Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asfalt modyfikowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto systematyczne badania naukowe wpływu różnego typu domieszek na zmianę właściwości reologicznych asfaltu. Spośród wielu opracowanych wtedy metod modyfikacji asfaltu do dzisiaj zachowała się pamięć o dwóch: modyfikacja przy użyciu mączek mineralnych lub siarki. Modyfikacja asfaltu poprzez zmieszanie go z mączką mineralną skutkuje wyraźnym wzrostem jego lepkości i niewielkim trwałości zależnym od ilości użytej mączki oraz od jej składu mineralogicznego i granulometrycznego. Wprowadzenie dodatku siarki daje natomiast możliwość korzystnej modyfikacji takich własności reologicznych asfaltu jak podatność na zmiany temperatury oraz lepkości. Zdaniem autora artykułu warto się przyjrzeć, jak długą i krętą drogę przeszły sposoby modyfikacji asfaltu, zanim osiągnęły dzisiejszy poziom.
EN
At the end of the 1960s, scientists initiated a systematic research on the influence of various types of admixtures on rheological properties of asphalt. Among the many asphalt modification methods developed at that time, two of them are still remembered today: modification with the use of mineral meal or of sulphur. Modification of asphalt by mixing it with mineral meal results in a significant increase in its viscosity and slight increase in durability, depending on the amount of meal used as well as its mineralogical and granulometric composition. On the other hand, the addition of sulphur enables beneficial modification of asphalt rheological properties such as susceptibility to changes in temperature and viscosity. According to the author of the article, it is worth examining how long and winding was the road for asphalt modification methods before they reached the present level.
PL
Jednym z istotnych parametrów dotyczących asfaltu jest lepkość zerowego ścinania (ZSV). W ramach badań dokonano oceny wpływu starzenia krótkoterminowego na ZSV asfaltu drogowego 35/50 modyfikowanego dodatkiem asfaltu naturalnego TE (Trinidad Epure, w literaturze znany też jako TLA od Trinidad Lake Asphalt) w ilości 0, 10 i 20% w stosunku do masy asfaltu bazowego. Badania przeprowadzono w temperaturze 40, 50 i 60°C. Uzyskane wyniki wykazały zwiększenie lepkości asfaltu i usztywnienie lepiszcza wskutek starzenia. Stwierdzono dobrą korelację parametrów modelu Crossa z penetracją oraz temperaturą mięknienia asfaltu.
EN
One of important bitumen parameter is zero shear viscosity (ZSV). As part of own research, the impact of short-term aging on ZSV was assessed for 35/50 road asphalt modified with the addition of Trinidad Lake Asphalt (TLA) in the amount of 0, 10, 20% in relation to the weight of the base asphalt. The tests were carried out at temperatures of 40, 50 and 60°C. Research results confirm influence of binder aging on stiffening effect, as indicated by an increase in viscosity. A good correlation was also found between the Cross model parameters and penetration and softening point.
PL
Przedstawiono wyniki zmian właściwości asfaltów niemodyfikowanych i modyfikowanych kopolimerem styren-butadien-styren (SBS), następujących pod wpływem ich wygrzewania w wysokich temperaturach. Badane asfalty poddano starzeniu laboratoryjnemu metodą RTFOT, w warunkach normowych (160°C, 75 min) oraz w temp. 170°C i 180°C przez 75, 150 i 225 min. Efekty starzenia oceniono na podstawie zmian temperatury mięknienia, temperatury łamliwości, penetracji i lepkości dynamicznej. Dokonano również analizy jakościowej i ilościowej widm FTIR. Wykazano, że proces starzenia metodą RTFOT znacząco wpłynął na właściwości asfaltów niemodyfikowanych (bazowych), a w przypadku asfaltów wysokomodyfikowanych zmiany były nieznaczne. We wszystkich badanych asfaltach proces starzenia spowodował wzrost zawartości grup karbonylowych i sulfotlenkowych, przy czym zmiany te w większym stopniu dotyczyły asfaltów niemodyfikowanych. Proces starzenia praktycznie nie wpłynął na wartości indeksów grup polibutadienowych i polistyrenowych w asfaltach wysokomodyfikowanych.
