Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strona internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The article presents the concept of profiling a website. Profiling is focused on the quality of the SEO (search engine optimization) audit and the conclusions that flow from it, and its goal is to increase the effectiveness of the review. The primary purpose of the work was to assess the accuracy of the characteristics prepared in this way. Design/methodology/approach: Four websites related to the hotel industry have been profiled and compiled in pairs, whose addresses were obtained from an Internet search engine. The tests were performed using selected testing tools. Findings: It has been shown that based on an analysis of SEO attributes, one can create a technological profile of a site without browsing it first, and the relevance of profiling is determined by two factors: the auditor’s experience and audit scope, including the quality and number of testing tools used. Practical implications: The idea of profiling involves looking at a website only through the prism of an SEO audit, which changes the perspective and forces a more in-depth analysis of SEO tests. This can contribute to better use of information obtained during an inspection. Profiling is often treated as an activity supplementing an SEO audit in the case of a lack of access to testing tools when the test results are incomplete, insufficient, or inaccessible. Originality/value: By analyzing SEO attributes, one can create a technology profile and a specific site characteristic without browsing it first. Two factors determine the relevance of profiling: the auditor’s experience and the quality and scope of the audit performed by the testing application.
EN
Recently, customer relationship management (CRM) applications have also shown importance in areas where demand exceeds supply. The core of CRM is based on marketing and communication with the customer is an important part of the marketing philosophy. The primary objective of this study is to highlight the importance of dental healthcare website elements from the customer's perspective in terms of customer satisfaction. The primary data included 448 respondents. The parameters of the website were assessed in the research, where it was found that there should be a term management element and a reminder system (e.g. SMS) on the dentist's website. In general, it can be said about linking the primary e-communication between the doctor and the patient, the doctor should primarily focus on inviting the patient to attend a medical examination or should provide information about preventive examinations. These issues have the greatest impact on overall satisfaction. These outputs were achieved using frequency and descriptive statistical characteristics and regulatory models (ridge, lasso, elastic net) and a multiple linear regression analysis model.
PL
Ostatnio aplikacje zarządzania relacjami z klientami (CRM) również mają znaczenie w obszarach, w których popyt przewyższa podaż. Podstawą CRM jest marketing i komunikacja z klientem, która jest ważną częścią filozofii marketingowej. Głównym celem tego badania jest podkreślenie znaczenia elementów strony internetowej opieki stomatologicznej z punktu widzenia klienta pod względem satysfakcji klienta. Podstawowe dane obejmowały 448 respondentów. Parametry strony internetowej zostały ocenione w badaniu, w którym stwierdzono, że na stronie internetowej dentysty powinien istnieć element zarządzania terminami i system przypomnień (np. SMS). Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć o łączeniu podstawowej komunikacji elektronicznej między lekarzem a pacjentem, lekarz powinien przede wszystkim skupić się na zaproszeniu pacjenta do wzięcia udziału w badaniu lekarskim lub powinien dostarczyć informacji na temat badań profilaktycznych. Kwestie te mają największy wpływ na ogólne zadowolenie. Wyniki te uzyskano za pomocą częstotliwości i opisowych charakterystyk statystycznych oraz modeli regulacyjnych (grzbiet, lasso, siatka elastyczna) i wielorakiego modelu analizy regresji liniowej.
EN
The variety of hardware devices and the diversity of their users imposes new requirements and expectations on designers and developers of mobile applications (apps). While the Internet has enabled new forms of communication platform, online stores provide the ability to review apps. These informal online app reviews have become a viral form of electronic word-of-mouth (eWOM), covering a plethora of issues. In our study, we set ourselves the goal of investigating whether online reviews reveal usability and user experience (UUX) issues, being important quality-in-use characteristics. To address this problem, we used sentiment analysis techniques, with the aim of extracting relevant keywords from eWOM WhatsApp data. Based on the extracted keywords, we next identified the original users' reviews, and individually assigned each attribute and dimension to them. Eventually, the reported issues were thematically synthesized into 7 attributes and 8 dimensions. If one asks whether online reviews reveal genuine UUX issues, in this case, the answer is definitely affirmative.
