Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapowanie strumienia wartości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Business process management is a very important factor in assessing the effectiveness of production systems (entire enterprises or departments). And while the planning and management of business processes is mastered, it is difficult to create relationships between coexisting processes within one production system. Usually, business process management refers to extracted (isolated) processes, in this case relationships between different processes were looked for. This paper is devoted to the assessment and analysis of the interaction of business processes related to the implementation of one engineering project. The paper presents the results of research carried out in relation to four coexisting business processes in a manufacturing company - with assumption that the four analyzed business processes are located within one project. Business processes were defined on the basis of areas determined in the Big Picture analysis (in Value Stream Mapping analysis). As indicators of the impact of business process elements, the correlation coefficient was taken into account, the value of which determined the impact (or lack of impact) between the components of the various business processes. It has been noticed that the attributes from process 1 (Launching the project implementation) and process 2 (Scheduling and project management) show a very strong and strong correlation with the attributes in other processes 3 (Management and supply of materials) and 4 (Production and distribution). On the basis of the presented results, the critical points of the information / decision flow between the coexisting business processes have been indicated.
PL
Zarządzanie procesami biznesowymi jest bardzo ważnym czynnikiem w ocenie efektywności systemów produkcyjnych (całych przedsiębiorstw lub działów). I o ile planowanie i zarządzanie procesami biznesowymi jest opanowane, trudno jest tworzyć relacje między współistniejącymi procesami w ramach jednego systemu produkcyjnego. Zazwyczaj zarządzanie procesami biznesowymi odnosi się do wyodrębnionych (wyizolowanych) procesów, w tym przypadku poszukiwano relacji pomiędzy różnymi procesami. Artykuł poświęcony jest ocenie i analizie interakcji procesów biznesowych związanych z realizacją jednego projektu inżynierskiego. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w odniesieniu do czterech współistniejących procesów biznesowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym - przy założeniu, że cztery analizowane procesy biznesowe są ulokowane w ramach jednego projektu. Procesy biznesowe zostały zdefiniowane na podstawie obszarów określonych w analizie Big Picture (w analizie Mapowania Strumienia Wartości). Jako wskaźniki wpływu elementów procesu biznesowego brano pod uwagę współczynnik korelacji, którego wartość określała wpływ (lub brak wpływu) pomiędzy komponentami różnych procesów biznesowych. Zauważono, że atrybuty z procesu 1 (Uruchomienie realizacji projektu) i procesu2 (Planowanie i zarządzanie projektami) wykazują bardzo silną i silną korelację z atrybutami w innych procesach 3 (Zarządzanie i dostawa materiałów) i 4 (Produkcja i dystrybucja). Na podstawie przedstawionych wyników wskazano krytyczne punkty przepływu informacji/decyzji pomiędzy współistniejącymi procesami biznesowymi.
2
Content available remote Value stream mapping of a unique complex product manufacturing process
EN
Value stream mapping is a method used for wastes’ identification in manufacturing systems as well as in other processes realized in the companies. The method is well known and applied in different areas and industries. However, as each process is different, every time when the method is used, some unexpected problems in its implementation can appear or the method has to be applied in a specific way. In this paper, the value stream mapping method is applied in order to analyse a manufacturing system in which unique complex products are manufactured. The paper discusses important issues which have to be taken into consideration while the method is applied in the circumstances similar to these presented in the analysed case study. In the work, on the basis of the collected data, the current state of a value stream map was developed. Then, the problems existing in the manufacturing system were identified and analysed. Finally, on the basis of the suggested solutions for the problems, the future state of a value stream map was proposed. The paper emphasizes the aspects important in the value stream mapping of a unique complex product manufacturing process.
PL
Mapowanie strumienia wartości jest metodą stosowaną do identyfikacji strat w systemach produkcyjnych, a także w innych procesach realizowanych w przedsiębiorstwach. Metoda ta jest dobrze znana i stosowana w różnych obszarach i branżach przemysłu. Ponieważ jednak każdy proces jest inny, za każdym razem, gdy stosowana jest metoda mapowania strumienia wartości, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy z jej implementacją lub metoda musi być zastosowana w określony sposób. W niniejszym artykule zastosowano metodę mapowania strumienia wartości do analizy systemu produkcyjnego, w którym wytwarzane są niepowtarzalne produkty złożone. W artykule omówiono ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę, gdy metoda jest stosowana w okolicznościach podobnych do przedstawionych w analizowanym studium przypadku. W pracy, na podstawie zebranych danych, opracowano mapę strumienia wartości stanu aktualnego, a następnie zidentyfikowano i przeanalizowano problemy występujące w systemie produkcyjnym. Następnie, na podstawie zaproponowanych rozwiązań problemów zaproponowano mapę strumienia wartości stanu przyszłego. W artykule podkreślono aspekty ważne w mapowaniu strumienia wartości procesu wytwarzania niepowtarzalnego produktu złożonego.
