Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Kompostowanie to sięgająca starożytności praktyka rolnicza mająca za zadanie wyprodukowanie cennych nawozów. W drugiej połowie XX wieku zaczęto wykorzystywać tą praktykę do utylizacji frakcji organicznej odpadów komunalnych i osadów z oczyszczalni ścieków i takie zastosowanie tego procesu dziś dominuje. Nie oznacza to jednak, że zaprzestano produkcji kompostów z „tradycyjnych” materiałów, że nie wykorzystuje się ich jako nawozów w ogrodnictwie. Celem pracy była ocena zróżnicowania zawartość Cd, Pb, Zn i Cu w kompostach wytwarzanych w różnych technologiach i miejscach z podobnego materiału wsadowego. Materiał badawczy pozyskano z krakowskiej kompostowni w Baryczy należącej do MPO w Krakowie, kompostowni w Płaszowie (dzielnica Krakowa) należącej do firmy Ekokonsorcjum-Efekt z przydomowych pryzm i kompostowników zlokalizowanych w podkrakowskich sołectwach Bobin, Czarnochowice i Rzozów oraz z ogrodów działkowych położonych przy ul. Praskiej w Krakowie. Materiałem wsadowym do ocenianych kompostów były: odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej, odpady z placów targowych, na których sprzedawano warzywa i owoce, chwast z plewienia, pozostałości uprawianych roślin (ich części niekonsumpcyjne), resztki z jedzenia. Zawartości analizowanych pierwiastków oznaczono metodą płomieniową na spektrofotometrze absorbcji atomowej (FAAS) aparacie Solaar M6 firmy Unicam. Miejsce wytwarzania kompostu a więc materiał wsadowy i sposób kompostowania miały wpływ na zawartość badanych metali. Komposty różniły się istotnie statystycznie pod względem zawartości kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i substancji organicznej. Pod względem zawartości analizowanych metali komposty spełniały wymagania stawiane im przez właściwe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W odniesieniu do minimalnej zawarto- ści materii organicznej w stałych nawozach organicznych zamieszczonej w wym. rozporządzeniu wymogi spełniał jedynie kompost z Płaszowa. Zgodnie z metodą IUNG stężenia ołowiu w badanych kompostach należy uznać za naturalne (00 ) a kadmu za podwyższone (I0 ) jedynie w kompostach z Baryczy i Rzozowa. Stwierdzono również średnie zanieczyszczenie (III0 ), cynkiem kompostu z Rzozowa i miedzią kompostu z Baryczy.
EN
Composting is reaching Antiquities agricultural practice mandated to produce valuable fertilizers. In the second half of the twentieth century was begun use this practice for the utilization of the organic fraction of municipal waste and sludge from sewage treatment plants and such application of this process dominates today. It does not mean, however, that ceased production of compost from „traditional” materials, they are not used as fertilizers in horticulture. The aim of the study was to estimate diversify of Cd, Pb, Zn and Cu contents in composts produced in different technologies and places but made of a similar feed material. The research material was obtained from the Krakow City (MPO Krakow) Composting Plant in Barycz, a Composting Plant at Plaszow (Krakow district) belonging to a private company Ekokonsorcjum-Effect and the three domestic composting piles located in the villages near Krakow: Bobin, Czarnochowice and Rzozow and from an allotments located at Krakow (Praska Street). Charge material for compost were taken: waste from the care of green areas of Krakow City, waste from Krakow marketplaces, which sold fruit and vegetables, weeds from weeding, the remains of cultivated plants (non-consumption parts), home waste food. The contents of the analysed elements were determined by flame atomic absorbtion spectrophotometer, the Unicam Solaar M6 apparatus. Place composting and therefore the feed material and method of composting affect the contents of the investigated metals. Composts differed significantly in terms of the content of cadmium, lead, zinc, copper and organic matter. In terms of the content of the analysed metals composts meet the requirements for them by the relevant Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development. As regards the minimum content of organic matter in the solid organic fertilizers reproduced in the Regulation requirements met only compost from Plaszow. According to the method IUNG the concentration of lead in the studied composts should be considered natural (00 ) and cadmium for elevated (I0 ) only composts Baryczy and Rzozów. It was also the average contamination (III0 ), zinc compost from Rzozów and copper compost Baryczy.
EN
Municipal sewage sludge can be used in agriculture provided that the permissible levels of heavy metals are not exceeded in either the sewage sludge or in the top layer of soil to be amended by this substance, and that its application does not deteriorate the soil quality. The purpose of this study was to determine the effects of different forms of sewage sludge on the content of Cu and Zn in soil and in soil leachate. The study comprised 2 rotations (potato, spring barley, winter oilseed rape, winter wheat). Each series was composed of the following treatments: NPK, FYM, municipal sewage sludge composted with straw, dried and granulated municipal sewage. FYM and composted sewage were applied once in the rotation (under potato) in a dose of 10 Mg d.m. ha-1 and twice (under potato and under winter oilseed rape) in a dose of 5 Mg d.m. ha-1. In the other years (under spring barley and winter wheat), soil received only mineral fertilization. In order to evaluate the effect of the composts on the leaching of Cu and Zn from soil, a lysimetric experiment was conducted under controlled conditions. Before the experiment, the soil content of Cu was low (1.47 mg kg-1) and Zn was medium (10.11 mg kg-1). The content of copper in the composts ranged from 4.5 to 340.1 mg kg-1 d.m. and that of zinc was from 109.5 to 1310.1 mg kg-1 d.m. The composted sewage sludge significantly raised the soil content of available forms of Cu and Zn, but did not change the soil nutrient abundance class. Fertilization modified the content of the microelements in the soil leachate.