EN
Two bitumens (BA-1 and BA-2) and their mixts. with a styrene- butadiene-styrene copolymer (HiMA-1 and HiMA-2) were subjected to the aging by the rolling thin film oven test under std. conditions (160°C, 75 min) and at 170 and 180°C for 75, 150 and 225 min. The aging effect were evaluated on the basis of changes in softening point, breaking point, penetration and dynamic viscosity. FTIR anal. was also performed. The aging significantly affected the properties of the BA-1 and BA-2 bitumens but insignificantly of HiMA-1 and HiMA-2 mixts. The increase in the content of carbonyl and sulfoxide groups for unmodified bitumens were obsd. The indices of polybutadiene and polystyrene groups in HiMA-1 and HiMA-2 were not changed during the aging.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono proces starzenia asfaltów i laboratoryjne metody badań starzenia. W drugiej części podjęto temat wpływu starzenia na zmianę właściwości lepkosprężystych lepiszczy. Zostały przedstawione uogólnione wnioski powstałe na podstawie przeprowadzonych badań starzenia lepiszczy drogowych modyfikowanych polimerami i lepiszczy gumowo-asfaltowych.
EN
The first part of the article have presented the bitumen ageing process and laboratory methods of aging research. The second part discusses the impact of ageing on the change of the viscoelastic properties of binders. Generalized conclusions based on the conducted research on the ageing of polymer-modified road binders and rubber-asphalt binders are presented.
PL
W artykule przedstawiono proces starzenia asfaltów, laboratoryjne metody badań starzenia oraz uogólnione wyniki badań własnych Autora nad starzeniem lepiszczy modyfikowanych polimerami i lepiszczy z dodatkiem gumy ze zużytych opon samochodowych.
EN
The article presents the process of asphalt ageing, laboratory methods of ageing tests and the generalized results of the author’s own research on the ageing of polymer-modified binders and binders with the addition of rubber from waste tires.
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych: kopolimerem SBS, miałem gumowym oraz asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Mieszanki mineralno-asfaltowe, zróżnicowane ze względu na rodzaj zastosowanego lepiszcza, poddano badaniom: modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie w badaniu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się znacznie większą trwałością zmęczeniową w odniesieniu do mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem upłynnionych asfaltów modyfikowanych mogą być stosowane jako innowacyjne rozwiązania zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych. Dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego do asfaltu modyfikowanego pozwala na obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także temperatury wbudowania.
EN
The article presents the results of research and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with asphalt binders modified using: SBS copolymer, scrub rubber and SBS copolymer with the addition of vegetable origin fluidizers. The analysed asphalt mixtures underwent stiffness modulus tests IT-CY and 4PB-PR as well as fatigue life test 4PB-PR. Based on the obtained results of tests it has been stated that asphalt mixtures using elastomeric asphalt and rubber-asphalt binders with the addition of vegetable origin fluidizers are characterized by a much greater fatigue life and water resistance in comparison to asphalt mixtures using industrially manufactured binders. asphalt mixtures with asphalt modified SBS copolymer with the addition of vegetable origin fluidizers, can be characterized as very good solutions for preventing the propagation of reflective cracking or fatigue cracking to the top layers of road surfaces. Addition of vegetable origin fluidizers allows to lower the production temperatures and incorporating the asphalt mixtures.
EN
The paper presents an evaluation of the fatigue resistance of selected Polish bituminous binders: neat bitumen 50/70, polymer modified bitumen PMB 45/80-55 and polymer highly modified bitumen PMB 45/80-80. The linear amplitude sweep (LAS) test, which is a new bitumen performance grading test developed in the USA, and was used to assess the fatigue life of the bitumens. Highly modified bitumen 45/80-80 showed 10-20 times higher fatigue durability than neat bitumen 50/70 and modified bitumen PMB 45/80-55. The differences in fatigue durability between neat bitumen 50/70 and modified bitumen PMB 45/80-55 were much smaller, which means that the bitumens are characterized by similar fatigue reliability. Also the effect of different test temperatures on the fatigue life and mode of failure of the bitumen binders were examined. It has been shown that the quality of a bitumen can be more accurately assessed on the basis of results of the durability test carried out for several different temperatures than for one equivalent temperature.
