Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszar pogórniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: the main purpose of this paper is to present the idea of a new e-service concerning post-mining areas, which is being developed in the Silesian Voivodeship and which is expected to increase their attractiveness. Design/methodology/approach: The new e-service is based on the development of a system for the inventory and valorisation of post-mining areas. In the course of the work, a field inventory of the areas is carried out, which involves collecting information on their location, configuration in relation to main transport routes, surface configuration and the manner of their management. These data are collected in a database system, which is additionally linked with algorithms enabling benchmarking, assessment of ecosystem services and evaluation of investment attractiveness. All of this will create a new e-service that will enable decisions to be made regarding their further use by various stakeholders. Findings: The value of post-mining and post-industrial areas in the processes of economic transformation of the Silesian Voivodeship and the needs of stakeholders for information regarding these areas. Research limitations/implications: The results provide a basis to improve the effectiveness of regional development planning, especially solutions for SME involvement and cooperation. The results confirm, that a detailed study of entrepreneurs' needs should be included as the main instrument for the implementation and for gaining reliable information on the effectiveness of implemented solutions in the field of innovation support. Practical implications: The Silesia Voivodeship has a large number of post-industrial areas, for which the state and degree of degradation is often undefined. Building new e-services for a region in transition is an important factor for its competitiveness. The OPI-TPP 2.0 service allows the valorisation of sites and additionally provides information to potential investors on the necessary planning, investment and environmental measures. Originality/value: The contribution of the research to the development e-services in post-mining land management.
PL
Początki teledetekcji satelitarnej sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu zarówno jakość, jak i rozdzielczości przestrzenna, radiometryczna oraz spektralna pozyskiwanych zobrazowań satelitarnych uległy istotnemu polepszeniu. Współczesne sensory optyczne pozwalają na otrzymanie zobrazowań wielospektralnych (pięć lub więcej kanałów spektralnych) z rozdzielczością kilku metrów w odstępie czasowym kilku dni. Pozyskiwanie danych w wielu zakresach spektralnych dało podstawy do stworzenia nowego narzędzia do oceny komponentów środowiska przyrodniczego jakim jest indeks środowiskowy. Do chwili obecnej opracowanych zostało wiele indeksów przeznaczonych między innymi do oceny kondycji pokrywy roślinnej oraz gleb, szacowania zawartości wody w środowisku przyrodniczym, analiz geologicznych oraz krajobrazowych. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację zastosowania wybranych indeksów w monitoringu środowiska przyrodniczego na obszarach pogórniczych w Polsce i na świecie, które ze względu na swe rozległe powierzchnie stanowią prawdziwe wyzwanie dla klasycznych, naziemnych technik pomiaru. Publikacja prezentuje szerokie spektrum możliwych zastosowań powstałych do chwili obecnej indeksów środowiskowych, wskazuje na indeksy najczęściej wybierane oraz zobrazowania, które wykorzystane zostały do ich opracowania. Niniejszy artykuł przedstawia zestawienie i podsumowanie badań prowadzonych w latach 2010-2019 w obszarach pogórniczych, dotyczących wykorzystania wysokorozdzielczych, satelitarnych zobrazowań wielospektralnych na potrzeby analizy zmian komponentów środowiska naturalnego.
EN
The dawn of remote sensing dates back to the ’50s of the previous century. Since that time quality and resolution (spatial, radiometric and spectral) of satellite images have vitally improved. Modern optical sensors allow to obtain hyperspectral imaging (five or more spectral channels) with several meters resolution within a few days. Data collected in many spectral ranges provided the basis of a new tool measuring the components of the natural environment, namely the environmental indices. Up to the present there were a lot of indices devised, mainly used to assess the condition of vegetation cover and soil, evaluate water content in the environment as well as for geological and landscape analyses. The aim of this study is to present the employment of selected indices in the environmental monitoring on post-mining areas both in Poland and worldwide, which vast surfaces are the challenge for classic, ground-based measuring techniques. The paper describes a wide range of possible applications of the environmental indices developed so far and points the most popular indices with the images used in order to obtain them. Study results summarize the research conducted between 2010 and 2019 on post-mining areas concerning the employment of high-resolution hyperspectral imaging for the purpose of analysing changes in the components of the natural environment.
EN
Geoparks are area forms of protection and promotion of geological heritage. They play an important socio-economic function, involving the use of geological and cultural heritage for the development of the local community. In this context, the post-mining land use requires a specific multi-faceted approach. This article attempts to identify important factors which are important in choosing the direction of the reclamation and management development in the context of the functioning the post-mining area within the future geopark.
