Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lutospawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nieustannie rosnące wymagania co do trwałości eksploatacyjnej i odporności na korozję sprawiły, że w dzisiejszym przemyśle samochodowym ważną rolę odgrywają stalowe blachy karoseryjne pokryte cynkiem. Charakteryzują się one bardzo wysokimi właściwościami mechanicznymi a co najważniejsze - dzięki pokrywaniu tych blach cynkiem – wysoką odpornością na korozję.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z wykonaniem połączeń lutospawanych miedzi ze stalą kwasoodporną o strukturze austenitycznej. Złącza wykonane zostały niskoenergetyczną metodą CMT oraz MIG łukiem pulsującym na zrobotyzowanym stanowisku przy zastosowaniu osłony gazowej argonu oraz helu. Przedstawiono wyniki badań wizualnych, metalograficznych oraz wytrzymałościowych. Na ich podstawie stwierdzono, iż proces CMT pozwala na wytworzenie złączy o wysokiej jakości, przy dostarczeniu niżej energii cieplnej niż metody klasyczne.
EN
Within the scope of this article, the issue of creating braze-weld joints of copper and high alloy steel is discussed in detail. The joints were made by using a low-energy CMT welding method and MIG with pulsing arc on a robotized set-up in argon and helium shielding. The results of visual, metallographic and strength test are presented. Based on them, it has been concluded that the CMT process allows for creating high quality joints, while requiring a lower heat input.
3
EN
The article presents issues related to arc braze welding of tubes made of 10CrMo9-10 (10H2M) boiler steel lined inside with copper. In addition, the study points to possibilities of producing joints using conventional and innovative welding methods as well as presents results of radiographic, metallographic and mechanical tests (static tensile test, technological bending test, hardness measurements) of braze welded joints made using a robotic braze welding stand and the CMT (Cold Metal Transfer) method.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z lutospawaniem łukowym rur ze stali kotłowej 10CrMo9-10 (10H2M) wyłożonych wewnątrz wykładziną miedzianą. Wskazano na możliwości wytwarzania tego rodzaju połączeń przy użyciu konwencjonalnych i innowacyjnych metod spawalniczych. Przedstawiono wyniki badań radiograficznych, metalograficznych oraz mechanicznych (statyczna próba rozciągania i technologiczna próba zginania poprzecznego, pomiary twardości) złączy lutospawanych wykonanych na zrobotyzowanym stanowisku do lutospawania metodą CMT (Cold Metal Transfer).
4
Content available remote Braze welding of Dissimilar Materials
EN
The article presents issues related to the braze welding process, discusses primary methods applied in industry as well as indicates characteristic features of the process, discusses the structure of joints most commonly used in industry and advanced braze welding methods enabling the obtainment of joints satisfying strict quality requirements. In addition, the article assesses the possibility of using the braze welding technology when repairing casts made of various casting alloys, discusses application areas for braze welded joints of materials characterised by different mechanical and physicochemical properties as well as presents metallographic and mechanical test results concerning brazed welded joints made using a robotic CMT (Cold Metal Transfer) braze welding station.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z procesem lutospawania i omówiono podstawowe metody stosowane powszechnie w przemyśle. Wskazano charakterystyczne cechy procesu, rodzaje najczęściej wytwarzanych w przemyśle złączy pod względem ich konstrukcji oraz nowoczesne metody lutospawania umożliwiające wykonanie złączy spełniających duże wymagania jakościowe. Oceniono możliwość zastosowania technologii lutospawania do naprawy odlewów wykonanych z różnych stopów odlewniczych. Omówiono obszary zastosowania złączy lutospawanych materiałów o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i mechanicznych. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz mechanicznych przykładowych złączy lutospawanych wykonanych na zrobotyzowanym stanowisku do lutospawania metodą CMT (Cold Metal Transfer).
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z łączeniem cienkich blach ze stali ocynkowanej, które lutospawano ze stopem aluminium 5754. Złącza wykonano niskoenergetyczną metodą CMT na stanowisku zrobotyzowanym przy użyciu spoiw na bazie aluminium (AlSi5) oraz cynku (ZnAl15). Wyniki badań wizualnych i metalograficznych złączy zakładkowych potwierdzają ich wysoką jakość, bez śladów naruszenia powłoki cynkowej w pobliżu spoiny. Przedstawiono również wyniki wytrzymałości na ścinanie złączy zakładkowych w zależności od rodzaju użytego spoiwa. Wykazano, że użycie spoiwa o niższej temperaturze topnienia umożliwia uzyskanie złączy o większej wytrzymałości mechanicznej.