PL
W artykule przedstawiono ocenę odporności na zmęczenie wybranych polskich lepiszczy asfaltowych: asfaltu drogowego 50/70, asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i asfaltu wysokomodyfikowanego 45/80-80. Do oceny trwałości zmęczeniowej asfaltów zastosowano test liniowego zwiększania amplitudy LAS (ang. Linear Amplitude Sweep Test), który jest nowym badaniem funkcjonalnym opracowanym w USA. Asfalt wysokomodyfikowany 45/80-80 wykazał do kilkunastu razy większą trwałość zmęczeniową niż inne materiały: asfalt drogowy 50/70 oraz asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Różnice w trwałości zmęczeniowej między asfaltem drogowym 50/70 i modyfikowanym PMB 45/80-55 były dużo mniejsze, co powoduje, że asfalty te wykazują zbliżoną odporność na zmęczenie. W pracy analizowano także wpływ różnych wartości temperatury badania asfaltu na trwałość zmęczeniową i sposób zniszczenia lepiszcza. Wykazano, że dokładniejszą ocenę jakości asfaltu można uzyskać na podstawie analizy wyników badania trwałości uwzględniającego kilka różnych wartości temperatury niż na podstawie badania lepiszcza przeprowadzonego w jednej temperaturze ekwiwalentnej.
PL
Dotychczasowe normowe kryteria oceny asfaltów modyfikowanych są niewystarczające. Ocena ta jest niezwykle ważna, szczególnie teraz, gdy asfalty modyfikowane polimerami spełniają wymagania normowe.
EN
The current standard criteria for the evaluation of modified bitumens are insufficient. This assessment is extremely important especially now, when polymer-modified bitumens meet the requirements of standards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11. Mieszankę zaprojektowano w dwóch wariantach: z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i dodatkiem włókien akrylowych oraz z asfaltem drogowym 50/70 i dodatkiem wzbogaconego miału gumowego (mączki gumowej). Mieszanki te oceniane były pod względem zawartości wolnych przestrzeni, odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności i trwałości zmęczeniowej oraz odporności na spękania niskotemperaturowe.
EN
The paper presents the results of the investigations of the physical and mechanical properties of the SMA11 mix asphalt. The mixture was designed in two variants: using PMB 45/80-55 modified asphalt and the addition of acrylic fibers as well as 50/70 road asphalt and the addition of enriched crumb rubber. These mixtures were evaluated in terms of void content, resistance to permanent deformation, resistance to water and frost, stiffness and fatigue life as well as resistance to low-temperature cracking.
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu asfaltu modyfikowanego z dodatkiem THPP (tetra-hydro-pirymidyn propylu) na wybrane właściwości mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wytwarzanej w technologii Warm Mix Asphalt (WMA). Do badań wykorzystano dodatek THPP w ilości od 0% do 0,6% z krokiem co 0,2% w stosunku do masy asfaltu PMB 45/80-55. Na podstawie wykonanego zakresu badań stwierdzono, że dodatek nie zmienia znacząco penetracji (konsystencji), względnie lepkości badanego lepiszcza. Poprawia natomiast adhezję lepiszcza do kruszywa oraz obniża temperaturę łamliwości. Zastosowanie dodatku THPP powoduje spadek zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej wraz ze wzrostem dodawanego środka. Zastosowanie dodatku powoduje zwiększenie odporności mieszanki mastyksowo-grysowej na oddziaływanie czynników klimatycznych (ITSR).
EN
The paper presents the results of research into the impact of modified bitumen with THPP (tetra-hydro-propylpyrimidine) for selected properties of SMA mixture produced using Warm Mix Asphalt technology. Asphalt (WMA). The THPP additive was used in the studies in the amount from 0% to 0,6% in increments of 0,2% compared to PMB 45/80-55 bitumen weight. On the basis of the performed range of tests it was found that the additive does not change the significant-penetration (consistency) or viscosity of the tested binder. Improves the adhesion of the binder to the aggregate and lowers the brittleness temperature. The use of THPP results in a decrease in the content of free spacein the aggregate-asphalt mix with an increase in the amount ofcomponent added. The use of this additive increases the resistance of the mastic-mixture on influence of climate conditions.
