Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierunkowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod koniec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu planowania usprawnień.
EN
Polish cities introduce solutions to encourage alternative – to car travel – modes of transport, including public transport, which can contribute to reducing congestion in the street network. The example is the introduction of a dedicated reversible bus lane in one of the main arteries in Gdynia. This is the first solution in Poland, which was launched at the end of last year. The main aim of the article is to present an innovative solution and to indicate its advantages and disadvantages and problems that appeared at the implementation stage. Moreover, a method of estimating the effectiveness of changes in traffic organization on the basis of field research and simulation, which was used during the process of planning improvements, has been presented.
PL
Zarządzanie ruchem w mieście, nawet wspomagane przez działania inteligentnych systemów transportu, jest bardzo złożonym procesem. Analizowanie pojedynczego skrzyżowania może nie przynosić zamierzonych efektów a nawet przyczynić się do pogorszenia względem stanu początkowego. Najistotniejszym elementem wprowadzania zmian powinna być obserwacja ruchu. W artykule przedstawiono wpływ sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na przykładzie placu Kościuszki we Wrocławiu. Przedstawione propozycje poprzedzone były kilkugodzinnymi obserwacjami ruchu i badaniami, których część wyników została przedstawiona w pracy. W artykule zaproponowano zmiany mające na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej w obrębie placu.
EN
Traffic management in a city, even assisted by intelligent transport systems, is a very complex process. Analyzing a single intersection may not produce the intended effect or even contribute to a deterioration from the initial state. The most important element of introducing changes should be traffic monitoring. The article presents the influence of traffic lights on the functioning of public transport, on the example of Kościuszko Square in Wrocław. Presented proposals were preceded by several hours of traffic observations, some of the results were presented at this paper. The article proposes changes to streamline public transport within the square.
PL
W artykule omówiony został cel stosowania priorytetów dla wybranych środków komunikacji zbiorowej na przykładzie rozwiązań komunikacyjnych w Polskich miastach. W artykule dokonano przeglądu systemów oraz wskazano zasadność ich stosowania w określonych warunkach komunikacyjnych.
EN
The article discusses the purpose of applying priorities for selected public transport resources on the example of transport solutions in Polish cities. The article reviews systems and indicates the validity of their application in certain communication conditions.
4
Content available remote Uniwersalny elektroniczny pulpit nastawczy
PL
Rozwój techniki komputerowej umożliwia sterowanie coraz większymi obszarami i większą ilością okręgów nastawczych. Polskie Linie Kolejowe PKP. PLK. S.A. sukcesywnie wprowadzają zdalne sterowanie, wykonywane z Lokalnych Centrów Sterowania. Do zdalnego sterowania ruchem kolejowym wykorzystywane są elektroniczne pulpity nastawcze dedykowane do zainstalowanych na danym posterunku urządzeń nastawczych. Brak uniwersalnego pulpitu nastawczego, powoduje brak powtarzalności stanowisk dyżurnych ruchu, co powoduje konieczność przeprowadzania dodatkowych szkoleń. Poszczególne pulpitu nastawcze obecnie stosowane na sieci kolejowej różnią się sposobem wprowadzania poleceń oraz zakresem i sposobem wizualizacji elementów sterowanych. Przedstawiona została obecna architektura pulpitów nastawczych, ich współpraca z urządzeniami srk oraz umiejscowienie w modelu warstwowym systemów kierowania i sterowania ruchem. Autorzy artykułu opisują uniwersalną architekturę elektronicznego pulpitu nastawczego i jego współpracy z urządzeniami nastawczymi z wykorzystaniem interfejsów programowo-sprzętowych. Opisane zostały korzyści płynące z zastosowania uniwersalnego protokołu wymiany informacji pomiędzy urządzeniami sterowania i systemami dziedzinowymi. Zastosowanie uniwersalnego elektronicznego pulpitu nastawczego umożliwia tworzenie uniwersalnych i powtarzalnych stanowisk dyżurnych ruchu. Interfejsy programowo-sprzętowe umożliwiają integrację różnych systemów w ramachjednego stanowiska obecnie funkcjonującychjako oddzielne systemy.
