Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
PL
Często podkreślane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło wymaga podejmowania zdecydowanych działań w kontekście organizacji sposobów pozyskiwania tejże energii. Zgodnie z propagowaną wszem i wobec dywersyfikacją źródeł energii, należy wykorzystywać wszelkie możliwe i dostępne opcje. Jedną z nich jest typ energii odnawialnej pochodzącej z wnętrza Ziemi – chodzi w tym wypadku o energię geotermalną.
PL
Rok 2021 zapowiada istotne zmiany w regulacjach dotyczących magazynowania energii elektrycznej za sprawą procedowanego projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawny rozwój segmentu magazynowania to ważny krok w kierunku niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
PL
Funkcjonalność stacji elektroenergetycznych w polskim systemie elektroenergetycznym na poziomie średniego napięcia zmienia się od kilku lat. Obecnie na tę zmianę największy wpływ ma rozwój generacji rozproszonej i możliwości magazynowania energii. W niedalekiej przyszłości zabraknie paliw kopalnych, nieunikniona jest więc transformacja polskiej energetyki ze stanu obecnego do stanu postulowanego w przyszłości. Aby proces ten był efektywny, konieczna jest zmiana wyobrażenia o funkcjonowaniu całego systemu, w tym również stacji elektroenergetycznych. Artykuł ten jest przyczynkiem w dyskusji uzasadniającej niezwłoczne podjęcie określonych działań w celu wypracowania racjonalnej i merytorycznie uzasadnionej strategii transformacji polskiej energetyki. Strategia ta pozwoli na ścisłe określenie funkcjonalności stacji elektroenergetycznych współpracujących z sieciami dystrybucyjnymi w nowym polskim systemie elektroenergetycznym, wtedy gdy nie będzie już paliw kopalnych. W artykule pokazano wybrane aspekty przyszłej funkcjonalności stacji, które rysują się na podstawie dzisiejszej wiedzy i stanu techniki.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
EN
Energy harvesting shock absorbers can generate about 15-20 W of electric power for normal suspension velocities. However, higher weight, fail safe characteristics and space limitations have restricted development of regenerative shock absorbers to research prototypes. Power to weight ratio of regenerative shock absorbers can be improved by incorporating motion amplification. In the presented work, an innovative design of energy harvesting shock absorber has been presented that uses motion amplification for improving harvesting efficiency. Apart from improving electric power, the proposed solution is fail safe and can be easily incorporated in existing vehicles with only marginal change in suspension layout. Study includes detailed numerical analysis for vibration transmissibility to investigate comfort and safety. Further, a prototype has been fabricated and experimentation has been performed to compute electric power generated and comfort. Simulations have been performed on real size model with utilization of harvested electric power which indicates about 19% of overall harvesting efficiency.
PL
Perspektywa samodzielnego zaopatrzenia w Polsce krajowych odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych w energię elektryczną w najbliższej przyszłości będzie niestety niekorzystna.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach gazowych z jednej strony wprowadzane są rozwiązania, które ułatwiają obsługę systemu grzewczego i wpływają na poprawę funkcjonalności urządzeń oraz redukcję czasu montażu, a z drugiej umożliwiają ich współpracę w układach wykorzystujących energię odnawialną.
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Przeanalizowano konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono również obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
EN
The paper presents and discusses the 6-year effects of the operation of a biogas-fired cogeneration system which operates at the Rybnik Orzepowice sewage treatment plant. The qualitative composition of biogas, average daily amount of biogas produced, total demand of the sewage treatment plant for electricity and the amount of electricity obtained from biogas were presented. Regarding the average daily biogas production for the years 2013–2018, it can be stated that it remains at the level of 2,809 m3/d (±33%). The average daily total electricity consumption for 2013-2018 remains at 8,846 kWh/d (-13.8%; +20.6%). The average daily amount of electricity produced from biogas for the years 2013-2018 remains at the level of 3,892 kWh/d (-38.7%; +10.1%). Electricity generated from biogas allows us to cover the demand of the treatment plant at 44% (minimum 39%, maximum 50%). In the analysed period, biogas consumption by individual facilities was: cogeneration unit approx. 65%, boilers: 10%, flare: 25%. Based on the operational data, it was calculated that: the unit indicator for biogas extraction from sewage, on average is 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), the unit indicator for biogas extraction in relation to for COD load an average of 0.22 m3of biogas/kg COD (min. 0.09 m3of biogas/kg COD, max. 0.47 m3of biogas/kg COD), the unit ratio of biogas extraction in relation to the BZT5 load was on average 0.61 m3biogas/kg BZT5 (min. 0.28 m3biogas/kg BZT5, max. 1.20 m3biogas/kg BZT5).
