Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Cel: Głównym celem artykułu jest sprawdzenie stanu wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Celem dodatkowym jest zweryfikowanie jej poziomu w zależności od okresu, jaki upłynął od ostatniej recertyfikacji, oraz analiza tej wiedzy pod kątem wieku strażaków. Wprowadzenie: Głównym celem kształcenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przygotowanie strażaków objętych systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) do udzielania pomocy osobom poszkodowanym na miejscu prowadzenia akcji ratunkowej do czasu przekazania ich zespołom ratownictwa medycznego (ZRM). Po odbyciu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy trwającego ponad 60 h i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym strażak uzyskuje tytuł ratownika, ważny 3 lata. Metody: Badaniu poddano grupę strażaków PSP oraz OSP z województwa zachodniopomorskiego. Ankietę autorską wypełniło 150 strażaków: 65 z PSP, 65 z OSP oraz 20 pełniących służbę w Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP). Wyniki: Badani najlepiej opanowali zagadnienia dotyczące: konieczności użycia kołnierza do stabilizacji odcinka szyjnego, prawidłowego ułożenia nieprzytomnej kobiety ciężarnej bez podejrzenia urazów oraz zastosowania rurki ustno-gardłowej i postępowania w krwotoku (odpowiednio w 86%, 74%, 70%, 70%). W badanej grupie najwięcej błędnych odpowiedzi dotyczyło zagadnień związanych z: ranami drążącymi klatki piersiowej, zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u pacjenta w hipotermii oraz postępowaniem po amputacji kończyny w zakresie zabezpieczenia amputowanej części ciała (odpowiednio 65%, 59% i 55%). Wiedza strażaków zawodowych jest większa niż wiedza strażaków OSP: 62% do 52% (p < 0,05). Wnioski: 1. Wiedzę strażaków PSP i OSP na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy należy uznać za zadowalającą, jednak niezbyt dużą. Strażacy PSP mają istotnie większą wiedzę z zakresu KPP niż strażacy OSP. 2. Czas pomiędzy recertyfikacjami wydaje się zbyt długi. 3. Do zagadnień, na które trzeba zwrócić największą uwagę podczas kursów i szkoleń należy zaliczyć: postępowanie po amputacji, resuscytację krążeniowo-oddechową w hipotermii oraz urazy klatki piersiowej. 4. Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych kursów doszkalających między kolejnymi recertyfikacjami.
EN
Aim: The main aim of training in the field of qualified first aid (QFA) is to prepare firefighters-rescuers under the Emergency Medical Services (EMS) system to assist victims at the site of the rescue operation until the transfer of the injured to the EMS. After more than 60 hours of training and obtaining a positive result in the examination, the firefighter is granted the diploma of a paramedic of qualified first aid which is valid for 3 years. Introduction: The main aim of the study was to verify the state of knowledge of qualified first aid among the firefighters of the National Fire Service (NFS) and the Volunteer Fire Service (VFS) on the basis of the author’s survey. Methods: A group of firefighters of the NFS and the VFS from the Westpomeranian Region was subjected to the study. The author’s questionnaire was filled in by 150 firefighters – 65 from the National Fire Service and 65 from the Volunteer Fire Service, as well as 20 from the Plant Fire Department. Results: Issues concerning the need for a cervical collar to stabilise the cervical spine, the correct positioning of a pregnant woman without suspected injuries, the use of an oropharyngeal tube, and the management of haemorrhage, turned out to be best mastered (respectively 86%, 74%, 70% and 70%). In the study group, the most common wrong answers concerned the issue of wounds penetrating the chest, the principles of resuscitation in a patient in hypothermia, and the procedure after limb amputation – i.e. securing the amputated body parts (respectively 65%, 59% and 55%). Professional firefighters showed a significantly better state of knowledge in comparison with firefighters from the VFS 62% vs 52% (p <0.05). Conclusions: 1. The state of knowledge among the firefighters of the NFS and the VFS should be regarded as satisfactory, but not excellent. The firefighers of the NFS showed a significantly better state of knowledge of QFA than the firefighters of the VFS. 2. The time between recertifications appears to be too long. 3. The matters requiring the greatest commitment should apply to procedures after amputation, resuscitation in hypothermia, and chest injuries. 4. Additional training courses between successive recertifications should be considered.