EN
Development of computer technique allows to control bigger and bigger areas. Polish infrastructure manager PKP PLK. S.A. introduces step by step remote control, realized from Remote Control Centers. To control remotely computer control panels are used, which are dedicated to interlocking devices at traffic post. Lack of universal control panel results in lack of repeatability in signalman’s stand, what causes necessity of additional trainings. Particular control panels currently used on polish railway network differ each other the way of giving commands and scope and way controlled objects visualization. Equipment Remote Control Centers in scope of the computer control panels have to be compatible with devices installed at traffic posts, where control is moving to the Remote Control Centers. Benefits from using the universal data exchange protocol between railway traffic control devices and independent systems. Using universal control panel allows to create universal and repetitive stands for signal man. Software-hardware interfaces give a possibility to integrate different systems in scope of one stand which currently working as a separate systems.
EN
In a modern urban organization, mobility is an important issue for society. Traffic congestion of urban roads undermines mobility is a real problem in major cities This article shows the development and implementation of a centralized traffic control system in the city of Cali Valle (Colombia) applied to control traffic lights located to the east of the city (Simon Bolivar and Ciudad de Cali highways), allowing the central operators directly influence the traffic flow, know and display the status of the lights and generate statistics about the events of the online equipment. Particular real benefits of proposed new system of traffic lights are reflected in green times at each intersection allocated in accordance with the present traffic volumes on the road network at any time of day and in every sector of the city in particular, which of course increases the efficiency of each light installed at each intersection. As demonstrated in this article case study, the congestion scheme has been improved, and the project has opened up vast opportunities for innovative network management strategies for the optimization of network performance. Many of these strategies are developed to give a coordinated high-level control across different traffic control platforms based on real time traffic condition and performance on site.
6
Content available Safety in the railway industry
EN
Safety of the railway transport is extremely important issue, thus it has to be supported by numerous of terms. It is not only the legislation and organization or traffic control but also the proper quality of every devices in the railway infrastructure. The paper deals with safety in the rail industry. Companies and producers of railway equipment have to guarantee the best quality, maintenance and reliability. Safety is also a device directly responsible for protecting e.g. level crossings but also safety in terms of design and construction. Supervision of products is fulfilled in Poland by e.g. the Office of Railway Transport managing the safety and regulation of rail traffic. The paper presents industry security in terms of product as safety in design and production, in construction, in exploitation. Despite such extensive, multisector and multifaceted organizational, legal and technical safety structures in rail transport it is advisable to conduct further research into the analysis of the possibilities for improved safety. Also authors have assumed that for the improving of railway crossing safety level the support system for the traffic detection can be developed. To increase of the complex crossing safety level the support system has to be independent from current usage control devices, as axle counter block. Thus the paper presents concept of application of vibration wave propagation employing as source if information on train or car detection.
PL
W artykule przedstawiono ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wchodzących w skład systemu obszarowego sterowania ruchem, na przykładzie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP). Ocena brd została przeprowadzona za pomocą metody ilorazu szans („odds ratio”). Wykorzystując dane o zdarzeniach drogowych z lat 2009-2014 oszacowano zmianę stanu bezpieczeństwa ruchu, oddzielnie dla dróg wojewódzkich i krajowych wchodzących w skład systemu sterowania oraz dla całego systemu. Przedstawiono również zmianę rodzaju i przyczyn wypadków na drogach objętych systemem sterowania ruchem. Miernikami kwantyfikującymi stan bezpieczeństwa ruchu były: liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych oraz wskaźniki wypadkowe (gęstości wypadków, względnego wskaźnika wypadkowego i wskaźnika zagrożenia). Wykazano negatywny wpływ, w okresie po wprowadzeniu ISSRRP, na bezpieczeństwo ruchu głównie dla dróg krajowych wchodzących w skład systemu w odniesieniu do grupy referencyjnej, składającej się z wybranych dróg krajowych w Małopolsce.