PL
W artykule przedstawiono i omówiono 6-cio letnie efekty pracy układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem, który pracuje w Oczyszczalni Ścieków Rybnik Orzepowice. Zaprezentowano skład jakościowy biogazu, średniodobową ilość wytwarzanego biogazu, całkowite zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną oraz ilość energii elektrycznej uzyskiwanej z biogazu. Średniodobowa produkcji biogazu, za lata 2013-2018 można stwierdzić, że utrzymuje się ona na poziomie 2,809 m3/d (±33%). Średniodobowe całkowite zużycie energii elektrycznej za lata 2013–2018, utrzymuje się on poziomie 8,846 kWh/d (-13,8%; +20,6%). Średniodobowa ilość produkowanej energii, energii elektrycznej z biogazu za lata 2013–2018 utrzymuje się on poziomie 3,892 kWh/d (-38,7%; +10,1%). Energia elektryczna wytwarzana z biogazu pozwala na pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na poziomie 44% (minimalnie 39%, maksymalnie 50%). W analizowanym okresie zużycie biogazu przez poszczególne obiekty wynosiło: jednostka kogeneracyjna ok. 65%, kotły: 10%, pochodnia: 25%. Na podstawie danych eksploatacyjnych obliczono, że: jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu ze ścieków, średnio wynosi 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku ChZT średnio wynosił 0,22 m3 biogazu/kg ChZT (min. 0,09 m3 biogazu/kg ChZT, max. 0,47 m3 biogazu/kg ChZT), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku BZT5 średnio wynosił 0,61 m3 biogazu/kg BZT5 (min. 0,28 m3 biogazu/kg BZT5 w, max. 1,20 m3 biogazu/kg BZT5).
EN
This paper presents a method of lowering the processor’s voltage and temperature in which the computer operates by performing an operation called undervolting. By using undervolting it is possible to reduce electricity consumption and the amount of heat generated by computer workstations by up to 30%. This problem is particularly relevant for institutions that use a large number of computers. The more the computers are subjected to the higher computational load, the more effective the mechanism of undervolting is. Undervolting the processor does not reduce its performance, but lowers its operating temperature, has a positive impact on its life span and power consumption. Maintaining a low temperature of operation for computer hardware is essential to reduce operating and repair costs. The paper also presents the results of environmental research aimed at assessing the validity and effectiveness of undervolting.
PL
W pracy przedstawiono metodę obniżania napięcia procesora i temperatury pracy komputera poprzez wykonanie operacji zwanej undervoltingiem. Przez zastosowanie undervoltingu można obniżyć nawet o 30% zużycie energii elektrycznej i ilość wydzielanego ciepła przez stanowiska komputerowe. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku instytucji, które korzystają z dużej liczby komputerów. Skuteczność mechanizmu jest tym większa im komputery poddane undervoltingowi są bardziej obciążone obliczeniowo. Wykorzystywanie undervoltingu w konfiguracji procesora nie zmniejsza jego wydajności, a obniża jego temperaturę pracy, wpływa pozytywnie na jego żywotność i zużycie energii elektrycznej. Utrzymanie dobrej kultury pracy sprzętu komputerowego jest kluczowe, by obniżyć koszty eksploatacji oraz napraw. W pracy przedstawiono również wyniki badań środowiskowych, których celem była ocena zasadność i efektywności stosowania undervoltingu.
EN
The risk formation mechanisms of occupationally determined diseases of personnel from the action of electromagnetic field of industrial frequency in electrical installations of ultrahigh voltage classes (UHVC) for its estimation are investigated. The main possible causes of electric injury and occupationally determined diseases during repair work on the hot air lines of UHVC are considered. The model of "fault tree" in the case of the protective clothing destruction in the course of work is proposed. The substantiation of the maximum permissible parameters of electrical safety is given, taking into account the value of the maximum permissible electric energy. A system of continuous monitoring of the permissible energy levels absorbed by the body of personnel and signaling in case of exceeding the permissible level is proposed.
PL
Badane są mechanizmy powstawania ryzyka chorób zawodowych personelu na skutek działania pola elektromagnetycznego o częstotliwości przemysłowej w instalacjach elektrycznych o klasach ultra-wysokiego napięcia (UHVC) w celu jego oszacowania. Uwzględniono główne możliwe przyczyny urazów elektrycznych i chorób zawodowych podczas prac remontowych na działających liniach napowietrznych UHVC. Zaproponowano model "drzewa urazowego" w przypadku zniszczenia odzieży ochronnej w trakcie prac. Podane jest uzasadnienie maksymalnych dopuszczalnych parametrów bezpieczeństwa elektrycznego, uwzględniające wartość maksymalnej dopuszczalnej energii elektrycznej. Proponuje się system ciągłego monitorowania dopuszczalnych poziomów energii pobieranej przez personel i sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu.
PL
Ze względu na dynamiczny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej przez odbiorców końcowych i pojawiające się problemy w eksplantacji takich obiektów konieczne są analizy, których celem jest wskazanie źródła zakłóceń. Niniejszy artykuł porusza problematykę jakości energii elektrycznej w obiektach infrastruktury komunalnej, w którym mikroinstalacja fotowoltaiczna wspomagana siecią elektroenergetyczną pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Z wykonanych badań wynika, że awaryjne wyłączenia oczyszczani ścieków powodowane były gównie szybkimi zmianami napięcia. W okresach przejścia magazynu energii ze stanu ładowania akumulatorów na ich rozładowywanie lub odwrotnie, napięcia spadało poniżej 150 V powodując awaryjny stan pracy falowników.
