Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rtęć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
PL
Żywność oprócz składników odżywczych może zawierać także substancje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Przykładem takiego zagrożenia jest obecność w produktach spożywczych metali ciężkich. Zanieczyszczenia te należy zaliczyć do skażeń chemicznych powstałych w wyniku różnych procesów naturalnych, przetwórczych, migracji oraz przypadkowych skażeń. Metale ciężkie uznaje się obecnie za jedne z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Do najbardziej toksycznych należy kadm, ołów, rtęć oraz arsen. Pierwiastki te odznaczają się najwyższym współczynnikiem kumulacji. W artykule przedstawiono dane literaturowe na temat zawartości metali ciężkich w niektórych podstawowych produktach spożywczych (warzywach i owocach, artykułach pochodzenia zwierzęcego: mleku, mięsie oraz rybach). Dodatkowo na podstawie raportów RASFF dokonano analizy występowania zagrożeń chemicznych w żywności z uwzględnieniem tendencji oraz częstotliwości ich zgłaszania w analizowanym okresie.
EN
In addition to nutrients, food also contains substances that can pose health risk. Heavy metals are one such threat. These impurities should be classified as chemical contamination resulting from various natural, processing and migration processes as well as accidental contamination. Heavy metals are currently one of the most dangerous environmental pollutants. The most toxic include cadmium, lead, mercury and arsenic. These elements have the highest accumulation coefficient. The article presents results of heavy metal content in some basic food products (vegetables and fruits, products of animal origin - milk, meat, fish). Additionally, based on RASFF reports, an analysis of the occurrence of chemical hazards in food was made taking into account trends and the frequency of reporting them in the analyzed period.
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
EN
The reduction of mercury emissions in currently existing coal-based power plant solutions by each method i.e. preliminary, primary and secondary (consisting of introducing coal into the combustion chamber and then removing mercury from the combustion gases arising from the combustion process) does not solve the problem of achieving the required limits by power plants. Therefore, the need has arisen to look for new, effective solutions. The results presented in the work concern the analysis of environmental benefits for the use of zeolites obtained from by-products of coal combustion such as fly ash (from hard coal and lignite) in technologies for removing gaseous forms of mercury. The tested zeolites were silver-modified X-type structures. The reference material in the considerations was active carbon impregnated with bromine – a commercially available sorbent on the market. The article considers environmental benefits resulting from the use of tested zeolites taking the product life cycle, sorbent efficiency and the possibility of its regeneration compared to activated carbon (AC/Br) into account. The LCA analysis was performed taking the estimated material and energy balances of the manufacturing processes into account. When comparing the production process of type X zeolite materials on the processing line and activated carbons in the amount necessary to capture 375 g Hg from exhaust gases, the LCA analysis showed that zeolites contribute to a lower potential impact on the environment. The advantage is that 5 times less zeolite sorbent than activated carbons is needed to capture the same amount of mercury. In addition, zeolite materials can be regenerated, which extends their life time.
PL
Redukcja emisji rtęci w obecnie istniejących rozwiązaniach elektrowni bazujących na węglu zarówno metodami wstępnymi, jak i metodami pierwotnymi oraz metodami wtórnymi polegającymi na wprowadzeniu węgla do komory paleniskowej, a następnie usuwaniu rtęci z gazów wylotowych powstałych w procesie spalania, nie rozwiązuje problemu osiągnięcia wymaganych limitów przez elektrownie, w związku z czym istnieje potrzeba poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. Przedstawione w pracy wyniki dotyczą analizy korzyści środowiskowych dla zastosowania zeolitów otrzymywanych z ubocznych produktów spalania, jakimi są popioły lotne (z węgla kamiennego i brunatnego) w technologiach usuwania gazowych form rtęci. Badane zeolity stanowiły struktury typu X modyfikowane srebrem. Materiałem referencyjnym w rozważaniach był węgiel aktywny impregnowany bromem – komercyjnie dostępny na rynku sorbent. W artykule rozważono korzyści środowiskowe wynikające z zastosowania badanych zeolitów uwzględniając cykl życia produktu, wydajność sorbentu oraz możliwość jego regeneracji w porównaniu do węgla aktywnego (AC/Br). Analizę LCA dokonano, uwzględniając oszacowane bilanse materiałowe i energetyczne procesów wytwarzania. Przy porównaniu procesu produkcji materiałów zeolitowych typu X na linii technologicznej oraz węgli aktywnych w ilości niezbędnej do wychwycenia z gazów odlotowych 375 g Hg, analiza LCA wykazała, iż zeolity przyczyniają się do mniejszego potencjalnego wpływu na środowisko. Zaletą jest fakt, iż do wychwycenia tej samej ilości rtęci niezbędne jest 5 razy mniej sorbentu zeolitowego niż węgli aktywnych. Ponadto materiały zeolitowe dodatkowo można regenerować, co wydłuża ich czas życia.