EN
The article presents an assessment of road safety for the roads included in the dynamic route guidance system called the Intelligent Traffic Control System in Tatra Region (ISSRRP). Evaluation of road safety was carried out based on the odds ratio method. Accidents data from years 2009-2014 have been used for estimating changes in road safety, separately for regional and national roads, as part of traffic control system, and for the whole system. The changes of type and circumstances of accidents are also presented in the article. Number of accidents, people injured and fatalities, and accident rates (e.g. accident density, relative rate of accident and hazard ratio) have been selected as road safety measures. Negative effects on road safety in the period after the ISSRRP implementation has been shown. It was mainly on national roads, included in the system, in relation to the reference group, which is consisted of selected national roads in Małopolska region.
PL
W pracy opisano dwa przykładowe Inteligentne Systemy Transportowe BALANCE i SCATS. Przedstawiono ich architekturę oraz przykładowe wdrożenia w Trójmieście i Łodzi. Ponadto pokazane zostały korzyści wynikające z wdrożenia obu systemów.
EN
The article describes two examples of Intelligent Transportation Systems: BALANCE and SCATS. The main topic is presentation about architecture of systems and implementation in polish cities: Łódź and Tricity. Furthermore, paper shows the benefits obtained from using intelligent transportation systems.
PL
Efektywność systemów transportowych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności obszarów aglomeracyjnych poprzez zwiększenie ich atrakcyjności oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów mających znaczący wpływ na poziom niezawodności i sprawność systemów transportowych mają warunki atmosferyczne. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych może wpływać na obniżenie poziomu niezawodności systemu transportowego. Warunki atmosferyczne mają znaczący wpływ na zachowania kierowców w ruchu ulicznym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu warunków pogodowych na parametry ruchu drogowego oraz możliwość wykorzystania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, jako stanowiska badawczego dla analiz wpływu warunków pogodowych na ruch drogowy w warunkach miejskich.
EN
The efficiency of transport systems is essential for the proper functioning of urban areas. Reliable, safe and environmentally friendly transport contributes to raising the competitiveness of agglomeration by increasing their attractiveness and improving the quality of life of residents. One of the elements having a significant impact on the level of reliability and efficiency of transport systems to weather conditions. The occurrence of adverse weather conditions may affect the reduction in the level of reliability of the transport system. Weather conditions have a significant impact on the behavior of drivers in traffic. This article presents results of research on the impact of weather conditions on the parameters of traffic. The possibility of using the Integrated Traffic Management System TRISTAR as a test stand for the analysis of the impact of weather conditions on traffic in urban conditions was furthermore presented in the paper.
PL
Prognozowanie warunków pogodowych odgrywa szczególnie istotną rolę z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwego utrzymania dróg. Problematyka badawcza związana z przewidywaniem warunków drogowych jest wciąż aktualna ze względu na złożoność zjawisk zachodzących na nawierzchni drogi. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę deterministycznego modelu METRo oraz przykładowe wyniki predykcji temperatury nawierzchni drogi z wykorzystaniem modułu prognostycznego.
EN
Proper prediction of weather conditions is of great importance to provide road safety and appropriate maintenance activities. The problem of working out short-term predictions of road surface conditions is still an actual research issue, due to complexity of phenomena referring to the road surface. In paper authors are presenting a short characteristics of the METRo model and example results of prediction of road surface temperature.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę systemu LTE w aspekcie wykorzystanie tej technologii do transmisji telegramów kolejowych. Zawiera on rozważania na temat możliwości przejścia od technologii GSM-R do LTE. Wstępna analiza teoretyczna i weryfikacja terenowa potwierdzają możliwości migracji GSM-R do LTE.
EN
Paper presents the general characteristics of LTE systems in terms of the use of this technology for the transmission of telegrams stations. It contains reflec-tions on the possibility of transition from GSM-R to LTE. Preliminary theoretical analysis and field verification confirmed the possibility of migration of GSM-R to LTE.