PL
Ze względów ekonomicznych i ekologicznych w celu poprawy parametrów materiałów budowlanych coraz częściej stosuje się różnego rodzaju dodatki, domieszki oraz modyfikatory pochodzenia odpadowego. W artykule omówiono wpływ dodatku imidazoliny technicznej na wybrane właściwości asfaltów. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wykazały, że niewielka ilość imidazoliny w zakresie niskiej temperatury znacznie poprawia właściwości lepkosprężyste asfaltów. Ponadto dodatek imidazoliny zwiększa wartość penetracji asfaltu. Należy też zwrócić uwagę, że imidazoliny mają negatywny wpływ na temperaturę mięknienia asfaltów, przez co nie mogą one być wykorzystywane jako samodzielny modyfikator asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych.
EN
Various additives, admixtures and modifiers are used to improve technical properties and strength characteristics of building materials. For economic and ecological reasons waste materials are more frequently used. This paper discusses the impact of adding technical imidazoline on selected bitumen properties. The results showed that a small amount of imidazoline improved bitumen viscoelastic properties at low temperatures. Furthermore imidazolines causes significant increase penetration. However imidazolines have a negative impact on bitumen softening point, which makes them impossible to use as an independent modifier.
PL
W publikacji przedstawiono alternatywną metodę projektowania nawierzchni z materiałami innymi niż klasyczne betony asfaltowe, np. mieszankami z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych czy też mieszankami typu AC WMS, i potencjalne korzyści płynące z jej stosowania.
EN
The article presents an alternative method of designing pavements with materials other than classical asphalt concrete, e.g. mixtures using modified asphalt or mixtures of the AC WMS type (asphalt concrete mixtures of high shear modulus), as well as the potential benefits of using it.
PL
W wyniku rozwoju przemysłu polimerów opracowano rozwiązania, które umożliwiły wyprodukowanie asfaltu wysokomodyfikowanego mającego większą zdolność sprężystego odkształcenia. Wszystkie badane asfalty modyfikowane wykazują właściwości sprężyste, wyraźnie przekraczające minimalne wymaganie ujęte w załączniku NA do normy PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. Ponadto nawet klasyczne asfalty modyfikowane spełniają wymaganie dotyczące nawrotu sprężystego w temperaturze 25°C dla asfaltów wysokomodyfikowanych. W związku z powyższym oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych, zwłaszcza w jednej (normowej) temperaturze, jest niewystarczające do oceny ich przydatności.
EN
As a result of the development of the polymer industry, solutions that enable the production of highly modified asphalts with higher elastic deformation capability have been developed. All the tested modified asphalts manifest the properties that clearly exceed the minimum requirements included in the NA Annex to PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. In addition, even classic modified asphalts meet the elastic recovery requirement for highly modified asphalts at 25°C. In relation to the above, the identification of the elastic recovery for the modified asphalts, in particular in one (standard) temperature, is insufficient to assess their suitability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w niskiej temperaturze dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych z użyciem asfaltów modyfikowanych miałem gumowym oraz polimerem SBS. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej – mastyksu grysowego (SMA 8) i asfaltu porowatego (PA 8). Ponadto zaprezentowano wyniki następujących badań laboratoryjnych w niskiej temperaturze: badanie TSRST, pełzanie w 3-punktowym zginaniu, badanie wytrzymałości na pękanie oraz ocena twardnienia fizycznego. Stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe zMarek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Cezary Szydłowski, Józef Judycki , Bohdan Dołżycki: Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 219–225 W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w niskiej temperaturze dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych z użyciem asfaltów modyfikowanych miałem gumowym oraz polimerem SBS. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej – mastyksu grysowego (SMA 8) i asfaltu porowatego (PA 8). Ponadto zaprezentowano wyniki następujących badań laboratoryjnych w niskiej temperaturze: badanie TSRST, pełzanie w 3-punktowym zginaniu, badanie wytrzymałości na pękanie oraz ocena twardnienia fizycznego. Stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem asfaltu modyfikowanego SBS i gumą charakteryzowały się wysoką odpornością na pękanie we wszystkich przeprowadzonych badaniach. W niektórych przypadkach zastosowanie asfaltu modyfikowanego polimerem i gumą nawet zwiększyło odporność na pękanie w niskiej temperaturze w porównaniu z typowym asfaltem modyfikowanym jedynie polimerem SBS. Dodatkową zaletą jest to, że użycie miału gumowego pozwala zmniejszyć ilość dodawanego polimeru względem typowego asfaltu modyfikowanego polimerem SBS.
