Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  homologation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the regulations concerning approval of light vehicles starting from September 2019 it will be necessary to conduct exhaust emissions tests both on a chassis dynamometer and for real driving emissions. It is a legislative requirement set forth in EU regulations for the purpose of the RDE (Real Driving Emissions) procedure. To decide on the RDE route for the purpose of the LV exhaust emissions tests many requirements must be fulfilled, regarding for example external temperature and the topographic height of the tests, driving style (driving dynamic parameters), trip duration, length of respective test sections (urban, rural, motorway, etc.). The works on outlining RDE routes are continued across the country in various research centres. Specifying the RDE route for test purposes, i.e. works in which the authors of this article are actively involved, has become a major challenge for future approval surveys concerning the assessment of hazardous emissions from light vehicles and for development studies focusing on - for example - the consumption of energy in electric and hybrid vehicles. The test route has been chosen to ensure that the test is performed on a continual basis. Data were recorded on a constant basis with the minimum duration of the test achieved. The test involved light vehicles and PEMS device for measuring the exhaust emissions, vehicle’s speed, completed route, etc. The device was installed in such manner as to ensure that its impact on the exhaust emissions from the tested vehicle and on the device’s operation is the least. The vehicle load was consistent with the requirements of the standard and included the aforesaid measurement device, the driver and the operator of PEMS. The tests were carried out on working days. The streets and roads used for the tests were hard-surfaced. Measurements were performed in accordance with the requirements of RDE packages (Package 1-4), i.e. taking into account - among others - the engine cold start. The article discusses the method of outlining the test route fulfilling the specific requirements for RDE testing. Chosen results of exhaust emissions from a passenger car with a spark-ignition engine along the defined RDE test route have been provided. The tests discussed in the article are introductory in the area of RDE tests and provide an introduction into further studies of exhaust emissions and energy consumption in real driving conditions in conventional vehicles and vehicles with alternative engines, e.g. hybrid and electric vehicles.
PL
W artykule przedstawiono impedancję osi pojazdu szynowego jako jeden z elementów badanych w procesie homologacji pojazdów szynowych. Pokazano także wartości dopuszczalne impedancji osi przyjmowane na polskiej sieci kolejowej oraz metody ich pomiarów. Zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów rezystancji i impedancji pojazdów szynowych.
EN
The article presents impedances of the rail vehicle axle as one of the elements tested in the approval process of railway vehicles. Therefore, shunt impedance limits of track circuits used on the polish rail network infrastructure and methods of testing rolling stock axle resistance and impedance were discussed. Axles resistance and impedance measurement results of selected rolling stock were presented.
EN
The paper includes information on the documents related to the 4th Railway Package, the changes in directives and regulations and the threats caused by implementation of the package. The present paper makes a part of the study devoted to the changes to be introduced by the package. The first part of the paper provides description of the Fourth Railway Package, inclusive of a brief characteristics of the assumptions of the three previous packages. The next part describes the documents related to the package along with the changes resulting from implementation of the Fourth Railway Package. In the last part of the paper, attention was paid to the risks and rules of putting the vehicles into service, commonly known as homologation and certification.
PL
W artykule zawarto informacje dotyczące dokumentów związanych z IV Pakietem Kolejowym, zmian w dyrektywach i rozporządzeniach oraz zagrożeń związanych z wdrożeniem pakietu. Niniejszy artykuł jest częścią opracowania zawierającego opis zmian, które wprowadzi pakiet. W pierwszej części artykułu został opisany czwarty pakiet kolejowy wraz z krótką charakterystyką założeń trzech poprzednich pakietów. W kolejnej części zostały opisane dokumenty powiązane z pakietem wraz ze zmianami wynikającymi z wdrożenia czwartego pakietu kolejowego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na zagrożenia, a także przedstawiono zasady dopuszczania do eksploatacji, zwyczajowo zwanego homologacją oraz certyfikacji.
