Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  małe i średnie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this paper is to identify and evaluate the benefits of existing solutions in the field of Industry 4.0 in automotive companies in the sector of small and medium enterprises. Design/methodology/approach: The author applied the literature review to extract the main elements of Industry 4.0, which are adopted in the automotive industry. The next part was an interview with managers of a selected automotive company. The interview was analyzed using qualitative content analysis. Findings: Based on the assessment of implementing Industry 4.0 solutions in an enterprise from the SME sector, it can be concluded that a company may achieve many benefits thanks to such elements as automated machines, cyber-physical systems, big data and cloud-based tools. The results of these studies have shown that the efficient use of technology can significantly increase the productivity of a production company. Research limitations/implications: Industry 4.0 is developed intensively, but is still at an early stage of implementation. The research was based on a case study, which limits the generalization of results. In the future, the scope of research should be extended to the entire industry. Practical implications: Managers should analyze and use the innovative solutions that Industry 4.0 gives to achieve benefits in various areas of the company’s operations. Despite this, some activities in the production process are performed better by a human than a machine or an IT system. Originality/value: The article is one of a few that examine the implementation of Industry 4.0 solutions in the context of SMEs in Poland.
EN
Purpose: The aim of the study has been to identify factors being a barrier to the implementation of strategic management in small and medium-sized enterprises. Design/methodology/approach: The basic sources of the information analysed are: the results of the survey questionnaire, in-depth interview and expert review. Findings: Based on the research performed in the northern part of Poland, it can be argued that in transport enterprises of the SME sector, there are only single elements of strategic management the entrepreneurs are often not aware of. Research limitations/implications: In the future, it is suggested to perform similar research on the presented topics. However, these tests should be done on the example of another industry. In 2020, it is planned to carry out research among enterprises in the printing industry. Practical implications: The SMEs owners should keep on searching for the sources of the emerging barriers to strategic management application and make attempts at applying such instruments which will facilitate eliminating or reducing those barriers considerably. Originality/value: A response to breaking the barriers not allowing for the implementation of strategic thinking in SMEs is also adapting the right IT tool, which is possible with a specific ERP class system function.
PL
Na podstawie wybranych wskaźników, takich jak nakłady na B+R, realizacja projektów innowacyjnych, wsparcie z funduszy publicznych, patenty i rozwiązania Przemysłu 4.0 oceniono działalność innowacyjną MŚP Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” w latach 2016-2018. Stwierdzono, że w badanym okresie małe i średnie przedsiębiorstwa z Klastra były silnie zaangażowane w działalność innowacyjną.
EN
Eighty-three cluster members were assessed by a poll for their activity in 2018-2019 in expenditure on R&D, implementation of innovative projects, support from public funds, patents, solns. of Industry 4.0. intensive innovative activity during the period was obsd.
4
EN
The study aims to define and present important factors affecting the quality of company management in the SMEs sector. Within the realized research, the authors focused on small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Czech Republic and Slovak Republic. In the CR, the data from 454 companies were obtained, and from 368 companies in Slovakia. For data processing, chi-squared test and Z-score were used. The research results provided interesting findings. It has been found that entrepreneurs spend a lot of time doing their business activities, since about 70% of entrepreneurs in both countries confirmed that they spend more than 8 hours a day doing their business activities. On the other hand, the authors´ assumptions were not confirmed, as higher intensity in entrepreneurship had been expected. An interesting finding was that larger and older companies more intensively agreed with the statement ST1 - they work intensively in their business (management). About three quarters of the entrepreneurs interviewed stated that they apply the participative management style. Based on the results, it can be stated that larger companies, older companies, and university-educated entrepreneurs largely apply this management style. The research has shown that entrepreneurs greatly appreciate people in their enterprises, which is more clearly evident in older companies than in younger companies. A large proportion of entrepreneurs pay considerable attention to regular employee evaluation and try to motivate them to apply innovative workflows.