PL
Realizacja sterowników ruchu drogowego w formie urządzeń specjalizowanych z wykorzystaniem układów programowalnych wymaga stosowania nowoczesnych metod testowania tych urządzeń. W artykule do testowania sterowników zaproponowano wbudowane samotestowanie oraz odpowiednią architekturę BIST. Po przedstawieniu metod generacji sekwencji testowych i analizy odpowiedzi testowanego układu, przeanalizowano metody generowania pseudolosowych sekwencji testujących. Przedstawiono zastosowanie rejestrów LFSR oraz automatów komórkowych CA do generacji sekwencji pseudolosowych. W pracy przeanalizowano zastosowanie rejestrów LFSR zarówno w budowie generatorów testów TPG jak i analizatorów odpowiedzi testowanego układu ORA, do generacji sygnatury testowanego układu. Proponowana architektura BIST została zaimplementowana w specjalizowanym sterowniku ruchu drogowego. Przeanalizowano wpływ struktury BIST na parametry sterownika.
EN
Realization of road traffic controllers in the form of specialized devices with the use of programmable circuits requires application of modern testing methods of these devices. The author of the present paper proposes a built-in self-test (BIST) and a proper BIST architecture for controller testing. After presenting the methods of test sequence generation and the analysis of the tested circuit responses, the methods of pseudo-random test sequences have been analyzed. The application of linear-feedback shift registers (LFSR) and cellular automata (CA) for pseudo-random sequence generation has been presented. The paper analyzes the application of LFSR registers both in the construction of test pattern generators (TPG) as well as in output response analyzers (ORA) of the tested circuit for generation of the tested circuit signature. The proposed BIST architecture has been implemented in a specialized road traffic controller. The influence has been analyzed of the BIST structure on the parameters of controller operation.
PL
W artykule scharakteryzowano problematykę sterowania ruchem na skrzyżowaniach potoków ruchu samochodowego i pieszego. Zwrócono uwagę na zagadnienie kolizyjności skrzyżowań i zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zaproponowano rozwiązanie dedykowane niewielkim skrzyżowaniom o znacznej, powtarzalnej, zmienności natężenia. Metoda opiera się na algorytmie ewolucyjnym, którego rozwiązaniem jest plan pracy sygnalizacji świetlnej podczas całego cyklu podzielonego na fazy. Informacje o ruchu na skrzyżowaniu w różnych porach doby stanowią kluczowe dane wejściowe do obliczeń. Są one gromadzone podczas standardowych badań natężenia ruchu.
EN
The article describes the problems of traffic control at the crossroads of streams of automotive traffic and pedestrian. Attention was drawn to the issue of collisions at junctions and the danger for safety of road traffic participants. We proposed a solution dedicated for small junctions with significant, repeatable, variability of intensity. The method is based on evolutionary algorithm whose solution is a traffic lights work plan during whole cycle divided into separate phases. Information about traffic on junction in different times of the day pose entrance key data for calculations. They are collected during standard research of traffic intensity.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-x-x. Przedstawiono zakres pomiarów i metodykę pomiarową podczas badań odpornościowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego montowanego na taborze, jak również stacjonarnych urządzeń kolejowych. Na koniec dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie wraz z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem, ze względu na dość stare wydania obecnych dokumentów normalizacyjnych, w oparciu które należy badać wyposażenie elektroniczne montowane na taborze oraz urządzenia stacjonarne służące do sterowania ruchem kolejowym i do łączności kolejowej pod kątem EMC w środowisku kolejowym
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance elec-trical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-x-x. The article presents range of measurements and methodology of measurements during testing resistance in electrical and electronic equipment installed on rolling stock as well as in stationary rail devices. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standard documents based on the electronic equipment installed on rolling stock and stationary rail devices used to railway traffic control and used to rail connection should be tested in terms of EMC in rail environment to reduce.
PL
W miastach coraz częściej wprowadza się różne środki uprzywilejowania transportu zbiorowego. Jednym z takich rozwiązań są śluzy autobusowe, które zazwyczaj połączone są z wydzielonymi pasami dla pojazdów transportu zbiorowego oraz dedykowaną sygnalizacją świetlną. Głównym celem artykułu jest przedstawienie aktualnie funkcjonujących przykładów sterowania ruchem na śluzach oraz wskazanie wad i zalet tych rozwiązań. Zaproponowano ponadto metodę szacowania strat czasu na przykładzie jednej ze śluz w oparciu o dane z systemu zarządzania ruchem TRISTAR. Na podstawie analizy wyników badań wskazano dodatkowe obszary problemowe związane z zachowaniami kierowców pojazdów transportu zbiorowego. W końcowej części zestawiono główne charakterystyki związane ze specyfiką śluz i wskazano dalsze kierunki badań.
