Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komfort
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, średnia temperatura promieniowania otoczenia) i czynniki indywidualne (aktywność fizyczna, izolacyjność cieplna odzieży) wpływają na wymianę ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. W warunkach równowagi cieplnej pojawia się odczucie komfortu cieplnego, a układ termoregulacyjny organizmu działa prawidłowo. W warunkach, w których dochodzi do upośledzenia mechanizmu termoregulacji, człowiek może być w stanie hipotermii lub hipertermii, zamiast normotermii. Jedna z tych sytuacji (hipotermia) może wystąpić w sali operacyjnej. Znieczulenie, operacja oraz środowisko sali operacyjnej upośledzają fizjologiczne mechanizmy termoregulacyjne organizmu. Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna, definiowana jako spadek temperatury wewnętrznej ciała poniżej 36°C, jest najczęstszym powikłaniem opieki okołooperacyjnej. W artykule zwrócono uwagę na zagadnienia związane z występowaniem wychłodzenia operowanego pacjenta, odnosząc się także do warunków środowiskowych w sali operacyjnej, utrzymywanych w wyniku działania systemu wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej.
EN
Environmental conditions (temperature, humidity, air flow velocity, mean radiation temperature) and individual factors (physical activity, clothing insulation) affect the heat exchange between humans and the environment. In thermal balance conditions, a feeling of thermal comfort appears and the body`s thermoregulatory system works properly. In conditions where the thermoregulation mechanism is impaired, a person may be hypothermic or hyperthermic instead of normothermic. One of these situations (hypothermia) can occur in the operating room. Anesthesia, surgery and the operating room environment impair the body’s physiological thermoregulatory mechanisms. Inadvertent perioperative hypothermia, defined as a drop in core body temperature below 36°C, is the most common complication of perioperative care. The article focuses on the issues related to the occurrence of hypothermia of the operated patient, referring also to the indor conditions in the operating room, maintained as a result of the operation of the ventilation and air conditioning system in the operating room.
2
Content available Thermal Comfort Properties of Bamboo/Silk Fabrics
EN
The thermal resistance of fabrics containing silk showed a higher value in comparison with lyocell-rich blends. The water vapour permeability, absorbency and wickability of lyocell and lyocell-rich blends were found to be superior as compared to 100% silk fabrics. With respect to aesthetic comfort properties, the drape of the lyocell rich fabrics was good in comparison with 100% silk fabrics.
PL
W badaniu stwierdzono, że tkaniny zawierające jedwab mają wyższą wartość oporu cieplnego w porównaniu z mieszankami bogatymi w Lyocell. Stwierdzono również, że przepuszczalność pary wodnej, nasiąkliwość i podatność na skręcanie Lyocell i mieszanek bogatych w Lyocell były lepsze w porównaniu ze 100% tkaninami jedwabnymi. Pod względem komfortu estetycznego, tkanin bogatych w Lyocell wypadły lepiej, w porównaniu z tkaninami 100% jedwabnymi.
EN
For investigation of the moisture management properties of bi-layer knitted fabrics, a special knitting structure made of the same or different combinations of yarns of cotton, polypropylene, Microdenier polyester and polyester staple fibre on the face and reverse sides fibre was studied. Moisture management properties, which determine the warm-cool feeling, of the fabrics produced were determined and statistical analysis made. The results indicated that the Microdenier polyester (inner) – Microdenier polyester (outer) fabric had a better moisture management property, providing high levels of comfort, and is recommended for summer, active and sportswear. The results were discussed together with one-way ANOVA test results at a 0.05 significance level. The results indicate that the Microdenier poliester yarn inner and outer layer of bi-layer knitted fabric shows a better moisture management property due to its appreciable wetting radius, as well its good absorption rate, wetting time and spreading speed of sweat, thus exhibiting a very higher level of the comfort property.
PL
W celu określenia właściwości zarządzania wilgocią dzianin dwuwarstwowych zbadano specjalną strukturę dzianiny wykonaną z tej samej lub różnych kombinacji przędz bawełnianych, polipropylenowych, poliestrowych mikrodenier i poliestrowych włókien odcinkowych po stronie wierzchniej i spodniej. Określono właściwości odprowadzania wilgoci, które decydują o odczuciu ciepła-chłodu i przeprowadzono analizę statystyczną wyników. Wyniki wykazały, że dzianina poliestrowa Microdenier (wewnętrzna) – poliester Microdenier (zewnętrzna) ma lepsze właściwości odprowadzania wilgoci, zapewniając wysoki poziom komfortu i jest zalecana do stosowania w odzieży letniej, aktywnej i sportowej. Zaprezentowano wyniki jednokierunkowego testu ANOVA na poziomie istotności 0,05. Wyniki wskazały, że wewnętrzna i zewnętrzna warstwa przędzy poliestrowej Microdenier z dwuwarstwowej dzianiny wykazuje lepsze właściwości odprowadzania wilgoci ze względu na znaczny promień zwilżania, a także dobrą szybkość wchłaniania, czas zwilżania i prędkość rozprowadzania potu, a tym samym wykazuje wyższy poziom komfortu.
