Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono nowe wymagania techniczne normy PN-EN ISO 12312-1:2014 dla okularów przeciwsłonecznych w świetle wymagań zasadniczych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Zaprezentowano szczegółowe zestawienie powiązań pomiędzy wymaganiami technicznymi odnoszącymi się do okularów przeciwsłonecznych a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europu (UE). Wymagania zasadnicze rozporządzenia – odnoszące się do okularów przeciwsłonecznych – porównano również z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 89/686/EWG. Zaprezentowano zmiany w sposobie znakowania okularów przeciwsłonecznych.
EN
New technical requirements of PN-EN ISO 12312-1:2014 standard for sunglasses in the light of essential requirements of the regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing of the 89/686/EEC Council Directive are presented. Detailed relationship between technical requirements referring to sunglasses and regulation (EU) of the European Parliament and of the Council are described. Essential requirements of the 89/686/EEC Directive and technical requirements for sunglasses were also compared. The changes of sunglasses marking are presented.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego, które mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone. Opisano metody wykorzystujące efekty fotochromowy i termochromowy, zjawiska polaryzacji światła oraz zmian gęstości optycznej w układzie zawierającym substancje ciekłokrystaliczne. Dla wymienionych metod wskazano mocne i słabe strony w ich zastosowaniu do konstrukcji automatycznych filtrów optycznych chroniących przed podczerwienią. Na podstawie przeprowadzonej analizy wybrano zjawisko polaryzacji światła oraz zmian gęstości optycznej w układzie zawierającym substancje ciekłokrystaliczne, jako efekty mające potencjalne zastosowanie do konstrukcji filtrów ochronnych. Dla tych efektów zbadano, w jaki sposób zmiana transmisji promieniowania widzialnego koreluje ze zmianami przepuszczania promieniowania podczerwonego w kontekście spełnienia wymagań stawianym filtrom optycznym chroniącym przed podczerwienią.
XX
Methods of induction of visible radiation leak changes that may be used in optical protective filters against harmful infrared are presented. Methods that use photochromic and thermochromics effects, the phenomenon of light polarization and changes of optical density in a system that contains liquid crystal substances are described. For the aforementioned methods, advantages and disadvantages of their use for constructing automatic protective filters against infrared were presented. Based on the carried out analysis, the method of the light polarization phenomenon and changes of optical density in a system that contains liquid crystal substances were chosen as the effects that potentially may be used for constructing protective filters. For these effects the way of how changes of light transmittance correlates with changes of infrared transmittance in the context of meeting the requirement of optical protective filters against infrared were analyzed.
EN
In this research the factors used to evaluate the light transmission through two types of acrylic hydrophobic intraocular lenses, one that contained yellow chromophore that blocks blue light transmission and the other which did not contain that filter, were defined according to various light condition, e.g., daylight and at night. The potential influence of light transmission trough intraocular lenses with or without yellow chromophore on functional vision in everyday environmental conditions was analysed.
EN
The paper analyses the selected optical parameters of protective optic filters used for protection of the eyes against hazardous radiation within the visible (VIS) and near infrared (NIR) spectrum range. The indexes characterizing transmission and reflection of optic radiation incident on the filter are compared. As it follows from the completed analysis, the newly developed interference filters provide more effective blocking of infrared radiation in comparison with the currently used protective filters.
PL
Środki ochrony indywidualnej (śoi) stosowane są na ogół w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla pracowników. Jednocześnie często są one postrzegane jako niewygodne lub niedopasowane do potrzeb użytkowników. Dlatego konieczne jest ciągłe doskonalenie ich konstrukcji z wykorzystaniem nowych materiałów i systemów informatyczno-komunikacyjnych. W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w tym zakresie na podstawie wyników badań realizowanych w CIOPPIB. W szczególności omówiono aplikację aktywnych materiałów do odzieży ochronnej, zastosowanie nanotechnologii do konstrukcji hełmów oraz nowego biobójczego sprzętu do ochrony układu oddechowego. Przedstawiono także zagadnienia związane z czasem bezpiecznego stosowania pochłaniaczy z wykorzystaniem czujników sygnalizujących przebicie złoża sorpcyjnego. W zakresie wykorzystania technologii informatycznych przestawiono system do monitorowania czasu zużycia śoi oraz wykorzystanie rzeczywistości wzbogaconej w konstrukcji przyłbicy dla spawaczy. Omówiono także metodę oceny komfortu cieplnego w obuwiu ochronnym.