EN
The problems related to joining thin sheets of galvanized steel with aluminum alloy 5754 was presented in this article. The joints were made by low-energy CMT method at robotized set-up using filler metals on aluminum (AlSi5) and zinc (ZnAl15) matrix. The results of the visual and metallographic tests of overlap joints confirm their high quality, without any evidence of a zinc coating near the weld. The results of the shear strenght of overlap joints are also presented, depending on the type of used filler metals. Finally, the significant effect of the use of lower melting temperature filler metal to obtain joints with higher mechanical strenght was demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy lutospawaniu łukowym metodami MIG/MAG. Badania przeprowadzono dla blach stalowych z powłoką cynkową oraz powłoką ze stopu cynku i żelaza. Na osłonę łuku zastosowano argon oraz mieszaniny gazowe dwuskładnikowe typu Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 i trójskładnikowe Ar+CO2+H2. W analizie wyników badań przedstawiono wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla oraz na skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych.
EN
The results of research into the fume and gas emission during MIG/MAG arc weld brazing are presented in the article. Research was conducted for hot – dip coated steel sheets with zinc and zinc and iron alloy coatings. Arc shielding gases applied were Ar, Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 and Ar+CO2+H2 gas mixtures. The analysis of the results presents the influence of composition of shielding gas effect on the emission rate of total fume, nitrogen oxides and carbon monoxide and the chemical composition of welding fume.
7
Content available remote Nowoczesne metody lutospawania w aspekcie jakości i właściwości połączeń
PL
Przedstawiono zasadę procesu lutospawania i omówiono podstawowe metody stosowane na skalę przemysłową. Zwrócono szczególną uwagę na metody lutospawania łukowego elektrodą topliwą, zapewniające uzyskanie wymaganej wysokiej jakości (CMT, ColdArc, AC-Pulse), a także lutospawanie laserowe. Rozważono zasady i obszary zastosowania oraz właściwości połączeń lutospawanych, uzyskane w wyniku badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa.
EN
It has been presented the fundamentals of weldbrazing process and methods used on an industrial scale has been discussed. Special attention is paid to modern methods of GMA braze welding, assuring high quality (CMT, ColdArc, AC-Pulse), as well as laser brazing. The principles, areas of application and the properties of the braze welded joints, resulting from research conducted at the Institute of Welding have been discussed.
8
Content available remote Lutospawanie łukowe stopów aluminium z tytanem i stalą ocynkowaną
PL
Przedstawiono wyniki badań technologicznych z zakresu lutospawania łukowego metodą TIG stopu aluminium AW-5754 (AlMg3) z tytanem oraz lutospawania metodą TIG i niskoenergetyczną metodą MIG prądem przemiennym z pulsacją stopu aluminium AW-6061 (AlMgSi) ze stalą niestopową, ocynkowaną galwanicznie (blacha karoseryjna) DC03+ZE. W badaniach zastosowano spoiwo aluminiowe (Al99,5) i spoiwa na osnowie stopów Al-Si (AlSi5, AlSi12). Połączenia lutospawane poddano badaniom: wytrzymałościowym, metalograficznym oraz strukturalnym z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego i spektrometru z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Opracowano najkorzystniejsze warunki i parametry lutospawania z uwagi na jakość i wytrzymałość połączeń, determinowaną w znacznym stopniu występowaniem na granicach złączy kruchych faz międzymetalicznych.
EN
The article presents the results of technological tests related to TIG-based arc braze welding of titanium with AW-5754 (AlMg3) aluminium alloy and the results of TIG and low-energy MIG AC pulse braze welding of aluminum alloy AW-6061 (AlMgSi) with unalloyed, galvanized steel DC03 + ZE. The tests involved the use of an aluminium filler metal (Al99.5) and two filler metal based on Al-Si alloys (AlSi5 and AlSi12). Braze welded joints underwent tensile tests, metallographic examinations using a light microscope as well as structural examinations involving the use of a scanning electron microscope and an X-ray energy dispersive spectrometer (EDS). Developed the most favorable conditions and braze welding parameters due to the quality and strength of joints that is determined the presence of brittle intermetallic phases on the borders of joints.