4
Content available remote Chemical Hand Warmers in Protective Gloves: Design and Usage
EN
Heated gloves have been gaining popularity due to increasing work safety demands. The objective of the present work was to evaluate the effects of the presence of chemical hand warmers in protective gloves. The study involved three types of gloves appropriate for work activities performed in cold environments. Several hand warmer variants were designed, differing in terms of shape and location within the glove, which are of great relevance to the comfort of use. Manual dexterity tests were designed to approximate real conditions of the work environment, allow for simulation of occupational activities, and involve various aspects of manipulation.
5
Content available remote Wentylacja, klimatyzacja… a może integracja?
PL
Najlepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie wentylacji i klimatyzacji w projekcie nowo powstającej hali produkcyjnej, co jest już obecnie wymogiem proceduralnym na etapie projektowania. Jednak bardzo często zdarza się tak, że mamy do czynienia z budowlą już istniejącą, która wcześniej służyła innym celom. Ważne zatem będzie ustalenie podstawowych parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze urządzenia lub systemu.
6
EN
Transmission of sensible and insensible perspiration is an important factor for fabric comfort. Improvement in the thermal comfort properties of knitted fabrics results in the achievement of fabric comfort. In this research, the thermal comfort properties of six bi-layer knitted fabrics were studied. The bi-layer knitted fabrics were made with different combinations of yarn in the inner layer and outer layer. The yarn combinations selected were polyester staple yarn-polyester staple yarn, polyester staple yarn-cotton, cotton-cotton, polypropylene-cotton, micro denier polyester-cotton, and micro denier polyester- micro denier polyester for the inner and outer layers, respectively. To find the thermal comfort properties of the six bi-layer knitted fabrics, an objective fabric test was carried out. The results showed that the bi-layer fabrics made from micro denier polyester, both in the inner and outer layers, exhibit better thermal comfort properties, thereby providing a higher level of comfort; hence, they are preferred for active sportswear. The water vapour permeability, air permeability, thermal resistance and thermal conductivity of the bi-layer knitted fabric made up of micro denier polyester as the outer and inner layer were found to be higher when compared to the other bi-layer structures. The results were discussed together with one – way ANOVA test results at a 0.05 significance level.
PL
Przenoszenie wyczuwalnego i niewyczuwalnego potu jest ważnym czynnikiem zapewniającym komfort użytkowania wyrobu. Poprawa właściwości komfortu termicznego dzianin skutkuje uzyskaniem komfortu użytkowania wyrobu. W pracy zbadano właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin. Dzianiny dwuwarstwowe zostały wykonane z różnych kombinacji przędzy w warstwie wewnętrznej i zewnętrznej. Wybrane kombinacje przędzy to: przędza cięta poliestrowo-poliestrowa, przędza odcinkowa poliestrowo-bawełniana, bawełniano-bawełniana, polipropylenowo-bawełniana, mikro denierowy poliester-bawełna i mikro denierowy poliester-poliester odpowiednio dla warstwy wewnętrznej i zewnętrznej. Aby określić właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin, przeprowadzono obiektywne testy wyrobów. Wyniki pokazały, że dwuwarstwowe dzianiny wykonane z poliestru mikro denierowego, zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, wykazują lepsze właściwości komfortu termicznego, zapewniając w ten sposób wyższy poziom komfortu; dlatego są preferowane w produkcji aktywnej odzieży sportowej. Stwierdzono, że przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność powietrza, opór cieplny i przewodność cieplna dzianiny dwuwarstwowej wykonanej z poliestru mikro denierowego jako warstwy zewnętrznej i wewnętrznej są wyższe w porównaniu z innymi strukturami dwuwarstwowymi. Wyniki przeanalizowano za pomoca testu ANOVA na poziomie istotności 0,05.
EN
The moisture management properties of socks made from recycled polyester, virgin cotton and its blends were studied and compared. As an outcome of this research, the OMMC (Overall Moisture Management Capacity) of socks produced from recycled polyester fabrics gave higher values than those of virgin cotton fabrics. This result demonstrates that recycled poliester fabrics have good moisture management properties and faster water transport capacity compared to other fabrics. The lowest OMMC values were observed for virgin cotton fabrics.
