Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie oświetlenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł omawia zasady oświetlenia awaryjnego garaży publicznych. Wskazuje wymagania prawne oraz dobrą praktykę inżynierską. Autor odnosi się do niektórych błędów popełnianych przy projektowaniu oświetlenia.
PL
W referacie porusza się zagadnienie związane z budowaniem scenografii nocnej wnętrz urbanistycznych jako przyjaznych przestrzeni do życia mieszkańców współczesnych miast. Wskazano zagadnienia związane z wdrażaniem współczesnych technologii oświetleniowych na tle zachowań producentów sprzętu oświetleniowego, oprogramowania do wspierania projektowania jak i samego projektowania oświetlenia. Ukazano również współczesne zagrożenia związane z wdrażaniem technologii led oraz jej wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa jak i budowania jakości krajobrazu nocnego widoku przestrzeni publicznych. Przedstawiono możliwości współczesnych programów do obliczeń fotometrycznych wykazując ich pewne ograniczenia, a przez to bezpośredni wpływ na zubożenia nocnego krajobrazu. W pracy zbadano również aktualny stan Norm dotyczących oświetlenia przestrzeni publicznych oraz ich rzeczywiste zastosowanie przy projektowaniu oświetlenia.
EN
The article explores the issue of building night scenery of urban interiors as friendly spaces for living in contemporary cities. The issues related to the implementation of modern lighting technologies are indicated against the background of the behaviors of lighting equipment manufacturers, software to support the design as well as the lighting design itself. It also shows the contemporary threats related to the implementation of led technology and its impact on building a sense of safety and quality of night landscape view of public spaces. The possibilities of contemporary photometric calculation programs are presented, showing their limitations, and thus their direct impact on the impoverishment of the night landscape. The article also examines the current state of the Standards for lighting of public spaces and their actual application in lighting design.
PL
Przy projektach systemu oświetleniowego na obiektach sportowych kluczowymi kryteriami są koszty inwestycyjno-użytkowe oraz spełnienie wymagań normatywnych przez cały okres użytkowania tego obiektu. Stosowanie przy projektowaniu współczynnika utrzymania na poziomie 0,8 może prowadzić do niespełnienia obowiązujących norm po pewnym czasie eksploatacji. Pomiary przeprowadzone pod kierownictwem KW Housera z uczelni Penn State Engineering na 31 obiektach sportowych, wykazały w 87% przypadków niespełnianie założeń projektowych w czasie eksploatacji mniejszym niż 3000 h.
EN
When designing the lighting system at sports facilities, the key criteria are investment and utility costs and compliance with normative requirements throughout the lifetime of the facility. The use of a maintenance factor of 0.8 when designing may lead to non-compliance with applicable standards after a period of operation. Measurements carried out under the supervision of KW Houser from Penn State Engineering at 31 sports facilities showed that in 87% of cases the project assumptions were not met during operation less than 3000 hours.
4
Content available remote Oświetlenie rzeźb i pomników
PL
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wyboru koncepcji oświetlenia rzeźb i pomników. Projektowanie iluminacji wymaga uwzględnienia ich symboliki, znaczenia oraz emocji, jakie należy wyrazić poprzez oświetlenie. Na przykładzie autorskich realizacji, przedstawiono zasady wyboru sposobu ekspozycji takich obiektów w oparciu o metody stosowane w oświetleniu scenicznym.
EN
Chosen aspects of lighting concepts of sculptures and monuments are described in the article. Designing illuminations requires taking into account their symbolism, meaning, and emotion to be expressed through lighting. On the example of author's realization, the principles of choosing the way of exposing such objects are based on the methods used in stage lighting.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad określania współczynnika utrzymania w projektowaniu instalacji oświetlenia drogowego z wykorzystaniem opraw LED. Dotychczas stosowane sposoby, oparte na eksperymentalnych danych sprzed wielu lat, dotyczących źródeł światła i opraw innej generacji, nie odpowiadają współcześnie stosowanym rozwiązaniom technicznym.
EN
Maintenance factors are an important consideration in the planning of lighting installations, which gradually reduce the amount of light, due to lumen depreciation. For LED lighting solutions there are few studies for determination of the correct value of MF factor. The paper shows the measurements results of illumination changes in outdoor LED lighting installations.