PL
W doświadczeniu modelowym na gruncie popiołowym badano rekultywacyjną efektywność kompostów wyprodukowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych (Radiowo i ZUSOK), kompostów z odpadów zieleni miejskiej (Complex), masy roślinnej trawników osiedlowych (roślinny) i komunalnego osadu ściekowego oraz nawozu mineralnego (NPK – bez nawożenia organicznego). Doświadczenie zapoczątkowano w roku 2005 i kontynuowano do końca roku 2013. Plony roślin zbierano i analizowano w latach 2005, 2006 i 2011–2012. W latach 2007–2010 nie prowadzono zabiegów agrotechnicznych, ograniczając się do obserwacji naturalnej (spontanicznej) sukcesji roślin. Rekultywacyjne dawki kompostów i osadu ściekowego mierzono objętościowo, toteż różniły się one pod względem zawartości suchej masy, zawartości substancji organicznej i składników mineralnych w suchej masie. Sumaryczne plony suchej masy roślin (w latach 2005–2013) były największe w wariancie Complex, następnie w wariantach Radiowo i roślinnym, a najmniejsze w wariancie ZUSOK. Plonotwórcza efektywność nawozu NPK była mniejsza od wariantów kompostowych i osadowego. Natomiast plonotwórcza efektywność osadu ściekowego była mniejsza od jego potencjału nawozowego, ponieważ był on nieustabilizowany i trudny od wymieszania z podłożem. Pokazano potencjał plonotwórczy roślin na doświadczalnych złożach odpadów paleniskowych nawożonych kompostami i osadami ściekowymi oraz przykłady obiektów zastosowania osadów ściekowych do biologicznej rekultywacji składowisk i zwałowisk.
EN
Reclamation efficiency of composts produced from the mixture of municipal waste (Radiowo and ZUSOK), urban green waste composts (Complex), housing estate lawn mowing waste (plants) and sewage sludge, as well as mineral fertilizer (NPK – without the use of any organic fertilizer), was assessed in a model experiment on an ash soil. The experiment was launched in 2005 and continued until the end of 2013. Crops were collected and subjected to the analysis in 2005, 2006 and between 2011 and 2012. In the period between 2007 and 2010 no agrotechnical treatments were carried out, with the experiment being limited to mere observation of the natural (spontaneous) succession of plants. Reclamation doses of composts and sewage sludge were measured quantitatively, therefore they differed in the content of dry matter as well as in the contents of organic substances and minerals in the dry matter. The largest aggregated dry matter yield of plants (2005–2013) was reported in the Complex variant, and similarly, in the Radiowo and plant variants, whereas the ZUSOK variant reported the lowest aggregated dry matter field of plants. The yield-forming efficiency of NPK fertilizer was lower than in the case of compost and sludge variants. However, the field-forming efficiency of sewage sludge was lower than its fertilization potential as it was unstable and difficult to mix with the experimental soil. The results showed the yield-forming potential of plants on the experimental coal combustion waste deposits fertilized with composts and sewage sludge as well as the examples of the sites where sewage sludge could be used for the biological reclamation of landfills and spoil tips.
EN
The study was conducted in the area of the impact of sulfur mine in Jeziórko. The aim of the study was to assess changes in pH, cation exchange capacity and content of available phosphorus, potassium and magnesium after 6 years of conducting remediation. In the experiment (plots with an area of 15 m2) degraded soil was rehabilitating by post-floating lime and compost from sewage sludge, sewage sludge and ash from combined heat and power (CHP). Composts at a dose of dry matter 180 t · ha-1 (6%), were determined in accordance with Minister of the Environment Regulation from 2001, applied the following options: control (only native soil limed), compost from municipal sewage sludge, sewage sludge compost (80%) and ash (20%), compost from sewage sludge (70%) and ash (30%). The reclaimed plots were sown with mixture of rehabilitation grass. Single de-acidification, land fertilization and a further 6-year extensive (without fertilization) use had a different influence on the properties of the native soilless substratum. Irrespective of the reclamation manner, after six years land use in the upper layers, observed increase in the average content of available phosphorus, available potassium content does not changed significantly but recorded a tenfold decrease in the content of available magnesium.
PL
Badania prowadzono w obszarze oddziaływania kopalni siarki w Jeziórku. Celem badań była ocena zmian odczynu, pojemności sorpcyjnej i zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu po 6 latach od przeprowadzenia rekultywacji. W doświadczeniu (poletka o powierzchni 15 m2 ) przeprowadzono rekultywację zdegradowanego gruntu wapnem poflotacyjnym, oraz kompostami: z osadu ściekowego, osadu ściekowego i popiołu z elektrociepłowni. Komposty w dawce suchej masy 180 t · ha-1 (6%), ustalonej w oparciu o rozporządzenie MŚ z 2001 roku, zastosowano w wariantach: kontrola (grunt rodzimy tylko zwapnowany); kompost z komunalnego osadu ściekowego; kompost z osadu ściekowego (80%) i popiołu (20%); kompost z osadu ściekowego (70%) i popiołu (30%). Na zrekultywowanych poletkach zasiano mieszankę traw rekultywacyjnych. Jednorazowe odkwaszenie i nawożenie gruntu i dalsze 6-letnie ekstensywne (bez nawożenia) użytkowanie wywarły zróżnicowany wpływ na kształtowanie właściwości rodzimego utworu bezglebowego. Bez względu na sposób rekultywacji, po sześciu latach użytkowania gruntu, w wierzchnich warstwach, zwiększyła się średnia zawartość przyswajalnego fosforu, zawartość przyswajalnego potasu nie uległa znacznym zmianom natomiast około 10-krotnie zmniejszyła się zawartość przyswajalnego magnezu.