PL
Zbadano i porównano transport wilgoci w skarpetach wykonanych z przetworzonego poliestru, bawełny i ich mieszanek. Stwierdzono, że OMMC (ogólna zdolność zarządzania wilgocią) dla skarpet wyprodukowanych z poliestru miała wyższe wartości, niż w przypadku bawełnianych. Ten wynik pokazał, że wyroby z poliestru z recyklingu miały lepsze właściwości odprowadzania wilgoci i szybszą zdolność transportu wody w porównaniu do pozostałych. Najniższe wartości OMMC zaobserwowano dla skarpet bawełnianych.
EN
Former studies done by other authors investigated the first- and second-layered air gaps beneath the clothing garments. None of the previous studies reported multidisciplinary clothing design testing approach linking both the objective measuring methods and subjective responses, while testing the thermal properties linked to a microclimatic volume formed between the layers of garments forming the ensemble. Neither was determined the limiting value of the microclimatic volume for outerwear garments, after which the thermal insulation will start to decrease due to convection. By taking the advantage of the precise three-dimensional (3D) body scanning technology and reverse engineering 3D CAD tool, the volume of the microclimatic air layers formed under outerwear garments was determined to study the impact of the ensemble’s microclimatic volume on the overall insulation value, measured by means of the thermal manikin. The jacket with the smaller microclimatic volume provided 5.2–13.5% less insulation than wider jackets, while the ensembles with tighter jackets showed 0.74–1.9% less insulation in static and 0.9–2.7% more insulation in dynamic conditions, thus proving that the limiting value of the microclimatic volume is greater than previously reported for three-layered ensembles. The effective thermal insulation value was reduced in average by 20.98–25.34% between standing and moving manikins. The thermal manikins are designed for steady-state measurements and do not work well under transient conditions, so three human subjects were employed as evaluators of the clothing thermal quality. In cooler climatic conditions, the measured physiological parameters and subjects’ grades pointed to discomfort while wearing ensembles with tighter jackets.
9
EN
Quality is the essence of any product for consumer satisfaction. However, different people have different perception of quality. Eventually the definition of quality varies from product to product and thus it is much more complex in textile clothing material evaluation. The end use application of a specific clothing material determines what should be the parameters of quality evaluation. Thus, the evaluation based on subjective assessment becomes unpredictable and unquantifiable. Quality for dress materials is not simply a physical parameter but something called as psycho-physical parameter. In recent times, many objective evaluation systems have been developed to evaluate the apparel grade textile materials with regard to their quality parameters. However, the evaluation does not involve enough statistical treatment of data so as to obtain a parametric weighted characterization of complex quality. The current work deals with parametric approach to complex quality evaluation based on multicriteria decision-making approach for ladies dress materials. The ladies dress materials are of numerous varieties and choices across the globe. The selection and marketing of these kinds of textile materials need to be given proper emphasis as it depends not only on physical parameters but also on climate, geography, ethnic group, market trend, age group, gender, and many such complex parameters, which are not quantifiable in absolute terms. In this study, woven fabrics used for ladies dress materials are collected from the market and they were evaluated for the consumer-oriented property parameters. A parametric approach is adopted to quantify the overall quality of these dress materials. Various objective techniques were used to evaluate the comfort and esthetic parameters. A complex quality index (CQI) was estimated with weighted combination of all the contributing parameters and total quality index was calculated. Selected consumers with different education level, age, and gender were interviewed to get a statistic of their opinion about quality parameters preferred by them. This complex quality index/degree of satisfaction shows very high correlation with subjective judgment. A CQI can be evaluated for each kind of clothing material looking into their applications.
PL
W pracy przedstawiona została analiza środowiska wibracyjnego na rusztowaniach budowlanych. Opracowanie opiera się na wynikach projektu, w którym brano pod uwagę bezpieczeństwo pracowników na rusztowaniach. Łączna liczba 120 rusztowań fasadowych została przeanalizowana w ciągu dwóch lat. Jedną z kwestii branych pod uwagę w tym projekcie był wpływ drgań na konstrukcje rusztowań i bezpieczeństwo pracowników przebywających na nich.
EN
The paper presents analysis of the vibrational environment on scaffoldings. It is based on the results obtained in the project considering workers safety on scaffoldings. The total number of 120 façade scaffoldings was analysed over a period of two years. One of the issues considered in this project was the vibrations influence on scaffoldings and workers safety. The values of natural frequencies were obtained based on in-situ measurements of free vibrations. Analysis of the tests results made it possible to verify the elaborated numerical models. Values of natural frequencies and displacements in mode shaped from numerical modal analyses were compared with test results. Measurements of forced vibrations were also made with various sources of vibrations active at scaffoldings. The detailed numerical dynamic analysis was performed considering excitation forces variable in time. The obtained results were compared with allowable values according to the appropriate Polish standards. Most influential sources of vibrations for human comfort were indicated in the conclusions.
