Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pielęgnacja betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pielęgnacja betonu ogranicza negatywny wpływ środowiska na warunki wilgotnościowe i temperaturowe decydujące o przebiegu hydratacji spoiwa. Jedną z nowych metod pielęgnacji jest zastosowanie polimerów superabsorpcyjnych jako środka pielęgnacji wewnętrznej. W artykule przedstawiono cel i zasady stosowania tego rodzaju modyfikacji kompozytów cementowych oraz jej wpływ na wybrane właściwości betonu.
EN
Curing of concrete mitigates the negative influence of the environment on the humidity and temperature conditions influencing the course of the binder hydration. One of the new methods of curing is the use of superabsorbent polymers as an internal curing agent. The article presents the purpose and principles of this type of modification of cement composites and its impact on selected properties of concrete.
PL
W artykule przedstawiono badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałość betonu odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych w tym prefabrykowanych. Artykuł dotyczy badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych wykonanych z mieszanki betonowej przeznaczonej do elementów prefabrykowanych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wraz z ich analizą. Opisywane zagadnienia dotyczą badań nieniszczących i niszczących betonu.
EN
The article presents tests on the compressive strength of concrete. Concrete strength plays a fundamental role in the design, execution and use of reinforced concrete structures, including prefabricated ones. The article concerns tests of concrete strength on cubic samples made of concrete mix intended for prefabricated elements. The article contains the results of the compressive strength tests together with their analysis. The described issues relate to non-destructive and destructive testing of concrete.
EN
This paper aims to present the results of compressive strength tests of concrete specimens, prepared according to two recipes, after 2, 7 and 28 days of maturing in four different environments. The concrete specimens had the same w/c ratio, the same amount of aggregate of particular fractions, the addition of a superplasticizer, but they differed in the cement type. In one recipe, the Portland cement CEM I 32.5R was used, in the other – pozzolanic ash cement CEM IV/B(V) 32.5R-LH/NA. Concrete specimens with dimensions of 100 x 100 x 100 mm made according to both recipes were placed in individual ripening environments: in cuvettes with water, soaked and wrapped with construction foil, left in room conditions in the laboratory, placed outside the laboratory and being exposed to the atmospheric conditions. The obtained compressive strength results confirmed that the best way of curing concrete is the wet cure (in cuvettes with water). It has been proven that the choice of proper curing method is key in terms of compressive strength.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych, wykonanych według dwóch receptur, po 2, 7 i 28 dniach dojrzewania w czterech różnych środowiskach. Betony miały jednakowy wskaźnik W/C, taką samą ilość kruszywa poszczególnych frakcji, dodatek superplasyfikatora, ale różniły się rodzajem cementu. W jednej recepturze użyto cementu portlandzkiego CEM I 32,5R w drugiej cementu pucolanowego popiołowego CEM IV/B (V) 32,5R – LH/NA. Próbki o wymiarach 100x100x100mm betonu wykonanego wg obu receptur umieszczono w poszczególnych środowiskach dojrzewania: w kuwetach z wodą, zmoczono i owinięto folią budowlaną, pozostawiono w warunkach pokojowych w laboratorium, umieszczono na zewnątrz laboratorium pozostawiając pod działaniem warunków atmosferycznych. Uzyskane wyniki wytrzymałości na ściskanie potwierdziły, że najlepszym sposobem pielęgnacji betonu jest pielęgnacja mokra. Udowodniono, że w odniesieniu do wytrzymałości na ściskanie – kluczowy jest sposób pielęgnacji.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
PL
Z odkrytych powierzchni betonu zachodzi w sposób ciągły parowanie wody na skutek różnicy ciśnienia pary wodnej w powietrzu i nad wodą na powierzchni betonu. Powoduje to zmniejszenie stosunku w/c w betonie co może powodować niepełną hydratację cementu i pogorszenie jakości betonu. W związku z tym pielęgnacja betonu jest jednym z najważniejszych zabiegów zapewniających dobre właściwości betonu. Samo-pielęgnacja betonu jest jedną z form specjalnego betonu, która zmniejsza wpływ niedostatecznej pielęgnacji spowodowanej źle wyszkoloną kadrą, brakiem wody, lub jej złą jakością. W artykule omówiono zasady stosowania domieszki poli(glikolu etylenowego) o różnej masie cząsteczkowej, dodawanego do mieszanki betonowej, w celu zapewnienia samo-pielęgnacji betonu. Domieszka ta zmniejsza parowanie wody z betonu i poprawia właściwości samozagęszczającego się betonu. Pokazano wpływ tej domieszki na właściwości betonów różnych klas. Porównano tę technologię z pielęgnacją tradycyjną i z brakiem pielęgnacji betonu.
