Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brykietowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalne brykietowania mieszanek sypkich odpadów powstających ze skał metamorficznych z dodatkiem cementu CEM II/B-V 32,5 oraz wody w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania zasilanej grawitacyjnie. Określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię procesu brykietowania, nacisk jednostkowy we wgłębieniu formującym oraz wytrzymałości na ściskanie otrzymanych brykietów.
EN
Powdery metamorphic rocks, cement and H2O-contg. mixts. were briquetted in a gravity-fed roll press with asymmetric compaction layout. The compressive strength of the briquettes depended on the cement (5–15% by mass) and water (3–15% by mass) content in the mixt. The water content in the briquetted material had a significant impact on its compressive strength. The amt. of H2O in the mixt. was minimized to decrease the evapn. costs during manufg. of building materials.
2
Content available remote Badania porównawcze aglomeracji odpadowej zendry hutniczej w prasie walcowej
PL
Porównano efekty kompaktowania oraz brykietowania w prasie walcowej odpadowej zendry hutniczej, stosując dwa sposoby dozowania nadawy, grawitacyjny lub wymuszony (zasilacz ślimakowy). Uzyskanie trwałej i wytrzymałej wypraski (produkt kompaktowania) wymagało niskiej wilgotności i dozowania ślimakowego zendry do prasy walcowej. Brykiety otrzymane w procesie brykietowania, zarówno przy dozowaniu grawitacyjnym, jak i ślimakowym miały wysoką wytrzymałość mechaniczną zależną od wilgotności nadawy. Wymuszony sposób dozowania zendry do prasy umożliwił w kontrolowany sposób oddziaływać na nacisk jednostkowy, a tym samym na jakość aglomeratu.
EN
A steel mill scale was mixed with post-carbide lime (10%) and molasses (5%) binders and agglomerated in a roll press by using 2 systems (compacting or briquetting). Gravity and forced feed methods (screw feeder) were applied to feed the roll press. Relation between shatter index of agglomerated mill scale and H2O content was detd. It was necessary to compact mill scale contg. 1.5–1.7% of H2O by using a screw feeder and season the product for 24 h to obtain drop shatter test samples (>90%). On the other hand, briquettes made at moisture 2,9–6,9% by using both feeding systems for roll press had drop shatter test >95% after 24 h.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia utylizacji odpadów z procesów metalurgicznych z produkcji aluminium, stali i miedzi, szczególnie tych najdrobniejszych frakcji. Frakcje te są ubogie w metal, natomiast zawierają głównie tlenki metali.
EN
The article presents an analysis of the issues occurring in working systems “stationary flat matrix–compacting rolls”, in particular design parameters of matrices, in universal granulators for plant materials intended for small and medium production plants. Construction parameters of the matrix – diameter and length of holes, the coefficient of clearance (the ratio of the area of holes to the matrix working surface), the geometry of the hole – significantly affect the energy consumption of the granulation process. In this work the original structure of the granulating-briquetting matrix is presented. This solution allows to increase the matrix clearance factor, and thus reduce the unit energy consumption of the pressure process of agglomeration of plant materials.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnień występujących w układach roboczych „nieruchoma płaska matryca–zespół rolek zagęszczających”, w szczególności parametrów konstrukcyjnych matryc w uniwersalnych granulatorach do materiałów roślinnych przeznaczonych do małych i średnich zakładów produkcyjnych. Parametry konstrukcyjne matrycy – średnica i długość otworów, współczynnik prześwitu (stosunek powierzchni otworów do powierzchni roboczej matrycy), geometria otworu – istotnie wpływają na energochłonność procesu granulowania. Przedstawiono oryginalną konstrukcję matrycy granulująco-brykietującą. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć współczynnik prześwitu matrycy, a tym samym zmniejszyć energochłonność jednostkową procesu ciśnieniowej aglomeracji materiałów roślinnych.
