, renewable, and inexpensive material, with very interesting flexible characteristics. The novelty of this work was to use a single-walled carbon nanotube/silver (SWCNT/Ag) nanopowder in a color polymeric matrix for preparing highly conductive color inks resistant to washing. An investigation comparing three inks colored separately with different anionic and cationic dyes was performed to examine possible changes in electrical resistivity of the papers. The results obtained from FT-IR spectroscopy showed the presence of carboxylic groups in acid-treated SWCNTs and revealed Ag-containing bonds. XRD results confirmed functionalization of SWCNTs and obtaining SWCNT/Ag powder with Ag nanoparticles (NPs). Thermal stability and degradation of specimens were studied using TGA analysis to measure the percentage of Ag NPs in the SWCNTs network. The TEM micrographs were consistent with the Scherrer results. Finally, different color inks were synthesized with/without SWCNT/Ag nanopowder, and the four-point probe technique was utilized to measure the electrical resistivity of each colored paper. Consequently, preparation of color conductive inks by using ultra-narrow SWCNTs was done successfully.
EN
Laser Beam machining (LBM) nowadays finds a wide acceptance for cutting various materials and cutting of polymer sheets is no exception. Greater reliability of process coupled with superior quality of finished product makes LBM widely used for cutting polymeric materials. Earlier researchers investigated the carbon dioxide laser cutting to a few thermoplastic polymers in thickness varying from 2mm to 10mm. Here, an approach is being made for grading the suitability of polymeric materials and to answer the problem of selection for LBM cutting as per their weightages obtained by using multi-decision making (MCDM) approach. An attempt has also been made to validate the result thus obtained with the experimental results obtained by previous researchers. The analysis encompasses the use of non-parametric linear-programming method of data envelopment analysis (DEA) for process efficiency assessment combined with technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) for selection of polymer sheets, which is based on the closeness values. The results of this uniquely blended analysis reflect that for 3mm thick polymer sheet is polypropelene (PP) to be highly preferable over polyethylene (PE) and polycarbonate (PC). While it turns out to be that polycarbonate (PC) to be highly preferable to other two polymers for 5mm thick polymer sheets. Hence the present research analysis fits very good for the polymer sheets of 3mm thickness while it deviates a little bit for the 5mm sheets.
EN
The aim of the work was to produce wrapping films made of biodegradable polymer PLA (polylactide) and its modification in the form of a polymer mixture with additions of aluminosilicate – montmorillonite and anti-bacterial concentrate – SilverBatch nanosilver, followed by analysis of selected mechanical properties of these films. The assessment of mechanical properties included checking the tensile strength, as well as assessment of the degree of deformation of the film due to force and of the value of Young’s modulus measured. The results were analyzed statistically using such indicators as arithmetic mean and standard deviation.
PL
Celem pracy było wytworzenie folii opakowaniowych wykonanych z polimeru resorbowalnego PLA (polaktydu) i jego modyfikacja w postaci mieszaniny polimerów z dodatkiem glinokrzemianu – montmorylonitu i koncentratu przeciwbakteryjnego – nanosrebra SilverBatch, a następnie analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych tych folii. Zmiany właściwości fizycznych próbek folii sprawdzono poprzez inkubację materiału w kwasie buraczanym. Ocena właściwości mechanicznych obejmowała sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, ocenę stopnia odkształcenia folii pod wpływem siły i zmierzonej wartości modułu Younga. Wyniki analizowano statystycznie przy użyciu takich wskaźników, jak średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
11
Content available remote Pressure drop reduction in fluid flows with a polymer solution
EN
This work is targeted at making available some data to enhance the development of better predictive models for drag reduction (DR) in two-phase flows. Oil-water flows studies were carried out by using a horizontal acrylic pipe (14 mm ID) with tap water and a middle distillate oil the flowing liquids. A hydrolysed polyacrylamide served as the polymer in the water phase. Polyethylene oxide (PEO) with two different molecular weights was equally investigated. At an optimal polymer concentration of 20 ppm, drag was lowered as Reynolds number increased. While drag reduction was effectively described by models, it increased with polymer weight.
12
Content available Organic bacteriostatic material
EN
The use of antibiotics to treat bacterial infections is becoming less and less effective year by year due to the increasing resistance of bacteria. The microbial evolutionarily acquired resistance to antibiotics increases the threat to man’s life due to difficulties regarding effective therapies to fight infections. Therefore, apart from treatment, it is necessary to introduce appropriate prophylaxis which limits the multiplication of bacterial colonies on everyday use objects. Due to the antibiotic resistance phenomenon, it is important to find a new material with antibacterial properties for FDM 3D printing in medical applications. The work contains research on a new chemical compound used as an additive to thermoplastics. The rhodamine derivative was synthesized via the 4-diphenylaminobenzaldehyde reaction with 1.3-indendione in a boiling mixture of EtOH/H2SO4. The obtained chemical compound was used as a bacteriostatic modifier of the polycarbonate (PC) properties, as such a modification enables application e.g. for medical device housings or for surfaces frequently touched by people. The modifier and the commercially available polymer were compounded with a high-temperature screw extruder and a filament for FDM 3D printer was created. The modified polymer revealed antibacterial properties relative to Escherichia coli and good thermal stability during the processing.