PL
Kompostowano naturalny mielony fosforyt z komponentami organicznymi, takimi jak słoma, trociny sosnowe i wysłodki buraczane w celu zwiększenia jego rozpuszczalności. Przy użyciu bioreaktora wyprodukowano 4 warianty kompostów, które różniły rodzajem i ilością komponentów organicznych. Działanie kompostów badano w dwuletnim doświadczeniu rolniczym z grochem i fasolą. Na podstawie analizy plonów roślin oraz wykorzystania P z kompostów wykazano, że najgorsze działanie wykazywał kompost wytworzony jedynie z fosforytu i samej słomy, a najlepsze kompost o stosunku fosforytu do wysłodków, słomy i trocin, jak 1:0,7:1,7:1,7.
EN
Ground phosphate rock was mixed with org. components (barley straw, pine sawdust, beet pulp pellets) in order to increase its soly. Four variants of composts were prepd. in a bioreactor and tested in a 2 years long agricultural expt. with pea and bean plants. Crop yield and efficiency of P recovery were the highest when phosphate rock was mixed with beet pulp pellets, straw and pine sawdust in relation 1:0.7:1.7:1.7, resp.
EN
The aim of the study was to assess the impact of substrates containing composts made from municipal sewage sludge and straw or sawdust on flowering, leaf greenness index and macronutrient content in the leaves of ‘Fancy Carmine with Blotch’ garden pansy. Two composts, with the following compositions: K I – 70% municipal sewage sludge, 30% rye straw; K II – 70% municipal sewage sludge, 30% coniferous tree sawdust, were used for the preparation of substrates. Six substrates of peat and compost at 25, 50 and 75% (by volume) were prepared. The control object was a peat substrate, pH 5.8–6.0, supplemented with Azofoska at 2.5 g•dm-3. It has been found that leaf greenness index of pansy increased with an increasing share of compost. Composts involving municipal sewage sludge at the level of 50% had a more positive influence on the abundance of pansy flowering than at 25 and 75%. The content of total nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur in the leaves increased with increasing the dose of compost. The content of total phosphorus in the leaves at the end of pansy cultivation in compost substrates ranged optimally for this species. In the experiment conducted in 2006, pansies contained more total nitrogen, potassium and sulfur than the flowering pansies planted in 2005. municipal sewage sludge,
PL
Osady ściekowe pochodzące z wiejskich oczyszczalni ścieków powinny być zagospodarowywane przyrodniczo z uwagi na małą zawartość metali ciężkich i dużą wartość nawozową tych osadów. Zbadano całkowitą zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych pochodzących z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompostach z tych osadów. Próbki osadów i kompostów poddano mineralizacji mikrofalowej w systemie zamkniętym w wodzie królewskiej, a następnie zbadano obecność Cd, Pb, Cu, Zn, Cr i Ni z wykorzystaniem spektrometru absorpcji atomowej. Przeanalizowano wpływ procesu kompostowania na zmiany zawartości tych metali w osadach. Uzyskane wyniki porównano z wartościami dopuszczalnymi według obowiązującego prawa. Stwierdzono, że zawartość metali ciężkich w badanych osadach i kompostach była bardzo mała. Uzyskane wyniki były wielokrotnie niższe od granicznych zawartości metali ciężkich w osadach stosowanych rolniczo. Zawartość większości metali była podobna zarówno w osadach, jak i kompostach. Nie stwierdzono znaczących różnic w zawartości metali ciężkich w kolejnych latach. Zarówno badane osady, jak i komposty mogą być dopuszczone do wykorzystania przyrodniczego, w tym rolniczego.
EN
Sewage sludge from rural sewage treatment plant should be naturally utilized due to the low kontent of heavy metals and high fertilizer value. The total content of heavy metals in sewage sludgem from rural sewage treatment plants and composts from these deposits was examined in this study. Sediment and compost samples were subjected to microwave mineralization in a closed system in aqua regia, and then the presence of Cd, Pb, Cu, Zn, Cr and Ni using atomic absorption spectrom eter was examined. The influence of the composting process on the changes of content of these metals in the sediment was analyzed. The results were compared against the limit values according to the applicable law. It was found that the content of heavy metals in sediments and composts was very small. The results were many times lower than the acceptable limits of heavy metals in sludge used for agricultural purposes. The content of most metals was similar in both sediments and composts. There were no significant differences in the content of heavy metals in the following years. Both, the studiem sediments and composts may be admitted to the natural (including agricultural) use.
PL
Produkcja sadzonek drzew w szkółkach leśnych odbywa się na ogół na glebach lekkich i bardzo lekkich. Z tego względu poszukuje się sposobów poprawy właściwości tych gleb, stosując m.in. produkowane we własnym zakresie komposty. Najczęściej wytwarza się je na bazie kory sosnowej, stosując dodatek azotu mineralnego lub inne jego źródła. W przeprowadzonych badaniach zastosowano do kory mieszankę roślin (seradela, peluszka, wyka i gryka), zebraną w początku kwitnienia. Przedstawiono wyniki dotyczące kompostowania samej kory (A), kory z mocznikiem (B), kory z mieszanką roślin (C) oraz kory z mieszanką roślin i efektywnymi mikroorganizmami (D). Stwierdzono, że dynamika przemian azotu była większa niż węgla. Jednocześnie wykazano, że przemiany te determinowane były głównie temperaturą, w szczególności w kompostach z korą i masą roślinną. Efektywne mikroorganizmy nie zwiększały tej dynamiki, na co wskazują również ilości rozpuszczalnych form azotu. Wyniki doświadczenia wykazały dużą, praktyczną przydatność zastosowanej mieszanki roślin w kompostowaniu kory i to nawet bez udziału efektywnych mikroorganizmów.
