Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki decydujące o tworzeniu polityki logistycznej Unii Europejskiej. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki. Określono cele i zakres polityki logistycznej. Przedstawiono zasadnicze czynniki wpływające na efektywność systemów logistycznych, takie jak: technologie telematyczne, kwalifikacje personelu logistycznego, stan infrastruktury i jej wykorzystanie, standaryzację czynności ładunkowych. Omówiono również wpływ liberalizacji na kształtowanie efektywnego funkcjonowania systemu transportowego oraz znaczenie transportu intermodalnego w europejskiej polityce logistycznej.
EN
Some essential factors deciding on creation of the logistics policy of the European Union has been discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance of the system and regulation changes in the European transport to form the policy in the domain of the logistics. It was defined also in this article the objectives and the scope for the policy of the logistics. It was also presented there some essential factors having an influence on the effectiveness of the logistics systems, such as: telematics technologies, qualification of the logistics personnel, state of the infrastructure and its utilization, standardization of the loading operations. There was also discussed in this article the influence of the liberation on the formation of effective functioning the transport system as well as the importance of the intermodal transport in the European logistics policy.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
681--690, CD1
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki decydujące o tworzeniu polityki logistycznej Unii Europejskiej. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki. Określono cele i zakres polityki logistycznej. Przedstawiono zasadnicze czynniki wpływające na efektywność systemów logistycznych, takie jak: technologie telematyczne, kwalifikacje personelu logistycznego, stan infrastruktury i jej wykorzystanie, standaryzację czynności ładunkowych. Omówiono również wpływ liberalizacji na kształtowanie efektywnego funkcjonowania systemu transportowego oraz znaczenie transportu intermodalnego w europejskiej polityce logistycznej.
EN
Some essential factors deciding on creation of the logistics policy of the European Union has been discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance of the system and regulation changes in the European transport to form the policy in the domain of the logistics. It was defined also in this article the objectives and the scope for the policy of the logistics. It was also presented there some essential factors having an influence on the effectiveness of the logistics systems, such as: telematics technologies, qualification of the logistics personnel, state of the infrastructure and its utilization, standardization of the loading operations. There was also discussed in this article the influence of the liberation on the formation of effective functioning the transport system as well as the importance of the intermodal transport in the European logistics policy.
PL
Konieczność tworzenia polityki i strategii logistycznej na szczeblu państwa, regionu czy miasta (szczególnie aglomeracji), wywołuje dyskusję na temat wpisania tejże logistyki w struktury jednostki administracji publicznej, czy samorządowej, które z reguły są zbiurokratyzowane. Stąd Autorzy, przyglądając się z jednej strony – rzeczywistości Polski i Rosji, z drugiej zaś – dorobkowi teoretycznemu podejmują wstępnej odpowiedzi na pytanie czy da się wmontować logistykę w zbiurokratyzowaną strukturę organizacyjną. Autorzy bazując na opiniach logistyków - praktyków wskazują na szereg potencjalnych problemów, związanych z takim działaniem.
EN
A necessity to formulate logistics policy and strategy on the national, regional or urban (agglomeration in particular) levels triggers discussions about the place of logistics in structures of public or self-government administration units that are in principle bureaucratised. Hence, the Authors who, on the one hand, analyse examples of Poland and Russia and on the other hand study relevant theoretical output, try to answer a question whether it is possible to place logistics in the organisation structure that is bureaucratised. Using opinions of logisticians who are practitioners, they point to a wide range of potential issues to be dealt with in the context described above.
4
Content available remote Polityka logistyczna - ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby monitorowania
PL
Celem artykułu jest wskazanie na rosnącą rolę logistyki w skali makroekonomicznej, która staje się zaczynem do stopniowego ewoluowania tradycyjnej polityki transportowej w kierunku polityki logistycznej. Autorka dokonuje także prezentacji barier i stymulatorów rozwoju polityki logistycznej oraz sposobów monitorowania tejże polityki.
EN
The objective of this article is to point out the ever-growing role of logistics in the macroeconomic scale, which triggers gradual evolution of the traditional transport policy toward logistic policy. The author also presents barriers and stimulators of the development of logistic policy and ways of monitoring logistic policy.
5
Content available remote Polityka transportowa czy polityka logistyczna?
PL
Logistyka odgrywa dziś niezwykle istotną rolę nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw. Coraz częściej wskazuje się na jej bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania na gospodarkę. Poza tym globalizacja produkcji i związanych z nią łańcuchów dostaw powoduje zwiększenie znaczenia logistyki w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Wzrost zainteresowania makroekonomicznymi aspektami logistyki i badaniem zależności zachodzących na styku działalności produkcyjnej, handlowej i transportowej stają się zaczynem do wykreowania nowego rodzaju polityki gospodarczej państwa, nazywanej polityką logistyczną, której zadaniem jest celowe, pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie państwa na poprawę sprawności i efektywności procesów przepływu produktów i towarzyszących im informacji między uczestnikami łańcuchów dostaw. W opracowaniu zaprezentowane zostały: słabości tradycyjnie rozumianej polityki transportowej; argumenty przemawiające za prowadzeniem polityki logistycznej; globalne trendy cywilizacyjne stanowiące podstawę ewoluowania polityki transportowej w kierunku polityki logistycznej. Dokonano również przeglądu polityk logistycznych wybranych krajów świata.