EN
The main area of coal application is energy production. During such stages as mining, transporting, treatment, storing and processing of coal, a large number of small products are formed, such as screenings, spills, sludges, etc. Such products are not used and significantly pollute the environment. Meanwhile, after agglomeration, they can easily be used for the production of thermal energy. Of all the known agglomeration methods, briquetting is most suitable. The technology of obtaining flammable briquettes based on coal is developed. A technology has also been developed to produce fuel briquettes from coal slurries and paper waste. The use of coal slurries and paper waste as binder materials makes it possible to obtain a fuel pellet that is simple in production and composition and at the same time allows to utilize coal and paper wastes. The technology of obtaining fuel extrudates (briquettes) from wood and shale wastes, as well as wood, shale waste and sludge was developed. Thus, technologies have been developed to produce fuel briquettes from various types of low-demand carbon-containing materials for domestic use.
PL
Głównym obszarem zastosowania węgla jest produkcja energii. Podczas takich etapów, jak wydobycie, transport, przeróbka, magazynowanie i przetwarzanie węgla, powstaje duża ilość drobnouziarnionych produktów (szlamy, muł itp.). Takie produkty nie są wykorzystywane i znacząco zanieczyszczają środowisko. Tymczasem po aglomeracji można je łatwo wykorzystać do produkcji energii cieplnej. Spośród wszystkich znanych metod aglomeracji, brykietowanie jest najbardziej odpowiednie. Opracowano technologię otrzymywania łatwopalnych brykietów na bazie węgla. Opracowano również technologię produkcji brykietów paliwowych z zawiesin węglowych i odpadów papierniczych. Zastosowanie zawiesin węglowych i odpadów papierniczych jako materiałów wiążących umożliwia otrzymanie granulatu paliwa, który jest prosty w produkcji i składzie, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie odpadów węglowych i papierniczych. Opracowano technologię pozyskiwania granulatów paliwowych (brykietów) z odpadów drzewnych i łupkowych, a także drewna, odpadów łupkowych i mułu węglowego. Opracowano technologie wytwarzania brykietów paliwowych z różnych rodzajów materiałów węglowych o niskim uwęgleniu do użytku domowego.
EN
The aim of the study was to assess the selected physical characteristics of the briquettes of English ryegrass waste biomass and its mixtures with waste components from the agri-food industry: pea husks and oat middlings. The raw materials used for the tests are characterized by high calorific value and low ash content. Among the tested raw materials, the most favorable values were recorded for oat middlings in this respect. The produced briquettes were characterized by high volumetric density and very diverse mechanical durability. At the same time, the results of the tests on the mechanical durability of briquettes indicated that the use of components of ryegrass mixtures selected for testing brought unsatisfactory results, as compared to other analyzed physical and energy features.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech fizycznych brykietów z biomasy odpadowej rajgrasu angielskiego po jego czyszczeniu oraz w mieszankach, wykorzystując do ich produkcji komponenty z przemysłu rolno-spożywczego w postaci odpadów po obłuskiwaniu grochu i śruty owsianej. Wykorzystane do badań surowce charakteryzują się wysoką wartością opałową i niską zawartością popiołu, a spośród badanych surowców w tym zakresie najkorzystniejsze wartości odnotowano dla śruty owsianej. Wytworzone brykiety charakteryzowały się dużą gęstością objętościową i bardzo zróżnicowaną trwałością mechaniczną. Przy czym wyniki badań trwałości mechanicznej brykietów najbardziej zweryfikowały, zasadne pod względem energetycznym, jak również analizowanych pozostałych cech fizycznych, wykorzystanie wybranych do badań komponentów w mieszankach z odpadami rajgrasu.
7
Content available remote Zastosowanie pras walcowych do brykietowania paliw stałych
PL
Przedstawiono doświadczalne wyniki brykietowania pylistego węgla brunatnego, węgla drzewnego, węgla kamiennego koksowego oraz paliw kompozytowych w zasilanej grawitacyjnie prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania. W czasie badań określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię w procesie brykietowania oraz wytrzymałość otrzymanych brykietów na zrzut i ściskanie.