EN
Tree seedling production in forest nurseries, as a rule, takes place on light and very light soils. For this reason, attempts are made to find ways of improving properties of these soils using for this purpose, among others, composts produced by foresters themselves. These composts are usually manufactured using pine bark as a base and adding mineral nitrogen or its other sources. In the performed experiments, a mixture of crop plants (seradella, field pea, vetch and buckwheat) collected at the beginning of flowering was added to pine bark. The paper presents results concerning composting of bark alone (A), bark with urea (B), bark with a mixture of plants (C) and bark with a mixture of plants and with effective microorganisms (D). It was found that the dynamics of changes for nitrogen was higher than for carbon. Taking into consideration composts alone, the performed investigation failed to demonstrate that these changes were determined principally by temperature and they were the highest in bark composts with the mixture of plants. Effective microorganisms were not found to increase this dynamics, as indicated also by the quantities of soluble forms of nitrogen. The obtained research results revealed considerable, practical usefulness of the applied crop plant mixture in the process of bark composting, even without participation of effective microorganisms.
PL
W przeprowadzonym doświadczeniu, trwającym 19 dni wykorzystano bioreaktory do określenia kierunków zmian wybranych parametrów kompostowania kory sosnowej z lucerną. Lucerna stanowiła 10, 25 i 50% (w/w) udziału w stosunku do świeżej masy kory. Stwierdzono, że dynamika zmian temperatur w komorach zależała głównie od udziału lucerny w kompostach. Oznacza to, że była ona tym większa im większy był ten udział. Stwierdzono również, że procesowi kompostowania towarzyszyła duża emisja amoniaku oraz sporadycznie H2S. Uzyskane wyniki będą podstawą do dokładniejszego planowania dalszych prac w warunkach kontrolowanych a dotyczących kompostowania kory sosnowej z lucerną, jako źródłem azotu.
EN
In this 19-day-long experiment, a number of bioreactors were used to define direction of changes in chosen parameters during the process of pine bark and alfalfa composting. Alfalfa constituted respectively 10, 25 and 50% (w/w) share in fresh matter. It was concluded that the rate of temperature changes in composting chambers depended mainly on alfalfa share in the mixture. It was also found that the composting process was accompanied by substantial emissions of ammonia and some H2S. The experiment results will constitute a basis for a more detailed planning of further controlled environment research on composting of pine bark with alfalfa as a source of nitrogen.
PL
Rekultywacyjną efektywność kompostów i osadu z oczyszczania ścieków komunalnych badano na złożu popiołu elektrociepłowni węglowej umieszczonym w pojemnikach cylindrycznych o średnich 80 i 100 cm wysokości [Siuta i in. 1996]. Jest to drugi etap doświadczenia. Etap pierwszy zrealizowano w latach 2005–2006. Glebotwórcze złoże użyźniono 4 różnymi kompostami i osadem ściekowym [Siuta, Wasiak, Madej 2008]. W tych samych lizymetrycznych pojemnikach badano plonotwórczą efektywność osadu ściekowego i kompostu (z odpadów komunalnych) na złożach: odpadu paleniskowego, wapna z flotacji rudy siarkowej i bezpróchnicznego piasku gliniastego lekkiego. We wszystkich wymienionych złożach był wariant bez organicznego użyźnienia [Siuta i in. 1996]. Wegetacyjna i plonotwórcza efektywność osadu ściekowego była ewidentnie duża, ale jej wielkość zależała od glebotwórczych właściwości złoży. Popiół z energetycznego spalania węgla wykazał znaczny plonotwórczy i glebotwórczy potencjał we wszystkich wariantach użyźnionych masą organiczną. Plonowanie roślin zwiększało się sukcesywnie w miarę postępu neutralizacji alkalicznego odczynu i koncentracji soli rozpuszczalnych. W opracowaniu omówiono też rekultywacyjną efektywność osadów ściekowych na rozległych złożach odpadów paleniskowych, wapna z flotacji rudy siarkowej oraz na składowisku odpadów posodowych o powierzchni 108 ha, gdzie plony bujnej roślinności są kompostowane.
EN
The reclamation efficiency of composts and sewage sludge on coal combustion waste deposits from a coal-fired power station put in cylindrical containers with the diameter of 80 cm and the height of 100 cm each has been examined. It was the second phase of the experiment, the first one took place between 2004 and 2006. Pedogenic deposits were fertilized with five different composts and sewage sludge. In the same lysimetric containers the crop-formation efficiency of sewage sludge and composts (from municipal waste) were examined on the following deposits: combustion waste, lime from the flotation of sulfur ore and humus-less light sandy loam. All the aforementioned deposits featured no variant of organic fertilizing. Sewage sludge produced a great vegetation and crop-formation efficiency, yet its growth depended on pedogenic features of the deposits. Coal combustion ash manifested a significant crop-formation and pedogenic potential in all variants fertilized with an organic matter. Yielding developed gradually along with the increase in neutralization of alkaline reaction and concentration of soluble salts. The study also presents the reclamation efficiency of sewage sludge on the following vast deposits: combustion waste, lime from the flotation of sulfur ore as well as on a 108 ha sodium waste dump where crops of voluptuous vegetation are composted.
