Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Prędkości kosmiczne
PL
Ruch w przyrodzie jest wszechobecny, porusza się wszystko, co nas otacza począwszy od elektronów i protonów, aż po gwiazdy i galaktyki. Miarą prędkości jest droga pokonana przez dany obiekt (człowieka, samolot, cząstkę elementarną, . . . ) w jednostce czasu. A prędkość wydaje się być coraz bardziej istotna w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Prędkość w kosmosie ma fundamentalne znaczenie, gdyż jest związana z trajektorią ruchu i możliwością realizacji danego celu. Określając prędkość zawsze definiujemy jakiś punkt odniesienia. W niniejszym krótkim artykule przedstawiono "kosmiczną” względność prędkości i jak ona wpływa na kosmiczne misje ludzkości. Nie da się ukryć, że stajemy się gatunkiem "kosmicznych wędrowców”, dla których zdobywanie kolejnych kosmicznych celów to sens istnienia. Księżyce Jowisza, księżyc Saturna Tytan, to nasze kolejne długofalowe cele, jednakże na drodze do ich realizacji w rozsądnym dla człowieka czasie stoi prędkość, którą musimy koniecznie zwiększyć.
EN
Movement in nature is ubiquitous. Everything around us moves, from electrons and protons to stars and galaxies. By definition, velocity is the distance traveled by a given object (human, plane, elementary particle, . . . ) in a time unit. And velocity seems to be more and more important in a quick-changing world. Velocity in the universe is crucial because it is related to the trajectory of movement and the possibility of achieving a given goal. When determining velocity, we always define a reference point. This paper explores the “cosmic” relativity of velocity and how it affects humanity’s space missions. Undoubtedly we are becoming “space wanderers”, for whom reaching further space goals has become the essence of life. Jupiter’s moons, Saturn’s moon Titan are our next long-term goals, but there is speed in the way of achieving these goals in a reasonable time for human. In order to achieve further ambitious goals, we need to increase the available travel velocity.
EN
The work aims to determine the friction effect and change the velocity and kinetic energy during the movement of solid particles along the rotating machine's radial blade surface. It has been previously shown that the influence of the frictional forces of the particle against the rotor disc is negligible compared to the influence of the centrifugal force and the friction force of the particle against the rotor blade. Based on the analysis of the differential equation solution for particle motion along the surface of the blades, it was established that the total sliding velocity of a particle increase intensively in the initial period of motion and approaches asymptotically to the values described by a linear function, practically independent of the initial position of the particle. The obtained analytical expressions enable the determination of change in the relative and total velocity of the particle, the angle between the respective velocity vectors and its kinetic energy. Changes in the values of these parameters were also estimated for a wide range of variability of the friction coefficient.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu tarcia cząstek stałych na ich prędkość i straty energii kinetycznej podczas ruchu po powierzchni łopatek promieniowych maszyn wirnikowych. Wykazano, że wpływ sił tarcia cząstki o tarczę wirnika jest pomijalnie mały w porównaniu z wpływem siły odśrodkowej i siły tarcia cząstki o łopatkę wirnika. Na podstawie analizy rozwiązania równania różniczkowego ruchu cząstek po powierzchni łopatek ustalono, że całkowita prędkość poślizgu cząstki intensywnie wzrasta w początkowym okresie ruchu i zbliża się asymptotycznie do wartości opisanych funkcją liniową, praktycznie niezależną od położenia początkowego cząstki. Uzyskane wyrażenia analityczne umożliwiają określenie: zmiany prędkości względnej i całkowitej cząstki, kąta pomiędzy odpowiednimi wektorami prędkości oraz jej energii kinetycznej. Dokonano również oszacowania zmiany wartości tych parametrów dla szerokiego zakresu zmienności współczynnika tarcia.
PL
Podstawową funkcją wideorejestratorów drogowych jest utrwalanie obrazu potencjalnych zdarzeń drogowych celem umożliwienia ustalenia ich przyczyn i przebiegu. Rola tzw. czarnej skrzynki nie stanowi jednak jedynego zastosowania urządzenia. Wykorzystanie kamery samochodowej wyposażonej w moduł GNSS oraz darmowego oprogramowania i otwartych danych przestrzennych umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy charakterystyki przebytej trasy oraz stylu jazdy kierowcy. W publikacji zaprezentowano autorskie algorytmy zapewniające m.in. możliwość automatycznego obliczenia parametrów ruchu, kontroli prędkości jazdy oraz wygenerowania prognozy wysokości mandatów karnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w zasięgu pracy napotkanych fotoradarów. Intuicyjność obsługi stworzonych narzędzi czyni je dostępnymi dla przeciętnego użytkownika posiadającego podstawowe umiejętności w zakresie pracy w programie QGIS.