EN
Lignite dust, coking coal, lignite, oat straw and spruce saw dust were briquetted in a gravity fed roll press with asymmetrical layout system optionally after addn. of binding agents. The unitary energy demand for the briquetting as well as drop strength and compressive strength of the briquettes were detd. The briquettes showed good mech. strength and heating value and were recommended for pract. use.
PL
Przedstawione wyniki badań procesu brykietowania i granulacji wskazują, że możliwe jest uzyskanie złożonego sorbentu do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx. Wodorotlenek wapnia scalano z samym lepiszczem (20% wody) i dodatkiem mocznika (10%), następnie sezonowano przez 48 h i kruszono. Otrzymany granulat poddano badaniom tekstury, analizie termicznej i porozymetrii rtęciowej. Wyniki badań wskazały, że w zależności od sposobu scalania uzyskany sorbent posiadał rozwiniętą i zróżnicowaną strukturę mezoporów ze średnicą zawierającą się w przedziale 20-50 nm, odpowiadającą za sorpcję SO2. Ponadto zawarty w nim mocznik, po uwolnieniu będzie wiązał w tej samej instalacji wydzielające się tlenki azotu.
EN
Mixts. of Ca(OH)2, urea (10-15% by mass) and water (20% by mass) were compacted (30-80 MPa) and studied for texture and mech. strength. A developed texture with pores of diam. 20-50 nm was obsd.
9
Content available remote Badania procesu brykietowania stałego paliwa kompozytowego
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu scalania rozdrobnionego węgla brunatnego i biomasy w cylindrycznej matrycy zamkniętej w celu uzyskania trwałego i wytrzymałego stałego paliwa kompozytowego. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego i biomasy w proporcji 70/30 przy czterech poziomach jej wilgotności (18,6%, 21%, 25,5% oraz 27,9%). Stwierdzono, że wytrzymałość mechaniczna brykietów rosła, gdy wywierano większy nacisk jednostkowy oraz gdy malała wilgotność brykietowanych mieszanek.
EN
Lignite was briquetted with oat straw and cellulose fibers (30% by mass) in a cylindrical die at moisture content 18.6-27.9% to det. the pressure-d. relationships, d., elongation of briquettes, as well as axial and specific crushing strength and shatter index of briquettes. The mech. strength of the briquettes increased with decreasing in the moisture content in the briquetted mixts. and increasing the unit pressure exerted.
PL
Porównano efekty brykietowania w prasie walcowej, w której zastosowano elementy formujące o nowych kształtach powierzchni roboczej. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego z biomasą oraz mieszankę węgla drzewnego z lepiszczem dwuskładnikowym. Stwierdzono, że (i) w obu nowych układach zagęszczania można otrzymać wytrzymałe mechanicznie i trwałe brykiety, (ii) o wyborze typu powierzchni formującej może decydować jednostkowe zapotrzebowanie energii na realizację procesu aglomeracji oraz (iii) intensywne i równomierne podawanie nadawy w strefę zagęszczania spowodowało ujednorodnienie gęstości brykietów w całej objętości oraz zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej.
EN
Blends of lignite with oat straw and cellulose fiber biomass and of charcoal with a 2-component binder were used sep. in various proportions of mass components (50/50, 70/30 and 80/20) to produce briquettes by using the roller press. Mech. strength of briquettes, their durability as well as unitary energy demand for their producing were detd. and then compared for changing press parameter and rotational speeds of rollers (4.25-16.96 rpm) to choose the best prodn. parameters.
EN
The key issue in the briquetting process in a roll press is to properly customise the working surface. The conventional symmetrical compaction units employed in roller presses are often unsuitable for the consolidation of materials that show quasi-plastic properties or those which show significant elastic deformation after the pressure is removed. This is caused by the fact that ready-made briquettes tend to remain in moulding cavities or crack along the parting plane. This problem can be solved by using asymmetrical compaction units. They make it possible to expand the range of fine-grained materials, especially those which are hardly consolidable in a roll press and which can be used to make briquettes with satisfactory quality indexes. This article outlines the basics of the operation of roller presses equipped with asymmetrical compaction units and their current evolution.