PL
Rozwój miast jest nieunikniony - stąd tak ważne jest zbudowanie przestrzeni miejskich, w których ludzie będą się czuli komfortowo, bezpiecznie i będą mogli funkcjonować w zgodzie z naturalnymi cyklami.
PL
W artykule opisano problemy występujące podczas pokonywania łuków tramwajowych, charakteryzujące się występowaniem nieprzyjemnych szarpnięć. Określono, że szarpnięcia powstają w wyniku braku analiz parametrów kinematycznych na łukach oraz zmiany schematu konstrukcyjnego tramwajów. Podano propozycję metodyki obliczeniowej, umożliwiającej ocenę najważniejszych parametrów kinematycznych, wykorzystującą stosowaną na kolei metodę bazy sztywnej wagonu. Określono parametry bazy sztywnej, związane z konstrukcją konkretnego wieloczłonowego tramwaju. Wykonano obliczenia parametrów kinematycznych dla typowych układów geometrycznych, zgodnych z Wytycznymi.
EN
The paper describes problems occurring during travelling by trams over curves. It was determined that stong jerks occur as a result of the lack of analysis of kinematic parameters on curves and changes in the construction scheme of trams. A proposal for a computational methodology has been given. Calculations of kinematic parameters were carried out for typical geometric layouts in accordance with the Polish Guidelines.
EN
Ideal footwear with a design configuration is necessitated as a tool of rehabilitation to render therapeutic benefits, especially for obese individuals who are experiencing greater risk during locomotion. Energy absorption is found to depend on variables like heel height, slope angle and load exerted by the body mass index. Statistical analysis was carried out to formulate a predictive equation for absorbed energy. It was found that a heel height of 30 mm offers an optimum base for further design of footwear. A coefficient of determination (R2) with a value of 0.933 indicates that the model fits the experimental data nicely. Hence, 30 mm 20 degree is suggested for designing ideal footwear as it enables load dissipation and energy absorption to render foot-comfort benefits and advantages to the user.
PL
Zaprojektowanie idelanego obuwia jest niezbędne jako skuteczne narzędzie rehabilitacji osób otyłych. Stwierdzono, że absorpcja energii w obuwiu zależy od zmiennych, takich jak: wysokość pięty, kąt nachylenia oraz obciążenie wywierane przez wskaźnik masy ciała. Przeprowadzono analizę statystyczną, aby sformułować równanie predykcyjne dla pochłoniętej energii. Stwierdzono, że wysokość obcasa 30 mm stanowi optymalną podstawę do dalszego projektowania obuwia. Współczynnik determinacji (R2) o wartości 0,933 wskazuje, że model pasuje do danych eksperymentalnych. Stwierdzono, że 30 mm wysokości obcasa i kąt nachylenia 20 stopni są optymalne do zaprojektowania idealnego obuwia. Dobór takich parametrów umożliwia dobre rozpraszanie obciążenia i pochłanianie energii zapewniając tym samym komfort użytkowania.
PL
Praca ratowników górniczych wiąże się z wieloma zagrożeniami o charakterze ekstremalnym, w tym trudnymi warunkami klimatycznymi. Jednocześnie stosowana przez nich odzież i układy chłodzące wciąż są zbyt mało efektywne w odprowadzaniu nadmiaru ciepła z organizmu, co niekiedy prowadzi do przegrzania, a w konsekwencji śmierci ratownika na skutek udaru cieplnego. Czynniki te stanowiły impuls do podjęcia prac w kierunku opracowania nowych, efektywnych pod względem chłodzenia i właściwości ochronnych, zestawów odzieżowych dla ratowników górniczych. W publikacji zaprezentowano dwa alternatywne zestawy odzieżowe opracowane w ramach projektu RESCLO, złożone z wierzchniej odzieży ochronnej, stosowanej wraz z jednym z dwóch wariantów bielizny, tj. z wkładami z materiałów przemiany fazowej (PCM) lub z układem chłodzenia zasilanym powietrzem z butli sprężonego powietrza. Rozwiązania te zapewniają kompatybilność z wyposażeniem dodatkowym ratownika oraz dają możliwość doraźnego konfigurowania zestawów odzieżowych w zależności od warunków prowadzenia akcji i występujących zagrożeń. Badania laboratoryjne wykazały, iż w zależności od badanego wariantu zastosowane rozwiązania termoregulacyjne umożliwiają odprowadzanie ciepła z ciała ratownika na poziomie nawet ok. 30 W/m2, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji oraz wydłużenie bezpiecznego czasu ich pracy w podziemnym środowisku gorącym.