EN
The basic facility of the dash-cams is to record the potential road accident video for the purpose of identifying its cause and course. However, the role of a black box is not an only application of the device. The implementation of a dash-cam featuring a GNSS module with free software and open spatial data enables to conduct a detailed analysis of the route course and the driver's behaviour. The paper describes the authors' own algorithms providing i.a. automatic computation of the motion parameters, verification of the driving velocity and generating a forecast of potential fines in case of exceeding the speed limit in an area controlled by a speed camera. The intuitiveness of the created tools makes them available for an average user that has got an ability to use the QGIS software on a basic level.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zmian dotyczących przechodzenia pieszego po przejściu dla pieszych, wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jego celem jest wykładnia użytego w art. 13 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.) pojęcia pieszy wchodzący na przejście dla pieszych, a także jego obowiązków w postaci zachowania szczególnej ostrożności, niewchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd oraz niekorzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego. Rozważania zmierzały także do wyjaśnienia pozostających w związku z uprawnieniem pieszego obowiązków kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych polegających na zmniejszeniu prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście. Dla osiągnięcia tych celów zostały wykorzystane takie metody badawcze jak analiza tekstu normatywnego, metoda językowa i logiczna. Artykuł ma znaczenie - ze względu na wyjaśnienie kontrowersji jakie rodzi art. 13 ust. 1a p.r.d. - przede wszystkim dla biegłych z zakresu ruchu drogowego oraz kierowców i pieszych.
EN
The subject of the article is an analysis of the amendments regarding a pedestrian walking across pedestrian crossing, introduced by the Act of February 25, 2021 amending the Act on Road Traffic. Its aim is to interpret the concept, provided in Article 13 (1a) of the Act on Road Traffic, of a pedestrian entering a pedestrian crossing as well as his/her duty to exercise special care, not to enter the road directly in front of a moving vehicle and not to use a telephone or other electric devices. The considerations were also aimed at clarifying the obligations, related to pedestrians rights, of the driver of the vehicle approaching the pedestrian crossing, consisting in reducing the speed so as not to endanger the pedestrian on this crossing or entering it, and giving way to a pedestrian entering the zebra crossing. To achieve these goals, research methods such as the analysis of the normative text together with linguistic and logical methods were used. The article is important as it clarifies the controversy arising from Art. 13 (1a) of the Act on Road Traffic primarily to road traffic experts, drivers and pedestrians.
PL
Na podstawie dwóch zdarzeń drogowych pokazano, jakie są możliwości ustalania prędkości pojazdów przed kolizją z wykorzystaniem analizy nagrań wideo pochodzących z kamer pokładowych i geodezyjnego pomiaru miejsca zdarzenia. Pozyskane informacje pozwoliły na odtworzenie ruchu uczestników kolizji przy wykorzystaniu metody modelowania symulacyjnego, co dało możliwość wskazania na przyczyny kolizji.
EN
On the basis of two road traffic incidents the possibilities of specifying vehicles speeds prior to collision by analysing the video recordings from on-board cameras and geodetic measurements are shown. Owing to the thus obtained data it was possible to reconstruct the movements of the participants of the collisions, using the simulation modelling method, which enabled the identification of the causes of the collisions.
EN
A transient flow formation of an incompressible fluid through a horizontal porous channel assuming a ramped pressure gradient is considered with the velocity slip boundary conditions. The flow is a laminar flow caused by ramped pressure gradient along the flow direction. The equation governing the flow is modeled, and solved by the Laplace transformation technique to obtain a semi-analytical solution under slip boundary conditions. It was noted that the flow velocity increases as the slip parameter is increased.