PL
Lutowanie twarde jak i lutospawanie w terminologii norm dotyczących systemów jakości jest zaliczane do procesów specjalnych, których wynik końcowy nie jest pewny. Ograniczenie tej niepewności u wytwórcy wyrobów lutowanych stanowi podstawę wymagań technicznych i jakościowych dla takich wyrobów. W artykule omówiono stan międzynarodowych i krajowych przepisów oraz norm z zakresu wymagań dotyczących planowania i sterowania jakością w produkcji wyrobów lutowanych lutami twardymi i lutospawanych. Obejmują one: kwalifikowanie technologii, personelu (nadzoru i wykonawców), metody stosowanych badań niszczących i nieniszczących połączeń oraz klasyfikację niezgodności lutowniczych i sposób ustalania poziomów jakości połączeń.
EN
Brazing and braze welding in the terminology of standards for quality systems are classified as special processes, where the final result is not certain. Reducing this uncertainty to the manufacturer of brazed is the basis of technical requirements and quality standards for such products. The article discusses the state of international and national regulations and standards for the requirements planning and quality control in the production of brazed and braze welded details. These include: qualification of personnel (supervisors and contractors), methods used for destructive and non-destructive testing of joints and classification of brazing imperfections and method of determining levels of joint quality.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących skłonności do tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych cienkich blach aluminiowych i karoseryjnych blach stalowych obustronnie galwanizowanych cynkiem, które wykonywano laserem diodowym dużej mocy (HPDL) ROFIN DL 020 oraz łukowo metodą CMT z użyciem materiału dodatkowego odpowiednio w postaci proszku i drutu litego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych, rentgenografii strukturalnej, mikroanalizy rentgenowskiej EDS oraz pomiarów twardości. Wskazano na przyczyny powstawania w lutospoinach na osnowie aluminium, złączy różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa, kruchych faz międzymetalicznych typu Fe-Al.
EN
In this article results of studies on cracks formation susceptibility in braze-welded joints of thin aluminum sheets and double-sided zinc galvanized steel sheets for car body parts made by laser brazing with high power diode laser ROFIN DL 020 and CMT MIG-brazing, with filler material in form of powder and wire accordingly, were presented. Results of macro- and microscopic metallographic examinations, structural roentgenography, EDS microanalysis and hardness tests were presented. Causes of brittle intermetallic Fe-Al phases formation in Al-matrix filler metal in dissimilar aluminum - zinc plated carbon steel joints were pointed.
11
Content available remote Multiple Laser Beam Material Processing
EN
Technological processes such as welding, braze welding or surface treatment utilising single-spot laser beams as welding power sources are well known and commonly applied. The improvement of technological processes and quality of treatment are subjects of research in terms of new laser welding technologies. The article presents attempted applications of several laser beams having various parameters in the braze welding of car body sheets, the welding of AlSi-coated high strength steels and in the making of polymer-metal joints.
PL
Procesy technologiczne, takie jak: spawanie, lutospawanie czy tez obróbka powierzchniowa, w których stosowana jest wiązka promieniowania laserowego jako spawalnicze źródło ciepła, prowadzone w odmianie klasycznej, tzn. za pomocą jednej wiązki promieniowania, ogniskowanej w jednym obszarze, są ogólnie znane i stosowane przemysłowo. Aby usprawnić przebieg procesu technologicznego oraz uzyskać lepszą jakość obróbki prowadzone są badania w zakresie nowych odmian technologicznych procesów laserowych. W artykule przedstawiono rezultaty zastosowania kilku wiązek laserowych o różnych parametrach zastosowanych w jednym procesie - lutospawania blach karoseryjnych, spawania stali o wysokiej wytrzymałości z powłoką AlSi oraz wykonania połączeń polimer-metal.