PL
W artykule dokonano analizy rozwoju sektora biogazowni rolniczych na terenie Polski. Analiza dotyczyła tempa rozwoju instalacji na przełomie ostatnich kilku lat. Przedstawione zostało zestawione instalacji funkcjonujących w kraju do połowy 2015 roku. W zestawieniu przeanalizowano rozwój mikrobiogazowni, małych biogazowni, a także dużych instalacji. W opracowaniu przedstawiono również zalety jakie niesie za sobą rozwój rolniczych instalacji biogazowych. Scharakteryzowano wybrane aspekty społeczne, ekonomiczne, logistyczne oraz środowiskowe, które mają bezpośredni wpływ na budowę instalacji.
EN
The article contains an analysis of development of the farm biogas plants sector in Poland. The analysis referred to the speed of growth of the system throughout the last several years. Herewith the systems working in the country until the middle of 2015 are presented. The comparison analyzes de-velopment of microbiogas plants, including small and big biogas systems. The article also contains development advantages of farm biogas plants. Selected social, economic, logistics and environmental aspects are analyzed, having direct impact on the system construction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań składu morfologicznego odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w dwóch typach gmin: dużej gminy wiejskiej z terenu województwa mazowieckiego oraz gminy wiejsko-miejskiej położonej w województwie lubelskim. System odbioru odpadów segregowanych w ww. gminach były praktycznie takie same. Zebrane odpady zostały poddane segregacji na pięć podstawowych frakcji materiałowych (tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomaterialowe oraz szkło), z podziałem na 17 podfrakcji. Łącznie ocenie składu morfologicznego poddano ponad 400 Mg odpadów. Proces wyselekcjonowania wybranych frakcji został przeprowadzony metodą ręcznego sortowania odpadów opakowaniowych. Sortowanie odpadów prowadzono w sezonie letnim w 2015 roku, przez okres 4 miesięcy. Przedstawione wyniki nie wykazały znaczących różnic w składzie morfologicznym badanych odpadów w obu gminach, a frakcją w nim dominującą była makulatura mieszana. Stwierdzono natomiast nieprawidłową segregacją odpadów „u źródła”.
EN
The article presents the results of the analysis of morphological composition of municipal waste collected selectively in two municipalities: a large rural municipality in the Mazovian voivodeship and a rural-urban municipality located in the Lubelskie voivodeship. The segregated waste collection systems were practically the same in both communities. The collected waste was sorted into five basic fractions (plastic, metal, paper and cardboard, composite packaging, and glass) and divided into 17 sub-fractions. In total, over 400 Mg of waste was analysed in terms of its morphological composition. The process of separating selected fractions was performed by manually sorting the packaged waste. The study was conducted in the course of four months of the summer of 2015 and was aimed at examining the composition of waste depending on the type of municipality. The presented analyses showed no significant differences in the morphological composition of waste in both municipalities, and revealed mixed waste paper as the dominant fraction. The study showed, however, the problem of improper waste segregation at source.
4
Content available remote Ekstrakcja jonów metali szlachetnych za pomocą Cyanexu 302
PL
Zbadano przydatność ekstrahenta Cyanex 302 do wydzielania mikroilości jonów złota(III), platyny(IV) oraz palladu(II) z roztworów chlorkowych o stężeniu HCl 0,1–8,0 M i chlorkowoazotanowych o sumarycznym stężeniu 1 M. Określono wpływ makroskładników, takich jak chlorek miedzi(II), glinu(III) i niklu(II) na wydzielanie mikroilości badanych jonów metali szlachetnych.
EN
Cyanex 302 was used for removal of noble metal ions from their nitrate and hydrochloricnitrate solns. Extn. factors and isotherms of the extn. of Pt(IV), Pd(II), Au(III) were detd. By at. absorption spectroscopy. Extn. efficiency of noble metal ions increased in series: Pt(IV) < Pd(II) < Au(III).
PL
Proces rozwoju struktury przestrzennej gruntów na wsi jest bardzo złożony. Różnorodne zjawiska zachodzące w tym procesie są ze sobą wzajemnie powiązane. Istotny wpływ na podział przestrzeni wiejskiej wywarła i nadal wywiera forma własności ziemi, która zależy od wielu czynników. Podstawowym czynnikiem oddziałującym na zmiany w strukturze przestrzennej gruntów wsi jest gęstość zaludnienia, która pozostaje w ścisłym związku z czynnikami przyrodniczymi, strukturalno-gospodarczymi i produkcyjnymi. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony przestrzenny rozwój podziałów gruntowych we wsiach powiatu opoczyńskiego. Autorzy podejmą próbę odpowiedzenia na pytanie, jakie czynniki miały wpływa na obecny stan struktury przestrzennej badanych wsi.