EN
Continuous evaporation of moisture takes place from exposed concrete surfaces due to the potential difference between the vapour and liquid phases. This will reduce the initial water cement ratio resulting in incomplete hydration of cement and thus lowering the quality of concrete. Hence, curing is considered as one of the basic necessities to achieve good performance concrete. Self-curing concrete is one of the special concretes which mitigates insufficient curing due to a variety of reasons including human negligence, scarcity of water, inaccessibility or bad quality of water available for curing. In the present work, polyethylene glycol of different molecular weights are used as self-curing chemicals in self compacting concretes in optimum dosages during the mixing stage. This has ensured reduction in the evaporation of water and enhanced the performance of SCC. This study has clearly brought out the influence of PEG's in different grades of concrete. A comparison was made with conventional curing and concrete without curing.
10
Content available remote Elektronagrzew jako metoda pielęgnacji betonu
PL
Jednym z często stosowanych zabiegów pielęgnacji betonu w warunkach zimowych jest metoda obróbki cieplnej za pomocą elektronagrzewu. Zagadnienie to jest bardzo złożone i zależy od rodzaju konstrukcji, składu mieszanki betonowej oraz zewnętrznych warunków atmosferycznych. W związku z tym cały proces obróbki termicznej powinien być odpowiednio zaprojektowany i przebiegać pod kontrolą uprawnionych do tego osób. W artykule przedstawiono zasady i procedury wykonywania elektronagrzewu, stosowane obecnie na budowach, zwracając szczególną uwagę na czynniki, zapewniające prawidłową pielęgnację betonu tą metodą.
EN
One of the commonly used treatments for concrete in winter conditions is a method of electrofusion heating. This problem is very complex and depend on the type of the construction and composition of concrete mix and external atmospheric conditions. Accordingly, the process of heat treatment should be appropriately designed and run under the control of the persons entitled to. The paper presents the principles and procedures for the exercise electrofusion concrete heating, currently used on construction sites, paying particular attention to factors that ensure proper care of the concrete by this method.
PL
W artykule przedstawiono właściwości fizyczne mieszanki betonowej oraz zalecenia dotyczące pielęgnacji betonu w świetle wymagań normowych oraz Instrukcji ITB. Opisano wpływ temperatury otoczenia na dojrzewanie betonu w odniesieniu do wyników badań doświadczalnych. Przenalizowano proces hydratacji cementu oraz wydzielania ciepła w funkcji czasu, przez dojrzewający beton w zależności od temperatury.
EN
This paper presents the physical properties of a concrete mix and recommendations for concrete maintenance in the light of standard requirements and the Manual of Building Technique Institute (ITB). The influence of ambient temperature on maturing concrete was described in relation to the results of the scientific research. The hydration process of cement and heat emission was analyzed in relation to time, by the maturing concrete depending on the temperature.
15
Content available remote Problemy z betonami wysokiej klasy, o niskim w/c
PL
W artykule podano jasny opis skurczu autogenicznego, rozpoczynając od doświadczenia Le Chateliera i prac Powersa. Ten skurcz jest niebezpieczny gdyż może spowodować powstawanie groźnych, wczesnych spękań betonu o małym w/c. Na tej podstawie opisano zagrożenia w przypadku stosowania betonu wysokiej klasy z małym w/c i wyjaśniono konieczność jego wodnej pielęgnacji. Należy szybko rozpocząć pielęgnację mgłą wodną, a po stwardnieniu betonu przejść do pielęgnacji wodnej. Na końcu pielęgnacji należy zastosować warstewkę nie przepuszczającą pary wodnej. Jednak lepiej jest stosować opóźniacz parowania w formie alkoholu alifatycznego, który spłukuje się wodą na końcu pielęgnacji. W przypadku słupów z betonu o małym w/c zaleca się także pielęgnację. Na końcu artykułu opisano wodną pielęgnację wewnętrzną oraz stosowanie ekspansywnych domieszek polecanych przez niektórych naukowców.