PL
Geoparki są to obszarowe formy ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego. Pełnią istotną funkcję społeczno-gospodarczą, polegającą na wykorzystaniu dziedzictwa geologicznego i kulturowego dla rozwoju społeczności lokalnej. W tym kontekście zagospodarowanie terenów pogórniczych wymaga szczególnego wieloaspektowego podejścia. Artykuł stanowi próbę wskazania istotnych czynników mających znaczenie przy wyborze kierunku rekultywacji i zagospodarowania zagospodarowania obszaru pogórniczego w kontekście funkcjonowania w obrębie przyszłego geoparku.
EN
The main aim of the paper is to present a methodology for recognition of destructive processes induced by voids and loosening zone in rock mass by geophysical methods. That recognition has a particular meaning in the estimation of sinkhole threat in the areas of post-mining exploitation of different deposits. Presence of a non back-filled void or discontinuity induced by mining creates unspecified in time risk for the surface area. Discontinuous deformations occur not always over the area where shallow deposit exploitation took place. Time and place of their occurrence are difficult to predict. Deformations observed till now in areas of shallow exploitation in GZW (Upper Silesian Coal Basin) and Olkusz region occurred shortly after mining activities closing and, as late as, over hundred years after.Geophysical researches, because of their measurement and interpretation capabilities, require distinct changes in physical properties of a rock mass. Those changes should be greater than errors and uncertainties of measurements carried out in particular conditions. The theoretical basis of geophysical recognition has been presented in the paper, as well as examples of that method use in the area of Upper Silesian Coal Basin in Poland. Specific features of geophysical investigations with reference to their measurement and interpretation possibilities are discussed. The methodology for recognition of the degree and range of terrain surface threat with discontinuous deformations in post-mining areas has been presented. This method consists in carrying out appropriately designed geophysical investigations and their control by means of drillings and special measurements in the borehole. The paper presents detailed methodology for selected geophysical measurements performed in geological-mining conditions of the GZW. The effect of geophysical work consists of as wide as possible information aquisition, which is to be used for optimal designing of subsurface protection in the areas of shallow mining threatened with discontinuous deformations.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodologii rozpoznawania procesów destrukcyjnych wywołanych przez pustki poeksploatacyjne za pomocą metod geofizycznych. Wiedza ta ma szczególne znaczenie przy szacowaniu zagrożeń powstawania zapadlisk na byłych obszarach wydobycia różnego rodzaju pokładów. Występowanie niewypełnionej pustki lub nieciągłości spowodowanych eksploatacją wywołuje niesprecyzowane w czasie zagrożenie dla powierzchni. Deformacje nieciągłe nie zawsze powstają na obszarach, pod którymi miała miejsce eksploatacja pokładów znajdujących się na niewielkiej głębokości. Ciężko jest przewidzieć miejsce oraz czas po jakim one wystąpią. Odkształcenia terenu zaobserwowane na obszarach eksploatacji płytkich pokładów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) oraz Olkuszu wystąpiły zaraz po zaprzestaniu działalności eksploatacyjnej, jak również ponad 100 lat po jej zakończeniu. Badania geofizyczne, ze względu na ich możliwości badawcze oraz interpretacyjne, wymagają wyraźnych zmian we właściwościach fizycznych górotworu. Zmiany te powinny być większe od błędów oraz niepewności związanych z pomiarami przeprowadzonymi w określonych warunkach. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy teoretyczne rozpoznania geofizycznego, jak również przykłady użycia tej metody na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce. Omówione zostały charakterystyczne cechy badań geofizycznych w odniesieniu do ich możliwości pomiarowych oraz interpretacyjnych. Przedstawiona została metodologia rozpoznawania stopnia oraz zasięgu zagrożenia powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi na terenach byłych obszarów górniczych. Metoda ta polega na przeprowadzaniu odpowiednio opracowanych badań i ich kontroli przy pomocy odwiertów oraz specjalnych pomiarów w odwiertach. Artykuł szczegółowo opisuje metodologię wybranych pomiarów geofizycznych przeprowadzonych w warunkach geologicznych oraz eksploatacyjnych w GZW. Na wyniki badań geofizycznych składa się jak największa ilość zebranych informacji, które wykorzystane zostają w celu stworzenia optymalnej ochrony podpowierzchniowej na obszarach charakteryzujących się eksploatacją płytkich pokładów, zagrożonych deformacjami nieciągłymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.