Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquidation of shafts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kopalnia Soli Bochnia obecnie prowadzi likwidacje szybu Siedlec mieszaniną zestalajacą sporządzaną na bazie spoiwa hydraulicznego, którego podstawowym składnikiem jest odpad energetyczny w postaci popiołu lotnego. Dodatkowymi składnikami mieszaniny sa materiały własne kopalni: rumosz solny oraz solanka pełnonasycona. Mieszanina sporządzana jest w instalacji znajdującej sie na szybie, a jej podstawowymi elementami są: mieszalnik, zbiornik spoiwa i solanki, przenoonik olimakowy. W artykule zaprezentowano wyniki badan wytrzymałościowych prób pobranych z dna szybu w czasie prowadzenia prac likwidacyjnych. Pobieranie prób realizowane było z wykorzystaniem metalowego kubła opuszczanego na dno szybu za pomocą stalowej liny. Metodyka pobierania prób z dna szybu składała sie z kilku czynności nastepujących kolejno po sobie. W pierwszej kolejnooci sporządzano na bazie spoiwa i solanki w mieszalniku bebnowym zaczyn spoiwowy o ustalonej konsystencji mierzonej wartością rozlewności wynoszącą oko3o 160–180 mm. Nastepnie na dno szybu opuszczano kubeł stalowy, po czym przystepowano do wprowadzenia do szybu, zgodnie z przyjętymi proporcjami technicznymi, rumoszu solnego równocześnie z wylewanym z mieszalnika zaczynem spoiwowym. Pobieranie prób mieszanin realizowano przy różnym udziale gruzu solnego. W badaniach przyjeto proporcje techniczne (liczba łyżek ładowarki na jeden bęben mieszalnika) na poziomie 1:1, 2:1, 3:1 i 4:1. Kolejnym krokiem było wyciagniecie z dna szybu kubła stalowego wypełnionego mieszaniną, a nastepnie przełożenie jej z kubła do walcowych form o orednicy wewnetrznej 100 mm i wysokooci 100 mm celem dalszego sezonowania w warunkach laboratoryjnych. Pobrane próby przechowywane były w komorze klimatycznej, a nastpnie poddawane badaniu wytrzymałośi na jednoosiowe ociskanie po 28 i 60 dniach zgodnie z wymaganiami normowymi (PN-G 11011:1998). Wytrzymałość ta w zależności od proporcji technicznych po 28 dniach zawierała sie w przedziale od 1,8 do 4,8 MPa, natomiast po 60 dniach w przedziale od 2,4 do 5,7 MPa. Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników badan można stwierdzia również, że wytrzyma3ooa na jednoosiowe ociskanie mieszanin wyraźnie maleje wraz ze wzrostem w niej udziału rumoszu. Zaprezentowany w artykule przykład jednoznacznie pokazuje pełną przydatność materiałów odpadowych własnych kopalni oraz odpadów energetycznych stanowiących podstawowy składnik spoiwa do wytworzenia pelnowartościowego materiału wypełniajacego, spełniającego określone warunki wytrzymałościowe.
EN
The Bochnia salt mine presently manages liquidation works for the Siedlec mine shaft through the use of a solidifying mixture from a hydraulic binder, salt rabble, and brine. The mixture is being prepared in a plant located by the shaft, consisting of the following main components: a mixer, binder tank, brine tank, and a screw conveyor. The paper presents the results of measurements of samples’ mechanical strength collected directly from the bottom of the shaft during the liquidation operations. The samples have been collected using a steel bucket lowered to the bottom of the shaft by a steel rope. The sample collection procedure consisted of several consecutive operations. The first operation sampled a binding slurry of binder and the brine mixed in a drum mixer in order to achieve a required consistency level. The consistency was controlled through the use of table spread value slurry which, it was determined, needed to be kept within the range of between 160 and 180 mm. In the next step, a steel bucket was lowered down to the bottom of the shaft. After this, salt rabble was dumped into the shaft with simultaneous pouring of the binder slurry from the outlet of the mixer, in proportions based on previously approved procedural requirements. After emptying the content of the mixer and dumping an adequate portion of the salt rabble, the steel bucket filled with the mixture of salt rabble and binder slurry was hauled up to the surface and transferred into plastic cylinders of 100 mm diameter and 100 mm height. These cylinders underwent curing in a special laboratory environment. Sample collection took place during differing conditions of salt rabble content. The collected samples were cured in a laboratory climatic chamber and underwent uniaxial compressive strength measurements after 28 and 60 days of cure time. In order to expand the range of measurements, certain solidifying mixture samples were prepared under ‘ex situ’ conditions, meaning in a laboratory, through the use of the same proportions of the components as expected to be achieved by the ‘in situ’ sample collection method executed in the shaft. On the basis of comparative analysis of the research results, it can be concluded that, depending on the amount of the salt rabble, uniaxial compressive strength is variable and significantly decreases by increasing the amount of salt rabble.