EN
In the paper the possibilities of process re-organizing in relation to simple principles for limiting waste in the production cycle have been presented. Based on value stream mapping and monitoring of performance indicators, the possibilities of changes identification of in the assembly line process have been presented. Furthermore, based on the availability, performance and quality values, it has been proved that relatively small changes can have a very positive effect on the assembly process. Based on the OEE coefficient, it has been found that the proposed changes improved the process's efficiency by more than 20%.
4
Content available Lean Tool Implementation in the Garment Industry
EN
Garment Manufacturing is one of the oldest in the world, compromising a high number of critical operations. The main issues in the garment industry are the lead time, production rate, very poor line balancing and fabric wastes. Productivity improvement is carried out by implementing the various lean tools in the industry, such as 5S, Value Stream Mapping (VSM) and line balancing in the sewing section. After the implementation of lean tools in the garment industry, the outcomes observed are a reduction in work-in-progress inventory, increases in the production process and increased line efficiency. Similarly the before and after implementation of 5S, which shows space utilisation in the sewing section, is increased. In this research, an implementation study was conducted in only one organisation. Hence the results extracted by the conduct of this implementation study are achievable and adaptable in similar organisations.
PL
Główne problemy w przemyśle odzieżowym to czas realizacji, tempo produkcji, bardzo niska równowaga linii i marnotrawstwo tkanin. Celem pracy było uzyskanie poprawy produktywności poprzez wdrożenie różnych narzędzi „Lean Management” w branży, takich jak 5S, Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) i równoważenie linii w dziale szycia. Po wdrożeniu narzędzi „Lean Management” w przemyśle odzieżowym na podstawie uzyskanych rezultatów zaobserwowano zmniejszenie zapasów w toku prac, zwiększenie procesu produkcji i zwiększenie wydajności linii. Przedstawione w pracy wyniki dotyczą badania wdrożeniowego przeprowadzonego w jednej organizacji. W związku z tym wyniki uzyskane w ramach tego badania są możliwe do osiągnięcia i dostosowania w podobnych organizacjach.
5
Content available remote Usprawnianie procesów produkcyjnych przy użyciu mapowania strumienia wartości
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie mapowania strumienia wartości przy procesie produkcji wiązek elektrycznych. Przedstawiono graficzne mapy strumienia wartości przed wprowadzeniem optymalizacji oraz po wprowadzeniu optymalizacji. Zastosowanie VSM pozwoliło zwiększyć wydajność, efektywność oraz produktywność analizowanego procesu.
EN
The article presents the application of value stream mapping during the production process of electric bundles. A graphical maps of the value stream were presented before the implementation of the optimization and after the implementation of the optimization. The use of VSM allowed to increase the efficiency, effectiveness and productivity of the analysed process.
PL
W niniejszym artykule autorzy posłużyli się wybranymi narzędziami i technikami Lean Management w celu skrócenia cyklu produkcyjnego wytypowanego systemu oświetlenia awaryjnego, wytwarzanego w badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przeprowadzone badania obejmowały analizy przepływu materiału z wykorzystaniem diagramu spaghetti, obserwację czasu roboczego w oparciu o metodę chronometrażową oraz modyfikację stanowisk pracy z wykorzystaniem techniki 5S. Opisane przez autorów rozwiązania techniczne i organizacyjne przyczyniły się do skrócenia analizowanego cyklu produkcyjnego.
EN
In this paper the authors used selected tools and techniques of Lean Management to shorten the production cycle of the selected emergency lighting system. The study included material flow analysis using a spaghetti diagram, working time observation based on the timing method and modification of workstations using the 5S technique. The technical and organizational solutions described by the authors contributed to shortening the analyzed production cycle.
EN
The article presents an example of the value stream mapping method application for the analysis of the production process of semi-trailers for transporting liquid food products. Below were presented characteristics of value stream mapping method, construction, functions and course of the trailer production process in details. On the basis of value stream map analysis conclusions were drawn that point out possibilities of improving and reducing the production costs of tankers for liquid food products transport.