PL
Artykuł traktuje na temat możliwości adaptacji Systemu monitorowania stanu elementów układu pojazd szynowy-tor do badań w zakresie dopuszczenia pojazdów szynowych do eksploatacji, zgodnie z prawem polskim. W treści artykułu omówiona zostaje grupa wskaźników diagnostycznych Systemu monitorowania stanu elementów układu pojazd szynowy-tor, służących zarówno badaniu stanu pojazdu jak i stanu toru. Ponadto zaprezentowane zostały przykładowe wyniki badań będące rezultatem eksploatacji Systemu w ramach rzeczywistych, a nie symulacyjnych doświadczeń. Rezultaty badań dotyczą testowania wspomnianej grupy wskaźników diagnostycznych na obiekcie rzeczywistym, pojeździe szynowym przemieszczającym się po kolejowej infrastrukturze liniowej. Przedstawione zostały także wnioski dotyczące zastosowania tych wskaźników w kontekście badań dopuszczeniowych i zaproponowane możliwości w zakresie dalszych prac nad tytułowym zagadnieniem.
EN
The paper introduces the possibility of usage of the Rail vehicle and track monitoring system in terms of homologation process according to Polish law. The set of diagnostic parameters for vehicle and track condition assessment is presented. Moreover, exemplary results of the monitoring system supervised exploitation (installed on EMU) are analyzed. The conclusions on the diagnostic parameters are described in terms of homologation and the proposals of further works are presented.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8427--8438, CD2, cz. 5
PL
Warunki techniczne systemu homologacji typu dla oświetlenia reflektorowego składają się m.in. z wymagań fotometrycznych, dotyczących podzespołów (reflektorów) oraz wymagań dotyczących instalacji opisujących zamocowanie reflektora na pojeździe, ustawienie początkowe i tolerancje poziomowania. Także źródła światła są znormalizowane. Sposób definiowania tych wymagań zawiera wiele uproszczeń, gdyż został dostosowany do możliwości technicznych panujących w okresie jego tworzenia, które wyznaczała konstrukcja paraboloidalna z żarówką dwuwłóknową. W artykule przeanalizowano te uwarunkowania i ich wpływ na jakość oświetlenia drogi. Zaproponowano nową koncepcję definiowania wymagań w sposób bezpośrednio nawiązujący do właściwości oświetlających, niezależnie od konstrukcji reflektora ani zastosowanego źródła światła, przy zachowaniu najlepszych standardów współczesnych technologii halogenowych, z możliwością dalszego rozwoju tej koncepcji.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono aktualny przebieg procesu homologacji nowo budowanych pojazdów kolejowych w Polsce. Omówione zostały regulacje w polskim systemie prawnym, które dotyczą procesu dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego. Przedstawiono możliwe procesy przeprowadzenia homologacji przez podmioty wnioskujące oraz ich przebieg, jakie umożliwia polskie prawodawstwo. Daje to możliwość wyboru podmiotowi wnioskującemu odpowiedniego procesu dla swojego nowego produktu.
EN
This article presents the current homologation process for new rail vehicles in Poland. The regulations in the Polish legal system concerning the homologation process for new rail vehicles are discussed. The possible homologation processes run by the applicants and their course that are allowed by Polish legislation procedures has been presented. It gives a requesting person the opportunity to select the appropriate process for the new product.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie procesu homologacji pojazdu samochodowego. Przedstawiono zakres wymagań homologacyjnych umożliwiających otrzymanie świadectwa homologacji na pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na niezbędne badania homologacyjne jakim powinien być poddany tego typu pojazd, aby otrzymał świadectwo homologacji oraz uwzględniono aspekty bezpieczeństwa osób podczas ich przewozu.
EN
The article describes the concept of the vehicle type approval process. The type approval requirements scope, making it possible to obtain the certificate of approval for a motor vehicle to transport disable people, has been presented. The attention has been drawn to the necessary type approval tests to which this type of vehicle should be subjected in order to be granted a type approval certificate and the safety considerations of people carried have also been taken into account.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady - warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Przedstawiono procedury procesu homologacji dla grup wyrobów, których niepoprawne działanie może szczególnie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ta grupa wyrobów objęta jest dyrektywami "starego podejścia" (sektorowymi). Badania tego typu wyrobów mogą być realizowane tylko w laboratoriach notyfikowanych, które dysponują specjalistycznym zapleczem technicznym i kadrowym. Zamieszczono wyniki badań eksploatacyjnych przewodów zapłonowych (próby napięciowe) oraz wybrane wyniki badań systemów alarmowych na zgodność wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 97.