EN
The spatial structure of lands in rural areas evolves as a result of an extremely complex process influenced by a diversity of interrelated phenomena. The division of the rural areas was and still is greatly impacted by the form of land ownership. This in turn depends on a number of factors. Population density is the primary factor contributing to the changes in the spatial structure of land in the countryside; it is closely related to factors linked with the natural environment as well as structure of economy and production. The present article presents spatial development of agricultural land division in villages of the Opoczno County. The authors will attempt to identify factors which have impacted the present spatial structure of the investigated rural areas.
6
Content available remote Biosorpcja : przyjazna środowisku metoda usuwania i odzysku metali szlachetnych
PL
Biosorpcja stała się alternatywną metodą służącą do usuwania lub odzysku jonów metali szlachetnych z roztworów wodnych. Biosorpcję metali szlachetnych uważa się za obiecującą biotechnologiczną metodę, ponieważ jest tania i przyjazna środowisku, a także ze względu na dużą różnorodność wykorzystywanych biosorbentów. Artykuł stanowi selektywny przegląd badań prowadzonych w ostatnich latach nad biosorpcją jonów złota, platyny i palladu przeprowadzanych z wykorzystaniem różnych biosorbentów.
EN
A review, with 48 refs., of recovering Au, Pt and Pd ions from aq. solns. by sorption on biomass (including microorganisms).
7
Content available remote Location selection analysis for biological treatment plants for municipal waste
EN
This article aims to analyze the choice of location for an organic recycling plant for biodegradable waste prepared for small and medium-sized enterprise investments. The analysis is based on a mathematical multi-criteria selection of the best solution, taking into account all the circumstances and making a full description of the selected options. A point analysis of selected locations is made – expert evaluations using the appropriate evaluation criteria - technical, legal, geographical, economic, social.
PL
W artykule przedstawiono założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility- CSR), jak również sposoby jej wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z branży energetycznej. Działalność wielu firm w Polsce, oprócz koncentracji na sposobach uzyskania jak najlepszych wyników finansowych, uwzględnia również aspekty środowiskowe oraz etyczne. Jak dowodzą liczne badania i rankingi poświęcone tej tematyce, społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednak domeną dużych przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano korzyści, jakie CSR mógłby przynieść również polskim firmom z sektora MŚP.
EN
In this paper there have been presented assumptions of a concept of the Corporate Social Responsibility (CSR), as well as the ways of its implementation. The elaboration is dedicated especially to companies from the energy sector. The activities of many companies in Poland, in addition to concentrate on achieving the best financial results, take also into account the environmental and ethical aspects. In spite of the fact that CSR idea is very popular among Polish companies, what has been confirmed by numerous studies and rankings on this subject, it seems that corporate social responsibility is mainly a domain of large companies. This paper presents the benefits that CSR could bring to Polish companies in the SME sector.
PL
Artykuł przedstawia wstępną koncepcję oraz główne ogniwa łańcucha powiązań wokół instalacji opartej na innowacyjnej technologii przekształcania biologicznego frakcji BIO odpadów komunalnych w celu produkcji biogazu. Zaprezentowano możliwość zastosowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego w Polsce, integrującego politykę odpadową, energetyczną, przestrzenną i społeczną jako ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The paper presents the preliminary concept and the main chain links around the plant based on innovative technology of biological fraction (BIO) of municipal waste to produce biogas. The possibility to use innovative technological solutions in Poland, which integrates waste policy, energy, space and society as an offer to small and medium-sized enterprises.
PL
Przedmiotem badań było usuwanie jonów amonowych z modelowych roztworów oraz wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania amonu ze ścieków najczęściej wykorzystuje się metody biologiczne oraz adsorpcyjne i jonowymienne. Z dużej grupy sorbentów na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne zasługuje attapulgit. Badano proces sorpcji jonów amonowych na attapulgicie w zależności od czasu kontaktu faz, wartości pH i temperatury.
EN
Attapulgite was ground and used for removal of NH4+ ions from aq. solns. The sorption was better described with Langmuir equation than with Freundlich one. The sorption efficiency decreased with increasing the process temp. The NH4+ sorption on attapulgite increased with increasing phase contact time and decreasing temp. Its max. was at pH 6.