PL
W procesie brykietowania w prasie walcowej kluczowym jest odpowiedni dobór powierzchni roboczej. Klasyczne symetryczne układy zagęszczania stosowane w prasach walcowych często nie nadają się do scalania materiałów wykazujących cechy ciała quasi-plastycznego lub tych, które po ustąpieniu nacisku cechuje duże odkształcenie powrotne. Powodem tego jest to, że wytworzone brykiety mają tendencje do pozostawania we wgłębieniach formujących lub pękają w płaszczyźnie podziału. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie niesymetrycznych układów zagęszczania. Dzięki nim można rozszerzyć ilość materiałów drobnoziarnistych w szczególności tych o małej podatności na scalanie w prasie walcowej, z których można otrzymać brykiety o zadowalających wskaźnikach jakościowych. W niniejszym artykule nakreślono podstawy eksploatacji pras walcowych wyposażonych w układy niesymetryczne oraz ich obecną ewolucję.
12
EN
During the process of the rice hulls pyrolysis at the pilot plant the silicacarbon (SC) was produced containing 51.2% of total carbon, 38.7% of silicon dioxide and 7.6% of hydrocarbons. Its secondary heat treatment with air supply resulted in generation of the two products: SC-1 (50.4% of SiO2; 48.2% of С; 0.56% of Са; and 0.4% of Fe), and SC-2 (76.45% of SiO2; 22.1% of С; 0.95% of Са; and 0.55% of Fe). After treatment with the 1% HCl solution the content of Са and Fe in these products decreased to 0.15% and 0.16%, respectively. Silica gel (88.4% of SiO2, 11.0% of Н2О) and carbon (95% of С, 4.5% of SiO2) were produced from SC after its treatment with the NaOH solution. Characteristics of the result products were studied using the infrared spectroscopy and X-ray diffraction analysis. SC is a composite alloy formed by nanoparticles of amorphous carbon (~500Å) and silicon dioxide (100–200 Å). Carbon is presented by graphite-like (Gph), polynaphthenic (Nph) and hydrocarbon (Hph) phases. Amorphous SiO2 is presented by opal. Three types of charging materials with SiO2:С~2.5 proportion were produced from SC-1 and SC-2, from SC-1 and quartz, and from quartz and silica gel. At the pressure of 20 MPascal briquettes were produced from each charging material, which upon drying at air (100°С) and furnacing (300°С) in the inert atmosphere had the strength of 25-38 kg/cm2. After smelting the briquettes in an electric arc furnace, the silicon product with the content of 98-99% Si was produced. In industrial conditions after ladle refining the content of Са and Fe in silicon will be reduced down to 0.3–0.4%.
PL
W procesie pirolizy łuski ryżowej w instalacji pilotowej wyprodukowano silikakarbon (SC) zawierający 51,2% całkowitego węgla, 38,7% dwutlenku krzemu i 7,6% węglowodorów. Jego wtórna obróbka cieplna za pomocą powietrza doprowadziła do wytworzenia dwóch produktów: SC-1 (50,4% SiO2, 48,2% C, 0,56% Ca i 0,4% Fe) i SC-2 (76,45% SiO2, 22,1% C, 0,95% Ca i 0,55% Fe). Po obróbce 1% roztworem HCl zawartość Са i Fe w tych produktach obniżyła się odpowiednio do 0,15% i 0,16%. Żel krzemionkowy (88,4% SiO2, 11,0% Н2О) i węgiel (95% S, 4,5% SiO2) wytworzono z SC po traktowaniu roztworem NaOH. Charakterystykę produktów badano przy użyciu spektroskopii w podczerwieni i analizy dyfrakcji rentgenowskiej. SC jest stopem kompozytowym utworzonym z nanocząstek bezpostaciowego węgla (~ 500Å) i dwutlenku krzemu (100–200 Å). Węgiel jest reprezentowany przez fazy grafitopodobne (Gph), polinefeninowe (Nph) i węglowodorowe (Hph). Amorficzny SiO2 jest prezentowany przez opal. Trzy rodzaje materiałów z udziałem SiO2: С 2,5 zostały wytworzone z SC-1 i SC-2, z SC-1 i kwarcu oraz z kwarcu i żelu krzemionkowego. Brykiety wytworzono pod ciśnieniem 20 MPa po wysuszeniu na powietrzu (100°С) i w piecu (300°С) w atmosferze obojętnej. Brykiety miały wytrzymałość 25-38 kg/cm2. Po wytopieniu brykietu w elektrycznym piecu łukowym wytworzono produkt krzemowy o zawartości 98–99% Si. W warunkach przemysłowych po rafinacji zawartość Са i Fe w krzemie zostanie zmniejszona do 0,3–0,4%.