Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supercapacitor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metody analizy jakości wykonania próbek superkondensatorów na podstawie pomiarów szumów generowanych w ich strukturach oraz rozkładów temperatury na ich powierzchni. Prezentowane metody zostały porównane z obecnie stosowanymi parametrami oceny jakości tych elementów. Wyniki uzasadniają wprowadzenie dodatkowych parametrów, pozwalających oceniać jakość superkondensatorów.
EN
We present methods for analyzing the quality of supercapacitor samples based on noise measurements, generated in their structures, and temperature distributions at their surface. The methods have been compared with the currently used quality assessment parameters. The results justify the introduction of additional parameters to assess the quality of supercapacitors.
EN
This article presents simulation tests showing the benefits of using an additional energy storage device in the form of a supercapacitor in a hybrid car. An original power flow control system was proposed. The main emphasis was placed on determining the driving characteristics, emissions of harmful substances, fuel consumption and increasing the service life of batteries by limiting rapid changes in the charging and discharging currents and the operating temperature of the cells.
PL
W artykule przeprowadzono badania symulacyjne pokazujące korzyści płynące z zastosowania dodatkowego zasobnika energii w postaci pakietu superkondensatorów w samochodzie z napędem hybrydowym. W tym celu zaproponowano oryginalny system zarządzania energią. Główny nacisk położono na określenie właściwości jezdnych, emisji szkodliwych substancji, zużycia paliwa oraz wydłużenie okresu użytkowania akumulatorów poprzez ograniczenie gwałtownych zmian prądów ładowania i rozładowania oraz temperatury pracy ogniw.
3
Content available Supercapacitor properties under changing load
EN
This paper presents the results of analyses of the series resonance phenomenon in a system containing supercapacitors. The specific features of such components, especially the diffusion processes, cause their dynamic properties significantly differ from those of typical capacitors. In contrast to other authors work, the presented results were obtained during discharging of supercapacitors through periodically changing resistor. Such procedure corresponds to conditions when supercapacitors can be discharged by periodically changing loads. Analysis of resonance phenomena is a very important task; especially in power supply circuits, where supercapacitors often act as energy storage elements. The tests carried out for selected supercapacitors and fre-quencies range were verified practically using a specially prepared test system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz zjawiska rezonansu szeregowego w układzie zawierającym superkondensatory. Specyficzne cechy takich elementów, szczególnie zjawiska dyfuzji, powodują, że ich własności dynamiczne znacznie różnią się od właściwości typowych kondensatorów. Prezentowane wyniki badań, w odróżnieniu od większości prac innych autorów, uzyskano podczas rozładowywania superkondensatorów poprzez okresowo zmieniającą się rezystancję. Takie postępowanie odpowiada rzeczywistym warunkom, w jakich superkondensatory mogą być roz-ładowywane przez zmieniające się okresowo obciążenie. Analiza warunków rezonansowych jest bardzo ważna, szczególnie w układach zasilania, gdzie superkondensatory często pełnią rolę elementów magazynujących energię. Przeprowadzone badania symulacyjne dla wybranych superkondensatorów i częstotliwości zmian obciążenia zweryfikowano w sposób praktyczny na specjalnie przygotowanym układzie testowym.
EN
The article contains the chosen results of research on the use of energy profiles controlling the operation of a group of devices powered by a hybrid power source. The concept of using alternative energy sources allows to reduce the total weight of the power system and model its behavior during work. Modern fuel cells are characterized with a very high energy density to mass ratio [Wh/kg], and the additional cooperation of supercapacitors and lithium-ion batteries supporting their operation ensures continuous operation and the required dynamics response while maintaining a low mass of the power supply system. The author presented the general configuration of the layout model, as well as the results of tests of individual elements included in the physical implementation of the hybrid power system.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki badań nad wykorzystaniem profili energetycznych sterujących działaniem grupy urządzeń zasilanych hybrydowym źródłem zasilania. Koncepcja wykorzystania alternatywnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie masy całkowitej układu zasilającego oraz modelowanie jego zachowania podczas pracy. Współczesne ogniwa paliwowe charakteryzują się bardzo dużym stosunkiem gęstości energii do masy [Wh/kg], a dodatkowa współpraca superkon-densatorów oraz akumulatorów litowo-jonowych wspomagających ich działanie zapewnia ciągłą pracę oraz wymaganą dynamikę odpowiedzi przy zachowaniu niskiej masy układu zasilającego.Autor przedstawił ogólną konfigurację modelu układu oraz wyniki badań poszczególnych ele-mentów wchodzących w skład fizycznej realizacji hybrydowego systemu zasilania.