PL
Przedstawiono problemy działalności gorzelni rolniczych oraz sektora bioetanolu w Polsce w oparciu o aktualne dane statystyczne, dane literaturowe oraz sprawozdania i informacje urzędowe. Przeprowadzono analizę i ocenę atrakcyjności sektora bioetanolu w Polsce w okresie 2007-2012, opierając się na metodzie wielokryterialnej, punktowej M.E. Portera. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w wyniku przyjęcia nowych celów w polityce energetycznej kraju oraz zmian legislacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej nastąpił znaczny spadek liczby inwestycji związanych z produkcją bioetanolu i - w związku z tym - spadek atrakcyjności (pozycji na rynku) sektora bioetanolu w Polsce. Liczba gorzelni rolniczych zmniejszyła się w ostatnich latach, w 2011 wynosiła około 170.
EN
The paper presents problems of the agricultural distilleries business and the bio-ethanol sector in Poland based on current statistical data, literature data, official reports and information. The analysis and assessment of the attractiveness of the bioethanol sector in Poland in the period 2007-2012, based on the multi-criteria, ME Porter scoring method were conducted. Analyses show that as a result of new targets for the country's energy policy and legislative changes in Poland and the European Union there has been a significant decline in the number of investments related to the production of bioethanol, and therefore, a decline in the attractiveness (market position) of the bioethanol sector in Poland occurred. A number of agricultural distilleries decreased in recent years, in 2011 it was about 170.
16
Content available remote Badania nad możliwością zagospodarowania odpadowego azotanu(V) magnezu
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania azotanu(V) magnezu w produkcji nawozów mineralnych w kraju, a także metody wytwarzania soli magnezu stosowanych jako nawozy mineralne (azotan(V) magnezu i siarczan(VI) magnezu). Omówiono podstawowe właściwości fizykochemiczne azotanu(V) magnezu. Na podstawie przeprowadzonych badań roztwarzania odpadowego azotanu(V) magnezu w zależności od temperatury, pH i rodzaju kwasu wykazano, że czynniki te mają decydujący wpływ na czystość otrzymanego roztworu. Zdecydowanie najlepsze wyniki można uzyskać w wyniku rozpuszczania odpadowego azotanu(V) magnezu w wodzie. W wyniku obniżenia wartości pH poniżej 4,0 zawartość jonów Mg(II) wzrasta do 6,4%. Natomiast zastosowanie 50-proc. roztworu HNO₃ lub H₂SO₄ powoduje wzrost ilości jonów magnezu jedynie o 7%. Ponadto, po dodaniu wody zawartość jonów Fe(III) jest nieznaczna, podczas gdy zastosowanie kwasu azotowego(V) lub siarkowego(VI) powoduje wzrost zanieczyszczenia roztworu przez jony Fe(III) o 10%.
EN
Waste Mg(NO₃)₂ was purified by dissoln. in H₂O and concd. HNO₃ and H₂SO₄ (50%) to remove Fe(III) ions. Use of H₂O was the most efficient.
EN
Nuclear power plants supply nearly one sixth of the world electric energy production. Though nuclear power is a very efficient source of energy, it produces dangerous radioactive waste composed of nuclides characterized, among others, by a long decay time and containing also significant quantities of fissible and even fissile materials. Therefore, spent nuclear fuel must be carefully stored for at least hundreds of years, all this time needing permanent supervision. Simultaneously this cumbersome waste contains also important amounts of energy that should not be simply buried forever. Thus, in spite of the fact that ultimate disposal of spent nuclear fuel in adequate geological formations is recognized as safe for the energy hungry world that tries at the same time to avoid CO2 emissions, this is a hardly acceptable solution. Fortunately, there is an effective approach, namely – spent fuel recycling, particularly with the help of nuclear fusion. Simultaneously, one has to admit that this concept has not attained yet technological maturity, thus lengthy and costly investigations still are necessary before nuclear fusion achieves development level adequate to industrial application. Since every nuclear device must be generally safe, therefore this article raises a safety issue of fusion-fission hybrid design. In order to ensure the required reliability of evaluations the development of heterogeneous model of the device was assumed as the starting point for further respective research. The performed calculations have indicated that maintenance of subcriticality even in the case of system collapse is achievable.
EN
Removal of Ni(II), Cu(II), Zn(II), and Pb(II) ions from wastewater from municipal sewage treatment plants was investigated. Adsorption and ion exchange methods are most commonly used for removal of heavy metal ions from wastewater. Bentonite and palygorskite from a large number of sorbents are specially interesting because of their physicochemical properties. Sorption process of the above mentioned ions was investigated with SEM and TEM methods.
PL
Przedmiotem badań jest usuwanie jonów Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II) z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków najczęściej wykorzystuje się metody adsorpcyjne i wymianę jonową. Z dużej grupy sorbentów na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne zasługują bentonit i pałygorskit. Proces sorpcji wyżej wymienionych jonów badano metodą SEM oraz TEM.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.