PL
Tworząc serwis administracji publicznej, należy przestrzegać wielu konkretnych zasad i wytycznych. Bardzo istotne jest też, aby maksymalnie dopasować serwis do potrzeb odbiorców, głównie mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, dziennikarzy i turystów. To oni ostatecznie zweryfikują, czy serwis urzędowy jest ciekawy i zawiera wszystkie potrzebne informacje.
EN
The objective of the study is to evaluate the importance of linking the purchasing process variables (delivery, e-shop, communication) in terms of e-commerce and the willingness of customers to recommend the purchase in the given e-shop. Within the research, a total of 3796 e-commerce subjects were analysed in the Czech Republic and Slovakia. We primarily analysed the impact of variable ratings e.g. satisfaction with the delivery time, total delivery, delivery days, communication and clarity of the willingness to recommend e-shops. The certification of the e-shop’s credibility was also taken into account. The research showed that variables (satisfaction with delivery time, communication evaluation and clarity assessment) have a significant impact on the willingness to recommend. For the analysis, we used a descriptive analysis. To infer the effect size certification to the other variables, η2 was used, where we found medium and high effect. Certification also emerged when analysing the homogeneity of the recommendation, where the differences between Kruskal-Wallis tests were found in the different categories of certification. The difference in all cases was also revealed by the Dunn test in pairwise comparison using the Benjamini-Hochberg method. Finally, the panel effect regression analysis was used. The greatest impact was found in the communication, followed by the delivery and the clarity of e-shops. E-shop management should focus on certification (trustworthiness), because customers take this into account. They also take the shipping time into account. Website awareness should be as obvious as communication. Seller communication impacts on most of the elements analysed.
PL
Celem badania jest ocena znaczenia powiązania zmiennych procesowych zakupów (dostawa, e-sklep, komunikacja) pod kątem e-commerce oraz chęć klientów do rekomendowania zakupu w danym sklepie internetowym. W ramach badania przeanalizowano łącznie 3796 podmiotów handlu elektronicznego w Czechach i na Słowacji. Autorzy poddali analizie przede wszystkim wpływ ocen zmiennych, np. zadowolenie z czasu dostawy, całkowitej dostawy, dni dostaw, komunikacji i jasności chęci polecania e-sklepów. Uwzględniono również wiarygodność e-sklepu. Badania wykazały, że zmienne (zadowolenie z czasu dostawy, ocena komunikacji i ocena jasności) mają znaczący wpływ na chęć rekomendacji. Do analizy wykorzystano analizę opisową. W celu ustalenia wielkości efektu dla innych zmiennych, użyto η2, w którym znaleziono efekt średni i wysoki. Certyfikacja pojawiła się również podczas analizy jednorodności zaleceń, gdzie w różnych kategoriach certyfikacji stwierdzono różnice między testami Kruskala-Wallisa. Różnica we wszystkich przypadkach została również ujawniona w teście Dunna w parach porównania przy użyciu metody Benjaminiego-Hochberga. Ostatecznie zastosowano analizę regresji efektu panelu. Największy wpływ wywarła komunikacja, a następnie dostawa i przejrzystość e-sklepów. Zarządzanie sklepem elektronicznym powinno koncentrować się na certyfikacji (wiarygodności), ponieważ klienci biorą to pod uwagę. Biorą oni również pod uwagę czas wysyłki. Świadomość witryny powinna być równie oczywista jak komunikacja. Komunikat sprzedawcy wpływa na większość analizowanych elementów.
EN
The graphical user interface (GUI) and the functionality of various global map services in the context of responsive web design were compared in the article. The analysis included: the number and arrangement of buttons on the start screen, available map layers, waypoints and means of transport for searched routes on four screens of various sizes: the desktop computer, laptop, tablet, and smartphone screen. Having compared the interface and the functionality of eight global map services (Baidu Maps, Google Maps, HereWeGo, Bing Maps, Open Street Map, Map Quest, 2Gis, Yandex Maps), authors draw conclusions concerning responsive web design. Despite the fact that specific map services differ, there are some common features making a good example of the adaptation of the graphical user interface to the device on which the map is presented. Global map services, regardless of the display size, use the same interactive tools that are graphically similar. Among those graphic similarities, one can distinguish two or three graphical styles representing a single function. Two versions of the interface can be observed – the desktop and mobile type. Adaptation to devices such as laptops or tablets assumes that only the screen decreases but the interface and the functionality remains relatively unchanged. Real responsiveness occurs only when service is displayed on a smartphone display.