EN
Due to the dynamic increase in the use of renewable energy sources for electricity production by final customers and emerging problems in the dispatch of such facilities, analyses are necessary to identify the source Interference. This article addresses the issue of electricity quality in communal facilities where photovoltaic microinstallations assisted by an electricity grid can cover the demand for electricity. The tests carried out show that the emergency shut-down of wastewater was caused by rapid changes in voltage. During periods of energy storage transition from the charging state of the batteries to their unloading or vice versa, the voltages fell below 150 V, causing the inverter to pass in the emergency state of operation.
PL
Uzyskanie możliwie jak najbardziej efektywnej pracy paneli fotowoltaicznych jest ściśle związane z ich odpowiednim umiejscowieniem, zapewniającym jak najdłuższy czas padania na panele promieni słonecznych w ciągu roku. Chodzi o właściwą orientację instalacji względem stron świata oraz nachylenie paneli, którego optymalna wartość różni się dla poszczególnych rejonów Polski. Oczywiście, w realnych warunkach często mamy do czynienia z sytuacją odbiegającą od optymalnej. Czy jednak warto wówczas inwestować w dodatkowe konstrukcje na dachu?
EN
The strategic goals of EU energy development have been clarified, based on efforts to increase and comply with environmental protection requirements, reducing energy consumption in the manufacturing and service sector, reduce dependence on energy imports, and increase the involvement of renewable resources in energy. The structure of the unified energy system of Ukraine was monitored. The volumes of electricity released by various power-generating enterprises in Ukraine, as well as the existing capacity of main and inter-state electric power grids for transmission of electricity, were analyzed. The volume of electricity exports and imports of the unified energy system of Ukraine and its possibilities to increase exports to the EU countries have been diagnosed. It has been proven that due to the change in the operating model of the electricity market the liberalization of the electricity market of Ukraine promotes the attraction of investment resources aimed at branching the possibilities of importing electricity generated in Ukraine into the ENTSO-E system. The structural tendencies of changes in generated electricity in final consumption at the expense of renewable energy sources of the European countries and Ukraine were studied. Options for increasing the efficiency of renewable energy sources are proposed The use of renewable energy sources on the basis of leveling out certain disadvantages is proposed. The directions improve the management of electricity enterprises in the conditions of the European integration choice of Ukraine including towards attracting investment resources through the use of public-private partnerships to improve the efficiency of the energy system of Ukraine are substantiated.
PL
W artykule sprecyzowano strategiczne cele rozwoju energetyki UE, które zmierzają do zwiększenia przestrzegania wymogów ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia energii w sektorze produkcyjnym i usługowym, zmniejszenia zależności od importu energii oraz zwiększenia zaangażowania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono strukturę jednolitego systemu energetycznego Ukrainy. Analizie poddano ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez różne przedsiębiorstwa energetyczne na Ukrainie, a także istniejącą przepustowość głównych i międzypaństwowych sieci elektroenergetycznych do przesyłu energii elektrycznej. Przedstawiono wielkość eksportu i importu energii elektrycznej zunifikowanego systemu energetycznego Ukrainy oraz zbadano możliwości zwiększenia eksportu do krajów UE. Udowodniono, że liberalizacja rynku energii elektrycznej Ukrainy w wyniku zmiany modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej sprzyja pozyskiwaniu środków inwestycyjnych, których celem jest zdywersyfikowanie możliwości eksportu energii elektrycznej wytworzonej na Ukrainie do systemu ENTSO-E. Badano strukturalne zmiany udziału ilości wytwarzanej w kraju energii elektrycznej w zużyciu finalnym kosztem odnawialnych źródeł energii krajów europejskich i Ukrainy. Proponowane są opcje zwiększenia efektywności odnawialnych źródeł energii. Proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na zasadzie niwelowania pewnych niedogodności. W warunkach wyboru integracji europejskiej Ukrainy niezbędne są działania w kierunku poprawy zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi, w tym przyciąganie środków inwestycyjnych poprzez wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych do zwiększenia efektywności systemu energetycznego Ukrainy.
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
PL
Coraz więcej firm inwestuje we własne źródła zielonej energii, którą następnie wykorzystują na własne potrzeby. Co zrobić z niewykorzystaną energią elektryczną? Ustawa o OZE daje kilka możliwości w tym zakresie.
PL
Rozważania na temat perspektyw rozwoju energetyki powinny opierać się na pewnych przesłankach, dotyczących m. in. kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W czasach monopoli, gdy o rozwoju decydował centralny planista, koszty były najważniejszym czynnikiem. Obecnie, w sytuacji rynku energii o doborze technologii powinny decydować kryteria biznesowe, ale wobec zasad polityki klimatycznej, stają się kryterium drugorzędnym. Podstawowym jest wybór technologii o niskich lub zerowych emisjach dwutlenku węgla. Niemniej koszty technologii, zwłaszcza perspektywicznych są jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy wskazywaniu kierunków rozwoju energetyki.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.