PL
Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu kompostów uzyskanych z drewna poużytkowego na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale) 'Andria'. W badaniach zastosowano dwa warianty kompostów otrzymanych z drzewnych odpadów poużytkowych, oznaczone symbolami OPA i OPB. Rośliny uprawiano w podłożach składających się z kompostów i torfu wysokiego w różnych kombinacjach objętościowych. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że rodzaj podłoża wywarł istotny wpływ na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej. Większe dawki kompostu (100% i 75%) w podłożu powodowały zahamowanie wzrostu roślin w porównaniu z kontrolą. Dawki mniejsze (25%) dawały wyniki porównywalne w stosunku do kontroli, zwłaszcza w przypadku roślin nawożonych pogłównie.
EN
The aim of this study was to identify the effect of composts obtained from post-consumer wood waste on the growth and flowering of zonal pelargonium (Pelargonium zonale) 'Andria'. Two types of composts, marked OPA and OPB, were used in the research. Plants were grown in media consisting of composts and high peat in various combinations by volume. Analyzing the results it was fund that type of medium has a major impact on the growth and flowering of zonal pelargonium. Higher doses of compost (100% and 75%) in the substratum inhibited the growth of plants compared to control plants, whereas lower doses (25%) gave results comparable to control plants, especially for plants fertilized during the vegetation period.
PL
Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych wymaga dodatku odpadów organicznych ubogich w azot, jak i mających właściwości strukturotwórcze. W doświadczeniu, przeprowadzonym w warunkach kompostowni otwartej badano zmiany zachodzące podczas kompostowania osadów ściekowych z udziałem trocin, zrębków drzewnych i słomy na zawartość makroskładników. Czynnikiem pierwszym był rodzaj (skład) pryzm, drugim czas (dni) kompostowania. Działanie każdego z czynników było zróżnicowane, podobnie, jak i ich współdziałanie. Zawartość azotu i fosforu wzrastała z czasem kompostowania, a dynamika tego wzrostu była największa w kompoście z udziałem osadów, trocin i zrębków drzewnych. Kompost dojrzały o powyższym składzie charakteryzował się również najlepszymi parametrami nawozowymi, mierzonymi zawartością analizowanych składników pokarmowych.
EN
Composting of communal sewage sludge requires supplementation with some addition of organic wastes poor in nitrogen and characterised by structure-forming properties. In an experiment carried out in conditions of an open compost plant, investigations were carried out aiming at examining changes taking place in the course of composting of sewage sludge supplemented with sawdust, wood chips and straw in the content of macroelements. The first factor was the kind (composition) of compost heaps and the second factor – duration (number of days) of the composting process. The action of each of the examined factors as well as their mutual cooperation varied. Nitrogen and phosphorus content increased together with the duration of the composting process and the dynamics of this growth was the highest in the compost consisting of sewage sludge, sawdust and wood chips. In addition, mature compost of the above-mentioned composition was also characterised by the best fertilisation parameters measured by the content of the analysed constituents.
PL
Komunalne osady ściekowe kompostowano z dodatkiem trocin, zrębków drzewnych i słomy na kompostowni otwartej. W trzech pryzmach osady ściekowe kompostowano z trocinami, z trocinami i zrębkami drzewnymi oraz trocinami i słomą. Całość wymieszano aeratorem ciągnikowym, który równocześnie rozdrabniał materiał i formował pryzmy. W okresie badań pobrano próbki do analiz w dniu założenia doświadczenia, po 21, 36, 49 i 90 dniach, określając między innymi zawartość suchej masy, materii organicznej i węgla organicznego. Z danych wynika, że zmiany zawartości badanych parametrów były uzależnione przede wszystkim od czasu kompostowania i w mniejszym, ale istotnym stopniu również od współdziałania czasu i składu pryzm. W przypadku materii organicznej i węgla organicznego skład pryzm nie miał istotnego wpływu na ich zawartość i zmiany w okresie kompostowania.
EN
Communal sewage sludge was composted in an open-air compost plant with the addition of sawdust, wood chips and straw. Sewage sludge was composted in the compost heaps with: sawdust, with sawdust and wood chips or with sawdust and straw. The entire experimental material was mixed with the tractor aerator which was also used to fragmented the material and form compost heaps. During the experiment, samples for analyses were collected on the day of experiment establishment as well as after 21, 36, 49 and 90 days with the aim to determine, among others: contents of dry matter, organic matter and organic carbon. It is evident from the obtained data that changes in the content of the examined substances were influenced, primarily, by the time of composting and, to a lesser, albeit significant extent, by the cooperation of time and compost heat composition. In the case of organic matter and organic carbon, the compost heap composition failed to exert a significant impact on their content and changes during composting.
EN
Composting is one of the methods of household sewage sludge management which ensures obtaining a product of high fertiliser quality, without the risk of soil contamination. Among preconditions is the appropriate chemical composition of the sewage sludge, especially with regard to the content of heavy metals, its stability as well as the proper choice of biodegradable wastes added to the sludge. The studies aimed at determining the impact of various organic substances added to sewage sludge on changes in the total content of chromium and nickel and water soluble forms of these metals in composts. The experiment was carried out on the premises of an open compost plant using the method of compost piles which were made up of sewage sludge supplemented with industrial wastes from hemp or/and straw and wood chips, depending on the adopted experimental design. Composting until the end of the cooling phase lasted 93 days and the remaining 131 days were treated as the maturing phase. A tractor aerator was employed in the trial to spread, chop and aerate the composted material. It was found that the strongest influence on the total content of chromium and nickel in composts was exerted only by the time of composting. In the case of soluble forms, time also exerted the strongest impact, although in the case of chromium compounds, additionally, the type of compost as well as the joint action of these two factors was also important.