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki testów wytrzymałości mechanicznej brykietów na bazie mułu węglowego oraz flotokoncentratu wraz z dodatkiem 3% wag. lepiszcza mineralnego. Testy zostały przeprowadzone przez Laboratorium Kompaktowania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Surowcami do badań były drobnoziarniste frakcje węglowe będące produktami procesu wzbogacania węgla, pochodzące z dwóch kopalń. Celem badań było określenie wpływu składu brykietowanej mieszanki na wytrzymałość mechaniczną brykietu wytworzonego dla celów energetycznych. Oceny dokonano na podstawie analizy zmian wytrzymałości brykietów na ściskanie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwiększenie zawartości flotokoncentratu węglowego w mieszance paliwowej wpływa korzystnie na wytrzymałość otrzymanych brykietów.
EN
This paper presents the results of compressive strength tests of briquettes made from coal sludge and flotation concentrate with the addition of 3% w/w mineral binder. The tests were carried out in the Compaction Laboratory located at the Institute of Chemical Processing of Coal. Raw materials for the tests were fine-grained coal fractions derived from coal enrichment process. The feedstocks were obtained from two different coal mines. The assessment was made on the basis of the analysis pertaining to the changes in the compressive strength of the briquettes. The aim of the study was to determine the effect of composition of briquetting mixture on compressive strength of obtained briquette made for energy purposes. As a result of study, it was found that the increase in the content of coal flotation concentrate in briquetting mixture has a positive effect on compressive strength of the obtained briquettes.
14
Content available remote Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu brykietowania wybranych paliw stałych w laboratoryjnej prasie walcowej z symetrycznym oraz niesymetrycznym układem zagęszczania. Zwrócono uwagę na ciągłe scalanie węgla brunatnego i sypkiego paliwa kompozytowego. Zaprezentowano również wyniki prac eksperymentalnych prowadzonych w celu wytypowania ekologicznych lepiszczy do wiązania miału węgla kamiennego. Wyniki badań mogą być wdrożone do praktyki przemysłowej.
EN
Fines of lignite and bituminous coal were briquetted after addn. of molasses, magnofloc, wheat starch, carboxymethyl cellulose and slaked lime. The addn. of molasses resulted in the highest drop strength of the briquettes (above 90%).
15
Content available remote Brykietowanie odpadowego grafitu w prasie walcowej z podajnikiem ślimakowym
PL
Badano brykietowanie odpadowego grafitu z dodatkiem 2,5% odpadowego pyłu wapiennego oraz 8% melasy w laboratoryjnej prasie walcowej wyposażonej w niesymetryczny układ zagęszczania oraz podajnik ślimakowy. W celu określenia jednostkowego zapotrzebowania na energię podczas procesu brykietowania, w czasie badań mierzono moment obrotowy na wale prasy oraz na wale ślimaka. Określono również wytrzymałości na zrzut i ściskanie otrzymanych brykietów.
EN
Residual graphite was briquetted together with residual limestone dust (2.5%) and molasses (8%) in a lab. roll press equipped with asymmetrical layout system and screw feeder. Torques on the roll shaft and on screw shaft were detd. to gauge unitary energy demand. Drop and compressive strengths of the briquettes were also evidenced. The briquettes met the requirements for solid fuels and were recomendet for practical use.