EN
The general standards and guidelines recommendations for PCC suggest alternating conditions of curing: starting with wet conditions for effective hydration of Portland cement followed by air-dry conditions for polymer hardening. The often accepted curing regime of PCC covers 5 days of wet curing and then the air-dry curing but it is not the optimum one. The aim of the investigation was to find the best scenario for PCC with two types of polymer modifiers: two-component epoxy resin and water dispersion of polyacrylates. The following exploitation properties were accepted as the criteria of evaluation of PCC curing effectiveness: compressive strength, tensile splitting strength, surface tensile strength (by pull-off method), wear resistance, water penetration under pressure and resistance to carbonation. The optimum time of PCC wet curing is possibly between 7 and 14 days, however, it have to be verified experimentally for specific PCC composition.
PL
Ogólne normy i zalecenia dotyczące PCC sugerują naprzemienne warunki pielęgnacji: począwszy od warunków mokrych dla skutecznej hydratacji cementu portlandzkiego, a następnie warunków suszenia na powietrzu korzystnych z uwagi na utwardzanie polimerów. Często akceptowany reżim pielęgnacji PCC obejmuje 5 dni w warunkach mokrych, a następnie suszenie na powietrzu, ale nie jest to optymalny sposób. Celem badania była optymalizacja scenariusza pielęgnacji dla PCC z dwoma rodzajami polimerów: dwuskładnikową żywicą epoksydową i wodną dyspersją poliakrylanów. Jako kryteria oceny skuteczności pielęgnacji PCC przyjęto następujące właściwości eksploatacyjne: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe (metodą pull-off), odporność na ścieranie, głębokość wnikania wody pod ciśnieniem i odporność na karbonatyzację. Ustalono w wyniku badań, że optymalny czas pielęgnacji PCC w wodzie wynosi od 7 do 14 dni, jednak wskazana jest weryfikacja eksperymentalna w przypadku konkretnego składu PCC.
14
Content available remote Investigation on self‑healing of neat and polymer modified asphalt binders
EN
The paving asphalts have long been recognized to be capable of self-healing. The objective of this study was to evaluate the healing potential of asphalt binders and investigate its relationship with molecular characteristics in terms of composition and structures. Five neat and styrene–butadiene–styrene (SBS) modified asphalt binders were characterized using the recently developed linear amplitude sweep-based healing test. The data were analyzed based on the viscoelastic continuum damage theory to establish healing master curves and determine the healing rate HR. Chemical evaluation methods included saturates, aromatics, resins, and asphaltenes fractionation, gel permeation chromatography, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Results indicated that the presence of more light/low-polarity fractions of saturates and aromatics or higher concentrations of small molecules promoted healing, as these molecules were expected to have higher mobility facilitating molecular diffusion across crack interfaces. Lower percentages of aromatic ring structures and more aliphatic chains corresponded to higher healing rates. The SBS-modified asphalt binders contained higher concentrations of aromatic rings, but still provided comparable healing potential with the neat asphalts.
EN
The paper deals with safety at work during special tests for polymers – polymer fibres and long-fibre composites at on selected laboratory test machines and apparatus. The operators have to be very careful during the test and measure process. We described TGA/DSC analyzer for polymer testing and laboratory line for plasma surface modification and safety at work with this low-temperature plasma reactor. Next, the paper described safety at work at laboratory for the production of elastomeric and composites samples which consists from torque rheometer, homogenizing machine, vulcanization hydraulic press and pneumatic hollow die punch. Test samples of elastomers and composites with polymer fibres are the product of this laboratory. These test samples are then tested on universal testing machine with hybrid temperature-humidity chamber.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy podczas specjalnych testów polimerów - włókien polimerowych i kompozytów o długich włóknach w wybranych laboratoryjnych maszynach i urządzeniach testowych. Operatorzy muszą być bardzo ostrożni podczas procesu testowania i pomiaru. Opisaliśmy analizator TGA/DSC do testowania polimerów oraz linię laboratoryjną do modyfikacji powierzchni plazmy i bezpieczeństwa pracy w tym niskotemperaturowym reaktorze plazmowym. Następnie w artykule opisano bezpieczeństwo w pracy w laboratorium przy produkcji próbek elastomeru i kompozytów, które składa się z reometru momentu obrotowego, maszyny homogenizującej, prasy hydraulicznej wulkanizacji i pneumatycznego wykrojnika. Próbki testowe elastomerów i kompozytów z włóknami polimerowymi są produktem tego laboratorium. Te próbki testowe są następnie testowane na uniwersalnej maszynie testującej z hybrydową komorą temperatura-wilgotność.