7
Content available remote Effect of the wind speed and direction on energy balance in building
EN
In the present paper, the problems connected with the direction and velocities of the wind, having a significant effect on energy balance in a building, have been discussed. The discussed issue concerns the construction object (10-floor skyscraper) being shielded with many obstructions, which is affected by wind activity. The analysis concerns also the balance of heat energy of the discussed building which serves keeping of thermal comfort and by this, it is a summarization of heat profits in the building, obtained from internal heat sources and solar profits, connected with the losses, caused by heat transfer via external construction baffles and ventilation system. The problem connected with the wind and its role in the energy balance has been also presented. Apart from a good thermal insulation of external baffles, the coefficient of heat loss caused by heat transfer plays also a meaningful role. The mentioned building has been subjected to analysis which concerns the impact of the direction and speed of the wind on the heat transfer coefficient. The aim of the study was to determine the influence of the direction and speed of the wind on the value of heat transfer coefficient. As far as the dynamic values of surface heat coefficient are concerned, they have been presented in the table.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z kierunkiem oraz prędkością wiatru, który ma istotny wpływ na bilans energii w budynku. Została poruszona tutaj kwestia, która dotyczy obiektu budowlanego (10 piętrowego wieżowca) osłoniętego wieloma przeszkodami, na który ma wpływ działanie wiatru. Analiza dotyczy również bilansu energii cieplnej budynku , która służy do utrzymania komfortu cieplnego, a tym samym stanowi sumaryczne zestawienie zysków ciepła w budynku otrzymanego z wewnętrznych źródeł ciepła oraz zysków solarnych związanych ze stratami spowodowanymi przenikaniem przez zewnętrzne przegrody budowlane oraz wentylację. Została również przedstawiona kwestia związana z wiatrem oraz jego rolą w bilansie energii. Oprócz dobrej izolacji termicznej przegród zewnętrznych duże znaczenie ma tutaj współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Budynek został poddany analizie, która dotyczy kierunku i prędkości wiatru na współczynnik przenikania ciepła, badanie miało na celu ustalenie jaki wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła ma kierunek i prędkość wiatru. Jeżeli chodzi o wartości dynamiczne przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni zostały przedstawione w pracy w tabeli.
8
Content available remote Prędkość ruchu dziecka na hulajnodze. Wyniki badań pilotażowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych czasu przemieszczania się na zadanym odcinku drogi chłopca w wieku 11 lat na hulajnodze napędzanej siłą mięśni. Wykonując badania drogowe określano czas przejazdu hulajnogą odcinka pomiarowego długości 10 m ze stałą prędkością, a także czas przejazdu tego samego odcinka pomiarowego ze startu zatrzymanego. Próby wykonano dla jazdy wolnej, normalnej szybkiej. Podano wartości minimalne, maksymalne oraz wyznaczono średnie wartości czasów w zależności od tempa poruszania się. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono średnie wartości prędkości hulajnogi, które wynoszą 2,6 m/s dla jazdy wolnej, 3,2 m/s dla jazdy normalnej i 4,5 m/s dla jazdy szybkiej.
EN
The aim of the article is to present the results of pilot studies on the time of covering a given distance by an 11-year-old boy on a human powered scooter. In the road tests the time of covering the distance of 10 m on a scooter at a constant speed and the time of covering this distance from a standing start were established. The tests were performed for a slow, normal and fast runs. The minimal and maximal values were given, and mean times vs. movement speed identified. Based on the results the mean values of the scooter movement were calculated: 2.6 m/s for slow run, 3.2 m/s for normal run and 4.5 m/s for fast run.
PL
Artykuł przedstawia metodę opiniowania zdarzeń drogowych, udokumentowanych zapisem monitoringu, w których istnieje podejrzenie świadomego sprowokowania kolizji przez jednego z uczestników. Rozważania oparto na konkretnym zdarzeniu, w którym taką możliwość sugerowały zarówno dowody osobowe, jak i informacje o uczestniczeniu jednego z kierujących w dużej ilości podobnych zdarzeń drogowych. Pomimo że w przedmiotowej sprawie pytania skierowane do biegłego były sformułowane wyjątkowo ogólnikowo, to w istocie sprowadzały się do ustalenia, czy intencją obwinionego - kierującego, posiadającego pierwszeństwo przejazdu, było sprowokowanie zderzenia w okolicznościach wskazujących na odpowiedzialność drugiego uczestnika zdarzenia za jego wystąpienie. Oczywistym jest, że bezpośrednia odpowiedź na tego typu pytania byłaby skazana na zarzut przekroczenia kompetencji, ale odpowiednio przygotowana analiza może dać organowi procesowemu podstawę do samodzielnego ustalenia, jakie były intencje obwinionego.
