Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łączność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Maintaining continuity of use is extremely important in the modern world and in particular in the armed forces. Analysis of the system exploitation course allows obtaining information about the time in which the system was in a state of total or partial capability or in a state of inability to use. Based on information about the amount of time spent in a given state, user of the system or device can plan the operation of the device in the context of the future. On the basis of operating data, operational readiness can also be calculated, which information can be found in the article. The fallowing paper presents the possibilities and conditions of forming operating readiness for full and partial capability states of a ZSŁ (Integrated Communications Systems) with its selected components current serviced at AFIT (Air Force Institute of Technology). A probabilistic approach to the analysis of the issues associated with the determination and prediction of reliability and capability of integrated communications systems was discussed, with the use of the theory of operating states and Markov chains. The assumptions to the adopted method of modelling operating states for electronically integrated ZSŁ type communications systems were presented. Conditions for the determination of operational readiness and the possibility of forming it on the basis of an IT system were presented based on the obtained results of analytical studies. The article also presents the test stand for the integrated communication system. Information on capability of individual system components is also included, an example is based on the SK1 communication server. It's presented graph of transitions between it's individual partial capability states. The server can be in five operating states. By modelling individual components of the system in this way, you can estimate how the system will behave during operation. At the end of the article there is information about the actual and estimated operational readiness of the system.
3
PL
Na dynamikę i strukturę konsumpcji istotny wpływ mają zachodzące zmiany demograficzne na świecie. Jedną z najważniejszych jest zjawisko starzenia sie społeczeństwa. W artykule badaniami objęto gospodarstwa domowe w Polsce, w których głowa gospodarstwa była w wieku 50 lat i więcej, czyli zgodnie z opinią ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia były to osoby, ktore wkroczyły przynajmniej w wiek przedstarczy. Celem artykułu jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków na transport i łączność w tych gospodarstwach. Analizy przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. Na podstawie oszacowanego modelu potęgowo-wykładniczego ustalono, że największy dodatni wpływ na wydatki na transport i łączność miał poziom wydatków ogółem na osobę. Istotne okazało się rownież zróżnicowanie preferencji wydatków w zależności od liczby osób w rodzinie, klasy miejscowości zamieszkania, przynależnosci do grupy społeczno-ekonomicznej oraz subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa. Ponadto stwierdzono, że badane wydatki zalezą rownież od cech głowy gospodarstwa domowego: zmniejszają się wraz z wiekiem, a rosną im wyższe wykształcenie.
EN
The dynamics and structure of consumption are influenced by demographic changes in the world. One of the most important is the phenomenon of aging society. The study covered households in Poland where the head of the household was at the age of 50 or more, according to the World Health Organization experts, they were people who had entered at least in the first year of presenile. The goal of this article is to analyse and model expenditure on transport and communication of these households. The analyses were carried out on the basis of a set of non-identifiable data of households budget which were bought from Central Statistical Office. Based on the estimated power-exponential model, it was found that the largest positive impact on transport and communications spending was the level of total expenditures per person. The diversification of the preferences of expenditure depending on the number of people in the family, the class of place of residence, socioeconomic group membership and the subjective assessment of the material situation of the households was also found important. In addition, it was found that the expenditures also depends on the characteristics of the household head: they decrease with age and the increase with level of education.
EN
The Peynin catchment (15 km2) is prone to catastrophic floods (June 1957 – Recurrence Interval R.I.>100 yr), June 2000 (R.I.-30 yr) with serious damages to infrastructure and buildings located at the outlet. In this paper, PIT tags tracers and Vensim modelling software are used to better assess the sediment delivery unsteadiness, and more specifically to evaluate the respective role of geomorphological processes on sediment supply during flood event. For the last 20 years, our results highlight a significant variability in sediment delivery from a tributary to another one. According to our studies, we suppose that two torrential tributaries of the Peynin river, the Peyronnelle and Three Arbres subcatchments (<2 km2, representing <15% of the Peynin catchment area) are responsible of 80% of the sediments observed at the outlet of the catchment. Several processes take a part of these sediment transfers, but the efficiency of the sediment cascade in this catchment can be explained by a strong connectivity between sediment erosion area and the main channel of the catchment. Debris and torrential flows triggered during high intensity meteorological event are actually effectively coupled in space and time and guarantee an important sediment supply able to reload the downstream part of the sediment cascade. Recent climate trends, marked by extremes, suggest consequently more damaging events to come, in a context of increasing vulnerable assets.