PL
Używanie sprzętu oświetleniowego, baterii guzikowych oraz starych termometrów i manometrów rtęciowych jest źródłem emisji rtęci do powietrza i wody. Innym źródłem emisji jest praktyka dentystyczna. Stosowanie wypełnień amalgamatowych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia /jest przyczyną odprowadzania znaczącego ładunku rtęci do systemów kanalizacyjnych. Obowiązek stosowania separatorów może częściowo zredukować strumień rtęci trafiający do oczyszczalni ścieków. Jednak dopiero wycofanie z użycia amalgamatu dentystycznego zatrzyma z czasem to źródło emisji.
EN
The use of lighting equipment, button batteries, and old mercury thermometers and manometers are sources of mercury emissions to air and water. Another source of emissions is dental practice. The use of amalgam fillings refunded by the National Health Fund is the cause of the discharge of a significant load of mercury to sewage systems. The compulsory use of separators may partially reduce the mercury stream going to the wastewater treatment plant. However, only the withdrawal from the use of dental amalgam will stop this source of emission over time.
PL
Toksyczne oddziaływanie rtęci i jej związków na zdrowie człowieka oraz negatywne jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest znane od dawna. Natomiast w ostatnim czasie zwrócono znaczną uwagę nad znalezieniem źródeł emisji tego pierwiastka. Należy zaznaczyć, że rtęć oraz jej związki są jednymi z głównych składników smogu, co powoduje, że bardzo łatwo mogą dostać się do organizmu człowieka i środowiska naturalnego, powietrza, gleby i wód powierzchniowych. Rtęć i jej związki wykazują dużą zdolność do kumulacji w organizmach żywych i przyrodzie, pozostając w nim przez długi okres, wywołując bardzo niekorzystne zmiany. Jak wykazały prowadzone na szeroką skalę badania, Polska jest największym emitentem tego pierwiastka w Europie.
EN
The toxic effects of mercury and its compounds on human health and its negative effects on the environment have long been known. Recently, however, considerable attention has been paid to finding sources of emissions of this element. It should be noted that mercury and its compounds are one of the main components of smog, which means that they can easily get into the human body and the environment, air, soil and surface waters. Mercury and its compounds show a high ability to accumulate in living organisms and nature, remaining in it for a very long period of time causing very adverse changes. As demonstrated by extensive research, our country is the largest emitter of this element in Europe.
7
EN
Phycoremediation refers to the technology of using microalgae to reduce pollutants in the aquatic environment. The purpose of this study was to analyze the reduction of mercury heavy metal in the media by using several species of microalgae such as Spirulina maxima, Nannochloropsis oculata, Chlorella vulgaris, and Porphyridium cruentum. The algae were exposed to mercury during eight days of cultivation. A randomized design was set with three different concentrations of mercury, namely 1, 3, and 5 mg/dm3, with three replications for each concentration. The initial concentration of microalgae was set to 10 000 cells/cm3 for S. maxima and N. oculata, while the concentration for C. vulgaris and P. cruentum was set to 100 000 cells/cm3. The concentration of mercury was measured at the beginning (1st day), the middle (4th day), and the end of microalgae cultivation (8th day) by using the atomic absorption spectroscopy (AAS) tool. The result demonstrated a reduction of mercury concentration during the experiment in all experimental media, where the highest reduction was found at 1 mg/dm3 (p < 0.05). In conclusion, microalgae have their limited ability to absorb and adsorb heavy metals. Therefore, the utilization of low-concentration microalgae on reducing heavy metal such mercury is recommended and merits further investigation.
PL
Szczególny problem stanowi oznaczenie zawartości rtęci w dymie cygarowym, cygaro bowiem różni się od papierosów wielkością, fakturą, wilgotnością, ale także emituje znaczną ilość oleistych substancji, które mogą dosłownie zatykać układ pomiarowy.