PL
Projektowanie oświetlenia wnętrz mieszkalnych powinno uwzględniać zarówno wymagania dotyczące jakości oraz energooszczędności oświetlenia jak i subiektywnie oceniane kwestie estetyki. Komputerowa wizualizacja efektów oświetlenia ułatwia ocenę wariantowych propozycji i przyjęcie ostatecznych rozwiązań, akceptowanych przez przyszłych użytkowników.
EN
This paper is devoted to proper methods of residential interior lighting employing innovative light sources. Based on the theoretical introduction, a number of lighting designs were developed for a hypothetical interior, allowing to illustrate the advantages and disadvantages of specific lighting solutions.
7
Content available Iluminacja rzeźb i pomników
PL
Projektowanie iluminacji rzeźb i pomników wymaga przeanalizowania szeregu uwarunkowań dotyczących ich znaczenia i symboliki oraz emocji, jakie należy wyrazić poprzez odpowiednie oświetlenie. Często dobór rozwiązań technicznych jest uwarunkowany przez lokalizację i otoczenie obiektu, a także przez możliwość oceny rodzaju oświetlanego obiektu. Komputerowa wizualizacja uzyskanych efektów plastycznych dla różnych sposobów oświetlenia obiektu ułatwia ocenę wariantowych propozycji i przyjęcie ostatecznych rozwiązań oświetleniowych, możliwych do praktycznej realizacji.
EN
Monuments and sculptures illumination is more than the calculation of lighting levels and photometric properties. They express an emotion through the perspective of artists, so lighting principles can be similar to the methods of stage lighting. The choice of the selected illumination method can be made using computer visualizations, prepared on– site photographic documentation.
PL
W przepisach prawnych Unii Europejskiej dąży się do ograniczenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej, do których zalicza się budynki przeznaczone na cele oświatowe. W artykule przedstawiono wymagania prawne jakościowe i ilościowe stawiane instalacjom oświetlenia wbudowanego w budynkach oświatowych. Ponadto przedstawiono sposoby zmniejszenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego.
EN
European Union legislation aims to reduce the energy consumption for public lighting that includes buildings for educational purposes. This article presents qualitative and quantitative legal requirements for installation of lighting built into educational buildings. In addition, presents ways to reduce energy consumption for built-in lighting are outlined.
EN
This paper reflects on the basic research done in the area of outdoor public lighting in regard to regeneration processes. The general purpose of this scientific paper is to investigate the role that lighting design plays within regeneration frameworks. Referring to a wide spectrum of academic publications, the paper provides an overview of regeneration and outdoor public lighting objectives. Emphasize is put on the obstacles for lighting design implementations in the regeneration processes in Poland.
PL
Referat obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące projektowania zewnętrznego oświetlania elektrycznego w procesach rewitalizacji terenów miejskich. Celem tego opracowania jest zbadanie roli projektu oświetleniowego w programach i procesach rewitalizacyjnych. W referacie zestawione są zadania rewitalizacji z zadaniami projektów oświetlania miejskiego. Przedstawione są też powody, dla których problematyka projektowania zewnętrznego oświetlania eklektycznego w tkance miejskiej nie jest szeroko popularyzowana w kontekście procesów rewitalizacji.
10
Content available remote Porównanie symulacji komputerowych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
PL
Celem badań było określenie poprawności wykonywania symulacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem najpopularniejszych programów służących do wspomagania projektowania oświetlenia – DIAUX i RELUX. Do wykonania projektów wytypowano pięć opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłami LED o zasilaniu awaryjno-sieciowym różniących się krzywą światłości oraz wartością strumienia świetlnego.
EN
The purpose of the study was to determine the performance accuracy of the simulation of escape route lighting installations using the most popular programs supporting the lighting design - DIAUX and RELUX and possible errors associated with illuminance measuring of emergency escape lighting. In order to complete the projects we have selected five emergency lighting luminaires with LED sources with different light curve and the value of the luminous flux.