EN
The paper gives the very clear presentation of the phenomenon of autogenous shrinkage, starting from Le Chatelier's experiment and Power's works. This shrinkage can cause dangerous early cracks, in low w/c concrete. On this basis the problems with high strength and low w/c ratio concrete are discussed and the necessity of water curing explained. The rapid fogging and, after concrete hardening, the water curing and on the end impervious film application is recommended. However, an evaporation retarder, not a curing membrane, should be preferentially used, in the form of aliphatic alcohols, which is easily washed on the end of curing. For low w/c concrete columns their water curing is also promoted. On the end the internal water curing and the use of expansive admixtures promoted by some researchers, are also presented in the paper.
PL
Świeży beton powinien być pielęgnowany tak, aby zminimalizować skurczliwość plastyczną oraz zapewnić odpowiednią wytrzymałość i trwałość strefy powierzchniowej. Prawidłowa pielęgnacja jest warunkiem koniecznym do zapewnienia trwałości betonu. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu przyjętej, zgodnie z normą PN-EN 13670:2011, klasy pielęgnacji betonu na właściwości związane z jego przypowierzchniową strukturą.
EN
Fresh concrete should be cured so as to minimize plastic shrinkage and ensure adequate strength and durability of the surface zone. Proper concrete curing is necessary to ensure the sustainability of concrete. The aim of the research was to determine the effect adopted in accordance with PN-EN 13670:2011, class of concrete curing on the characteristics associated with the subsurface structure.
17
Content available remote Pielęgnacja betonu zimą
PL
Skurcz betonu to zjawisko polegające na samoistnych odkształceniach reologicznych. Jest sumą skurczu autogenicznego i skurczu spowodowanego wysychaniem. Na skutek naprężeń skurczowych w betonie może dojść do zarysowań. W związku z tym, projektując elementy z betonu, należy uwzględniać odkształcenia skurczowe. Zwykle wystarczy określić skurcz spowodowany wysychaniem, gdyż to on ma decydujący wpływ na wielkość naprężeń skurczowych. Jednak w niektórych przypadkach, gdy oblicza się konstrukcje zespolone (beton – beton) lub przy planowaniu długich przerw technologicznych, nie wolno ignorować wpływu skurczu autogenicznego. Na wielkość skurczu mają głównie wpływ: rodzaj cementu, stosunek w/c, wiek betonu, sposób pielęgnacji betonu, warunki otoczenia. Bardzo dobre efekty w obniżeniu wielkości skurczu ma dodatek do betonu włókien mikrozbrojenia.
EN
Concrete shrinkage is a phenomenon involving intrinsic rheological deformations. It is the combined effect of autogenous shrinkage and shrinkage caused by drying. Stresses resulting from shrinkage may cause cracks to appear in the concrete. Therefore, when designing concrete elements, it is necessary to take account of deformations caused by shrinkage. It is usually enough to determine the shrinkage caused by drying, since this has a decisive effect on the size of the shrinkage stresses. However in some cases, when making calculations for combined structures (concrete–concrete) or when planning long gaps in the construction process for technological reasons, the effect of autogenous shrinkage must not be ignored. The size of the shrinkage is affected mainly by the type of cement, the w/c ratio, the age of the concrete, the curing method and the ambient conditions. Very good results in reducing shrinkage are achieved by adding micro-reinforcement fibres to concrete.
20
Content available remote Rola pielęgnacji w kształtowaniu trwałości betonu
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bardzo istotny etap wykonywania betonu, jakim jest pielęgnacja i wskazanie jej ogromnego wpływu na kształtowanie cech stwardniałego betonu. Przedmiotem rozważań jest analiza zasad i kryteriów wyboru metod oraz czasu trwania pielęgnacji w świetle ustaleń normy PN-EN 13670.
EN
The purpose of the paper is to pay particular attention to curing of concrete as a very important stage of making concrete structures in terms of its durability. The subject of the article is an analysis of the principles and criteria for selecting methods and duration of curing concrete in light of the findings of standard PN-EN 13670.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.