EN
Currently it is more common in the cities to implement different means improving public transport vehicles operations. One of these means is implementation of ‘bus queue jumps’ which are usually accompanied by the bus lanes or dedicated traffic signals for public transport vehicles. There are some negative aspects of bus queue jumps functionality and this paper is intended to review them according to problems appeared in the city of Gdynia. The main objective is to indentify current traffic signal control within queue jumps on particular examples and to indicate their advantages and disadvantages. Secondly, based on data taken from the Integrated Traffic Management System TRISTAR for one of the Gdynia bus queue jump. Authors suggested method for estimating the time lost on intersection equipped with public transport dedicated traffic signals. Based on results of analyses further problems have been listed in areas referring to public transport vehicles drivers behaviour. Finally, main characteristics referring to traffic control within the bus queue jumps were shown and further observation and research directions were indicated.
PL
W referacie przedstawiono wpływ systemu sterowania ruchem na bezpieczeństwo ruchu na przykładzie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP). Opisano wpływu systemów ITS, wspomagających wybór ścieżki przejazdu, na bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie studiów literatury. Scharakteryzowano system ISSRRP zlokalizowany na drogach województwa małopolskiego. Na podstawie zdarzeń drogowych z lat 2009-2013 opisano stan bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich wchodzących w skład systemu sterowania. W tym celu oszacowano wielkość zmian mierników bezpieczeństwa, tj. liczby wypadków, wskaźnika gęstości wypadków i względnego wskaźnika wypadkowego. Wykazano około 4% większą liczbę wypadków na drogach wchodzących w skład systemu sterowania z uwzględnieniem trendu zmian wypadków w czasie, w porównaniu do pozostałych dróg wojewódzkich w Małopolsce.
EN
In the paper the impact of the traffic control system on traffic safety, based on the Intelligent Traffic Control System in Podhalanski Region (ISSRRP), is presented. The impact of ITS systems, supporting the dynamic route guidance, on road safety based on the study of literature is described. ISSRRP system located on the roads in Malopolska region is characterized. On the basis of road accidents in 2009-2013 years the state of traffic safety on regional roads, included in the traffic control system, is described. For this purpose, estimation of change magnitude in safety measures (i.e. number of accidents, density of accident and rate of accident). Number of accidents on the roads included in the control system, taking into account the trend of accident changes over time, was approximately higher by 4% as compared to other regional roads in Malopolska region.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania skrzyżowań z wyspą centralną przy dużych i bardzo dużych natężeniach ruchu. Ten typ skrzyżowań jest często stosowanych w Polsce w centrach miast na ulicach wielopasowych i jest dość powszechny w przypadku występowania torowiska tramwajowego w pasie dzielącym jezdnie. Przy dużym udziale natężenia pojazdów skręcających w lewo lub zawracających, wyspa centralna staje się skrzyżowaniem niezmiernie trudnym do sterowania ruchem. Niewielki obszar akumulacji w obrębie wyspy środkowej, jest miejscem newralgicznym, istotnie wpływającym na przepustowość tego typu skrzyżowań. Dla potrzeb prowadzonych analiz, wykorzystano modele mikrosymulacyjne wykonane w programie PTV Vissim, które umożliwiły odwzorowanie warunków ruchu i rozwiązanie kilku ważnych zagadnień przy wyznaczaniu ich przepustowości.
EN
This paper presents the impact of problems present at high and very high traffic intensity on the functioning of intersections with roundabouts with traffic signals. These types of intersections are often used in Poland in city centers on multi-lane roads with high and very high traffic intensity. Additionally, this type of intersection is commonly used in the case of existing tram tracks in the lane that separates roadways. With high impact made by intense traffic of vehicles turning left or making U-turn, roundabouts with traffic signals becomes an intersection that is extremely difficult for traffic control. Small area of accumulation within the area of central island is a neuralgic point, substantially impacting capacity of this type of junctions. For the purpose of analysis in progress, microsimulation models, made in Vissim software, have been used, which allowed projecting conditions that exist on a junction and indicating problematic locations.