PL
Kompostowanie jest jedną z metod utylizacji komunalnych osadów ściekowych, zapewniającą otrzymanie produktu o wysokiej wartości nawozowej, bez ryzyka skażenia gleby. Jednym z warunków spełniającym takie wymogi jest prawidłowy skład chemiczny samych osadów, szczególnie pod kątem zawartości metali ciężkich, jego stabilizacja oraz właściwy dobór odpadów biodegradowalnych dodawanych do osadów. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu różnych dodatków organicznych do osadów na zmiany ogólnych zawartości chromu i niklu oraz ich wodnorozpuszczalnych form w kompostach. Doświadczenie przeprowadzono na terenie kompostowani otwartej metodą pryzm, które utworzono z komunalnych osadów ściekowych z dodatkiem przemysłowych odpadów z konopi lub/i słomy oraz zrębów drzewnych, w zależności od schematu badań. Kompostowanie do końca fazy schłodzenia trwało 93 dni i dalsze 131 dni w fazie dojrzewania. W pracy wykorzystano aerator ciągnikowy, który przerzucał, rozdrabniał i napowietrzał kompostowany materiał. Stwierdzono, że czynnikiem w największym stopniu wpływającym istotnie na ogólną zawartość chromu i niklu w kompostach był tylko czas kompostowania. W przypadku rozpuszczalnych form tych metali także czas działał najsilniej, a w odniesieniu do związków chromu dodatkowo rodzaj kompostu i współdziałanie obu czynników.
PL
Biologiczna metoda utylizacji przez kompostowanie odpadów o dużej zawartości substancji organicznej, do których zalicza się wszelkie odpady drzewne, jest sposobem ponownego włączenia materii do naturalnego obiegu w przyrodzie. Celem doświadczeń było określenie wpływu dwóch wariantów kompostów (OPA) i (OPB) uzyskanych z pokonsumpcyjnych odpadów drzewnych na wzrost oraz stan odżywienia sałaty i bazylii. Rośliny uprawiano w samym kompoście i w podłożach, w których komposty mieszano z glebą mineralną w stosunkach objętościowych 1:1 lub 1:3. Kontrolę stanowiły rośliny uprawiane w glebie mineralnej oraz w substracie torfowym TS-1. Największe plony sałaty i bazylii otrzymano z uprawy roślin w substracie torfowym, a najmniejsze w samych kompostach OPA i OPB. W podłożu z dodatkiem 50% lub 25% kompostów plon roślin był większy lub porównywalny do uzyskanego w glebie mineralnej. Zawartość makroskładników zarówno w liściach sałaty jak i bazylii zależała od rodzaju zastosowanego podłoża.
EN
Biological utilization of waste with a high content of organic matter, which include all the wood waste, by method of composting is a way to re-enable the matter to the natural cycle of nature. The aim of experiments was to determine the effect of two variants of the compost (OPA) and (OPB) obtained from post-consumer wood waste on the growth and nutritional status of lettuce and basil. Plants were grown in the compost or in substrates in which the compost was mixed with mineral soil in the relations of 1:1 or 1:3 by volume. Control plants were grown in mineral soil and peat substrate TS-1. The highest yields of lettuce and basil were obtained from plants growing in peat substrate, and the smallest in the pure composts OPA and OPB. In the substrate with 50% or 25% compost plant yield was greater than or comparable to that of the mineral soil. Macronutrient content of both lettuce and basil depend on the type of substrate.
16
EN
Composts produced on the basis of different wood-based industrial waste were analysed for total nitrogen (NT) and its fraction contents. The following nitrogen fractions were separated: water soluble (NWS), hydrolisable (NH) in sulphuric(VI) acid - 2.5 mol dm-3 and at the temperature 105 °C during 12 hours and non-hydrolisable (NNH). Results revealed that tested composts were differentiated by total nitrogen content not only, but also by its content in aqueous and acid extracts. Non-hydrolisable nitrogen represented from 36.22 % to 53.75 % of composts NT. Next, the percentage share of NH2o in NT varied from ca 7.95 % to 11.81 %.
PL
Komposty wytworzone z różnych odpadów produkcyjnych tworzyw drzewnych, poddano analizie na zawartość azotu ogólnego i jego frakcji. Wydzielono następujące frakcje azotu: wodnorozpuszczalną (NWR), hydrolizującą (NH) w roztworze kwasu siarkowego(VI) - 2,5 M i temperaturze 105 °C przez 12 godzin - i niehydrolizującą (NNH). Stwierdzono, że komposty różniły się nie tylko zawartością całkowitą azotu, ale również jego zawartością w ekstrakcie wodnym oraz kwaśnym. Azot niehydrolizujący stanowił od 36,22 % do 53,75 % azotu ogólnego kompostów. Z kolei udział azotu wodnorozpuszczalnego w zawartości całkowitej wynosił średnio od 7,95 % do 11,81 %.