PL
Zwiększenie sprawności układów fotowoltaicznych możliwe jest poprzez wykorzystanie krótkookresowych magazynów energii w postaci baterii superkondensatorów..W celu sprawdzenia wyżej wymienionego założenia opracowano układ sterowania silnikiem prądu stałego, zasilanego z generatora fotowolataicznego. Pomiary wykazały, że zaproponowany układ poprawia pracę silnika, umożliwiając jego start przy niższej wartości nasłonecznienia i zwiększa efektywność energetyczną systemu wentylacyjnego.
XX
Increasing the efficiency of photovoltaic systems is possible by using short-term energy storage in the form of supercapacitors. In order to check the aforementioned assumption, a control system for a DC motor powered by a photovoltaic generator has been developed. The measurements showed that the proposed system improves the engine's operation, allowing it to start at a lower solar exposure and increases the energy efficiency of the ventilation system.
PL
W hybrydowych magazynach energii pojazdów elektrycznych do przejmowania energii podczas hamowania i dostarczania jej w trakcie przyśpieszania stosuje się superkondensatory. Straty energetyczne w rzeczywistych kondensatorach zależą od dynamiki jazdy. Straty w superkondensatorach można określić stosując model ich impedancji ułamkowego rzędu. Artykuł przedstawia także uproszczoną metodę szacowania strat energetycznych w superkondensatorach w periodycznych cyklach hamowania i przyśpieszania pojazdów.
EN
In hybrid energy storage systems of electric vehicles the supercapacitors are used to absorb energy during braking and to deliver it during acceleration. Energy losses in real capacitors depend on driving dynamics. Losses in supercapacitors can be determined using the fractional order model of their impedance. The article also presents the simplified method of estimating energy losses in supercapacitors during periodic braking and acceleration cycle.
EN
The paper concerns the beginning of a modeling study for supercapacitors. A data acquisition (DAQ) based system is presented, where an automated procedure has been implemented for the measurement of frequency characteristics. For a typical range of the supply voltage the characteristics are obtained. A model basing on fractional calculus is recalled and parameters for the model are obtained. The frequency characteristics of the model are compared with those obtained from measurements. Later the tested supercapacitor has its characteristics taken for various amplitudes and offsets of the source voltage. A few remarks are given for a possible expansion of the model when nonlinearity should be considered.
EN
The article contains basic information about selected mechanical, electrical and electrochemical techniques of electrical energy storage. Due to the rising popularity of renewable resources, electrical energy storage systems will play more and more significant role in the power engineering, electronics, car manufacturing and other key areas. This situation leads to the need to raise awareness of electrical energy storage.
PL
W artykule zawarte zostały informacje na temat obecnego stanu rozwoju wybranych metod mechanicznych, elektrycznych i elektrochemicznych magazynowania energii elektrycznej. Ze względu na wzrost popularności odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii elektrycznej będzie odgrywało coraz ważniejszą rolę w elektroenergetyce, elektronice oraz innych kluczowych obszarach. Ta sytuacja prowadzi do potrzeby podnoszenia świadomości w zakresie magazynowania energii elektrycznej.
PL
W pracy przedstawiono prototyp urządzenia do wyznaczania parametrów schematu zastępczego superkondensatora na podstawie jego charakterystyki ładowania i rozładowania. Urządzenie składa się ze sterowanego źródła prądowego do ładowania i rozładowywania superkondensatora, przetwornika analogowo-cyfrowego do pomiaru prądu i napięcia w trakcie eksperymentu oraz mikroprocesora do sterowania pomiarem i komunikacji z komputerem na którym uruchomiony jest program sterujący. W celu sprawdzenia poprawności działania wykonanego prototypu urządzenia przeprowadzono szereg pomiarów dla wybranych dostępnych w handlu superkondensatorów. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność pracy zaprojektowanego układu. Oszacowane wartości rezystancji szeregowej i pojemności superkondensatorów mieszczą się w zakresach podanych przez producentów w notach katalogowych.