EN
A method of producing expert opinions on road traffic accidents evidenced by monitoring system recording, in which one of the participants is suspected of having deliberately orchestrated the collision is presented. The discussion was based on an actual event in which such a possibility was suggested by both the witnesses’ testimony as well as information on the participation of one of the drivers in a large number of similar events. Despite the fact that the questions the court expert was asked were formulated in an extremely general way, they were essentially aimed at establishing whether it was the intention of the defendant - the driver who had the right of way to provoke the collision in circumstances indicating the responsibility of the other participant. Obviously, a direct answer to this type of question was doomed to the complaint of exceeding the competences. However, an adequately formulated analysis may provide the judicial authority with a basis for an independent decision as to what the defendant’s intentions were.
EN
The article presents a comprehensive view of the origins, technical characteristics and functioning of the Siedlce-Bologoye railway line. This railway, with an impressive length of 1.100 km, was built in the years 1902-1907 as a connection between the lands of the Kingdom of Poland and the governorates of central Russia in order to ensure the efficient transport of troops and their supplies given the anticipated war with Germany and Austria-Hungary. The work aims to illustrate to what extent the assumptions of the construction promoters were confirmed and how it was used in particular periods.
EN
In the article, the analytical dependences of modelling the cell cross-sectional area between two adjacent blades of a rotary blade pump and capacity for a pump with fixed and rotating stators are given, and analytical dependences are derived to model the power necessary to overcome the friction forces of the blades. The forces acting on the radially placed blade of a rotary pump with a fixed stator (non-rotating or stationary) and a rotating stator are analyzed. Design and technological parameters that influence the pump capacity and power are taken into account. The power required for the movement of the pump blade without taking into account the compression of the air has the opposite character of the change as to the pump capacity The capacity of a rotary pump with a rotating stator is three times higher than that of a stationary stator. The rotary pump with a rotating stator, with six radially spaced blades, consumes 0.854 [kW] less power to overcome the blade friction of 1313 kW The results of modelling of the pump work are given.
EN
Many traffic accidents are caused by unforeseen and unexpected events in a site that was hidden from the driver's eyes. Road design parameters determining required visibility are based on relationships formulated decades ago. It is worth reviewing them from time to time in the light of technological developments. In this paper, sight distances for stopping and crossing situations are studied in relation to the assumed visual abilities of autonomous vehicles. Current sight distance requirements at unsignalized intersections are based among others on speeds on the major road and on accepted gaps by human drivers entering or crossing from the minor road. Since these requirements vary from country to country, regulations and sight terms of a few selected countries are compared in this study. From the comparison it is remarkable that although the two concepts, i.e. gap acceptance on the minor road and stopping on the major road have different back-grounds, but their outcome in terms of required sight distances are similar. Both distances are depending on speed on the major road: gap sight distances show a linear, while stopping sight distances a parabolic function. In general, European SSD values are quite similar to each other. However, the US and Australian guidelines based on gap acceptance criteria recommend higher sight distances. Human capabilities and limitations are considered in sight field requirements. Autonomous vehicles survey their environment with sensors which are different from the human vision in terms of identifying objects, estimating distances or speeds of other vehicles. This paper compares current sight field requirements based on conventional vehicles and those required for autonomous vehicles. Visibility requirements were defined by three vision indicators: distance, angle of view and resolution abilities of autonomous cars and human drivers. These indicators were calculated separately for autonomous vehicles and human drivers for various speeds on the main road and for intersections with 90° and 60° angles. It was shown that the required sight distances are 10 to 40 meters shorter for autonomous vehicles than for conventional ones.