PL
Celem badań jest określenie zawartości rtęci w węglach kamiennych, losowo pobranych z GZW oraz w produktach ubocznych wydobycia węgla (odpady wydobywcze świeże), czyli kruszywach i mułach węgla kamiennego, a także odpadach górniczych ze zwałowiska Siersza (odpady zwietrzałe). Do analizy przeznaczono 34 próbki. Określono zawartość całkowitą rtęci oraz wielkość wymywania rtęci z próbek stałych. Obliczono ponadto udział formy wymywalnej w całkowitej zawartości pierwiastka, czyli poziom uwalniania rtęci z materiału (poziom wymycia). Badania wielkości wymywania rtęci określono metodą statyczną z zastosowaniem testu wymywalności 1:10. Najwyższą możliwością wymywania rtęci charakteryzują się odpady zwietrzałe ze zwałowiska Siersza i nieco niższą analizowane węgle kamienne z Górnośląskiego Z agłębia Węglowego (GZW). Dla próbek węgla kamiennego zawartość rtęci całkowitej kształtuje się w granicach 0,0275–0,1236 mg/kg. Natomiast wielkość wymywania rtęci z próbek węgli kształtuje się na poziomie 0,0008−0,0077 mg/kg. Odpady świeże typu kruszywa charakteryzują się wyższą zawartością rtęci całkowitej we frakcji najdrobniejszej 0-6 mm w granicach 0,1377−0,6107 mg/kg i zdecydowanie niższą we frakcji 80–120 mm w granicach 0,0508−0,1274 mg/kg. Wielkość wymywania jest porównywalna w obydwu frakcjach i kształtuje się na poziomie 0,0008−0,0057 mg/kg. Muły węglowe charakteryzują się zawartością rtęci całkowitej na poziomie 0,0937−0,2047 mg/kg. Obserwuje się także niskie wartości wymywania na poziomie 0,0014−0,0074 mg/kg. Odpady górnicze zwietrzałe charakteryzują się zawartością całkowitą rtęci w granicach 0,0622−0,2987 mg/kg. Obserwuje się jednak zdecydowanie wyższe wartości wymywania z odpadów zwietrzałych niż z odpadów wydobywczych świeżych. Wielkość ta kształtuje się na poziomie 0,0058−0,0165 mg/kg. W węglach kamiennych pobranych z GZW poziom wymycia kształtuje się na średnim poziomie 4,7%. Odpady wydobywcze charakteryzują się dużą zmiennością udziału formy wymywalnej rtęci a różnice wynikają z czasu sezonowania próbek. Odpady czy materiały uboczne produkcji węgla kamiennego typu kruszywa oraz muły węglowe wykazują udział formy wymywalnej rtęci na średnim poziomie 1,7%. W odpadach zwietrzałych udział formy wymywalnej zdecydowanie wzrasta do 7,3%. Charakterystyka wymywania jest zróżnicowana dla różnych grup badanego materiału. Podstawowe znaczenie a wykazane w pracy, mają czynniki takie jak rodzaj i pochodzenie próbek, ich skład granulometryczny oraz czas sezonowania materiału.
EN
The aim of the study is to determine the mercury content in hard coal, randomly taken from the U SCB and in by-products of hard coal mining (fresh mining waste), i.e. aggregates (gangue) and hard coal sludge and mining waste from the Siersza dump (weathered waste). The 34 samples were intended for analysis. The total mercury content and the amount of mercury leaching from solid samples was determined. The percentage of the leaching form in the total element content, i.e. the level of mercury release from the material (leaching level), was also calculated. The amount of mercury leaching was determined by a static method using a batch test 1:10. The highest possibility of leaching mercury is characterized by weathered waste from the Siersza dump and slightly lower analyzed hard coal from the U pper Silesian Coal Basin (USCB). For hard coal samples, the total mercury content is between 0.0275–0.1236 mg/kg. However, the amount of mercury leaching from coal samples is 0.0008–0.0077 mg/kg. The aggregate is characterized by a higher total mercury content in the finest fraction 0–6 mm, within 0.1377–0.6107 mg/kg and much lower in the 80-120 mm fraction, within 0.0508– –0.1274 mg/kg. The amount of elution is comparable in both fractions and amounts to 0.0008–0.0057 mg/kg. Coal sludge has a total mercury content of 0.0937–0.2047 mg/kg. L ow leaching values of 0.0014–0.0074 mg/ kg are also observed. Weathered mining waste has a total mercury content of 0.0622–0.2987 mg/kg. However, leaching values from weathered waste are much higher than from fresh mining waste. This value is 0.0058– –0.0165 mg/kg. In the hard coal extracted from U SCB, the leaching level is 4.7% on average. Mining waste is characterized by a large variation in the proportion of mercury leaching form and the differences result from the seasoning time of the samples. Waste or by-products of hard coal production, such as aggregates and coal sludge, show a mercury washout form at an average level of 1.7%. The proportion of leachable form in weathered waste increased strongly to 7.3%. Elution characteristics vary for different groups of materials tested. Factors such as the type and origin of samples, their granulometric composition and the seasoning time of the material are of fundamental importance and demonstrated in the work.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning processes which is commonly used in Polish coal preparation plants were analyzed, i.e. dense media separation, grain and fine coal jigging, flotation, as well as dry deshaling using the pneumatic vibrating FGX type separator. The first four are the washing processes and the last one is the dry separation process. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82 with the average of 1.15) than for the washing process (from 0.53 to 2.24 with the average of 1.50). This shows the possibility of the effective removal of mercury occurring in the adventitious inorganic constituents of the analyzed Polish hard coals. However, it should be noted, that the obtained results varied within a relatively high range, which should be explained by the difference in the mode of mercury occurrence in individual coals.