EN
The paper presents low-temperature test results of asphalt mixtures designed with use of bitumen modified by crumb rubber and also SBS polymer. Laboratory tests were conducted on two types of asphalt mixtures for wearing course – stone matrix asphalt (SMA 8) and porous asphalt (PA 8). Results of following laboratory tests at low temperatures are presented: TSRST test, three point bending creep test, fracture toughness test and assessment of physical hardening. It was found that test results of asphalt mixtures with use of polymer-rubber modified bitumen showed high resistance to low temperature cracking in all conducted test. In some cases use of polymer-rubber modified bitumen even increased the resistance to low temperature cracking in comparison to standard SBS polymer modified bitumen. The additional advantage is that usage of crumb rubber allows to reduce the amount of added polymers with respect to the standard SBS polymer modified bitumen.
PL
Trwałość asfaltu obniża się na skutek jego starzenia. Wraz z upływem czasu cechy użytkowe papowego pokrycia dachowego ulegają pogorszeniu. W efekcie wzrasta częstotliwość wykonywanych remontów obiektów budowlanych oraz koszt ich eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych asfaltów modyfikowanych imidazoliną techniczną.
EN
Three imidazolines were prepd. by conversion of diethylenetramine with distd. glycerol trioleate, rapeseed oil or lard and added to com. asphalt (0.5–5.0% by mass) to improve its applicability for production of roofing materials. The modification resulted in decreasing the brittleness and dynamic viscosity. After ageing at 60°C, the viscosity of the modified asphalt increased.
18
Content available remote Asfaltowe trendy
19
Content available remote Interlaboratory tests of paving grade bitumen and polymer modified bitumen
EN
In the paper the results of interlaboratory round-robin tests are presented. The RR program was executed for paving grade 50/70 bitumen and polymer modified bitumen 45/80-55. For both binders similar test programs have been prepared, starting from fundamental properties like Pen@25, Softening Point, Softening Point after RTFOT, Fraass breaking point, elastic recovery etc. and with use of more contemporary test methods as complex modulus G*, phase angle δ (60°C, f = 1.59 Hz (10 rad/s), PMB microstructure etc. Finally 8 properties for unmodified bitumen were tested and 9 for PMBs. In the program 24 laboratories from three european countries participated representing different kinds of labs – private owned, technical universities, road administration and refinery control labs. The final results were evaluated with statistical and z-score method. Surprisingly results showed that the best methods with high reproductibility are complex modulus G* and phase angle δ.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań międzylaboratoryjnych zorganizowanych przez ORLEN Asfalt w 2012 roku. Program badań obejmował dwa rodzaje lepiszczy asfaltowych: asfalt drogowy 50/70 według PN-EN 12591 oraz asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 według PN-EN 14023. Wśród wybranych parametrów oceny asfaltu drogowego 50/70 i modyfikowanego PMB 45/80-55 znalazły się badania obligatoryjne (zawarte w normach, w oparciu o które produkowane są asfalty) oraz badania funkcjonalne oznaczane w reometrze dynamicznego ścinania DSR. Finalnie do porównań wybrano 8 właściwości asfaltu drogowego i 9 właściwości asfaltu modyfikowanego. W badaniach międzylaboratoryjnych wzięły udział 24 laboratoria reprezentujące zarówno inwestorów z branży drogowej jak i typowe jednostki badawcze. Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej i ocenione zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w normach: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości oraz ISO 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych cech fizycznych asfaltu (penetracji, temperatury mięknienia i łamliwości). Do oceny właściwości poza nawrotem sprężystym wykorzystano parametry uzyskane na podstawie wyników badań siły rozciągającej w duktylometrze. Korzystniejsze właściwości i większą sprężystość mają asfalty wysokomodyfikowane.
EN
The paper presents the results of the tests of basic physical characteristics of bitumen (penetration, softening and breaking point). To assess its properties, apart from the determination of elastic recovery, parameters obtained on the basis of the analysis of tensile force have been used, measured using a ductilometer. The highly modified asphalt proved to have better properties and higher elasticity.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.