EN
Diverse visualizations of environmental data, infographics, maps and Internet services can be information sources not only for their recipients, but also for their creators. That information can come from the monitoring of users’ activity, which can be carried out in an automated way by means of Internet applications. Results for the monitoring of the Internet application presenting the local plan of spatial development of Tomice municipality are presented in the paper. From measuring their users’ activity, it can be concluded that despite the increased number of visits from outside Poland’s borders, the service remains of greatest interest to local communities. The vast majority of recorded visits came from the adjacent areas or these located near the municipality itself.
PL
Wprowadzenie nowej wersji standardu języka HTML, HTML 5, zaowocowało szeregiem nowych możliwości. Strony WWW otrzymały, między innymi, możliwość odtwarzania informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych odtwarzarek przeglądarki (na podobnej zasadzie, na jakiej dotychczas wyświetlane były, np., obrazy), a nie za pomocą zewnętrznych obiektów osadzanych na stronie. Dzięki szerszemu niż dotychczas zastosowaniu języka JavaScript zwiększono również funkcjonalność takiego odtwarzania. Jednym z przykładów zwiększonej funkcjonalności jest technika WebRTC umożliwiająca, między innymi, budowę stron WWW z elementami funkcjonalnymi odpowiadającymi w pełni interaktywnym aplikacjom multimedialnym. Budowa systemu monitoringu, dla którego interfejsem użytkownika jest strona WWW, kontakt z ewentualnym kontrahentem za pomocą (wideo)telefonu uruchamianego wprost na stronie WWW firmy czy kontakt (wideo)telefoniczny klienta z biurem obsługi za pomocą strony (zamiast, jak dotychczas, z wykorzystaniem czatu) to tylko niektóre z potencjalnych zastosowań tej techniki. W artykule omówiony został fragment WebRTC odpowiedzialny za udostępnianie mediów lokalnych (audio i wideo) przeglądarce WWW. Pokazano sposób realizacji takiego udostępniania za pomocą funkcji getUserMedia. Algorytm udostępniania omówiono na przykładzie podglądu obrazu z kamery internetowej.
EN
The Web Real-Time Communications (WebRTC) is a Web-oriented technique, associated with the HTML 5 standard, which allows programmers to use Web pages as user interfaces for real-time, usually interactive, communication. The aim of this review paper is to show the first stage of the WebRTC programming, i.e. getting user's media stream. The paper describes usage of the WebRTC for delivering local media (audio, video) to the local browser, which can share them with other browsers and/or show them locally, in the local video element of the HTML 5. An example of simple and effective video preview is an illustration of the discussion presented in the paper.
EN
The approach effectively bypass the restrictions on access to websites based on the http-tunneling with minimal cost, combined with the approach of peer to peer networks. The description of the algorithm and a description of its key features. A new approach to the problem of accessibility of websites has many advantages and overcomes the disadvantages of existing solutions in the form of anonymous networks - use of special nodal solutions and a strong dependence on the number of network nodes anonymous.
PL
Opisana w artykule metoda pozwala ominąć ograniczenia w dostępie do stron internetowych w oparciu o tunelowanie HTTP przy zachowaniu minimalnego kosztu w połączeniach peer to peer. Artykuł zawiera opis algorytmu oraz jego kluczowe funkcje. Nowe podejście do problemu dostępności stron internetowych ma wiele zalet i eliminuje wady istniejących rozwiązań w postaci anonimowych sieci - wykorzystanie specjalnych rozwiązań węzłowych i silną zależność od liczby węzłów sieci anonimowych.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono opis biblioteki jQuery oraz jej możliwości. Ponadto praca opisuje tworzenie „krok po kroku” interaktywnej zawartości strony WWW z wykorzystaniem biblioteki jQuery. Głównym celem opracowania jest przedstawienie algorytmu tworzenia strony WWW z użyciem języka programowania JavaScript. Materiał i metody: W pracy wykorzystano własny projekt tworzenia strony internetowej. Zastosowano programowanie w języku JavaScript. Wyniki: W projektowaniu przestawiono pełny algorytm pisania własnej strony WWW z użyciem języka programowania JavaScript. Wnioski: Standardy takie jak HTML5 i CSS3 nie są jeszcze w pełni wspierane przez twórców topowych przeglądarek internetowych. Wymusza to niekiedy wprowadzanie do stron dodatkowych linijek kodu (zazwyczaj w plikach CSS) optymalizujących je kod kątem konkretnej przeglądarki. Wydłuża to czas projektowania strony i zmniejsza przejrzystość kodu.