8
Content available Wykorzystanie mapy logicznej w procesie produkcyjnym
PL
W artykule przedstawiona została tematyka związana z mapami logicznymi procesu. Mapy logiczne są niezbędne w określeniu aktualnego przepływu w firmie. Ukazują w jaki sposób podejmowane są decyzje w przedsiębiorstwie i z jakimi osobami bezpośrednio są one powiązane. W artykule przedstawione zostało zastosowanie logicznej mapy procesu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem jej jest zilustrowanie procesu podejmowania decyzji w firmie X od chwili otrzymania zamówienia od klienta do momentu podjęciadecyzji o realizacji zlecenia.
EN
The article presents topics related to the logical maps of the process. Logic maps are necessary in determining the current flow in the company. They show how decisions are made in the company and with which individuals they are directly related. The article presents the application of a logical process map in a production enterprise. Its purpose is to illustrate the decision making process in company X from the moment of receiving the order from the customer until the decision on the order is made.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę procesu wytwór-czego w celu zidentyfikowania źródeł marnotrawstwa. Wynika ona z konieczności usprawnienia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym średniej wielkości. W artykule zostanie przedstawione studium przypadku, w którym podjęto próbę skrócenia czasu wytwarzania. Zastosowano podejście Lean Management i metodę mapowania strumienia wartości.
EN
The article presents an analysis of the manufacturing proces in order to identify wastes This results from the necessity to improve manufacturing processes in a medium-size company. The article includes a case study in which an attempt to reduce the production cycle was made. Lean Management approach and VSM method were used.
PL
W publikacji przedstawiono metodę Lean Management jako nowoczesną koncepcję, której celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków zarządzania poprzez uproszczenie wszystkich procesów i przepływów tak, aby uniknąć błędów i marnotrawstwa. W artykule przedstawiono genezę, rozwój i główne narzędzia, którymi posługuje się omawiana koncepcja oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę autor zwrócił na filozofię Kaizen oraz jej zastosowanie i wykorzystanie w przedsiębiorstwach regionu legnickiego.
EN
The main objective of that report is presented the Lean Management`s method. Lean Managemet is very popular method which adjust the company to demanding market conditions. There were described the origin, progression and main instruments of lean management. There was also presented the influence of lean management on the firm`s economy. In the last part of that article there was described the Kaizen philosophy and its use in the companies of Legnica region.
11
Content available remote Mapowanie strumienia wartości w logistyce odpadów zakładu chemicznego
PL
Celem logistyki odpadów jest obsługa odbioru, transportu i dostaw pozostałości, jak również ochrona zasobów naturalnych. Mapowanie strumienia wartości (VSM) jest metodą służącą do analizy systemów działaniowych. Przeprowadzona analiza struktury organizacyjnej zakładu chemicznego wraz z zastosowaniem metodologii VSM do systemu gospodarki pozostałościami umożliwia zmniejszenie marnotrawstwa surowców.
EN
A hypothetic chem. company producing plant protection agents and processing vegetable oils were evaluated to assess and optimize the logistics of prodn. waste treatment by value stream mapping method. Practical recommendations were given.
PL
Artykuł prezentuje rolę i znaczenie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji głównych wad procesu produkcyjnego. Wiedza na ich temat może przyczyniać się do implementacji szeregu usprawnień je eliminujących. W wyniku takiego postępowania możliwe będzie ustalenie optymalnego harmonogramu produkcji, skrócenie czasu jej trwania oraz wzrost rentowności. Przedsiębiorstwo zredukuje koszty produkcyjne poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz będzie w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej realizować ich zamówienia.
EN
The article presents the role and importance of Value Stream Mapping method for the identification of the major flaws the production process. Knowing about them can contribute to the implementation of improvements to eliminate them. As a result of such proceedings will be possible to determine the optimal production schedule, shortening its duration and profitability increase. The company will reduce production costs through more efficient use of resources and will be able to respond more quickly to customer needs and efficiently implement their orders.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
528--538, CD1
PL
Artykuł przedstawia korzyści jakie można uzyskać poprzez zastosowanie narzędzi odchudzonej produkcji. Narzędzia lean manufacturing mogą być wykorzystywane w reorganizacji : wewnętrznego łańcucha dostaw, procesu produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej, a także w pozostałych obszarach przedsiębiorstwa. Umożliwiają one lokalizacje oraz eliminacje źródeł marnotrawstwa w sposób szybki i skuteczny. W artykule wykorzystano mapowanie strumienia wartości dzięki, któremu przeanalizowano przebieg procesów oraz z lokalizowano źródła marnotrawstwa, a także zaproponowano zmiany, które poprawiły procesy logistyki wewnętrznej oraz proces produkcyjny .