EN
Indian regional navigation satellite system (IRNSS) or Navigation with Indian Constellation (NaVIC) is the satellite-based navigation system, established and controlled by the Indian Space Research Organization. It provides services of positioning, velocity, and timing for civilian and military applications. Ionospheric irregularities cause the fuctuations in the amplitude and phase of the received navigation signals; this phenomenon is known as scintillation. Scintillation can create the error in precise positioning and degrades the position accuracy of the navigation system. It varies with solar activity, geographical location, seasonal variation, day–night time, and elevation angle of satellites. The S4 index is one of the key parameters to estimate the amplitude scintillation to recognize the quality of the navigation signal. In this paper, amplitude scintillation characteristics are studied with IRNSS/GPS/SBAS in the Ahmedabad region which is at the average altitude of 53 m. S4 index is calculated and analyzed using the real-time navigation data of one week. Here, IRNSS/GPS/SBAS receiver with L1, L5, and S-band, is used to collect the data at low altitude station (IITRAM, Ahmedabad). The position error of normal sunny days is calculated using IRNSS/GPS/SBAS receiver. The probability of position error is also derived and found that it follows the gamma distribution function and validate it statistically using a chi-square test. This study also focuses on the efect of elevation of the satellite on the value of carrier to noise ratio at the location of IITRAM.
PL
Podstawową przyczyną wypadków komunikacyjnych jest fizjologiczne i psychologiczne niedostosowanie organizmów do poruszania się z prędkościami i energiami większymi niż naturalne. Poprawę bezpieczeństwa można osiągnąć skłaniając kierujących do poruszania się z niższymi prędkościami wykorzystując w projektowaniu dróg psychologię.
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów laserowego cięcia materiałów obuwniczych, tj. prędkości oraz mocy. Testom poddano wybrane materiały zróżnicowane surowcem i/lub sposobem wytwarzania, grubością, a także docelowym przeznaczeniem. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że właściwości fizyczne promieniowania lasera CO2 – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), pozwalają zapewnić wysoką jakość obróbki dowolnych materiałów obuwniczych. Efekty wizualne cięcia zależą od precyzji ustawień ogniskowej pomiędzy płaską powierzchnią cięcia i głowicą lasera oraz parametrów prędkości i mocy lasera. Konieczny jest więc ich każdorazowy dobór na podstawie przeprowadzonych testów kontrolnych.
EN
The results of optimizing laser cutting parameters of footwear materials, i.e. speed and power, are presented. Selected materials were tested, differing in terms of raw material and/or manufacturing method, thickness and intended use. On the basis of the tests, it was found that the physical properties of CO2 laser radiation – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), ensure high quality processing of any footwear materials. The visual effects of the cut depend on the precision of the focal length settings between the flat cutting surface and the laser head, as well as the speed and laser power parameters. Therefore, it is necessary to always select them on the basis of the control tests.
EN
The research aim was to analyse the influence of velocity and size of markers on the accuracy of motion capture measurement utilising image processing with the use of OpenCV. On the basis of the obtained results, the usefulness of the applied measurement method in studying the kinematics of the human body while driving operating a wheelchair was determined. This article presents the test results for a low-budget motion capture measurement system for testing the kinematics of the human body in a single plane. The tested measuring system includes a standard activity camera Xiaomi Yi4K, expanded polystyrene markers with printed ArUco codes, and original software for marker position detection developed by the author. The analysis of the measurement method with regard to its applicability in biomechanical studies has highlighted several key factors: the number of measuring points, measurement accuracy expressed as a relative error and the limit velocity at which the marker trajectory is correctly represented. The article shows that the limit velocity of the marker is 2.2 m/s for 50x50 mm markers and 1.4 m/s for 30x30 mm markers. The number of measured points ranged from 233 to 2,457 depending on the marker velocity. The relative error did not exceed 5% for the marker velocities and thus provided a correct representation of its trajectory.
17
Content available Destruction of the Structure of Boiling Emulsions
EN
In this paper we consider the processes of dynamic interaction between the boiling particles of the dispersed phase of the emulsion leading to the large droplet breakup. It is indicated the differences in the consideration of forces that determine the crushing of non-boiling and boiling drops. It is determined the possibility of using the model to define the processes of displacement, deformation or fragmentation of the inclusion of the dispersed phase under the influence of a set of neighboring particles. The proposed method allows us to determine the main energy parameters of the homogenization process by boiling the emulsion.