EN
In the paper basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated - mandatory areas are discussed. Also procedures of conformity assessment according to "module approach" are characterized. Procedures for the homologation of product groups that work may specially influence on users safety are presented. This group of products is enclosed by "old approach" (sector) directives. Such a type tests can be realized only in notified laboratories, that poses specialized technical and staff back-up.
PL
W artykule omówiono obecnie obowiązujące przepisy homologacyjne o emisji zanieczyszczeń z samochodów ciężarowych oraz autobusów w Europie (według stanu na dzień 1.04.2009 r.). Przedstawiono przepisy Euro VI planowane do wprowadzenia w Unii Europejskiej. Omówiono system kontroli zgodności z wymaganiami w zakresie emisji zanieczyszczeń, wartości dopuszczalne oraz metody pomiarów. Przedstawiono tendencje rozwoju przepisów w Europie.
EN
The paper gives and overview of currently binding law on official certification in the sphere of pollutants emissions from lorries and buses in Europe (as of 1 April 2009). The intended for introduction in the European Union EURO VI provisions have been presented. Moreover, the paper discusses compliance of the control system with requirements concernig pollutants emissions, permissible levels and measurement methods. Development directions in the area of legal provisions in Europe have been presented as well.
12
Content available remote Koncepcja wykorzystania zmiennej powierzchni świetlnej w lampach sygnałowych
PL
Obecne przepisy homologacyjne zezwalają na stosowanie świateł sygnałowych posiadających zmienne poziomy światłości. Dzięki temu czytelność i komfort postrzegania sygnałów świetnych są znacznie większe niż w przypadku lamp o jednym poziomie światłości. Regulacja światłości odbywa się poprzez proporcjonalną zmianę strumienia świetlnego wszystkich źródeł światła. W artykule przedstawiono koncepcję lampy, w której oprócz zmiany światłości możliwa jest dodatkowo zmiana wielkości powierzchni wysyłającej światło. Dzięki temu parametry lampy można lepiej dopasować do warunków zewnętrznych i stanu pojazdu tak, aby zapewnić jak najlepszą czytelność i jednoznaczność sygnałów.
EN
Present regulations allow using vehicle signaling lamps with variable levels of intensity. It gives better contrast and visibility than one level intensity lamp. Regulation is made by proportional changes of lighting intensity of all particular light sources in lamp. This article describes idea of rear signaling lamp which is able to fluently change luminance and additionally size of lighting surface. It impacts on improvement of signal visibility and drivers visual performance.
13
PL
Ujednolicenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów zasilanych paliwami gazowymi jest jednym z istotnych działań podejmowanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ. Niezależnie od działań ogólnoświatowych, władze ustawodawcze wielu krajów wprowadzają w życie wymagania prawne obowiązujące na ich obszarze administracyjnym. W naszym kraju okres ostatniego dwudziestolecia to czas zwiększonego zainteresowania systemami zasilania paliwami gazowymi; tak wśród producentów pojazdów, jak i ich indywidualnych użytkowników. Stale rosnąca liczba pojazdów zasilanych paliwami gazowymi wymaga prawnego uporządkowania całego obszaru działań związanych z procesem przystosowywania pojazdów do zasilania takim rodzajem paliwa, dopuszczaniem ich do ruchu na drogach publicznych i okresową kontrolą ich stanu technicznego. W niniejszym artykule omówiono regulacje prawne przyjęte do stosowania w Polsce, dotyczące wykorzystania paliw gazowych do napędu pojazdów samochodowych. Scharakteryzowano również badania homologacyjne, systemy kontroli zgodności, oraz omówiono elementy systemu kontroli prawidłowego przebiegu montażu instalacji zasilającej. Wykazano również, że wybrane elementy systemu powinny być objęte stałą kontrolą, prowadzoną przez upoważnioną jednostkę techniczną. Odpowiednio nadzorowany system zgodności zapewnia bowiem zarówno racjonalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie gazowym, niski poziom emisji składników toksycznych pojazdów, jak i bezpieczeństwo eksploatacji.