PL
Badanie ma na celu zdefiniowanie i przedstawienie ważnych czynników wpływających na jakość zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. W ramach przeprowadzonych badań autorzy skupili się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w Czechach i na Słowacji. W CR uzyskano dane od 454 firm i od 368 firm na Słowacji. Do przetwarzania danych zastosowano test chi-kwadrat i Z-score. Wyniki badań dostarczyły interesujących wyników. Stwierdzono, że przedsiębiorcy spędzają dużo czasu na prowadzeniu działalności gospodarczej, ponieważ około 70% przedsiębiorców w obu krajach potwierdziło, że spędzają ponad 8 godzin dziennie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Z drugiej strony założenia autorów nie zostały potwierdzone, ponieważ oczekiwano większej intensywności przedsiębiorczości. Ciekawym odkryciem było to, że większe i starsze firmy bardziej intensywnie zgadzały się ze stwierdzeniem ST1 - intensywnie pracują w swoim biznesie (zarządzaniu). Około trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że stosuje styl zarządzania partycypacyjnego. Na podstawie wyników można stwierdzić, że większe firmy, starsze firmy i przedsiębiorcy z wyższym wykształceniem w dużej mierze stosują ten styl zarządzania. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy bardzo doceniają ludzi w swoich przedsiębiorstwach, co jest wyraźniejsze w starszych firmach niż w młodszych firmach. Duża część przedsiębiorców przywiązuje dużą wagę do regularnej oceny pracowników i stara się motywować ich do stosowania innowacyjnych przepływów pracy.
EN
The aim of the paper is to present the findings from an analysis of SMEs management features as determinants of the internationalization of SMEs on the basis of an empirical study of 468 SMEs (excluding micro-enterprises). Based mainly on the deductive approach, and following the review of available research and publications in the field, the research methodology covers a set of techniques for analyzing primary data from an empirical study of a sample of different groups of SMEs, differentiated by their size, type of ownership and management (family and non-family), approaches and degrees of internationalization of their activities. In the analysis an important emphasis is placed on the characteristics of entrepreneurs and their potential successors, as prerequisites for their effectiveness in the management of internationalization. The research findings prove the importance of building management teams with the participation of managers, specialists in international activities, for the success of internationalization and the size of the business, but leave open the issues related to the involvement of family members in the management of family SMEs.
PL
Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w społeczeństwie i ich wkład w gospodarkę narodową to kwestie, które od dawna nie były kwestionowane. Jednak tradycyjnie MŚP są zorientowane na rynki lokalne lub krajowe i tylko część z nich jest w pewnym stopniu umiędzynarodowiona, chociaż pozytywne powiązania między stopniem umiędzynarodowienia a wynikami gospodarczymi MŚP, takie jak wzrost obrotów i wartość dodana, wzrost zatrudnienia i innowacje poziom został udowodniony. Jednym z pytań badawczych niezbyt dobrze zbadanych w poszukiwaniu nowej wiedzy o determinantach konkurencyjności MSP w międzynarodowym otoczeniu biznesowym jest wpływ sposobu zarządzania działaniami związanymi z internacjonalizacją ich biznesu. Wiadomo, że w ogólnym zbiorze MSP zarządzanie rzadko jest sprofesjonalizowane, gdyż przedsiębiorcy często nie przekazują swoim współpracownikom uprawnień zarządczych. Jednocześnie internacjonalizacja biznesu stawia kierownictwu wyższe wymagania, wyrażające się w określonej wiedzy, podejściu do zarządzania i rozwiązaniach, na które nie każdy przedsiębiorca jest gotowy. To w dużej mierze determinuje potrzebę budowania zespołu zarządzającego skoncentrowanego na działaniach w międzynarodowym środowisku. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy cech zarządzania MSP jako determinant umiędzynarodowienia MŚP na podstawie badania empirycznego 468 MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw). Opierając się głównie na podejściu dedukcyjnym i po przeglądzie dostępnych badań i publikacji w tej dziedzinie, metodologia badań obejmuje zestaw technik analizy danych pierwotnych z badania empirycznego próby różnych grup MŚP, zróżnicowanych pod względem wielkości, rodzaj własności i zarządzania (rodzinny i nierodzinny), podejścia i stopnie umiędzynarodowienia ich działalności. W analizie duży nacisk położono na cechy przedsiębiorców i ich potencjalnych następców, jako przesłanki ich skuteczności w zarządzaniu internacjonalizacją. Wyniki badań potwierdzają znaczenie budowania zespołów zarządzających z udziałem menedżerów, specjalistów w działaniach międzynarodowych, dla powodzenia internacjonalizacji i wielkości firmy, ale pozostawiają otwarte kwestie związane z zaangażowaniem członków rodziny w zarządzanie rodziną MŚP.