11
Content available remote Designing and floodlighting of objects by the luminance distribution projecting
EN
Floodlighting is the kind of creative work consisting of presenting a similar image of the object as it is by day or its complete change. This change is achieved by creating different luminance distributions on the object pursued by lighting equipment. Equipment selection from the whole range of databases that are currently manufactured by the luminaires companies in order to obtain the desired effect is a very time consuming task and often impossible. Fixtures for implementing specific luminance distribution there may not be produced at all. The new method based on predefined desired effect lighting estimates the demand for lighting equipment. Also by the constant use of the method we can light the subject up without the use of classic lighting equipment. The article discusses the course of the design of floodlighting by this method, and it shows the pros and cons while comparing them with classical methods of the design and floodlighting of objects.
PL
Iluminacja obiektów jest dziełem twórczym polegającym na przedstawieniu podobnego obrazu obiektu jak to ma miejsce w porach dziennych lub zupełną jego zmianę. Zmianę tę uzyskuje się przez tworzenie różnych rozkładów luminancji na obiekcie realizowanych sprzętem oświetleniowym. Dobór sprzętu z całego zakresu baz produkowanych obecnie przez firmy opraw oświetleniowych chcąc uzyskać pożądany efekt jest zadaniem bardzo czasochłonnym, często niemożliwym. Oprawy oświetleniowe realizujące konkretny rozkład luminancji mogą w ogóle nie być produkowane. Nowa metoda pozwala na podstawie wcześniej zdefiniowanego zamierzonego efektu oświetleniowego oszacować zapotrzebowanie na sprzęt oświetleniowy lub, przez jej stałe zastosowanie oświetlić obiekt bez użycia klasycznego sprzętu oświetleniowego. Artykuł omawia tok projektowania iluminacji tą metodą. Pokazuje jej wady i zalety zestawiając je z klasycznymi metodami, zarówno projektowania jak i iluminacji obiektów.
12
Content available Projektowanie oświetlenia w obiektach handlowych
PL
W wielu wnętrzach oświetlenie pełni funkcje nie tylko użytkowe, ale również dekoracyjne, nakierowane na budowanie nastroju, podkreślanie światłem elementów i detali architektonicznych, tworzenie w przestrzeni wnętrza swoistego przewodnika wzrokowego po ekspozycji. Niewątpliwie do takiej kategorii należą wnętrza obiektów handlowych. Światło pełni w nich wielorakie funkcje, wynikające z konieczności zapewnienia właściwych warunków pracy dla obsługi oraz potrzeby odpowiedniego zaprezentowania klientom oferowanych towarów i usług. Jego funkcję kształtuje też rozwój współczesnej techniki oświetlania. W poszukiwaniu i tworzeniu odpowiednich rozwiązań oświetleniowych, bardzo pomocne staje się komputerowe wspomaganie projektowania, uzupełnione o wizualizacje.
EN
Shop lighting, depends on quality level, involves a consideration of basic lighting elements: general lighting, color if light, accent and decorative lighting. This paper concerns the concept of lighting for the chosen commercial facility using the computer visualizations.
13
Content available remote Wykorzystanie technologii LED w obiektach sportowych
PL
Światło w obiektach sportowych jest niezbędne do rozgrywania jakichkolwiek zawodów oraz umożliwia uprawianie sportu w celach rekreacyjnych po zakończeniu pracy zawodowej. Ponadto prawidłowo działający system oświetleniowy umożliwia oglądanie imprez sportowych organizowanych w godzinach wieczornych, zarówno na widowni, jak i w telewizji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w programie DIALux evo dotyczących wpływu metod oświetlenia wnętrz na poziom równomierności oświetlenia zdefiniowanej płaszczyzny pracy wzrokowej. Zrealizowano koncepcje oświetlenia bezpośredniego, pośredniego i mieszanego zamodelowanego w programie komputerowym pomieszczenia. W ramach każdej metody przeanalizowano dwa warianty oświetlenia, rozmieszczając oprawy równomiernie i nierównomiernie względem konturu pomieszczenia. W tabelach wynikowych przedstawiono uzyskane wartości równomierności oświetlenia na zdefiniowanych we wnętrzu płaszczyznach pracy wzrokowej i porównano je z wartościami zalecanymi przez normę oświetleniową. W przypadku każdej metody oświetlania przeanalizowano skalę wpływu na rozkład natężenia na płaszczyźnie krzywych rozsyłu zastosowanych opraw, rozmieszczenia opraw oświetleniowych względem zdefiniowanego pola zadania wzrokowego oraz przeszkód występujących w pomieszczeniu. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono iż w przypadku niewielkich pomieszczeń i zdefiniowanych w nich małych powierzchni obliczeniowych wybór metody oświetlania nie ma istotnego wpływu na poziom równomierności. Każda z metod umożliwia uzyskiwanie zalecanych przez normę oświetleniową wartości równomierności niezaleSnie od sposobu rozmieszczenia opraw względem obrysu wnętrza. W przypadku małych gabarytowo pomieszczeń składowa odbiciowa ma istotne znaczenie w kształtowaniu rozkładu natężenia na zdefiniowanej powierzchni. Znaczący wpływ na otrzymywane wartości równomierności ma wielkość płaszczyzny pracy wzrokowej oraz jej kształt.