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem wielu działań legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych energetycznych instalacji znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap precombustion), co umożliwia uzyskanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano procesy wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: wzbogacanie w płuczkach zawiesinowych cieczy ciężkich, wzbogacanie w osadzarkach miałowych i ziarnowych, flotację a także proces odkamienianie przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego. Cztery pierwsze procesy są stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, a ostatni do suchej separacji. Dla analizowanych procesów przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
EN
Artisanal and small-scale mining (ASM) - small sized, largely unrecognized, rudimentary, and an informal form of mining - occurs in more than 70 countries around the world and is mainly hailed for its socioeconomic benefits and reviled for its environmental devastation. As a result, many people are confused about the future of ASM. In Ghana, the government banned ASM in 2017 and formed a security taskforce drawn from the military and police to crack down on nomadic and local ASM workers who defy the ban. This approach is unsustainable, deals less with the fundamental problems, and increases poverty among the already impoverished local populations who depend on this type of mining as their only means of livelihood. To support the argument for sustainable reforms, revenue growth decomposition and growth accounting analyses were performed to determine the factors shaping ASM revenue over 25 years (1990-2016). Results show that production (gold output) is the most important factor that influences revenue growth from ASM, contrary to the usual view that the price of the metal is mainly responsible for the increase in revenue. Thus, increasing labor hours in ASM could significantly increase mining revenue, reduce unemployment, and improve local commerce. We strongly conclude that sustainable reforms such as increasing local participation in decision making, education and training, adoption of improved technology, strengthening regulatory institutions, legislation and enforcement of enactments, and the provision of technical support and logistics could ensure socio-environmental sustainability.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning equipment which is commonly used in Polish coal preparation plants was analyzed, i.e. dense media separators, grain and fine coal jigs, flotation machines, as well as the pneumatic vibrating FGX type separator. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82) than for the washing process (from 0.53 to 2.24).
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem działań wielu legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych instalacji energetycznych znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap pre-combustion), co umożliwi spalanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano urządzenia do wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: płuczki zawiesinowe cieczy ciężkich, osadzarki miałowe i ziarnowe, flotowniki, a także separatory powietrzno-wibracyjne. Cztery pierwsze to urządzenia stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, ostatnie to urządzenie do suchego odkamieniania urobku węglowego. Dla analizowanych urządzeń przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
EN
Mercury concentrations in ash taken from electrostatic precipitations (ESPs) installed in bituminous coal and lignite power plants have been analyzed by the X-ray fluorescence (XRF) method and leaching test supported by detailed coal and ash compositions’ analyses, surface scans and particles size distribution studies. The results showed that mercury was present on the surface of ash particles. Its concentration decreased upon increasing size of ash particles. Leaching tests showed that only small part of mercury was removed with water which suggests the fact that it occurred mostly in the form of insoluble compounds such as Hg, HgO, HgS and Hg2Cl2. There existed ash particles of the diameters from 50 to 60 μm, characterizing by the maximum capability to adsorb mercury and its compounds. The authors suggest that metals like copper and lead formed ash active centers that were preferably occupied by molecules containing atoms of mercury. It was highly possible to expect that content of these elements in ash would have a significant effect on sorption of mercury from combustion gases.