EN
The article shows the benefits that can be gained through the use of lean manufacturing tools. Lean manufacturing tools can be used in the reorganization: the internal supply chain, production process and warehouse management, as well as in other areas of the company. They allow locations, and the elimination of waste sources in a timely and efficient manner. The article uses through value stream mapping, which examines the processes and localized source of waste, as well as the proposed changes that improved the processes of internal logistics and production process.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą analizy i oceny możliwości rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą transportową w transporcie miejskim przy pomocy wybranych narzędzi stosowanych w logistyce konwencjonalnej. Koncepcja lean management, która wykorzystywana jest w systemach zarządzania produkcją w celu eliminacji działań, które nie tworzą tzw. wartości dodanej, ma odpowiedni potencjał by mogła być stosowana w organizacjach niebędących typowymi przedsiębiorstwami. Warunkiem koniecznym skutecznej realizacji lean management w każdym przypadku jest szczegółowa diagnoza badanego systemu, np. systemu logistycznego. W ramach koncepcji lean taka analiza może być wykonywana przy pomocy narzędzia mapowania strumieni wartości. Mapowanie strumienia wartości wykonuje się w celu skonstruowania mapy stanu obecnego. Następnie wskazuje się możliwe usprawnienia procesów. Zebrane pomysły są oceniane, pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów tak aby można było przejść do etapu tworzenia mapy stanu przyszłego. W artykule przedstawiono próbę takiej właśnie diagnozy procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą transportową w mieście wraz z oceną skuteczności takich działań.
EN
This paper tries to analyze and evaluate the possibilities of using some methods strongly connected with conventional logistics in the urban transport infrastructure management. The Lean approach is based on finding efficiencies and removing wasteful steps that don't add value to the end product. The cuts are a result of finding better, more efficient ways of accomplishing the same tasks. This concept can be used in non-typical business organizations. That’s because lean management systems supplied “what is needed, when it is needed, and in the amount needed” according to this enterprise plan can eliminate inconsistencies and unreasonable requirements, resulting in improved effectiveness. It should be emphasized that the lean management requires a detailed diagnosis of the process. This analysis can be done on a value stream mapping (VSM). VSM is a lean management method for analyzing the current state and designing a future state for the enterprise that take a service from its beginning through to the customer. It shows the current steps, delays, and information flows required to deliver the target service. Article presents an attempt this type of diagnosis management processes connected with urban transport infrastructure management. It includes an evaluation of the effectiveness in this area.
15
Content available Value stream improvement of food product
EN
This chapter contains a discussion of the value stream mapping concept. Shows the analyzed company, which is engaged in the production of fruits and vegetables preserves. As part of the research presented a SWOT analysis with graphical interpretation and presentation of strategic position, in which the establishment is located. It also presents the manufacturing process object of study - tomato concentrate depicted technologically and value stream map of the present state and the future state.
16
Content available remote Analiza procesu montażu motoreduktora przez mapowanie strumienia wartości
PL
W artykule przedstawiono mapowanie strumienia wartości procesu montażu motoreduktora. Przedstawiono kolejne etapy budowania tzw. mapy stanu obecnego – odzwierciedlającej rzeczywisty przebieg i istotne parametry badanego procesu. W oparciu o analizę mapy stanu obecnego opracowano mapę stanu przyszłego, w której zaproponowano zmiany w wybranych jej obszarach. Na tej podstawie oszacowano korzyści wynikające z tych zmian, przyczyniające się do usprawnienia realizacji badanego procesu.
EN
The following paper presents the analysis of a gear motor assembly process based on the value of stream mapping. It describes the steps of creating the so-called present state map, which represents the actual course and parameters of the investigated process. Basing on the analysis of this map the future state map is developed, and it suggests changes in its particular areas. Also, benefits of these changes are estimated; thus, benefits contribute to improvement of the investigated process implementation.
17
Content available remote Adaptacja wybranych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników prac prowadzonych nad adaptacją wybranych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego podczas realizacji projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono m.in. sposób adaptacji metody mapowania strumienia wartości oraz wdrożenia podejścia kaizen w kopalni miedzi. W pracy zaprezentowano definicję wartości określoną dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Mapowanie strumienia wartości było dotychczas powszechnie stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym i przedsiębiorstwach stricte produkcyjnych. Wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty. Metoda, którą poddano analizie, pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym. Istotą mapowania strumienia wartości jest dostrzeżenie przepływu oraz marnotrawstwa, a także jego źródeł w strumieniu wartości.