12
Content available remote Spawalnicze technologie łączenia w przemyśle samochodowym. Cz. 2
PL
Potężna konkurencja rynku sprzedaży samochodów osobowych oraz silny ruch proekologiczny zapewniają coraz wyższą jakość samochodów, niższe ceny, lecz, co najważniejsze, znaczny postęp w każdej dziedzinie inżynierii materiałowej i inżynierii wytwarzania. Rozwój ten nie pozostaje również bez wpływu na progres w zakresie spawalniczych technologii łączenia w branży automotive.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of joining dissimilar joints of zinc coated E275D and X5CrNi18-10 steels by braze welding process. The experiment was performed by the Puls-Arc method with argon as the shielding gas. The process was carried out using a Lincoln Electric Power Wave S500 welding device. Joints was carried out in two variants: without treatments before braze welding, and when the zinc coating was removed by mechanical means. Macro- and micro metallographic examinations and an analysis of mechanical properties of joints based on Vickers hardness distribution were carried out. The average hardness of the welds is 99 HV10. No effect on hardness of the removal of the zinc coating before braze welding was observed. For welds in the presence of a liquid metal, LME (Liquid Metal Embrittlement) cracks were observed. The results may be useful in the design of dissimilar materials joining technology using braze welding method.
PL
Celem badań było określenie możliwości łączenia złączy różnoimiennych z ocynkowanej stali E275D i stali X5CrNi18-10 metodą lutospawania. Eksperyment wykonano łukiem pulsującym w osłonie argonu. Proces przeprowadzono na urządzeniu Power Wave S500 firmy Lincoln Electric. Złącza wykonywano w warunkach bez dodatkowych zabiegów przed procesem i gdy w miejscu złącza usunięto warstwę cynku w sposób mechaniczny. Zaprezentowano wyniki badań makro- i mikroskopowych złączy oraz analizę ich właściwości mechanicznych wykonaną w oparciu o rozkład twardości w złączu. Pomiary prowadzono sposobem Vickersa. Średnia twardość w złączu wynosi 100 HV10. Nie stwierdzono wpływu usuwania powłoki cynkowej na twardość w złączach. W złączach zaobserwowano pęknięcia spowodowane kruchością w obecności ciekłych metali. Uzyskane wyniki mogą być przydatne podczas projektowania technologii łączenia materiałów różnoimiennych przy użyciu metody lutospawania.
PL
Przedstawiono trudności związane z łączeniem elementów ocynkowanych oraz omówiono wpływ cynku na przebieg procesu spawania i lutospawania elektrodą topliwą w osłonie gazów. Omówiono sposoby minimalizacji szkodliwego oddziaływania cynku na jakość połączeń. Przedstawiono jakość, własności i budowę strukturalną połączeń spawanych i lutospawanych blach stalowych.
EN
Difficulties connected with joining of zinc coated steel components and the influence of zinc on gas metal arc welding and weldbrazing processes have been presented. Minimization methods of zinc harmful effect on quality of joints have been discussed. Quality, properties and structure of welded and weldbrazed joints have been presented.
PL
W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem lutospawania jako alternatywy dla tradycyjnych technik spawalniczych metodą MIG/MAG [2]. Zaprezentowano wyniki badań próbek wykonanych z rury cienkościennej, które zostały poddane rozciąganiu oraz skręcaniu.
EN
The application of the methods to join the materials is constantly developed especially in the century aiming at reducing the manufacture costs. Various methods to join the materials from separable to inseparable methods are used in the industry. The second method constitutes a great percentage of manufactured elements starting from the automotive industry and coming to the smaller machining plants. Along with the production technologies development a greater role is played by the economical aspects connected with the production itself what as a consequence is reflected in the total cost of manufacturing. The results of testing the application of braze welding as an alternative for traditional welding techniques with MIG/MAG method are presented in the below study. Results of tests conducted for the samples made of thin-walled tube are presented. The samples were ubject to tensile and bending tests.
EN
The article presents the course and results of research aimed to determine the effect of the type of shielding gas on the shape of brazeweld, tensile strength and structure of braze welded joints made using Variable Polarity GMA, flux-cored consumable electrode and one of 3 types of shielding gas, i.e. Ar and Ar + 1% O₂ and Ar + 18% CO₂ mixtures. The study involved macro and microscopic examinations and tensile strength tests performed on overlay brazes and braze welded joints. The study-related tests have revealed that the use of mixtures containing active gases, especially CO₂, increases the heat input of braze welding processes and provides greater wettability of sheets to be jointed. However, the use of the mixtures mentioned above also causes greater damage to sheet coatings in braze welding areas and in some cases can even lead to the partial melting of elements being joined, deteriorating the aesthetics of joints and reducing their tensile strength.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań mających na celu określenie wpływu rodzaju gazu osłonowego na kształt lutospoiny, wytrzymałość na rozciąganie oraz budowę strukturalną złączy lutospawanych wykonanych za pomocą lutospawania elektrodą topliwą prądem przemiennym, z wykorzystaniem drutu proszkowego z wypełnieniem topnikowym oraz 3 rodzajów gazu osłonowego - Ar i mieszanin Ar + 1%O2 i Ar + 18% CO2. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe lutonapoin i złączy lutospawanych, a także badania wytrzymałości na rozciąganie. Badania te wykazały, że zastosowanie mieszanin z gazami aktywnymi, a zwłaszcza z CO2, podwyższa energetyczność procesu lutospawania, zapewnia też lepszą zwilżalność łączonych blach , lecz sprzyja większym uszkodzeniom powłoki blach w strefie łączenia i nadtopieniu łączonych elementów, pogarsza również estetykę połączeń i obniża wytrzymałość na rozciąganie.