PL
Zawartość rtęci w różnego rodzaju odpadach i gruntach jest wyraźnie zróżnicowana, zależna od charakteru materiału. W warunkach laboratoryjnych wymywalność związków rtęci z materiału stałego (grunty, osady, odpady) kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent zawartości całkowitej. Zanieczyszczone grunty, osady denne czy odpady wprowadzane do środowiska mogą zatem stanowić, w sprzyjających warunkach, potencjalne ognisko zanieczyszczenia zarówno dla wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Badań dotyczących określenia poziomu uwalniania rtęci jest nadal niewiele. Należy więc dążyć do zwiększenia liczby badań i obejmować nimi kolejne obszary środowiska. W prezentowanej pracy do analizy zawartości całkowitej rtęci oraz wielkości jej wymywania z materiału przeznaczono 84 próbki środowiskowe o różnym pochodzeniu: odpady wydobywcze górnictwa węgla kamiennego (skała płonna, muły węglowe, odpady z nieczynnej hałdy), grunty piaszczyste (z otoczenia południowej obwodnicy Krakowa), osady denne (pobrane bezpośrednio przy linii brzegowej rzek Rudawa, Prądnik, Chechło). Zestawiono wyniki badań wielkości wymywania rtęci z próbek, zrealizowanych w latach wcześniejszych oraz dodatkowo rozszerzonych o nowe, kolejne doświadczenia. Celem było wykazanie związku pomiędzy poziomem wymycia rtęci a specyfiką środowiska, z którego pobrano materiał. Nie prowadzono analizy petrograficznej czy mineralogicznej analizowanych próbek. Przeprowadzono analizę wyników badań zawartości całkowitej oraz wielkości wymywania rtęci z próbek pobieranych na przestrzeni kilkunastu lat. Wymywanie prowadzono metodą statyczną z użyciem testu wymywalności 1:10 (faza stała / ciecz = 1 kg/10 dm3, L/S = 10 dm3/kg), zgodnie z Polską Normą PN-EN 12457-2. Do wykonania oznaczeń rtęci wykorzystano spektrometr absorpcji atomowej AMA 254 Altec. Na podstawie zawartości całkowitej i wielkości wymywania określono udział formy wymywalnej w całkowitej zawartości pierwiastka, czyli poziom uwalniania rtęci z materiału (poziom wymycia). Charakterystyka wymywania jest odmienna dla różnych grup badanego materiału, co świadczy o odmienności procesów kształtujących uzyskane wartości.
EN
The content of mercury in different types of waste and soils is clearly differentiated, depending on the nature of the material. The leaching of mercury from solid material (soils, bottom sediments, mining waste) ranges from a few to a dozen or so percent of the total content in laboratory conditions. Therefore, contaminated soils, bottom sediments or waste, introduced into the environment, may constitute, under favourable conditions, a potential source of pollution for both surface water and groundwater. The number of tests for determining the level of mercury release is still insufficient. It is necessary to increase the number of tests to perform them in other areas of the environment. In our study, 84 environmental samples of various origins were analysed for the total mercury content and the amount of leaching from the following materials: coal mining (extractive) waste (gangue, coal sludge, waste from a heap), sandy soils (from the southern Kraków bypass) and bottom sediments (taken directly at the shoreline of the Rudawa, Prądnik and Chechło rivers). The results of mercury leaching tests from samples, made in previous years and additionally extended with new, subsequent experiments, are summarized. The aim was to show the relationship between mercury leaching and the specificity of the environment from which the material was collected. No petrographic and mineralogical analyses of the samples have been carried out. Analysis of the results of total mercury and mercury leaching from samples collected over several years was performed. The leaching was carried out using the batch test 1:10 (solid / liquid = 1 kg/10 dm3, L/S = 10 dm3/kg), in accordance with the Polish Standard (PN-EN 12457-2). The AMA 254 Altec atomic absorption spectrometer was used to determine the mercury content. Based on the total content and amount of leaching, the proportion of the leaching form in the total element content was determined, i.e. the level of mercury release from the material (level of leaching). The leaching characteristics are different for different groups of the material tested, which indicates different processes that affected the obtained values.
PL
Przedstawiono analizę wyników pomiarów stężenia rtęci w spalinach pochodzących ze spalania węgla (kamiennego i brunatnego). Porównywano ze sobą wyniki pomiarów wykonanych metodą Ontario Hydro (O-H) oraz analizatorem do ciągłego pomiaru emisji rtęci HM-1400 TRX firmy Durag wyposażonym w by-pas konwertera (SCME). Pomiary wykonywano przed i za urządzeniami odpylającymi (filtr tkaninowy, elektrofiltr) oraz przed i za instalacją odsiarczania (metodą półsuchą i mokrą). Na podstawie wyników pomiarów określono wpływ miejsca pomiaru na różnicę pomiędzy uzyskanymi wynikami.