PL
W tym artykule rozważamy procesy dynamicznej interakcji między wrzącymi cząsteczkami zdyspergowanej fazy emulsji, prowadzące do rozpadu dużych kropel. Wskazano na różnice w uwzględnianiu sił, które determinują kruszenie kropli niewrzących i wrzących. Określono możliwość wykorzystania modelu do zdefiniowania procesów przemieszczenia, deformacji lub fragmentacji włączenia fazy rozproszonej pod wpływem zestawu sąsiednich cząstek. Proponowana metoda pozwala określić główne parametry energetyczne procesu homogenizacji podczas ogrzewania i wrzenia emulsji.
18
Content available remote Określanie prędkości pojazdów na podstawie materiału wideo. Cz. 2
PL
Filmy wykonywane przy użyciu automatycznych, stacjonarnych i mobilnych rejestratorów coraz częściej są materiałem służącym do rekonstrukcji wypadku drogowego. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu postępowania dla ustalenia prędkości pojazdu wymijającego się z pojazdem wyposażonym w kamerę wideo.
EN
Films made with automatic, stationary and mobile recorders are increasingly often used in road accident reconstruction. The aim of this article is to show how to accurately determine the speed of an oncoming vehicle equipped with a video recorder.
PL
W artykule przedstawiono weryfikację zależności, podanej w publikacji Colyna Glynna i Denisa P. Wooda pt. Metody rekonstrukcji wypadków z udziałem motocykli. Szacowanie powypadkowej prędkości przewróconego motocykla na podstawie śladów jego sunięcia po podłożu. Artykuł ten został opublikowany w numerze 4/2016 czasopisma Paragraf na Drodze. Weryfikacja ta oparta została na rzeczywistym przypadku zdarzenia, które opiniował autor niniejszego artykułu. Przedstawiona sytuacja stanowi ilustrację zasady mówiącej, że nie można bezkrytycznie podchodzić do wyników obliczeń i każdy wynik należy kontrolować, pod kątem możliwości popełnienia błędu grubego. Autor, po powzięciu wątpliwości, dotarł do pierwotnego tekstu, w którym wykorzystywany w obliczeniach wzór miał nieco inną postać niż podana w przywołanym artykule, a jego zastosowanie dawało już wyniki zbieżne z oczekiwanymi. Na zakończenie autor zwrócił uwagę na błąd w taktyce awaryjnego zatrzymywania hamowania motocykla, jaki niejednokrotnie popełniają motocykliści, doprowadzając do położenia motocykla.
EN
Correction of the formula given in the paper by Colyn Glynn and Denis P. Wood Motorcycle reconstruction methods. Motorcycle speed evaluation from its post-crash slide distance is presented. The paper was published in the 4/2016 issue of Paragraph on the Road journal. The formula has been verified on a real-life road event the expert evidence of which was reported by the author of the present article. This case illustrates a principle which says that no calculation results should be approached uncritically and each result should be checked for the possibility of making a grave error. To dispel his doubts, the author reached for the source manuscript in which the formula employed in the calculations was slightly different than the one given in the paper referred to, and its use yielded results convergent with the expected ones. Finally, the author points out the unsuitable tactic of motorcycle emergency braking, frequently adopted by motorcycle riders, which ends in laying the motorcycle on its side.
20
Content available Model of forced turbulence for pulsing flow
EN
The article deals with fluid motion along an infinite hose. Taking into consideration the Stokes equation, the tangential friction stresses according to Newton and the Reynolds equation, the differential equation of the velocity change in radius is developed taking into account the pulsating component of the friction forces in the turbulent flow. Turbulence is defined as the impulse component of a flow, characterized by a pressure drop along a dynamic length of flow, a frequency response, and an oscillation amplitude of the pressure drop of pulse (which is given by the time equation of the oscillation). The velocity distribution along the radius of the hose in the time interval of one second was modelled for pressure drops in the range from 6000 to 18000 Pa and the amount of transported medium in the range from 1.667·10-5 to 6.667·10-5 m3 , which corresponded to the length of pulse plug. The dynamic viscosity of the medium (milk) of 1.79 · 10-3 Pa·s and its density of 10273 N·s2 /m4 were accounted at the simulation. The developed analytical dependence of the velocity of the forced turbulence of the pulsating flow allows to calculate the absolute value of the velocity at a given point of crosssection of the pipeline, and characterizes the physical process of flow of Newtonian fluids and gases in the pipeline.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.