PL
Jest to pierwszy artykuł z cyklu prezentującego bardzo bogatą problematykę pod umownym tytułem polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Prezentowany w artykule materiał powinien być, dla inżynierów górników oraz inżynierów zajmujących się rewitalizacją środowiska i przekształcaniem terenów pogórniczych i poprzemysłowych, odpowiednim źródłem informacji o wielu zdarzeniach, które mogą zaistnieć w trakcie likwidacji zakładów górniczych. Istoty likwidacji szybów i całej kopalni nie można zrozumieć bez zapoznania się z podstawowymi uwarunkowaniami ich powstawania, pełnionej przez nie funkcji i całej historii związanej z tymi obiektami.
EN
It is the first article in a series presenting a very wide contractual issues under the conventional title of the Polish experiences in liquidation of shafts. Material presented in the article should be, for mining engineers and engineers involved in environmental regeneration and transformation of post mining areas and redevelopment, the appropriate source of information on many events that may occur during mines closure. One cannot understand the essence of liquidation of the mine shafts and the whole mine without getting acquainted with the basic determinants of their foundation, the function fulfilled, and the entire history associated with these objects.
PL
Zaprezentowano czynności głównie dla zobrazowania stopnia trudności i zagrożeń, które pojawić się mogą w trakcie robót likwidacyjnych. W większości przypadków likwidacji prostych urządzeń wyposażenia mechanicznego czynności te są praktycznie nieopłacalne. W tym artykule wskazano na konieczność wykonania licznych zabiegów przygotowawczych pozwalających na bezpieczną likwidację. Należą do nich prace związane głównie z likwidacją górniczego wyciągu szybowego.
EN
The activities primarily to illustrate a degree of the difficulty and hazards were presented which can occur in the course of liquidation works. In most cases of the liquidation of simple mechanical equipment pieces the said activities are practically unprofitable. This article pointed out to the need of execution of numerous preparatory procedures allowing for a safe decommissioning. These include works related primarily with decommissioning of the shaft's hoisting equipment.
PL
Głowica szybu ma szczególną budowę w przypadku szybów wentylacyjnych i podsadzkowych. Jej odmienność względem szybów wydobywczych i pomocniczych, polega na konieczności wprowadzenia do rury szybowej kanału wentylacyjnego - w przypadku szybu wentylacyjnego lub umożliwieniu funkcjonowania w strefie przypowierzchniowej urządzeń podsadzkowych - w przypadku szybu podsadzkowego. W artykule opisano urządzenia powierzchniowe szybu wentylacyjnego, likwidację kanału wentylacyjnego przy szybie wentylacyjnym. W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowano podstawowe elementy systemu podsadzkowego przykładowego zlikwidowanego szybu oraz podano sposób ich likwidacji.
EN
The head of the shaft has a special structure in the case of ventilation and backfilling shafts. Its difference as against coal wining and auxiliary shafts consists in the necessity of introduction of ventilation duct into the shaft's pipe - in case of a ventilation shaft or providing a possibility for operation of backfilling facilities in the superficial zone of the shaft in case of a backfilling shaft. The article describes surface devices of a ventilation shaft, liquidation of a ventilation duct at a ventilation shaft. Sequent subsections characterize the basic elements of an exemplary backfilling system of a liquidated shaft and provide a way of its removal.
PL
Głowica szybu jest najbardziej skomplikowanym jego elementem, musi zagwarantować wszystkie funkcje szybu. W artykule scharakteryzowano wybrane elementy głowicy szybu — najważniejsze z punktu widzenia jego funkcjonowania, jak również jego likwidacji. W czasie likwidacji wszystkie kanary przypowierzchniowe wychodzące z szybu muszą być bezwzględnie odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą one stać się miejscem migracji gazów do atmosfery, ani też migracji wody z powierzchni terenu do rury szybowej. Solidność prac likwidacyjnych wylotu szybu na powierzchnię, w tym odpowiedniego zamknięcia jego zrębu, decyduje o bezpieczeństwie powierzchni, która najczęściej jest przekazana innemu podmiotowi gospodarczemu lub władzy lokalnej.
EN
The head of the shaft is its most complicated element and must ensure all functions of the shaft. The paper describes selected elements of the shaft's head - the most important from the viewpoint of its functioning, as well as its liquidation. During the liquidation all of the ducts coming from the subsurface of the shaft must be absolutely secured. They must not become a place of migration of gases into the atmosphere, or the migration of water from the surface to the shaft's pipe. Reliability of liquidation works on the outlet of the shaft to the surface, including the proper closure of the frame, decide about the safety of the surface which is usually transferred to another operator or a local authority.