EN
Total Hg contents in exhaust gases from combustion of hard coal and lignite were detd. by using both methods before and after dedusting as well as before and after desulfurization to est. the impact of the measurement site on the results. The concns. of Hg in dedusted exhaust gases as well as in desulfurized exhaust gases obtained using both methods were at a similar level (SO2 concentration below 600 mg/m3).
16
Content available remote Metoda obniżania zawartości rtęci w węglu kamiennym
PL
Omówiono czynniki wpływające na zawartość rtęci w węglu kamiennym. Przedstawiono metody usuwania rtęci z węgla. Skuteczność usuwania rtęci była silnie zróżnicowana dla poszczególnych węgli (8-96%). Ilość usuniętej z węgla rtęci determinowana była zarówno parametrami procesowymi, jak i właściwościami samego węgla, w tym w szczególności postacią rtęci zawartej w węglu.
EN
A review, with 66 refs., of methods for reducing content of Hg in coals before their utilization, by removing Hg connected with mineral or org. matter, in an enrichment process or pyrolysis or in the hybrid process.
PL
Dostosowanie do unijnych limitów emisji pyłów, NOx, SOx i rtęci napędza obecnie większość inwestycji w dużych obiektach energetycznego spalania. Zaostrzenie ograniczeń emisyjnych będzie dużym wyzwaniem dla wielu istniejących zakładów. Aby efektywnie wykorzystać kapitał wytwórczy, konieczne będzie zintegrowanie nowych i czasem innowacyjnych technologii z istniejącymi blokami. Wymaga to specjalistycznej wiedzy. Doświadczenie firmy ANDRITZ podpowiada, że każda istniejąca instalacja ma potencjał dalszej redukcji SOx, NOx, pyłu i rtęci, dzięki połączeniu odpowiednich modyfikacji eksploatacyjnych i czasem niewielkiego dodatkowego doposażenia instalacji. Ponieważ jednak dodatkowe inwestycje napotykają często na ograniczenia finansowe, do osiągnięcia udanego efektu w sensie niezawodności i opłacalności przedsięwzięcia ważne jest przyjęcie podejścia holistycznego.
EN
This article presents the results of comparing mercury content measurements made with the AMA254 automatic atomic absorption spectrometer with measurements obtained using the CVAAS method in a different laboratory. The aim of the article is to show the potential of applying the AMA254 analyzer to measure low mercury content (including trace amounts) without the pre-treatment (mineralization) of the samples. Mercury, as one of the more toxic elements (according to Agency for Toxic Substances and Disease Registry), which is present in hard coal, is the main cause of the problems resulting from the environmental pollution associated with hard coal combustion, as well as storing coal processing waste, such as extractive waste and combustion by-products including slag, ash, and slag-ash mixtures (CBP). Precise measurements of trace mercury content in extractive waste and combustion wastes (CBP) is very important in the context of the act on waste (2008 and 2013), BAT regulations 2016 and new BAT regulations (coming into force by 2021), which introduce more and more rigorous limits on mercury emission into the environment. The AMA254 analyzer performs analysis in a short period of time (approximately 5 min), enables repeatability, is intuitive to use and has very high accuracy and precision (the lower limit of quantification is 0.00001 μg Hg), is an ideal tool for measuring low mercury content in samples of both fuels and coal processing waste.
EN
The paper concerns the impact of mild pyrolysis of coals on the possible mercury releases from the combustion process. It was proven that while mild pyrolysis may lead to the decrease of mercury content in solid fuel (from 0 do even 80% of dry mass), the resulting increased SO2HCl ratio in flue gasses may be disadvantageous in the case of the mercury oxidation as well. Hoverer, when optimised, for analysed lignites, this type of thermal precombustion technique could satisfy up to 4-26% of mercury decrease requirements while for analysed hard coal it seems to be pointless to adopt it within power plant. Therefore, the environmental benefits of mild pyrolysis will be strongly depend on the type of fuel (i.e. mercury compounds in dry matter) and the conditions (time, temperature) of the process.
PL
Jednym z głównych naturalnych źródeł rtęci w środowisku jest aktywność wulkaniczna. Emisja rtęci wynikająca z działalności wulkanicznej może stanowić aż do 78% całkowitej ilości rtęci emitowanej ze źródeł naturalnych.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.