EN
The article presents the results of simulation studies carried out in DIALux evo software related to the effects of interior lighting methods on the level of uniformity ratio of illuminance on the defined work plane. Concepts of direct, indirect and mixed lighting of a room designed in a computer program were realized. Within each method two variants of lighting were analyzed, arranging them evenly and unequally with respect to the contour of the room. The tables show the results obtained for the uniformity ratio of illuminance values defined in the interior surfaces of work plane and compared with the values recommended by the standards of lighting. For each method of lighting the scale of the impact of the intensity distribution at the level of distribution curves of used fixtures, luminaire location of a defined work plane and barriers located in the room were analyzed. As a result of the study it has been determined that in case of small room and defined in them small calculation fields the choice of the lighting method has no significant effect on the level of uniformity ratio. Each of these methods makes it possible to obtain the lighting standard recommended value, regardless of the luminaires location relative to the outline of the room. In the case of small dimensions of the room reflection component is important in shaping the intensity distribution of a defined area. A significant impact on the value of uniformity ratio also has the size of the work plane and its shape.
15
Content available remote Possible ways of floodlighting the baroque-style Zamoyski Palace in Kozlowka
PL
Artykuł przedstawia możliwości kształtowania nocnego wizerunku Pałacu Zamoyskich w Kozłówce za pomocą różnych sposobów jego oświetlenia. Praca zawiera krótki opis historyczny i architektoniczny obiektu, a także cztery koncepcje jego iluminacji, przedstawione w postaci wizualizacji komputerowych. Ta najbardziej odpowiednia została przez autora scharakteryzowana przez podanie danych projektowych w postaci charakterystyki sprzętu oświetleniowego, jego rozmieszczenia i uzyskanego rozkładu luminancji.
EN
This article is about the possible ways of creating a night view of Zamoyski Palace by the use of different floodlighting concepts. The article contains a short historical and architectural specification of this object and four visualizations of the four concepts of floodlighting. For the most appropriate concept, the technical parameters of the project have been shown, such as luminance distribution on the front elevation, and the location and specification of luminaries.
16
Content available remote Dwie drogi projektowania iluminacji obiektów
PL
Projektowanie iluminacji obiektów jest zadaniem złożonym. Należy rozważyć różne koncepcje iluminacji obiektu, przedstawiając je zarówno inwestorowi jak i konserwatorowi zabytków, jeśli obiekt podlega jego ochronie. Obecny stan techniki pozwala na użycie dwóch metod projektowania: klasycznej, z użyciem rzeczywistego sprzętu oświetleniowego, przeprowadzając próby terenowe na obiekcie lub drogi opartej na wizualizacji komputerowej wirtualnego modelu 3D. Artykuł przedstawia te drogi, pokazując wady i zalety każdej z nich, na przykładzie Pałacu w Wilanowie.