XX
Personal protective equipment (PPE) is generally used to minimize risk to the workers' health and safety in situations of extreme danger. At the same time PPE items are usually perceived as uncomfortable or unsatisfying in terms of users' needs. Therefore, it is necessary to continuously modify and improve their design by use of innovative materials or new and emerging technologies. Some of the achievements in this area, based on the results of research recently carried out in CIOP-PIB, are presented in this paper. In particular, we discuss the application of active materials to the construction of protective clothing, the use of nanocrystalline coatings to improve helmets resistance to infrared radiation and development of new bioactive respiratory protective devices. Moreover we consider issues related to the determination of end-of-service-life of gas filters by means of electronic gas sensors and the use of information technologies in systems monitoring of PPEs' lifecycle. Augmented reality system is presented as a tool providing workers with necessary information support during welding. We also discuss a novel method for thermal comfort evaluation of protective footwear.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań współczynników przepuszczania światła dla barwionej szyby stosowanej w pojazdach szynowych. Współczynniki te badano w zależności od podejścia w doborze rozkładu illuninantu oraz względnej skuteczności widmowej. Przyjęta metoda badania współczynników przepuszczania światła oraz otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność zweryfikowania podejścia w sposobie oceny przepuszczania światła dla barwionych szyb stosowanych w pojazdach mechanicznych.
EN
The paper presents results of investigations of the luminous transmittance for dyed windscreen used in motor vehicles. Dependence on spectral distribution of illuminant and spectral visibility function of the average human eye for daylight and nightlight vision has been analysed. The considered method and obtained results show the necessity of verification of the assessment method for the luminous transmittance of dyed windscreens used in mechanical vehicles.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań zmian temperatury powierzchni filtrów ochronnych zachodzących w wyniku ekspozycji na promieniowanie podczerwone. Przeanalizowano zmiany temperatury powierzchni następujących rodzajów filtrów: absorpcyjnych, metaliczno-odbiciowych, oraz opracowanych przez autorów filtrów interferencyjnych. Analiza przedstawionych wyników badań wykazała, że jest możliwe ograniczenie wzrostu temperatury powierzchni filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym metodami optyki cienkowarstwowej.
EN
This paper presents the methodology and results of changes of temperature on the surface of protective filters in place by exposure to infrared radiation. The changes of temperature on the surface of absorption filters, reflective metallic filters and metal – dielectric interference filters developed by the authors have been analyzed. As it follows from the analysis of the presented results, it is possible to reduce the temperature increase on the surface of filters protecting against hazardous IR radiation by thin film optics methods.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymaga ono wykorzystania nowych technologii i rozwiązań opracowanych na potrzeby obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy. Wymieniono funkcje bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich potencjalnej roli w hierarchii środków prewencyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The article proposes a new concept of risk management in the so called intelligent work environment in field of the occupational health and safety using the new technologies and solutions developed for the needs of safety-related area of work. Specified the functions of security taking into account their potential role in the hierarchy of preventive measures in the area of occupational health and safety.
PL
W artykule przedstawiono główne kierunki wykorzystania nowych technologii tworzonych na potrzeby ekonomicznej i elastycznej produkcji, które wpływają na zmianę warunków środowiska pracy. Zwrócono uwagę na potrzebę wspomagania nowymi technologiami również obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy.
EN
The article presents an overview of the main directions of use of new technologies created for the needs of economic and flexible production and this influences the change environmental conditions. Therefore show the need to applied new technologies in the area of smart work environment.