PL
Zaprezentowany problem projektowania i budowy kolumny zasypowej likwidowanego szybu wskazuje na potrzebę uwzględnienia w tym procesie bardzo wielu elementów. Kolumna zasypowa musi gwarantować stabilne podparcie obudowy szybu. Zaproponowane i opatentowane rozwiązanie korków oporowych agregowanych betonem, tworzących z nielikwidowanym zbrojeniem szybowym trwałą przestrzenną konstrukcję nośną, można uznać za rozwiązanie optymalne. Budowa kolumny zasypowej musi korespondować również z innymi zagadnieniami, jak wentylacja likwidowanego szybu w czasie samego procesu likwidacji, jak również w długim horyzoncie czasowym po likwidacji.
EN
Herein presented problem of designing and construction of the backfill column of the liquidated shaft indicates to the need of taking the account of many elements in this process. Backfill column must ensure a stable support of the shaffs lining. Proposed and patented solutions of resistance plugs, solidified with concrete, forming with non liquidated reinforcement of the shaft a lasting spatial supporting structure can be considered as an optimal solution. Construction of the backfill column must also correspond to other issues, such as ventilation of the liquidated shaft during the liquidation process itself, as well as in the long term after the shaft's liquidation.
PL
W Polsce zawarty w tytule problem regulowany jest przez wiele aktów prawnych wielokrotnie nowelizowanych i dostosowanych do wymogów prawa Unii Europejskiej. W artykule omówiono m.in.: Wymogi ustawy "Prawo geologiczne i górnicze", Likwidację kopalni a problem rozliczenia zasobów; Likwidację szybów - regulacje szczegółowe; Plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego; Wymogi formalno­prawne względem środowiska; Regulacja prawne dotyczące finansowania procesu likwidacji kopalń.
EN
In Poland the problem contained in the title of the article is regulated by a number of legal acts repeatedly amended and adapted to the requirements of the European Union's law. The article discusses, among others: the requirements of the Act "Geological and Mining Law", liquidation of the mine and accounting for resources; liquidation of shafts - detailed regulations, operation plan of the mine being liquidated; formal-legal requirements with regard to the environment; the legal regulation concerning the financing of the process of mine's closure.
8
Content available remote Zagęszczanie zasypu w trakcie likwidacji szybu
PL
Nieczynne szyby kopalniane likwiduje się zwykle przez wypełnienie rury szybowej gruzem kamiennym pochodzącym z hałdy kopalnianej lub odpowiednio granulowanym i wytrzymałym materiałem skalnym. Wsypywany materiał pod wpływem energii kinetycznej spadania zagęszcza się, tworząc stabilną kolumnę zasypową. W przypadku szybu z dopływem wody, jego likwidacja przez zasypanie wymaga użycia materiałów zapewniających przepływ wód ociekowych przez zasyp. Przy niskiej przepuszczalności podsadzki, w szybie tworzy się praktycznie nieprzepuszczalny korek, powyżej którego sypanie materiału odbywa się już w warunkach nadmiaru wody. Sypany do wody materiał nie ulega zagęszczeniu, a odpowiednio wysoki słup luźnego i uwodnionego materiału może doprowadzić do przerwania izolacyjnego korka i wypłynięcia uwodnionej podsadzki do wyrobisk górniczych. W artykule przeprowadzono analizę fizyki zjawiska, która może być przydatna przy doborze materiałów i technologii likwidacji nieczynnych szybów kopalnianych.
EN
Inoperative mine shafts are usually liquidated by filling the shaft kolumn with stone Derbis from the mine refuje dum por properly granulatem and resistant rock material. The poured in material thickens under the impact of kinetic energy of the fall creating a stable backfill column. In case of a shaft with an inflow of water its liquidation by backfilling needs use of materials ensuring flow of water through the backfill. At the low permeability of stowing a practically impermeable plug occurs in the shaft and pouring of material over it takes place under conditions of water excess. The material poured into water does not thicken and adequately high column of the loose and watered material can break the insulating plug and cause outflow of watered filling into mining workings. An analysis of the phenomen physics have been carried out which can be useful at selection of materials and technology of inoperative mine shafts liquidation.
PL
Likwidacja szybów wydechowych kopalni uwolniła uwięzioną część pokładów węgla o wysokich parametrach fizyko-chemicznych. Istniejące udostępnienia pokładów uwięzionych w filarach ochronnych umożliwia przedłużenie żywotności kopalni o około 3 lat. Szacowane nakłady i uzyskana wielkość produkcji wskazują na celowość działań ponownego przygotowania pokładów do eksploatacji. Przewidywana cena i wzrost popytu na wysokogatunkowe węgle koksujące wskazuje na opłacalność produkcji.
EN
Jas-Mos mine functions as an independent productive unit with two separate mining sections. Liquidation of outtake shafts has liberated part of coal seams of high quality physical and chemical parameters. Possible exploitation of seams in safety pillars would allow prolongation life of mine by about 3 years. Estimated expenditures and expected production level show that re-development of the seam is worth doing. Expected price and increase of demand for high quality coking coal indicates that the production will be profitable.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.