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues on the substrate; mechanically - soft, sticky substance [1-7]. One of the most popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 billion USD, which has been approximately met, in the following years a further increase in the production of these materials is forecasted [1-3].
EN
The fast development of digitalization and computational science is opening new possibilities for a rapid design of new materials. Computational tools coupled with focused experiments can be successfully used for the design of new nanostructured materials in different sectors, particularly in the area of biomedical applications. This paper starts with a general introduction on the future of computational tools for the design of new materials and introduces the paradigm of multiscale molecular modeling. It then continues with the description of the multiscale (i.e., atomistic, mesoscale and finite element calculations) computational recipe for the prediction of novel materials and structures for biomedical applications. Finally, the comparison of in silico and experimental results on selected systems of interest in the area of life sciences is reported and discussed. The quality of the agreement obtained between virtual and real data for such complex systems indeed confirms the validity of computational tools for the design of nanostructured polymer systems for biomedical applications.
PL
Określono wpływ parametrów wytwarzania oraz zawartości masowej nanorurek haloizytowych HNT (halloysite nanotubes) na wybrane właściwości mechaniczne oraz przetwórcze wytłoczyny z polietylenu o małej gęstości. Próbki pomiarowe wytłoczono z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej przy zmiennej prędkości obrotowej ślimaka. Dokonano pomiarów masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia oraz oceniono wpływ wybranych czynników zmiennych na intensywność pojawiającego się podczas wytłaczania efektu Barusa. Przeprowadzono analizę zmian podstawowych właściwości mechanicznych otrzymanych wytłoczyn na podstawie wyników ze statycznej próby rozciągania.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019) was studied for mech. properties (Young modulus, tensile strength) as well as processability (melt flow rate indexes and material swelling behind the extruder head). The increase in the content of halloysite in the tested materials resulted in the redn. of their Young modulus and tensile strength and in an increase of the melt flow rates. The 2% addn. of halloysite resulted in decreasing the material swelling. The increase in the swelling value was obsd. for higher additive contents and higher rotational speeds of the extruder screw.
19
Content available remote Silne efekty entropowe orientacji molekularnej w kinetyce krystalizacji polimerów
PL
Obliczono i przedyskutowano wpływ orientacji molekularnej oraz temperatury na szybkość nukleacji i wzrostu kryształów ze wskazaniem na rolę entropii w kinetyce krystalizacji polimerów. W celu określenia efektów entropowych w całym zakresie orientacji molekularnej wywołanej naprężeniami rozciągającymi zastosowano dwa przybliżenia statystyki molekularnej. Badania doświadczalne kinetyki krystalizacji orientowanej przeprowadzono dla orientowanej włókniny z polilaktydu (PLLA) oraz nieorientowanego granulatu PLLA jako przykładowego polimeru, z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego DSC. Przedstawiono znaczny wpływ orientacji molekularnej na szybkość nukleacji, wzrostu kryształów i szybkość krystalizacji, wynikający ze spadku entropii fazy amorficznej w warunkach orientacji. Ujęte jest to w rozszerzonych modelach Hoffmana i Lauritzena oraz Avramiego i Evansa dla orientowanej krystalizacji i w eksperymentalnych wynikach badań kalorymetrycznych DSC.
EN
Effect of mol. orientation and temp. on the nucleation and crystal growth rates of polymers were calcd. and discussed to indicate the role of entropy in the kinetics of its crystn. Two approximations of mol. statistics were used to det. the entropic effects in the entire range of mol. orientation produced by tensile stresses. The exp. investigations on the oriented crystn. kinetics of polylactide nonwoven fibres and unoriented pellets were carried out by differential scanning calorimetry. High effects of the mol. orientation in the entropy strongly affecting the nucleation and crystal growth rates, as well as the crystn. rate were shown based on the Hoffman-Lauritzen and Avrami-Evans models.
PL
Dokonano przeglądu literatury krajowej i światowej, obejmującego również doniesienia i osiągnięcia własne autorek. Przegląd dotyczy stabilności termicznej i ograniczenia palności nanokompozytów polimerów termoutwardzalnych. Analizę termiczną nanokompozytów prowadzono, biorąc pod uwagę rodzaj, ilość i barierowość nanomodyfikatorów, ich strukturę oraz oddziaływanie między nanododatkiem a reaktywnymi grupami polimerów. Wykazano synergizm między nano- i mikrocząstkami a konwencjonalnymi fosforowymi antypirenami oraz ukazano różnice efektywności zastosowanych retardantów palenia wraz z odniesieniem do wymagań obowiązujących w krajach UE z zakresu modyfikacji ogniochronnej materiałów polimerowych.
EN
A review, with 44 refs. of fillers used as nano- or microretardants in polymer-matrix composites.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.