EN
Personal protective equipment (PPE) provide workers with direct protection against threats present in the working environment. However, PPE has a certain .lifetime. related to the loss of protective parameters, which depend on, e.g., the degree of their exposure to factors in the working environment. As this is an important and complex issue, it is reasonable to seek innovative solutions on how to monitor the time of safe use of PPE. One proposal is to use radio frequency identification (RFID). This article presents the concept of a system for identifying and monitoring time use of PPE with socalled RFID tags.
PL
Systemy rzeczywistości wzbogaconej (AR – ang. Augmented Reality), z uwagi na możliwość wprowadzenia w pole widzenia dodatkowych – generowanych komputerowo – informacji, znajdują również zastosowanie w procesie pracy, w szczególności w konstrukcji zaawansowanych technicznie środków ochrony oczu. Istotnym zagadnieniem przy projektowaniu tego typu systemów jest projekt interfejsów graficznych. W pracy omówiono przykłady projektowania tego typu interfejsów dla systemów AR przeznaczonych do integracji z przyłbicą spawalniczą. Sposób i forma wyświetlania informacji nie może zakłócać obserwacji obszaru spawanego prowadzonej przez automatyczny filtr spawalniczy. Dla zaproponowanych wzorów interfejsu graficznego przeprowadzono badania użytkowe, których celem była ocena sposobu prezentacji graficznych (czytelność i rozmieszczenie znaków, sposób konfiguracji itp.) oraz sprawdzenie reakcji uczestników badań na pojawianie się dodatkowych informacji wizualizowanych w systemie rzeczywistości wzbogaconej. Ocena sposobu prezentacji graficznych została przeprowadzona w badaniach ankietowych. Sprawdzenie reakcji spawaczy przeprowadzono poprzez symulację – wprowadzanie przypadkowych informacji wyświetlanych w systemie AR podczas prowadzenia prac spawalniczych. Wyniki badań pozwoliły na zweryfikowanie projektu interfejsów graficznych przeznaczonych do zastosowania w opracowywanym przez autorów systemie AR zintegrowanym z przyłbicą spawalniczą.
EN
Augmented reality systems due to its possibility of putting to the field of vision an additional and computer generated information are also useful at work processes, especially in technically advanced eye protectors/eye protection equipment. The basic issue during designing this types of systems is a project of graphic interface. In this work an example of designing this kind of interfaces for AR systems integrated with welding visor is presented. The method and form of displaying information cannot disturb an observation of welding area through automatic welding filter. For designed graphic interfaces, there were done research in order to evaluate the method of presenting graphics (readability and placing marks, the method of configuration etc.) and checking the users’ reactions on appearing an additional visual information in Augmented Reality Systems. The evaluation of method of presenting graphics was carried out in a survey. Checking the reaction was made by simulation – entering random information displayed in AR system during welding works. The research results allows to verify project of graphic interfaces designed for AR system integrated with welding helmet.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę umożliwiającą ocenę jakości spawanych elementów w wyniku zastosowania oryginalnego algorytmu umożliwiającego komputerową analizę fotografii powierzchni elementu spawanego, celem identyfikacji występowania potencjalnych defektów. Podstawą działania algorytmu jest cyfrowe przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem odpowiednio wybranych sekwencji filtrów. Na analizowanym obrazie zostają wyeksponowane cechy wskazujące miejsca występowania potencjalnych defektów.
EN
This article presents the new method to assess quality of welding elements. This method use the original algorithm to computer analysis of the picture of welded element surface to identify potential defects. Digital analysis of pictures with suitable sequence of filters is a base of operation of this algorithm. The features which indicated regions of potential defects are distinguished on the picture.