EN
The paper presents the measurement set-up for estimation of supercapacitor’s equivalent circuit parameters based on its charging and discharging characteristics. The designed set-up consists of a controlled current source for charging and discharging the supercapacitor under test, an analog-to-digital converter for measuring current and voltage during the experiment and a microprocessor for controlling the measurement and for communication with the computer on which the control program is running. The program allows to set measurement parameters and presents the results of calculations of equivalent circuit parameters. The supercapacitor equivalent circuit consists of two parallel RC branches. The first one represents the series resistance and the capacity of the Helmholtz layer, while the second one relates to the diffusion of charges. In order to check the correctness of the operation of the measurement set-up, a series of measurements was carried out on commercially available supercapacitors. Their characteristics were measured for different values of charging current. Based on the obtained characteristics, the electrical parameters were determined and compared with manufacturers data. The estimated values of series resistance and capacitance are within the ranges given by datasheet.
EN
Recent advances in graphene-based supercapacitor technology for energy storage application were summarized. The comparison of different types of electrode materials in such supercapacitors was performed. The supercapacitors with graphenebased electrodes exhibit outstanding performance: high charge– discharge rate, high power density, high energy density and long cycle-life, what makes them suitable for various applications, e.g. in transport, electrical vehicles or portable and flexible electronic devices.
PL
W artykule podsumowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii supekondensatorów na bazie grafenu. Porównano różne rodzaje materiałów wykorzystywanych jako elektrody w tego typu kondensatorach. Superkondensatory grafenowe charakteryzują się doskonałymi parametrami: dużą szybkością ładowania i rozładowania, dużą gęstością mocy, dużą gęstością energii oraz dużą żywotnością, co sprawia, że urządzenia takie mogą mieć zastosowanie na przykład w transporcie, pojazdach elektrycznych lub w przenośnych i giętkich urządzeniach elektronicznych.
PL
Dostępność nowych skomercjalizowanych technologii w dziedzinie zasilania elektrycznego pozwala na nowe rozwiązania inżynierskie. W celu efektywnego wykorzysta­nia potencjału dostępnych rozwiązań coraz częściej stosowane są techniki hybrydowe. Artykuł zawiera opis koncepcji projektowej przenośnych hybrydowych systemów zasilania. Wykorzystano profile energetyczne, które są autorskim narzędziem do określenia para­metrów projektowanego układu. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wykorzystanie korzyst­nych parametrów nowoczesnych źródeł zasilania, co pozwala na znaczące zmniej­szenie masy projektowanego układu.
EN
Modern technologies available in commercialized market of power supply, allow engineers to introduce new solutions. In order to fully use the potential of available technologies, hybrid solutions are increasingly employed. This paper presents designing concept for mobile hybrid power supply systems. Proposed solution ensures proper use of favourable parameters of designed system, allowing for significant reduction of the designed system mass.
12
EN
The article presents an analysis of performance of an energy storage element used in uninterruptible power supply systems built with the use of supercapacitors. It describes the operation of the voltage balancing system during charging and discharging of the capacitors. Attention has been drawn to the energy conditions of the system's operation and solutions that provide enhanced energy efficiency have been described.
PL
W artykule przedstawiono analizę własności elementów gromadzących energię przeznaczonych do zastosowań w systemach zasilania bezprzerwowego opartych na superkondensatorach. Pokazano efekty działań układów balanserów użytych podczas cykli ładowania i rozładowywania kondensatorów. Zwrócono uwagę na zmiany energii podczas takich procesów, tak aby osiągnąć maksymalną sprawność energetyczną.