EN
The paper aims to provide with a close picture of the SME public policies in one of the most prominent capitalist economies of the world, that of the European Union. In order to do this, a qualitative analysis has been undergone, on the basis of the following indicators: access to financial resources for SMEs, regulatory and legal frameworks for SMEs, and public assistance on information and knowledge about markets. Since there is no prior research on the subject, the implications of this paper have impact on the theory, practice and policy making. The results of the content analysis suggest that there is a contemporary structure to the European SBA, with a focus on a persistent business approach, based on the results of scientific research and market studies involving the problems raised by the now compact European SME industry. In the end, it must be acknowledged that the present research is only preliminary, and to better understand the mechanisms behind the European policy, further studies on the subject are necessary. Nevertheless, the paper has managed to point out that public policy in the SME industry represents one of the most important aspects of the EU-28 new economic direction.
EN
This study aims to explore the predominant critical success factors (CSFs) for the implementation of lean manufacturing (LM) in small and medium-sized enterprises (SMEs) producing machinery and equipment (M&E). The convergent parallel mixedmethods (qualitative and quantitative) were employed in three Malaysian M&E manufacturing SMEs. The study identified four predominant CSFs that significantly impact on the LM application in M&E manufacturing SMEs, namely, leadership and commitment of the top management, training to upgrade skills and expertise, employee involvement and empowerment, and the development of LM implementation framework for SMEs. This study can assist the M&E manufacturing SMEs in prioritising these predominant CSFs so that the management teams can work on the improvement strategy and achieve a higher level of lean sustainability. It offers valuable insights into the LM implementation that could provide a practical reference guide to other industrial companies.
EN
In the article, the authors focused on the problem of causes and the possibilities of leveling ressentimental barriers (negative group emotions) within the organization, limiting innovation of the selected Silesian micro and small enterprises. A morphogenetic causal analysis (M. Archer) of the emergence of ressentimental barriers limiting the course of innovation will be presented. The empirical basis for the analyzes was created by the results of focus research carried out on a group of selected managers and SME employees.
EN
One of the sources of low competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs) is the relatively small ability to generate innovations. In view of the depletion of such sources of competitiveness in Poland as labour costs or the adaptation of external technologies, the low level of enterprise innovation is becoming a challenge. The system of supporting competitiveness and innovativeness in the SME sector must take into account the problem of insufficient capital for innovative activity - therefore, direct support should remain a key policy tool in the area of supporting innovation. The aim of the article is to assess the effects of innovation implementation by enterprises from the SME sector on the example of the Małopolska province. The authors focused mainly on the innovation activities planned by enterprises and on the sources of their financing, including subsidies for this purpose. The first stage, i.e. the selection of enterprises, was carried out in a targeted manner based on belonging to a separate SME sector. Then, in a random way, 262 enterprises were chosen from the database using the systematic selection. In order to obtain information, a method of in-depth interview using a questionnaire was used. This task was carried out using a categorized set of questions. The interview questionnaire allowed to gather information and numerical data in the following range: planning of the implementation of innovations, use of innovations in the company's development and sources of financing for the implementation of product, process or non-technological innovations.
EN
Increasing awareness and the number of activities for environmental protection has influenced the development of environmental management systems. Currently, there is a wide range of environmental management systems that can be implemented thus organizations can choose which system suits their activities best. Among small and medium-sized manufacturing enterprises, the most popular is a system based on the ISO 14001 standard. Therefore, it seems advisable to promote the skillful implementation of this system. The study was devoted to this issue. It pointed out that the participation of an external consultant, the size of the enterprise as well as the nature of the activity in small and medium manufacturing enterprises has a small importance at the time of its implementation. To implement such a system skillfully, preparation work period for designing and implementing should last about 9 - 12 months.