EN
Designing the illumination of objects is a complex task. There are different concepts of object illumination to consider followed by presenting them both to the investor and an antiques conservator, if the object is under his protection. The current state of technology allows to use two methods of design: classic, using real lighting equipment by carrying out field tests on the object or route and the other one based on computer visualization of the virtual 3D model. This article presents these ways showing their advantages and disadvantages on the example of the Wilanów Palace
17
Content available Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa w Poznaniu
PL
W artykule, na przykładzie kościoła p.w. św. Józefa w Poznaniu, opisano wybrane problemy związane z iluminacją zabytkowych obiektów architektonicznych, zlokalizowanych na zurbanizowanym terenie . Istotny wpływ na wybór ostatecznego rozwiązania oświetlenia fasady obiektu ma nie tylko wizja projektanta, często ograniczona przez konserwatorskie wymagania, ale również lokalizacja na uzbrojonym terenie. Wskazano na istotną rolę wizualizacji komputerowych, wspomagających wybór ostatecznej metody iluminacji, wiążący się nie tylko z doborem odpowiedniego sprzętu oświetleniowego, ale również z określeniem dopuszczalnej lokalizacji opraw oświetleniowych, uzależnionej ściśle od warunków technicznych.
EN
Chosen aspects of illumination concepts of historical buildings are described in the article. The computer visualizations of lighting variants and final solution of St. Joseph Church illumination in Poznan are presented.
18
Content available remote Iluminacja obiektów użyteczności publicznej na przykładzie ratusza w Jaworze
PL
Artykuł przedstawia tok projektowania iluminacji obiektów na przykładzie ratusza w Jaworze. Omówiona została dotychczasowa iluminacja obiektu, oświetlenie jego otoczenia oraz zalecenia dotyczące ewentualnych zmian. Zaprezentowano pięć wariantów iluminacji ratusza ze wskazaniem najwłaściwszego. Wariant ten został omówiony w sposób kompletny. Wszystkie koncepcje iluminacji zaprezentowane zostały w formie fotorealistycznej wirtualnej wizualizacji.
EN
The article presents progress of floodlighting based on an example town – hall in Jawor. There are discussed hitherto existing illumination of the object, surroundings lighting and recommendations of possible changes. There are also presented five variants of illumination of the town hall with the choice of the best one. This variant is discussed in a complete way. All conceptions of illumination are presented in the form of photorealistic virtual visualization.
PL
Oświetlenie wnętrz przyjmowane jest w sposób naturalny. Odpowiednio dobrane natężenie lub luminancja źródeł światła znacząco wpływa na samopoczucie, ale także na zdolności manualne człowieka. Niezwykle istotne jest zatem odpowiednie dobranie rodzaju źródła światła, rozmieszczenie opraw, itp. W artykule zaprezentowano metody projektowania oświetlenia elektrycznego wykorzystując współczesne rozwiązania techniki komputerowej. Omówiono kolejne etapy projektu Stacji Kontroli Pojazdów. W projekcie Uwzględniono oświetlenie ogólne i awaryjne. Wykorzystano w tym celu specjalistyczne narzędzia służące do projektowania oświetlenia (DIALux, Relux). W pracy przedstawiono ponadto możliwości wykorzystania ww. programów w procesie dydaktycznym studentów kierunków technicznych oraz kształceniu projektantów instalacji oświetleniowych. Projekty uwzględniają aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
EN
Interior lighting is accepted in a natural way. Properly selected intensity or brightness of light sources significant effect on well-being but also on the manual skills of man. Therefore, the choice of the appropriate type of light source, distribution of luminaires and etc. is very important. The paper presents a method for design an electric lighting solutions using modern computer technology. The consecutive project stages Vehicle Inspection Station was discussed. In the project general and emergency lighting were taken into account. For this purpose specialized tools for lighting design (DIALux, Relux) were used. The paper also presents the possibility of the aforementioned programs in the didactic process for the students of technical fields of study and for lighting installation designers. Projects include the currently applicable standards and regulations.
20
Content available remote Energooszczędne oświetlenie funkcjonalne i iluminacyjne w technologii LED
PL
Parametry ilościowe i jakościowe lamp i opraw LED przesądzają o ich coraz szerszym stosowaniu w oświetleniu wnętrz oraz oświetleniu zewnętrznym – zarówno funkcjonalnym, jak i iluminacyjnym. W referacie przedstawiono przykładowe wyniki badań dotyczących oceny parametrów użytkowych lamp i opraw LED oraz wybrane realizacje oświetleniowe z ich wykorzystaniem.
EN
Paper presents some investigations relating to properties of the LED lamps and LED luminaries. The measurements results and applications for indoor and outdoor lighting are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.