EN
Introduction and aims: The paper presents a description of the jQuery library and its capabilities. In addition, the work describes some creation the method “step by step” interactive website by using jQuery library. The main aim of this paper is to present an algorithm creating website using JavaScript programming language. Material and methods: The study was based on own design creating a website. It has been used JavaScript programm. Results: In presented design has been shown the full algorithm of writing own website using the JavaScript programming language. Conclusions: Standards such as HTML5 and CSS3 are not yet fully supported by the creators of the top web browsers. This forces the parties sometimes placing additional lines of code (usually in the CSS files) to optimize them for specific browser code. This prolongs the site design and reduces the transparency of the code.
13
Content available remote Złoty pociąg do podróży
PL
Czas na omówienie strony przewoźnika o znacznie szerszym zasięgu niż to miało miejsce dotychczas w tej rubryce, bo o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. PKP Intercity to w praktyce jedyny dalekobieżny przewoźnik kolejowy w Polsce.
14
Content available remote Witamy w Dreźnie!
PL
Strona internetowa Drezdeńskich Zakładów Komunikacyjnych (Dresdner Verkehrsbetriebe AG – DVB) jest niezwykle efektowna (adres: dvb.de). Pierwsze wrażenie to ogromne zdjęcie przedstawiające Carola-Platz (plac Karoli – królowej Saksonii) z trzema nowoczesnymi tramwajami. Drugie zaskoczenie to fakt, że cała treść jest przedstawiona w języku polskim.
15
Content available remote W barwach przewoźnika
PL
Strona Kolei Mazowieckich już na samym początku przyciąga kolorami – na slajdach prezentowane są informacje ilustrowane zdjęciami taboru – zarówno strona, jak i tabor posiadają te same barwy. Uwagę przykuwa również sposób prezentacji menu – najbardziej współczesny, czyli kafelki.
16
Content available remote 140 lat informacji o transporcie
PL
Choć komunikacja miejska w Krakowie narodziła się już 140 lat temu, strona internetowa jej poświęcona jest jedną z nowszych w kraju. Została założona przez organizatora transportu miejskiego w Krakowie – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
PL
Celem artykułu jest zbadanie przydatności stron internetowych wybranych Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego ze wszystkich uzdrowisk w Polsce. Analizie poddano 37 stron internetowych polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Sprawność obsługi internetowej zbadano metodą zamaskowanej ankiety (Mystery Shopping) oraz wykorzystując kodeks postępowania etycznego w zakresie funkcjonowania medycznych stron internetowych HONcode.
EN
The main aim of this study is to investigate the usefulness of websites selected spas enterprises in Poland. The analysis included 37 Polish websites spa business. The efficiency of web service tested by masked surveys (mystery shopping), and using a ethical conduct code in the operation of medical HONcode websites.
EN
The hereby article presents analysis of hospital websites evaluation criteria in the context of innovations in healthcare sector. Literature regarding hospital websites evaluation performed in different countries is reviewed and results of preliminary studies of websites owned by 100 best hospitals in Poland are presented.
PL
W artykule przeprowadzono analizę kryteriów oceny stron internetowych szpitali w kontekście innowacyjności w sektorze usług zdrowotnych. Dokonano przeglądu literatury światowej z tego tematu oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań empirycznych 100 stron internetowych najlepszych polskich szpitali wielospecjalistycznych.
19
Content available remote Z życia zajezdni
PL
W Bielsku-Białej stroną dedykowaną miejskiemu transportowi publicznemu jest witryna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (mzk.bielsko.pl). Pierwsze wrażenie po wejściu na stronę jest bardzo dobre. Przyjemne tło, ładne kolory i elegancki autobus z dodatkowym efektem świetlnym.
20
Content available remote Przejrzyście o transporcie
PL
Na przełomie maja i czerwca KZK GOP przywitał pasażerów nową stroną internetową. Strona zmieniła kolorystykę. Jest teraz jaśniejsza i bardziej przejrzysta, co powinno korzystnie wpłynąć na łatwość znalezienia potrzebnych informacji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.