EN
Lean practices are implemented in manufacturing enterprises to find hidden waste and attain continuous improvement. Various enterprises have experienced benefits owing to the Lean implementation. Following the use of appropriate lean instruments and techniques, there are many factors that affect successful lean implementation process. Researchers have identified a large number of these success factors to implementation of Lean. Understanding these enablers and the interactions between them can be crucial to the success of lean implementation. Interpretive Structural Modeling (ISM) is one of the established methodologies to bring forward the interrelationships among parameters of an issue or a problem. The purpose of this paper is to create the hierarchy of the various success factors to Lean Implementation according to their importance using the approach of ISM to facilitate Small and Medium enterprises (SMEs) across India.
EN
To prepare the competitiveness of products produced by Small and Medium Scale Industries (SMI), a law protection attempt is required to enable the products to compete in the global era, namely, the law protection expectedly can improve the quality and quantity of SMI products. The objectives of the research is: 1) to identify the law protection for SMI in Indonesia, and 2) to obtain the profile of SMI in Indonesia in a global era today by examining the effect on business management. This study used primary data collected through questionnaire from the actors related to the management of SMI. The data obtained from primary data were analyzed using an Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM). The conclusions of the study is, 1) law protection for SMI has significant effect on SMEs business management. Such the policy was intended to improve the existence and competitiveness of SMI in dealing with global challenges; (2) profile of SMI included simple production process, bookkeeping, and marketing support which effect significantly on business performance and to keep them existent and having competitiveness in dealing with global challenges.
PL
Aby przygotować konkurencyjność produktów wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wymagana jest ochrona prawna, aby produkty mogły konkurować w erze globalnej, ochrona prawna prawdopodobnie poprawi jakość i ilość produktów MSP. Cele badania to: 1) określenie ochrony prawnej MSP w Indonezji oraz 2) uzyskanie profilu MSP w Indonezji w erze globalnej poprzez zbadanie wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem. W badaniu wykorzystano dane pierwotne zebrane za pomocą kwestionariusza od podmiotów związanych z zarządzaniem MSP. Dane uzyskane z danych pierwotnych analizowano przy użyciu metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS) Strukturalnego Modelowania Równań (SEM). Wnioski z badania są następujące: 1) ochrona prawna SMI ma znaczący wpływ na zarządzanie biznesem MŚP. Taka polityka miała na celu poprawę istnienia i konkurencyjności SMI w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami; (2) profil SMI obejmował prosty proces produkcyjny, księgowość i wsparcie marketingowe, które znacząco wpływają na wyniki biznesowe i utrzymują je w istnieniu oraz mają konkurencyjność w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami.
EN
Given the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) in sustained development of a society, there is an increasing impetus on entrepreneurs to adopt CSR practices. Since Small and Medium Enterprises (SMEs) make up to 90% of the UAE’s market, this study was conducted to explore their understanding and practices of CSR. The study included both primary and secondary sources for collection of relevant data including extensive literature review and a survey employing an elaborate questionnaire and interviews with a number of SMEs across the UAE. The study highlighted that although there is a general awareness about CSR practices amongst the SMEs, their understanding of corporate social responsibility varies quite widely because of an ambivalent definition of CSR. There is a need for a conscious alignment of company policies with strategies conducive to efficient and effective implementation of CSR objectives for sustainable development. Although most SMEs expressed the intent and desire to make a better contribution to the society, they felt the need for better human resources and capital.