EN
Mine rescuers’ work is associated with many extreme hazards, including difficult climatic conditions. At the same time, the clothing cooling systems that they use are still too ineffective in terms of dissipating excess heat factors constituted an impulse to undertake work towards the development of new, effective in terms of cooling and protective properties, clothing sets for mine rescuers. This publication presents two alternative clothing sets developed in the RESCLO project, made up of outer protective clothing, used along with one of the two underwear variants, ie. underwear with inserts with phase change material (PCM) or underwear with air-fed cooling system from the air receiver. These solutions ensure compatibility with the additional equipment of the rescuer and provide the possibility of ad hoc configuration of clothing sets depending on the conditions of the action and the threats. Laboratory tests have shown that depending on the tested variant, the thermoregulatory solutions used allow for heat dissipation from the rescuer's body at the level of up to 30W/m2,which will have a positive effect on the safety of mine rescue during the operation and extend their sale working time in the underground hot environment.
EN
Bike-fitting methods based on knee kinematics have been proposed to determine optimal saddle height. The Holmes method recommends that knee angle be between 25° and 35° when the pedal is at bottom dead centre in static. Other authors advocate knee angle of 30–40° during maximum knee extension while pedalling. Although knee angle would be 5–10° greater at bottom dead centre during pedalling, no study has reported reference values in this condition. The purpose of this study was to compare these three methodologies on knee, hip, and ankle angles and to develop new dynamic reference range at bottom dead centre. Methods: Twenty-six cyclists volunteered for this experiment and performed a pedalling test on their personal road or mountain bike. Knee, hip, and ankle angles were assessed by two-dimensional video analysis. Results: Dynamic knee angle was 8° significantly greater than static knee angle when the pedal was at bottom dead centre. Moreover, dynamic knee angle with the pedal at bottom dead centre was 3° significantly greater than dynamic knee angle during maximum knee extension. The chosen methodology also significantly impacted hip and ankle angles under most conditions. Conclusions: The results allow us to suggest a new range of 33–43° when the pedal is at bottom dead centre during pedalling. Thus, this study defines clearly the different ranges to determine optimal saddle height in cycling according to the condition of measurement. These findings are important for researchers and bike-fitting professionals to avoid saddle height adjustment errors that can affect cyclists’ health and performance.
18
Content available Ocena komfortu podróży w komunikacji miejskiej
PL
Wielkie aglomeracje miejskie nie byłyby w stanie funkcjonować bez sprawnych układów komunikacyjnych. Ułatwiają one i przyśpieszają przemieszczanie się osób z określonego miejsca do punktu docelowego. Istotną częścią układów komunikacyjnych jest transport miejski, a w szczególności transport zbiorowy. Ma on ogromny wpływ na jakość życia w mieście, ochronę środowiska, rozwój gospodarczy miasta. Artykuł omawia zagadnienia komfortu podróżowania pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu napełnienia, tj. liczby pasażerów podróżujących. Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji wybranej linii tramwajowej w aglomeracji krakowskiej.
EN
The objective of the paper was the study on the level of travel comfort as perceived by passengers using municipal public transport. The research was exemplified with results from the observations of passenger flow on tramway line No14 in Krakow’s city transit system. A practical objective was an analysis of number of people using tramway lines and a relationship of these parameters in terms of time of the day and day of the week. The aim of the data analysis was to assist in defining whether the tramway provides comfort of travelling to passengers in terms of congestion, and whether tramway vehicles arrive at the stops with sufficient frequency. The gathered data allowed to determine whether transit planning system of the line No14 works correctly or it needs modifying. The article comprises three parts. The first part was devoted to definition and theoretical description of issues connected with comfort of travel. It also contains definitions of basic issues connected with the topic. The second part contains description of the tramway vehicles type and the route they travel on. It also comprises description of measurement methods, and places and times the measurements were taken. In the third part results of studies and their analysis were presented, based on which conclusions can be drawn.
EN
The paper dwells on developing the measures required for the effective functioning of urban bus routes, which are of great practical importance. As the analysis shows that in order to effectively organize urban passenger traffic and determine their optimal number on the routes, it is necessary to determine the pattern of changes in passenger flows, and on this basis, to distribute the number of buses in accordance with day–night hours. Based on this, an analysis of factors has been carried out affecting urban bus transport, and we have developed the measures aiming at increasing the effectiveness of passenger transport in transport companies.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.