PL
Obecny, dynamiczny rozwój zasobników energii elektrycznej, takich jak akumulatory litowo-jonowe i superkondensatory, pozwala na ich szerokie zastosowanie w trakcji elektrycznej. W niniejszym artykule pod rozważanie poddano możliwość likwidacji skrzyżowań w tramwajowej sieci trakcyjnej i przejazd tramwaju przez skrzyżowanie z wykorzystaniem zasobnika energii. Rozpatrzono trzy możliwe konfiguracje zasobnika – akumulator litowo-jonowy, superkondensator i zasobnik hybrydowy, wykorzystujący obie wymienione technologie. Analizie poddano koszty zasobników, ich masę oraz trwałość zaproponowanych rozwiązań
EN
The current, dynamic development of electric energy storage devices such as lithium-ion batteries and supercapacitors allows their widespread use in electric traction. In this article, consideration was given to the possibility of liquidating intersections in the tramway traction network and crossing the tram by crossing with the use of an energy reservoir. Three possible configurations of the reservoir were considered – a lithium-ion battery, a supercapacitor and a hybrid container using both technologies. The analysis covered the costs of the bins, their mass and durability of the proposed solutions.
PL
Przechyłomierz (inklinometr) to czujnik specjalizowany, którego zadaniem jest pomiar kąta w zględem p łaszczyzny poziomej lub pionowej. Urządzenie to należy do podstawowego wyposażenia jachtów. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procesu projektowania, budowy i tworzenia oprogramowania cyfrowego inklinometru służącego do stosowania w jachtach i w innych jednostkach pływających. Projekt przechyłomierza zakłada zastosowanie czujników mikromechanicznych sterowanych przez mikrokontroler. Program do wyznaczenia przechyłu wykorzystuje dane z wbudowanego akcelerometru, żyroskopu i magnetometru. Urządzenie jest zdolne do dokładnego wyznaczenia kąta przechyłu niezależnie od działających na nie drgań. Skonstruowany układ umożliwia zarówno zapis danych, jak i przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do podłączonego komputera. Hermetyczna obudowa zapewnia odporność urządzenia na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wbudowany układ podtrzymywania napięcia zasilania umożliwia prawidłową pracę urządzenia podczas wystąpienia spadku napięcia lub chwilowego odcięcia zasilania.
EN
Clinometer, inclinometer – a specialized sensor, whose task is to measure the angle with respect to the horizontal or vertical plane. These devices belong to the basic equipment of yachts. The aim of this publication is to present the process of designing, building and software development of an inclinometer for use on yachts and other vessels. The inclinometer design assumes the use of micromechanical sensors controlled by a microcontroller. The software uses the data from the built-in accelerometer, gyroscope and magnetometer to determine the tilt. The device is able to accurately determine the angle of heel regardless of vibrations. The constructed system enables data storage as well as sending them in real time to the connected computer. The hermetic casing ensures the device’s resistance to adverse weather conditions. The built-in backup power supply system enables proper operation of the device during a voltage drop or temporary power cut.
15
EN
The paper presents the idea and implementation of the surface sample acquisition system with drive based on supercapacitors energy storage system in a reduced gravity environment. Selected control algorithms are presented in form of simulation studies and the most suitable is applied and tested experimentally.
PL
Przedstawiony artykuł opisuje koncepcje napędu próbnika gruntowego w kosmicznym środowisku o obniżonym ciążeniu. Zaprezentowano koncepcję konstrukcji oraz układu napędowego z wykorzystaniem superkondensatorów. W artykule umieszczono wyniki prac symulacyjnych oraz eksperymentalnych wybranej metody sterowania.
EN
The article deals with the design of a hybrid storage consisting of Aqueous Hybrid Ion battery (AHI) and supercapacitor (SC) modules. The selection of components is based on the knowledge of the load profile of the storage and the AHI battery and supercapacitor models. The paper presents the method of selecting components of the storage made of AHI batteries and supercapacitor modules The article includes an example of the hybrid storage design intended for the supply of household electric appliances.
PL
Artykuł dotyczy metody projektowania zasobnika hybrydowego złożonego z baterii Aqueous Hybrid Ion (AHI) i modułów superkondensatorowych (SC). Dobór elementów opiera się na znajomości profilu obciążenia zasobnika oraz modeli baterii AHI i superkondensatora SC. W pracy przedstawiono sposób doboru elementów zasobnika złożonego z baterii AHI i modułów superkondensatorowych. W artykule zamieszczono przykład projektu zasobnika hybrydowego przeznaczonego do zasilania elektro-sprzętów gospodarstwa domowego.