PL
Biorąc pod uwagę znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w trwałym rozwoju społeczeństwa, przedsiębiorcy coraz częściej zachęcają do stosowania praktyk CSR. Ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 90% rynku ZEA, badanie to zostało przeprowadzone w celu zbadania ich praktyk w obszarze CSR. Badanie obejmowało zarówno podstawowe, jak i wtórne źródła danych, w tym obszerny przegląd literatury i ankietę wykorzystującą kompleksowy kwestionariusz oraz wywiady z wieloma MŚP w ZEA. W badaniu podkreślono, że chociaż istnieje ogólna świadomość na temat praktyk CSR wśród MŚP, ich rozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu jest bardzo zróżnicowane ze względu na ambiwalentną definicję CSR. Istnieje potrzeba świadomego dostosowania polityk firmy do strategii sprzyjających skutecznej i efektywnej realizacji celów CSR w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chociaż większość MŚP wyraziła zamiar i chęć wniesienia większego wkładu do społeczeństwa, odczuwały potrzebę większego zaangażowania zasobów ludzkich i kapitału w tym zakresie.
EN
The aim of our study was to identify the most important factors that shape the quality of the business environment and define the areas for improvement. As part of empirical research, we approached over 9,400 companies in the SMEs segment and obtained 329 applicable questionnaires. The research has shown that the biggest negative impact on the quality of the SMEs business environment is due to factors closely related to the public sector. We found that there were statistically significant differences in the opinions of entrepreneurs according to defined parameters. The results of our study can support the creation of a platform for decision-making mechanisms enabling the improvement of conditions for the development of business, stability and quality of the business environment in Slovakia. They will also support the development of national and international benchmarks in the area of SMEs development.
PL
Celem naszego badania była identyfikacja najważniejszych czynników kształtujących jakość środowiska biznesowego i określenie obszarów wymagających poprawy. W ramach badań empirycznych skontaktowaliśmy się z ponad 9400 firmami z segmentu MŚP i uzyskaliśmy 329 odpowiednich kwestionariuszy. Badanie wykazało, że największy negatywny wpływ na jakość środowiska biznesowego MŚP mają czynniki ściśle związane z sektorem publicznym. Trybunał stwierdził, że istnieją istotne statystycznie różnice w opiniach przedsiębiorców według określonych parametrów. Wyniki naszego badania mogą pomóc w stworzeniu platformy mechanizmów decyzyjnych umożliwiającej poprawę warunków dla rozwoju biznesu, stabilności i jakości otoczenia biznesowego na Słowacji. Będą również wspierać rozwój krajowych i międzynarodowych poziomów odniesienia w obszarze rozwoju MŚP.
EN
Nowadays, SMEs operate in an increasingly competitive environment, full of threats from competing companies. One of the big challenges facing small and medium enterprises is human resource management. People spend most of their hours at work, and job satisfaction plays a vital role in an efficient work environment. Employee job satisfaction is a very complex construct, and is considered a critical factor in the organization's success. The purpose of this article is to examine how various, selected factors, such as: identification with the strategy, leadership style, job security and awards, simultaneously affect employee job satisfaction in Polish small and medium-sized enterprises. The sample of the study includes employees of Polish small and medium enterprises. Based on data from 274 surveys with Polish small and medium sized enterprises’ employees, fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis was used to investigate several combination of conditions affecting job satisfaction. The results presented in the article confirm that a high level of job satisfaction can be achieved through many constellations of conditions. Small and medium-sized enterprises can adopt in practice these specific factors in several constellations to obtain a higher level of employee job satisfaction.
16
PL
W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych. Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym. Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.
EN
The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services. The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel). Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope. The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa realizują charakterystyczne strategie działania, co związane jest z trudnością z ich przetrwaniem na rynku. Często na etapie powstawania poszukują nisz rynkowych i na nich się koncentrują w całej dalszej działalności. W prowadzonych badaniach obejmujących przedsiębiorstwa sektora gazowniczego starano się określić, na ile realizowany jest ten typ postępowania. Wzięto pod uwagę okres funkcjonowania na rynku oraz poziom specjalizacji. Starano się także sprawdzić czy istnieje związek pomiędzy zdolnością do przetrwania na rynku oraz poziomem specjalizacji realizowanym przez firmy. Wysoka specjalizacja ogranicza możliwości samodzielnej realizacji kompleksowych zleceń ze strony klientów, co powoduje konieczność nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. W konsekwencji badania dotyczyły także częstotliwości występowania takiej współpracy.