EN
The aim of the paper is to present results of the research conducted on adaptation of the chosen Lean Manufacturing methods to the mining industry conditions within the project financed by The National Centre for Research and Development. In the article i.a. a way of adapting Value Stream Method and implementation of the kaizen approach in a copper mine were presented. The paper presents a value definition adjusted to the copper mine conditioning. VSM method was widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System TPS. The analyzed method enables mapping and imaging the material and information flow in the production system. The core aspect of value stream mapping is to see the flow and waste, and its sources in a value stream.
PL
W ostatnich dwóch dekadach wypracowano wiele metod i narzędzi wspomagających projektowanie i optymalizowanie przepływu materiałów i informacji w systemach produkcyjnych. Jednym z podstawowych narzędzi pomocnych przy wdrażaniu koncepcji Lean Thinking uważa się mapowanie strumienia wartości (VSM). Jednak VSM nie może być skutecznie wykorzystywane przypadkach w których trudno jednoznacznie wydzielić takie strumienie. W artykule przedstawiono studium przypadku analizy strumienia wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym funkcjonującym w środowisku konstrukcja na zamówienie. Studium przypadku miało dać odpowiedź na pytanie czy metody, narzędzia koncepcji Lean Thinking często wykorzystywane z sukcesem w produkcji seryjnej można zastosować i w jakim zakresie w produkcji wyrobów o szerokim asortymencie lecz niskim wolumenie. Strumień wartości definiowany jest jako wszystkie działania (zarówno takie, które dodają wartość w realizowanym procesie, jak i te, które tej wartości nie dodają) wykonywane w trakcie przepływu produktu przez cały, charakterystyczny dla niego proces. Proces ten, obejmuje zazwyczaj takie etapy jak: proces projektowy (często mający miejsce w środowisku konstrukcja na zamówienie), zakup surowców i materiałów, proces produkcyjny i dostarczenie wyrobu gotowego do klienta. Kompletny strumień wartości obejmuje procesy od pozyskania komponentu, poprzez procesy dostawców, aż do ostatecznego użytkownika wyrobu gotowego. W artykule skupiono się na wewnętrznym strumieniu wartości, który obejmuje procesy wewnątrz analizowanego przedsiębiorstwa wraz z relacjami z bezpośrednimi dostawcami oraz relacjami z bezpośrednimi jego klientami.
EN
The purpose of this paper is to present a case of value stream mapping analysis (VSM) in engineer-to-order (ETO) production system. The original VSM methodology is adapted with focus on ETO. The main question of this study is whether Lean Thinking methods and tools often used successfully in mass production can be used in the high-variety low-volume production environment.
PL
Wprowadzanie innowacji organizacyjnych jest istotnym działaniem wpływającym na efektywność funkcjonowania organizacji. W niniejszej publikacji zaprezentowano jedną z metod lean management – metodę mapowania strumienia wartości. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono najważniejsze założenia metody. Na przykładzie przykładowej firmy przemysłowej przedstawiono przykład zastosowania tejże metody w zakresie wprowadzania innowacji organizacyjnych. W artykule przedstawiono mapę stanu obecnego i mapę stanu przyszłego koncentrując się na efektach zastosowania metody.
EN
Organizational innovation is an important activity affecting the productivity of the organization. This paper presents a method of lean management – the method of value stream mapping. On the basis of the literature we shows the main features of the method. For example, a sample of industrial companies is an example of applying this method in the field of organizational innovation. This paper presents the current state map and a map of the future by focusing on the effects of the method.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję mapowana procesu wydobywczego metodą Value-Stream Mapping. W pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia wartości i marnotrawstwa dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Zaprezentowano koncepcję algorytmu zbierania danych i dokonywania pomiarów, który pozwala na opracowanie mapy stanu obecnego. Przedstawiono wstępne wyniki mapowania strumienia wartości. Metoda, którą poddano analizie pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym.
EN
The article presents a concept of adaptation the Value Stream Mapping method (VSM) to the mining industry environment. VSM method is widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System (TPS). The paper describes an attempt to define "value" and "waste" for the copper mine conditions. The analyzed method enables mapping and imaging the material and information flow in the production system. A value stream can be defined as all the activities - both value added and non-value added - required to take a product or service through a value flows. The core aspect of value stream mapping is to see the flow and waste, and its sources in a value stream. The paper discuses also an algorithm of observing and measuring the chosen process. The algorithm enables developing a current-state map. Examples of the process division into value-added and non-value-added activities and a comparison of 7 types of waste defined in the automotive industry with potential waste that can be noticed in a mine are also presented in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.