PL
Oceniono wpływ trzech kompostów otrzymanych z odpadów drzewnych na wzrost i stan odżywienia jastrunia wielkiego 'Snow Lady' (Leucanthemum maximum L.), bodziszka czerwonego 'Compactum' (Geranium sanguineum L.) i cyklamenu bluszczolistnego 'AmazeMeTM (Cyclamen hederifolium Aiton) uprawianych w doniczkach. Komposty uzyskane z odpadów sklejki suchotrwałej, sklejki wodoodpornej lub płyt pilśniowych stosowano jako podłoże jednorodne oraz w mieszankach z glebą mineralną, w stosunku objętościowym 3:1 i 1:1. W zależności od rodzaju i dawki kompostu w podłożach, zawartość makroskładników, pH i EC były zróżnicowane. W podłożach z kompostem z odpadów sklejki suchotrwałej, ze względu na nadmierną zawartość azotu mineralnego, stwierdzono zamieranie roślin. Podłoża z kompostami uzyskanymi z odpadów sklejki wodoodpornej i płyt pilśniowych mogą być stosowane w uprawie roślin ozdobnych w doniczkach. Lepszy wzrost Leucanthemum maximum L. 'Snow Lady' uzyskano w podłożach z kompostem z odpadów sklejki wodoodpornej a Cyclamen hederifolium Aiton 'AmazeMeTM w podłożach z kompostem z odpadów płyt pilśniowych. W uprawie Geranium sanguineum L. 'Compactum' nie stwierdzono istotnego wpływu rodzaju i dawki kompostu.
EN
The impact of three composts obtained from wood waste on the growth and nutritional status of Leucanthemum maximum L. 'Snow Lady', Geranium sanguineum L. 'Compactum' and Cyclamen hederifolium Aiton 'AmazeMeTM' grown in pots was evaluated. Composts derived from interior plywood waste, exterior plywood waste and fiberboard waste were used as substrates homogeneous and mixed with the mineral soil, in a volume ratio 3:1 and 1:1. Depending on the type and dose of compost in the media, the content of macronutrients, pH and EC were varied. In substrates with compost from the interior plywood waste, due to the excessive mineral nitrogen content, plants were found dying. Substrates with composts derived from exterior plywood waste and fiberboard waste can be used in cultivation of ornamental plants in pots. Better growth of Leucanthemum maximum L. 'Snow Lady' was obtained in media with compost from the exterior plywood waste and Cyclamen hederifolium Aiton 'AmazeMeTM' with compost from fiberboard waste. The affect of type and dose of compost in cultivation of Geranium sanguineum L. 'Compactum' was not found significant.
EN
Composted organic waste, used as organic fertilizer, presents not only a source of nutrition for plants, but also can increase biological activity of soil. The aim of the research was to estimate the successive impact of composts prepared from different organic components on total number of bacteria, actinomycetes and fungi. On the basis of conducted research the increase of the number of actinomycetes and fungi was found in soil from the majority of objects. However, number of bacteria in soil was, in most cases, below the value from control object. Individual composts and their doses different1y affected the number of examined microorganisms. The highest number of actinomycetes was noticed in soil fertilized with the first dose of composts prepared from sewage sludge (35 %), canteen waste (35 %) and cacao husk (30 %) and with the second dose on object with compost prepared from sewage sludge (70 %) and straw (30 %), with the highest number of fungi was noticed in soil fertilized with the second dose or composts prepared from sewage sludge (70 %), straw (30 %) and from sewage sludge (35 %), canteen waste (35 %) and straw (30 %). The second dose of composts, in comparison with the first one, bad significantly increased mean number of actinomycetes and fungi in soil. The replacement of the half of sewage sludge dry matter with canteen waste in composts with 30 % addition of wheat straw or cacao husk bad profitable impact on number of bacteria and actinomycetes. However, compost prepared from sewage sludge and canteen waste with 15 % addition of straw and husk in the consequent effect bad limited development of all examined soil microorganisms. Estimated index of degree development of microorganisms (DDM), expressing quantitative ratio of the sum of bacteria and actinomycetes to the number of fungi, was the highest for soil fertilized with the second dose of compost with the highest participation of sewage sludge (70 %) and 15 % addition both wheat straw and cacao husk.
PL
Kompostowane odpady organiczne, wykorzystywane jako nawóz organiczny, stanowią nie tylko źródło składni-ków pokarmowych dla roślin, ale mogą również zwiększyć aktywność biologiczną gleby. Celem badań było określenie następczego wpływu kompostów sporządzonych z różnych komponentów organicznych na ogólną liczebność bakterii, promieniowców i grzybów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zwiększoną liczebność promieniowców i grzybów w glebie z większości badanych obiektów. Natomiast liczebność bakterii w glebie w większości przypadków była mniejsza niż w obiekcie kontrolnym. Poszczególne komposty i ich dawki niejednakowo wpływały na liczebność badanych drobnoustrojów. Najwięcej promieniowców zanotowano w glebie nawożonej I dawką kompostu z osadu (35 %), odpadów stołówkowych (35 %) i łuski kakaowej (30 %), a po zastosowaniu II dawki na obiekcie z kompostem z osadu ściekowego (70 %) i słomy (30 %). Najwięcej grzybów stwierdzono w glebie nawożonej II dawką kompostu z osadu ściekowego (70 %) i słomy (30 %) oraz z osadu (35 %), odpadów stołówkowych (35 %) i słomy (30 %). Dawka II kompostów znacznie zwiększyła w glebie średnią liczbę promieniowców i grzybów, w porównaniu z dawką I. Zastąpienie w kompostach połowy suchej masy komunalnego osadu ściekowego odpadami stołówkowymi, przy 3D-procentowym dodatku słomy pszennej bądź łuski kakaowej, miało korzystny wpływ na liczebność bakterii i promieniowców. Natomiast kompost z osadu i odpadów stołówkowych, przy l5-procentowym dodatku słomy i łuski, w działaniu następczym ograniczył rozwój wszystkich badanych drobnoustrojów glebowych. Obliczony wskaźnik rozwoju drobnoustrojów (SR), wyrażający stosunek ilościowy sumy bakterii i promieniowców do grzy-bów, był największy dla gleby nawożonej II dawką kompostu z największym udziałem osadu (70 %) i l5-procentowym dodatkiem słomy i łuski kakaowej.