EN
Small and medium-sized enterprises carry out specific action strategies, which are related to the difficulty of surviving on the market. Often at the stage of formation they are looking for niche markets and focus on them throughout their further business. The research conducted by the gas sector undertakings sought to determine the extent to which this type of procedure is being implemented. The market life of the company and the level of specialization were taken into account. It was also taken a study to find out if there was a link between the ability to survive on the market and the level of specialization the company was realizing. High specialization limits the possibility of self-fulfillment of complex orders from customers, which makes it necessary to establish cooperation between enterprises. Consequently, the study also concerned the frequency of such cooperation.
PL
Unia Europejska przewiduje szereg rozwiązań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w ich dążeniu do internacjonalizacji swej działalności. Wymienić tu należy przede wszystkim rozbudowany system informacji o rynkach zagranicznych, pośrednictwo we wzajemnych ponadgranicznych kontaktach przedsiębiorców czy utrzymywanie różnego rodzaju instytucji bezpośrednio zajmujących się udzielaniem indywidualnej pomocy w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonej w pracy analizy stwierdzić należy, że unijna oferta metod i środków wsparcia wydaje się być kompleksowa i skuteczna. Uwagę jednak zwraca fakt, że jest ona jednocześnie dość skomplikowana, a ze względu na ogólnikowość raportów oraz niską częstotliwość ich ukazywania się, dokonanie oceny efektywności unijnego systemu jest utrudnione.
EN
The European Union provides a number of mechanisms supporting small and medium enterprises in their decisions concerning internationalization of their economic activities. Attention should be made, above all, to the extensive information system on foreign markets, the intermediation in cross-border contacts between entrepreneurs and the maintenance of various types of institutions directly involved in providing individual assistance in this area. On the basis of the analysis carried out in the work, it should be stated that the EU offer of methods and means of support seems to be comprehensive and effective. However, it is pointed out to the fact that it is quite complicated at the same time, and due to the generality of reports and the low frequency of their publication, it is difficult to assess the effectiveness of the EU system.
PL
Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing w MŚP jest ciągle ważnym i aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem artykułu jest analiza stopnia wdrożenia Lean w działalności MŚP i identyfikacja głównych barier hamujących wykorzystanie tej koncepcji w ich działalności. Wyniki wskazują, że pomimo obaw MŚP decydują się na wdrożenie niektórych narzędzi Lean wskazując jak przeszkody czynniki natury kadrowej, finansowej i organizacyjnej.
EN
The implementation of the Lean Manufacturing concept in SMEs is still an important and topical research issue. The aim of the article is to analyze the degree of Lean implementation in SME activities and to identify the main barriers hindering the use of this concept in their activities. The results indicate that despite the concerns of SMEs decide to implement some lean tools, indicating how the obstacles are of a human resources, financial and organizational nature.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru praktyk pracowniczych. W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR. W drugiej części opisano znaczenie obszaru pracowniczego w koncepcji społecznej odpowiedzialności. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań empirycznych w obszarze działań, podejmowanych przez MŚP w Polsce, na rzecz pracowników organizacji. Realizowane badania miały charakter badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich. Zebrane wyniki umożliwiły wskazanie najczęściej stosowanych wobec pracowników praktyk zaliczanych do grupy społecznie odpowiedzialnych, a także wskazanie, w odniesieniu do nich, obszarów doskonalenia w powyższym zakresie.
EN
The aim of the article is to identify and evaluate the activities undertaken by small and medium enterprises in the area of corporate social responsibility, with particular emphasis on the area of employee apprenticeship. The first part of the study presents the essence of the CSR concept. The second part describes the importance of the employee area in the concept of social responsibility. The third part presents the results of empirical research in the area of activities undertaken by SMEs in Poland for the benefit of employees of the organization. The research was conducted as a survey and direct interview. The collected results made it possible to identify the most frequently used practices for employees in the socially responsible group, as well as to indicate, in relation to them, areas of improvement in the above-mentioned scope.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.