EN
The unification of regulations regarding safety of vehicles alternatively powered with gaseous fuels is one of the most important challenges undertaken by UN EEC. Independently from the world tendencies, many countries have already introduced their own regulations. Last twenty years, definitely may be considered as a period of significant increase of gaseous fuels popularity in Europe, both by car manufacturers as well as individual customers – the aftermarket. Increasing all the time number of alternatively gas powered vehicles makes it necessary to arrange form the legal point of view – the entire area regarding the vehicle transformation procedures, their technical approval for circulation, and finally their regular maintenance. Detailed analysis of LPG and CNG containers equipment design has been presented and discussed in this paper. A special attention has been paid to their fire – safety features, especially ones responsible for elimination of tank explosion danger in the vehicles under fire. Homologation procedures has been also briefly described and it has been proved that certain components of LPG/CNG retrofit system have to be regularly controlled by the certified company, what does guarantee the safety of system during its operation.
EN
In the paper basic legislation (standards, directives, UNECE regulations), which regulates the rules - conditions for tests of products before bringing them into circulation of goods has been presented. The certification system of products and services in EU member countries and the certification rules of products in Poland have been described. Electrical engineering automotive products that are subject to certification include, among others, ignition wires, therefore there is a need for their submission to tests checking their compliance with the relevant legislation. Operating test results of ignition wires have been included (environmental voltage tests and resistance to flammable factor). When analysing strength tests the ignition wire was treated as a high voltage element with the capacity deployed along its core. Test results are the basis for granting "B" safety certificate to products.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady – warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Do wyrobów elektrotechniki motoryzacyjnej, podlegających certyfikacji naleSą m. in. przewody zapłonowe, w związku z czym zachodzi konieczność poddawania ich badaniom sprawdzającym zgodność z odpowiednimi aktami normatywnymi. Zamieszczono wyniki badań eksploatacyjnych przewodów zapłonowych (próby napięciowe, środowiskowe oraz odporność na działanie czynnika palnego). Przy analizie badań wytrzymałościowych przewód zapłonowy potraktowano jako element wysokiego napięcia z pojemnością rozłożoną wzdłuż jego rdzenia. Wyniki badań są podstawą do przyznania wyrobom certyfikatu bezpieczeństwa "B".
PL
W artykule dokonano analizy krajowego rynku pojazdów 2- i 3-kołowych na tle produkcji światowej. Przedstawiono światowe wymagania dotyczące emisji składników szkodliwych spalin odnośnie tych pojazdów jak również oceniono emisję tej kategorii pojazdów w Polsce. Przedstawiono przykładowe technologie redukcji emisji zanieczyszczeń oraz możliwości badań emisji w Polsce.
EN
In paper accomplished analysis of market of 2&3 wheelers both national as world. Presented world requirements in range of emission of exhaust pollutants with reference to these vehicles as well as estimated this emission in Poland from this category of vehicles. Presented exemplary reduction technologies of emission and investigative capabilities in Poland in range of emission of exhaust pollutants.
EN
Within the range of statutory works in PIMOT-BLH (Braking Systems Laboratory) there were made tests of braking pads according to No. 90ECE Regulation Enclosure 3 by two methods: road tests and stand tests. After those tests we have got many results, which after work out were used to carry out comparative analysis of both methods. Report presents theory that make possible of comparison, apparatus used in tests, preparing of car, stand and samples, specification of road and stand tests, studying the results of tests, comparative analysis of both methods. In particular the paper includes test results equivalence of the efficiency in cold, test results sensitiveness on speed, the example course of speed of the vehicle and the pressure in the brake- pipe, test results of appointing of the pressure for sensitivity research on speed. Authors turns the attention on the problem increasing of mass- moment of inertia of vehicle wheels, as well as have proposed the differentiation of the speed of the brake operating start.