17
Content available Braze Welding of Elements of Industrial Fittings
EN
Resistance to stretching, a quality of specimen made by braze welding method were examined as well as usefulness of this method in industry was described. Technology and materials, which are used during braze welding, are depicted on the base of an inspection of joints. The results of macroscopic examinations of sample joints (base material, heat-affected zone and braze weld) are given. Furthermore, the results of the resistance, plasticity and hardness tests of sample joints are presented.
PL
Zbadano wytrzymałość na rozciąganie oraz jakość wykonanych próbek metodą lutospawania, jak również określono przydatności tej metody w przemyśle. Na podstawie przeglądu wykonywanych złączy przybliżono technologię oraz materiały, które są stosowane podczas łączenia materiałów metodą lutospawania. Przedstawiono wyniki badań makroskopowych wykonanych złączy próbnych (materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i lutospoiny). Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, plastyczności oraz twardości wykonanych złączy próbnych.
PL
Metoda spawalnicza ColdArc, podobnie jak inne technologie opisywane w niniejszym cyklu, doskonale nadają się do łączenia blach stalowych z powłokami ochronnymi, jak i bez nich. Stosowanie niskoenergetycznych metod spawania pozwala prowadzić proces łączenia blach z powłokami ochronnymi praktycznie bez uszkodzenia powłok. Możliwe jest również wyeliminowanie odprysków wpływających niekorzystnie bądź wykluczających wykonane złącza.
19
Content available remote Lutospawanie – alternatywa w łączeniu materiałów
EN
In the below article the tests results on braze welding as the alternative for traditional welding techniques with MIG/MAG method have been presented. Different means of joining with the use of braze welding as well as the drafts of resistance for those joints have been presented.
PL
W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem lutospawania jako alternatywy dla tradycyjnych technik spawalniczych metodą MIG/MAG. Zaprezentowano różne sposoby łączenia za pomocą lutospawania oraz wykresy wytrzymałości tych złączy.
PL
W artykule przedstawiono zakres i główne wnioski z badań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, w którym Instytut Spawalnictwa realizował samodzielny projekt pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy”. Zakres badań obejmował analizę i ocenę zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych przy spawaniu i lutospawaniu metodami niskoenergetycznymi, przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wibracyjnym oraz tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (metoda FSW). Na postawie wyników badań doświadczalnych opracowano zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych, zaprojektowano i zmieszczono na stronie internetowej Instytutu Spawalnictwa podstronę „BHP w spawalnictwie”, stanowiącą podstawę do doboru efektywnej i bezpiecznej technologii spajania w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także opracowano materiały szkoleniowe przeznaczone do kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie poprawy warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych.
EN
In the article, the scope and main conclusions from research conducted in framework of National Programme entitled “Improvement of occupational safety and work conditions” were presented. In the framework of this Programme Instytut Spawalnictwa carried out its own project entitled “Evaluation of chemical and physical hazards in work environment during joining of different constructional materials using innovative methods as a supportive activity for safe work conditions’ forming”. The scope of research covered analysis and evaluation of chemical and physical hazards during welding and weld brazing using low-energetic methods, during resistance spot welding, ultrasonic welding, vibration welding and friction stir welding. On the basis of obtained results, recommendations for chemical and physical hazards prevention taking into consideration technological conditions’ modification were elaborated, subpage”Health and safety in welding”, which is the basis for selection of effective and safe joining method in the process of safe work conditions’ forming was designed, training materials for education and gaining konwledge in the field of health and safety during innovative joining methods of different constructional materials were elaborated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.