PL
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) należą do grupy urządzeń stanowiących bezpośrednią ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Środki te charakteryzują się określonym czasem użytkowania, związanym z utratą parametrów ochronnych, który zależy od stopnia ich ekspozycji na działanie czynników środowiska pracy oraz sposobów przechowywania i konserwacji. System monitorowania czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej, wykorzystujący znaczniki elektroniczne do oznakowania ŚOI, umożliwia rejestrację ich cyklu użytkowania. Znaczniki umieszczane w ŚOI muszą charakteryzować się niezawodnością i być odporne na działanie czynników środowiska pracy oraz procesów konserwacji. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu poszczególnych warstw odzieży ochronnej oraz procesów konserwacji odzieży na zmianę zasięgu odczytu danych ze znaczników zaimplementowanych w tej odzieży. Wyniki te wykorzystano podczas projektowania systemu monitorowania czasu użytkowania ŚOI.
EN
Personal protective equipment (PPE) belong to the group of protective devices which are a direct employee protection against threats present in the work environment. However, PPE are characterized by a certain “lifetime” associated with the loss parameters plan, including depends on the degree of their exposure to environmental agents use. Due to the importance of this issue, it is reasonable to search for innovative solutions on how to time monitor the safe use of these measures. Time monitoring system for use of personal protective equipment that uses electronic tags for marking PPE allows registration of their “life cycle”. Tags placed in the PPE must be characterized by reliability and to be resistant to the work environment. This article presents the results of research on the impact of each layer of protective clothing and clothing conservation processes to change the range of the RFID tag data implemented in the clothing. These results were used in the design of system for monitoring the use of PPE.
PL
Określona dawka promieniowania nadfioletowego jest ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Nadmierna ekspozycja tego promieniowania może wywołać negatywne skutki dla oczu i skóry oraz wpływa na system immunologiczny. Skóra narażona na ekspozycję promieniowania nadfioletowego powinna być osłonięta przez odzież roboczą lub ochronną o niskiej transmisji tego promieniowania. Dotyczy to zarówno ekspozycji na naturalne promieniowanie, jak również na sztuczne promieniowanie UV. Do tej pory nie ma jasnych kryteriów do oceny właściwości ochronnych przed sztucznym UV dla odzieży wykonanej z materiałów tekstylnych. Współczynnik UPF (Ultraviolet Protection Factor) jest odpowiedni do oceny właściwości ochronnych przed promieniowaniem słonecznym, lecz nie uwzględnia on zakresu nadfioletu od 190 do 290 nm, charakterystycznego dla typowych źródeł sztucznego promieniowania UV. W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję nowej metody do oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym.
EN
Some amounts of ultraviolet radiation are beneficial for humans but excessive exposure can cause many negative health effects to the skin and eyes and also can affect the immune system. Exposed area of skin should be covered by working or protective clothes with low UVR transmission. It concerns both exposure to natural UV or prolonged exposure to artificial UV. Currently, there are no clear criteria to assess textile clothing for workers exposed to artificial UV radiation. Ultraviolet protection factor (UPF) is adequate for effectiveness protection against solar radiation but does not take into consideration UV range from 190 to 290 nm which is characteristic for some types of artificial sources.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat możliwości blokady szkodliwego promieniowania podczerwonego na gorących stanowiskach pracy metodami optyki cienkowarstwowej. Obliczono i przeanalizowano konstrukcje cienkowarstwowe pod kątem efektywności blokowania szkodliwego promieniowania. Opracowano technologie wykonywania wybranych konstrukcji filtrów technikami parowania próżniowego. Ponadto porównano właściwości filtrów obecnie dostępnych z nowymi prezentowanymi rozwiązaniami.
EN
This article presents basic information on how to block harmful infrared radiation using optical filters with thin-film coating. Interference structures for efficient blocking of harmful radiation was calculated and analyzed. The construction of new interferencje optical filters against infrared radiation was compared with currently available filters.
PL
Środki ochrony indywidualnej należą do grupy urządzeń stanowiących bezpośrednią ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Jednak charakteryzują się określonym „czasem życia” związanym z utratą parametrów ochronnych, który m.in. zależy od stopnia ich ekspozycji na działanie czynników środowiska pracy oraz sposobu użytkowania. Ze względu na ważność i złożoność tej kwestii uzasadnione jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających monitorowanie czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jedną z propozycji jest wykorzystanie technologii Radio Frequency Identification (RFID), opisane w niniejszym artykule.