17
EN
The influence of ultrasonic radiation in the cavitation regime on the properties of wood activated carbon has been studied. The optimum mode of ultrasound treatment that leads to increase of specific capacity of supercapacitors from 52 F/g to 151 F/g was determined. It was shown that ultrasound treatment does not cause significant changes in porous structure of activated carbon, but reduces the amount of surface groups. The impedance dependencies for the supercapacitors made both of the original and modified carbon have been analyzed. The equivalent electrical circuits modelling the impedance hodographs have been constructed. De Levie impedance model, modified by series connection of parallel RSCCSClinks, was used. It has been shown that ultrasonic radiation changes the properties of the surface and the Fermi level position shifts to the energy region with high states density of delocalised electrons.
PL
Badano wpływ promieniowania ultradźwiękowego w reżimie kawitacyjnym na właściwości węgla aktywnego drzewnego. Określono optymalny tryb leczenia ultrasonograficznego, który prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych superkondensatorów od 52 F / g do 151 F / g. Wykazano, że leczenie ultrasonograficzne nie powoduje istotnych zmian porowatej struktury węgla aktywnego, ale zmniejsza ilość grup powierzchniowych. Zależności impedancyjne dla superkondensatorów dokonano zarówno w oryginalnym, jak i modyfikowanym węglu. Zostały skonstruowane równoważne obwody elektryczne modelujące hodografy impedancji. Stosowano model impedancji De Levie, zmodyfikowany przez szeregowe połączenie równoległych łączników RSCCSC. Wykazano, że promieniowanie ultradźwiękowe zmienia właściwość powierzchni, a położenie poziomu Fermi przesuwa się do obszaru energetycznego z gęstą gęstością delokalizowanych elektronów.
18
Content available remote IM drive system supplied from PV panels with energy storage – experimental setup
EN
The article describes a practical implementation of the induction motor (IM) drive system powered from photovoltaic (PV) panels. The system incorporates an energy storage device, in form of a supercapacitor bank, and enables an AC grid connection. Two system concepts are considered, thus a discussion about the favorable solution is given. A model installation was developed, and the chosen system components are described. Laboratory tests have been conducted and the results are presented.
PL
W artykule opisano praktyczną implementację napędu z silnikiem indukcyjnym (IM) zasilanym z paneli fotowoltaicznych (PV). System zawiera zasobnik energii, w formie baterii superkondensatorów, oraz posiada możliwość podłączenia do sieci AC. W pracy rozpatrzono dwie koncepcje realizacji systemu oraz przedstawiono dyskusję dotyczącą korzystniejszego rozwiązania. Opracowano instalację modelową oraz opisano wybrane komponenty systemu. Praca zawiera wyniki wstępnych badań laboratoryjnych.
EN
Micro resistance welding is the most common technology for making permanent connection between two conducting materials. This paper proposes a high-efficiency charging device for the capacitive energy storage within the micro resistance welding device power supply utilizing a Flyback converter. Based on the comprehensive analysis of charging device losses, it is determined that one of the main sources of conduction losses in the charging device is the output diode. In order to ameliorate this problem, utilization of a MOSFET transistor as an output diode within the Flyback converter is proposed in order to increase its overall efficiency. The presented results suggest that the proposed Flyback converter topology could improve the power efficiency by 7.0% at 50 kHz switching frequency through minimization of conduction losses in comparison with the traditionally-used Schottky diode.
EN
This paper presents a novel concept of a circuit for voltage balance of three series-connected capacitors or batteries, as well as the research results. The problem is related to the control of voltage sharing on series capacitors, supercapacitors or battery banks in energy storage systems or direct current (DC)-link of four-level neutral-point-clamped inverters. The proposed circuit is a switched-capacitor (SC) resonant converter composed of a single capacitor and seven transistor switches. Control of the converter makes it possible to transfer energy between any capacitors, by switching selected transistors. This paper presents the basic concept of the converter, an analysis of control strategies and the simulation results for various cases of voltage balancing.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.