PL
W pracy przedstawiono zawartość pierwiastków śladowych (Fe, Zn, Mn, Pb, Cu, Ni, Co, Cd) w kompostach wytworzonych w ZUO Gorzów Wielkopolski z frakcji 16-80 mm odpadów komunalnych. Porównanie uzyskanych wyników badań z opublikowanymi w pracy Meller i in. [2006a] wskazuje, że w procesie kompostowania zwiększa się w masie kompostu zawartość niektórych pierwiastków śladowych (Fe, Ni, Cu, Pb, Cd). Zawartość w badanych kompostach niektórych analizowanych metali ciężkich (Cd, Pb, Ni) przekracza wartości dopuszczalne, określone w przepisach prawa obowiązującego w Polsce (Dz.U. 2003, 236, 2369). Spośród badanych metali ciężkich, znacznym udziałem łatwo rozpuszczalnych form, dostępnych dla roślin, charakteryzują się szczególnie cynk (82,5%), mangan (78,8%), kadm (77,7%), nikiel (60,5%) oraz ołów (59,7%). Znaczna, na tle obowiązujących norm, zawartość w badanych kompostach szczególnie kadmu [...], ołowiu [...] i niklu [...] przy jednoczesnym dużym udziale form łatwo rozpuszczalnych tych pierwiastków, wskazuje, że należy wykluczyć możliwość wykorzystywania tych kompostów do celów rolniczych, a jednym ze sposobów ich wykorzystania mogą być cele rekultywacyjne.
EN
This paper presents the content of trace elements (Fe, Zn, Mn, Pb, Cu, Ni,Co, Cd) in composts produced from 16-80 mm fraction of municipal waste in ZUO Gorzów Wielkopolski. The comparision of obtained results with previous study results by Meller at al. (2006) shows that as a result of composting process the content of certain trace elements increases (Fe, Ni, Cu, Pb, Cd). The content of some heavy metals under study (Cd, Pb, Ni) exceeds permissible values, defined by the current regulations in force in Poland (Dz.U. 2003, 236, 2369). Among the examined heavy metals, zinc (82,5%), manganese (78,8%), cadmium (77,7%), nickel (60,5%) and lead (59,7%) are characterised by a considerable amount of easily soluble forms, which favours their availability to plants. Relatively high, in the light of permissible limits, content of cadmium [...], lead [...] and nickel [...] with a great amount of their easily soluble forms exclude the possibility of using these composts for agricultural purposes. Land reclamation may be one of possible applications.
PL
W pracy scharakteryzowano skład morfologiczny kompostów wytworzonych w latach 2004/05 w ZUO Gorzów Wlkp. z frakcji 16-80 mm odpadów komunalnych. Oceniono ponadto podstawowe właściwości nawozowe tych kompostów: zawartość materii organicznej, węgla organicznego, azotu ogólnego oraz dwie formy makroelementów (rozpuszczalne w HCl o stężeniu 0,5 molźdm-3 oraz w mieszaninie stężonych kwasów HNO3 + HClO4). Przy tym komposty rozdzielono na dwie frakcje o średnicy poniżej i powyżej 1,0 mm. Frakcje o średnicy > 1,0 mm stanowiła słabo przetworzona w czasie kompostowania materia organiczna. Przeprowadzone badania wskazują, że pod względem właściwości nawozowych charakteryzowane komposty ocenić należy pozytywnie. Wykazują one ziemista strukturę, zawierają niewielkie ilości balastu (średnio 7,3%) i są dojrzałe, na co wskazuje wąski stosunek C:N. Przy tym zawierają one znaczne ilości substancji organicznej (średnio 40,5%) i charakteryzują się odczynem zbliżonym do obojętnego. Ponadto zawierają one znaczne ilości makroelementów łatwo rozpuszczalnych (dostępnych dla roślin). Wykazane cechy świadczą o dobrej wartości rolniczej badanych kompostów.
EN
Morphological composition of composts produced from the 16-80 mm fraction of municipal waste in ZUO Gorzów Wielkopolski in the years 2004/2005 has been characterised in this paper. Basic fertilising compost properties have been also analysed: content of organic matter, total nitrogen, two macroelement forms (soluble in HCl at the concentration 0.5 molźdm-3 and in concentrated HNO3 + HClO4 mixture). Compost were divided into two fractions with a diameter of below and above 1.0 mm. The fraction > 1.0 mm consisted of weakly transformed organic matter. Conducted studies show that as far as fertilising properties are concerned these composts should be assessed as positive. They have earthy structure, a slight amount of ballast (7.3% on the average) and are mature as it can be seen from the narrow C:N ratio. There is a considerable amount of organic matter (40.5% on the average) and almost neutral reaction. Besides, there are considerable resources of easily soluble macroelements (available to plants). These properties indicate a good agricultural value of the examined composts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.