EN
Personal protective equipment (PPE) provide workers with direct protection against threats present in the working environment. However, PPE has a certain lifetime" related to the loss of protective parameters, which depend on, e.g., the degree of their exposure to factors in the working environment. As this is an important and complex issue, it is reasonable to seek innovative solutions on how to monitor the time of safe use of PPE. One proposal is to use radio frequency identification (RFID).This article presents the concept of asystem for identifying and monitoring time use of PPE with so-called RFID tags.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat możliwości blokady szkodliwego promieniowania podczerwonego na gorących stanowiskach pracy metodami optyki cienkowarstwowej. Obliczono i przeanalizowano konstrukcje cienkowarstwowe pod kątem efektywności zabezpieczenia przed szkodliwym promieniowaniem. Opracowano technologie wykonywania wybranych konstrukcji filtrów technikami parowania próżniowego. Ponadto porównano właściwości filtrów obecnie dostępnych z nowymi prezentowanymi rozwiązaniami.
EN
This article presents basic information on blocking harmful infrared radiation with optical filters with thin-film coatings Interference structures for efficient blocking of harmful radiation were calculated and analyzed.Ttieconstruction of new interference optical filters against infrared radiatton was compared with currently available filters.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat czynników mogących spowodować uszkodzenia w środkach ochrony indywidualnej wykonanych z tworzyw sztucznych. Omówiono także sposób monitorowania wpływu niektórych zjawisk (różnorodność warunków środowiska) na zmianę parametrów ochronnych za pomocą elektronicznego systemu wbudowanego w środki ochrony indywidualnej.
EN
This article presents basic information about factors that may damage personal protective equipment made of plastics. It discusses ways of monitoring the impact of some of those phenomena on the change in parameters with an electronic system built into personal protective equipment.
PL
Przedstawione w pracy wyniki dotyczą badania wpływu rodzaju sygnału wymuszenia energetycznego na wynik analizy częstotliwościowej sekwencji obrazów termograficznych oraz zestawienia wyników analiz Fouriera i falkowej dla materiałów jednorodnych termicznie. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń popartych modelowaniem komputerowym określono wpływ sygnału wymuszenia energetycznego periodycznego i impulsowego na wynik analizy częstotliwościowej.
EN
Results of the excitation energy impact on frequency analysis for active thermography techniques are presented. Active thermography is a non-destructive evaluation method (NDE) in which tested items are excited with heat excitation, while infrared camera measures the changes of temperature distribution in time. Heat spreads in solid materials through diffusion which is strongly dependent on the thermal qualities of the tested material. The investigations included computer simulation and experimental tests. The analysis results of different excitation (frequency and time) for testing thermally conductive and isolative materials while using impulse and periodic energy signals are presented. The comparison between the Fourier and wavelets analysis for thermally homogeneous materials is discussed. The authors defined a parameter phase difference K? for signature defect in materials whose maximum value indicates the frequency of heat excitation. For isolative materials its value is much larger (the larger the thickness of the material, the greater the value of phase angle), while for conductive ones it is smaller, hence it is difficult to locate a defect in the material. The results of the excitation energy impact on the frequency analysis showed that periodic energy is more advantageous for isolative materials, whereas impulse energy is more useful for conductive materials.
EN
This is a study of the possibilities of a qualitative evaluation of protective materials with active thermography. It presents a simulation of a periodic excitation of a multilayer composite material. Tests were conducted with lock-in thermography on Kevlar® composite consisting of 16 layers of Kevlar® fabric reinforced with formaldehyde resin with implanted delamination defects. Lock-in thermography is a versatile tool for nondestructive evaluation. It is a fast, remote and nondestructive procedure. Hence, it was used to detect delaminations in the composite structure of materials used in the production of components designed for personal protection. This method directly contributes to an improvement in safety.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.