PL
Artykuł omawia cele zastosowania inteligentnych systemów transportowych w miastach. Ukazuje również różnice pomiędzy różnymi metodami optymalizacji koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.
EN
This article explains aims the use of Intelligent Transport Systems in the cities. Article also shows the differences between the various optimization methods of coordination traffic lights at intersections.
PL
Problem efektywnego zarządzania metropoliami jest przedmiotem ciągłych badań. Badania te, ze względu na mnogość i różnorodność dziedzin, rzadko wskazują na możliwości budowy jednolitego ich opisu w postaci modeli formalnych zrozumiałych zarówno przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, jak i decydentów, którzy powinni właściwie postrzegać całość. Przedmiotem badań autorów prezentowanych w artykule jest wytworzenie zunifikowanego opisu i narzędzia wspomagającego modelowanie zarządzania inteligentną metropolią, który bazując na wspólnych regułach, z właściwą ekspresywnością pozwoli na modelowanie wielu różnorodnych dziedzin, w szczególności tych, które dotyczą zarządzania inteligentną metropolią (tzw. smart cities). W artykule przedstawiono koncepcję budowy środowiska projektowego ZimCAD opartego na koncepcji języków dziedzinowych z wykorzystaniem monojęzyków: TransML, TrafficMl, PoliceML, EmergencyML oraz multijęzyka imML. Przedstawiono w nim koncepcję multidziedzin, monojęzyka oraz multijęzyka do opisu złożonych systemów inteligentnego miasta.
EN
The problem of effective metropolitan governance is the subject of ongoing research. These studies because of the multiplicity and diversity of fields, rarely indicate the possibility of building a unified description thereof in the form of formal models understandable by both experts in their fields and decision makers. The subject of our research presented in the article is to provide a unified description and modeling tool to support the intelligent management of the metropolis, which, based on common rules, with proper expressivity allow the modeling of a wide variety of fields, in particular those relating to the management of intelligent metropolis (the so-called. Smart cities). The article presents the concept of the development environment ZimCAD based on the concept of domain-specific languages using mono-languages: TransML, TrafficMl, PoliceML, EmergencyML and multi-language as cross-language imM. It presents the concept of multi-domain, mono-language and multi-language to describe complex Smart City systems.
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz techniki mikroprocesorowej, mikrokomputerów i sterowników programowalnych PLC do systemów sterowania ruchem kolejowym przyczyniło się do powstania nowoczesnych systemów, które zapewniają wysoką niezawodność, mały pobór mocy, stabilność pracy i bezpieczeństwo przemieszczania się pociągów. Systemy sterowania ruchem kolejowym wykonane w technologii komputerowej cechuje m.in. modułowa konstrukcja oprogramowania umożliwiająca szybką adaptację systemu do potrzeb topograficznych, wbudowane funkcje diagnostyczne, małe rozmiary, łatwa zabudowa, ciągła co najmniej 24-godzinna rejestracja zdarzeń, itp. Dokonano komputeryzacji urządzeń przekaźnikowych. Powstały systemy srk wykonane w technologii hybrydowej (przekaźnikowo-komputerowej) oraz rozwiązania w pełni skomputeryzowane. Powszechnie uznaje się, że technologie komputerowe wyznaczają standard i kierunki postępu techniki sterowania ruchem kolejowym na początku XXI wieku.
EN
The new computer's solutions and microprocessor technology, microcomputers and the programmable controllers (PLC) to rail traffic control systems, which are implemented, contribute to the creation of modern rail systems. These systems provide high reliability, low power consumption, stability and safety of the trains' movement. The rail traffic control systems, which are made in computer technology, they are characterized by i.a. modular design of the software enabling quick adaptation of the system to meet the needs of topographic, built-in diagnostic functions, small size, easy installation, continuous event registration for at least 24 hour, etc. There are also made computerization of relay equipment and the rail traffic control systems, which are made in hybrid technology (relay and computer) and fully computerized solutions. It is generally recognized that computer technologies designate the standard and the directions of progress of rail traffic control techniques at the beginning of the 21st century.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.