16
Content available remote Badania i perspektywy nowych obszarów stosowania pras walcowych
PL
Przedstawiono obecne kierunki rozwoju procesu brykietowania w prasach walcowych.
EN
A review, with 22 refs., of applications of roller presses for briquetting blends of metallurgical wastes, gypsum, lime and salt powders.
17
Content available Selection method for the roll press feeder
EN
Two types of feeders used for feeding fine-grained materials into the briquetting roll press are presented in this article. Both components enable, to varying degrees, the change of pressure exerted on the material and the briquette compaction degree. It ensures obtaining the proper mechanical strength of the briquettes in the case of unstable feeding material properties and is used to increase the area of application for a given roll press. Based on own experiences of the authors from the experimental research, a simple method of selecting the roll press feeder has been presented. The method was verified in laboratory conditions.
PL
W artykule zwrócono uwagę na 2 rodzaje zasilaczy, które stosuje się w przypadku brykietowania w prasie walcowej materiałów trudnych do scalania. Oba podzespoły umożliwiają zmianę wartości nacisku wywieranego na materiał oraz stopnia zagęszczenia brykietów. Zapewnia to uzyskanie odpowiedniej ich wytrzymałości mechanicznej w przypadku niestabilnych właściwości nadawy oraz służy rozszerzeniu obszaru stosowania określonej prasy walcowej. Na podstawie własnych doświadczeń wynikających z badań eksperymentalnych opracowano metodę doboru zasilacza prasy walcowej, którą przedstawiono w niniejszym artykule. Została ona zweryfikowana w warunkach laboratoryjnych.
EN
The paper presents the results of research on briquetting process carried out at production scale for the management of troublesome solid waste. These trials enabled to develop a method for continuous processing of large quantities of waste and implement a production line of iron containing briquettes. The material was collected from the landfill site located on the utilization company of waste taken from Bearing Factory – Kraśnik S.A. The following binders were added to the homogenized mixture of waste: molasses, starch and two-component adhesive – dry hydrated lime with molasses. Briquetting process was carried out in an industrial production line equipped with a crusher, screen, conveyor belt, gravity storage tank and roller-briquetting machine. Briquettes with the approximate dimensions of 50×20 mm were obtained. Their mechanical properties were determined in gravitational dump tests. The best briquettes were made of a mixture of waste with starch as binder in the mass fraction of 3%, wherein the moisture content was approx. 8%. The mechanical strength of briquettes with starch meets the established requirements at the moment of production; therefore, the time-consuming seasoning before shipment to the customer was unnecessary. We concluded that the briquettes meet the criteria for metallurgical processes, and can be added – together with scrap – as feedstock for melting in a steelmaking furnace.
19
Content available remote Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych
PL
Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie „siodła” o objętości 4 cm³ i 6,5 cm³. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by-passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5–15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm³ and 6.5 cm³ in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h.
PL
Określono podatność na zagęszczanie oraz scalanie w zamkniętej matrycy oraz w prasie walcowej mieszanki węgla brunatnego z KWB Bełchatów „Pole Szczerców” i biomasy (słoma owsa zmieszana z włóknami celulozy). Wyznaczono indeks podatności na zagęszczanie, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie dla mieszanek o zróżnicowanej zawartości wilgoci. Stwierdzono, że w przypadku zmniejszania wilgotności mieszanki maleje indeks podatności na zagęszczanie, rośnie zatem jej zdolność do płynięcia, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie. Ze wzrostem jednostkowego nacisku zagęszczania i zmniejszeniem zawartości wilgoci mieszanki wzrosła wytrzymałość mechaniczna brykietów.
EN
Index of compressibility, susceptibility to compressibility as well as compactibility were detd. for lignite biomass mixts. (Belchatow mine) contg. 30% by mass of biomass and for lignite (moisture content 18.6–27.9%) and compared. The decrease in moisture content resulted in decreasing the compressibility index and increasing the ability for merge. The strength of the briquettes increased with increasing pressure and decreasing moisture contents.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.