PL
W ramach prac statutowych w PIMOT-BLH (Laboratorium Hamulców) przeprowadzono badania okiadzin hamulcowych wg Załącznika 3 Regulaminu nr 90 EKG ONZ metodami: badań drogowych oraz badań stanowiskowych. W wyniku tych prac otrzymano szereg wyników, które po opracowaniu zostały wykorzystane do przeprowadzenia analizy porównawczej obu metod badawczych. Raport przedstawia: podstawy teoretyczne umożliwiające porównanie w/w metod badań, aparaturę pomiarową użytą do badań, przygotowanie pojazdów, stanowiska badawczego i próbek do badań, opis przeprowadzonych badań drogowych i stanowiskowych, zebrane i opracowane wyniki badań, analizę porównawczą obu metod badawczych. W szczególności artykuł zawiera wyniki badań równoważności skuteczności na zimno, wyniki badań czuiości na prędkość, przykładowy przebieg prędkości pojazdu i ciśnienia w przewodzie hamulcowym, wyniki badań wyznaczania ciśnienia dla badania czułości na prędkość. Zwraca się uwagę na problem zwiększonego masowego momentu bezwładności kół jezdnych, jak również zaproponowano zróżnicowanie prędkości początku hamowania.
PL
W artykule opisano sposoby przeprowadzania badań symulacyjnych wybranych monitorów (wypadania zapłonów - monitor ciągły/bezwarunkowy oraz czujników tlenu i reaktora katalitycznego - monitory nieciągle/warunkowe), które mają największy wpływ na parametry ekologiczne pojazdu.
EN
The article describes the ways of conducting stimulation research of the selected monitors (misfire - the continuous/unconditional monitor, oxygen sensor and the catalytic reactor - continous and unconditional monitors) that have the strongest influence on the ecological parameters of the vehicle.
PL
W pracy przedstawiono problematykę prawno - techniczną związaną z homologacją, eksploatacją, kontrolą stanu technicznego i naprawą pojazdów oraz ich recyklingiem. Przedstawiono skutki, jakie ta problematyka wywołuje dla producentów, użytkowników i stacji obsługi pojazdów.
EN
The work presents the legal and technical problems of homologation, exploitation, checking the technical condition, repairing and recycling of vehicles as well as the influence of these problems on producers, users and service stations.
EN
The survey presents details of the recently introduced general method of homologation of monosaccharides. This method is based on chain-elongation of a protected monosaccharide from the terminal carbon atom. The terminal CH2OH group is oxidized to the aldehyde grouping and next reacted with an alkoxymethylmagnesium chloride (C1 Grignard) to form directly stereoisomeric homologues. The yields of the homologation products are high. Experiments aiming at improvement of the stereoselectivity of the reactions are described. The application of another C1 Grignard reagent, (phenyldimethylsilyl)methylmagnesium chloride, is presented. The advantages and disadvantages of the method are discussed. All syntheses connected with the important bacterial heptose, L-glycero-D-manno-heptose and its oligosaccharides are described.
PL
Spójny pakiet różnego rodzaju przepisów prawnych dotyczących pojazdów reguluje w sposób kompleksowy i restrykcyjny wymagania techniczne, procedurę homologacji i unifikację oznakowań. Przyjęty w tym zakresie sposób postępowania jest analogiczny do stosowanego w Unii Europejskiej. Przepisy te odnoszą się także do opon, zarówno nowych, jak i bieżnikowanych. Istnieje również grupa przepisów dotyczących recyklingu samochodów oraz składowania odpadów, które z kolei odnoszą się do opn zużytych.
EN
A coherent set of various legal documents regarding vehicles regulate the questions of technical requirements, certification procedure and unification of marking in a comprehensive and restrictive manner. An accepted way of proceeding in this field is analogous with the one applied in the European Union. The regulations also regard tyres, both new and re-treaded ones. There is also a set of regulations regarding recycling of cars and waste storing that, in turn, refer to used tyres.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.