EN
Nowadays logistics plays a very important role, not only in the functioning of separate companies. More and more often one can point out its direct and indirect influence on economy. Beside this, globalization of production and associated supply chains makes it even more significant in international economic relations. Increased interest in macroeconomic aspects of logistics and interrelations on the verge of production, trade and transport facilitate the emergence of a new type of central economic policy, called logistic policy. Its main task is to intentionally, directly or indirectly, influence the effectiveness of product flow processes and accompanying information among participants of supply chains. This article attempts to present the weaknesses of traditional transport policy, arguments in favour of the introduction of logistic policy, and global civilization trends being the base of evaluation of transport policy towards logistic policy. It also reviews logistic policies in- selected countries of the world.
6
Content available remote Polityka logistyczna na świecie
PL
Przełom dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, ze względu na globalne trendy cywilizacyjne i wzrost znaczenia makroekonomicznych aspektów logistyki, jest cezurą dla krystalizowania się sformalizowanej i samoistnej publicznej polityki logistycznej. Pionierem w tym względzie była niewątpliwie Japonia, która w roku 1997 ustanowiła narodową politykę logistyczną. W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku coraz więcej publicznych podmiotów zaczyna przyjmować dokumenty kreujące politykę w zakresie logistyki. Nie zawsze są one określane jako polityka, mogą mieć różne formalne tytuły, takie jak strategia zrównoważonej logistyki, strategia przemysłu logistycznego czy logistyczny master plan. Nie zmienia to jednak faktu, że w coraz większej liczbie państw zaczynają zaznaczać się elementy myślenia logistycznego, bardzo wiele polityk dotyczących transportu jest poszerzanych o zagadnienia logistyczne stając się tym samym swoistego rodzaju hybrydą merytoryczną. Bez względu jednak na formalne określenia zagadnienia logistyczne w coraz szerszym zakresie są przedmiotem programowania w ramach tworzenia strategii rozwoju czy to lokalnego, czy regionalnego, czy nawet ponadnarodowego, o czym świadczy poniżej zaprezentowany przegląd wybranych polityk logistycznych lub ich koncepcji.
EN
The ever-growing interest in macroeconomic aspects of logistics is becoming the reason for creating a new kind of economic policy, namely logistic policy. It encompasses a purposeful, direct and indirect influence of the state on the improvement of efficiency and effectiveness of the processes of commodity flow and the accompanying information between participants of supply chains. Logistic policy as a significant type of economic policy should not be without an impact on sustainable development. The objective of this paper is: presenting activities within the framework of logistic policy, whose task is to improve effectiveness and efficiency of physical and information flows in logistic chains, and on the other hand, to implement the remaining guidelines of sustainable development; specifying the place of sustainable development in logistic policies of the EU, Great Britain, Japan, Hong Kong, Australia, Thailand, China.
7
Content available remote Globalne trendy cywilizacyjne podstawa europejskiej polityki logistycznej
PL
Logistyka odgrywa dziś niezwykle istotną rolę nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw, ale także oddziałuje bezpośrednio i pośrednio na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Celem artykułu jest ukazanie wpływu globalnych trendów na zmiany w podejściu do problematyki, miejsca i znaczenia logistyki w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono wpływ logistycznych trendów cywilizacyjnych na funkcjonowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw, a także na cele europejskiej polityki logistycznej.
EN
Logistics plays a key role in functioning enterprises, ensuring sustainable mobility and also contributes to meeting directly and indirectly other objectives, like a cleaner environment, security of energy supply, etc. Aim of paper is presentation of impact of global trends on importance and role of logistics within the European Union policy. In paper are present civilization mega trends of logistics and their influence on functioning and management of supply chains as well goals of European logistics policy.
8
Content available remote Logistics policy and planning : the integration problems
EN
The paper presents fundamental integration problems of Polish Armed Forces and NATO in the spheres of logistics policy and planning. The main obstacles in formulating logistics policy according to NATO standards and procedures have been identified as well as the differences between NATO and Poland logistics planning principles. The planning potential and level of preparation of Polish logistics planning staff for the integration have been evaluated.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy integracji SZRP z NATO w obszarze polityki logistycznej i planowania logistycznego. Zidentyfikowano podstawowe przeszkody w formułowaniu polityki logistycznej zgodnie ze standardami i procedurami NATO oraz różnice między zasadami planowania logistycznego obowiązują- cymi w Polsce i w NATO. Oceniony został potencjał planistyczny, stopień przygotowania personelu planistycznego do integregracji z NATO.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.