PL
Celem niniejszej artykułu jest analiza logistycznych aspektów systemu łączności trankingowej na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego Projektowany system będzie posiadał możliwość prowadzenia bezpiecznych korespondencji radiowych w trybie indywidualnym, grupowym oraz rozgłoszeniowym, przesyłanie danych tekstowych i statusowych. Unikalną cechą systemu będzie też możliwość szerokopasmowego przesyłania danych, w tym strumieni wideo pomiędzy abonentami, a serwerem systemu oraz pełna interoperacyjność względem starszych, aktualnie użytkowanych systemów. Dodatkowo projektowane rozwiązanie będzie zapewniało dużo większy poziom bezpieczeństwa korespondencji wykorzystując szyfrowanie oparte na algorytmie blowfish 128-bit lub SSL. Natomiast wykorzystanie dotykowych konsol dyspozytorskich IPCom zapewni niespotykaną na rynku ergonomię oraz prostotę pracy na stanowiskach dyspozytorów radiowych.
EN
The purpose of this article is to analyze the logistical aspects of the trunk communications system for public safety and crisis management purposes. The proposed system will have the ability to conduct secure radio correspondence in individual, group and broadcast modes, and to send text and status data. The unique feature of the system will also be the possibility of broadband data transfer, including video streams between subscribers and the system server, and full interoperability with older, currently used systems. In addition, the proposed solution will provide a much higher level of correspondence security using encryption based on the 128-bit blowfish algorithm or SSL. On the other hand, the use of IPCom's touch control consoles will provide unmatched ergonomics and simplicity in the work of radio dispatchers.
6
Content available remote Koncepcja systemu łączności dyspozytorskiej w sieci GSM-R
PL
Istnienie sieci wydzielonych, wykorzystujących oddzielne łącza przewodowe lub kanały transmisyjne, w tym także cyfrowe, jest związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, efektywnym utrzymaniem infrastruktury, a także zapewnieniem skutecznego działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Wraz z wdrażaniem sieci GSM-R na liniach kolejowych w Polsce zachodzi potrzeba zapewnienia realizacji sprzętowej usług dyspozytorskich oferowanych w tej sieci. W artykule zostanie przedstawiona koncepcja systemu łączności dyspozytorskiej w sieci GSM-R, przeznaczonym w szczególności dla Lokalnych Centrów Sterowania, stanowiącego rozwinięcie Kolejowego Systemu Teleinformatycznego DGT-IP R, zapewniającym komunikację pomiędzy dyżurnymi ruchu, a użytkownikami sieci GSM-R ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z obsługą pociągów znajdujących się w obszarze danego centrum dyspozytorskiego.
EN
The existence of separate networks that use a separate wired or transmission channels, including digital, is directly related to the safety of rail traffic, effective maintenance of infrastructure, and ensuring effective action in case of an emergency. Along with the implementation of GSM-R at railway lines in Poland it is necessary to ensure the realization of hardware dispatching services offered on the network. The article presents the concept of the dispatch communication system in GSM-R, designed in particular for local control centers, which are the development of the Railway System ICT DGT-IP R, providing communication between traffic operator on duty and users of GSM-R with special emphasis on communication service for the trains in the area of the dispatch center.
PL
W artykule rozważono możliwość i celowość wykorzystania segmentu troposferycznego opartego na bezpilotowych środkach latających i załogowych jako nośników określonych składników architektury telefonii komórkowej, które umożliwią odtworzenie zdewastowanej łączności bezprzewodowej. Rozwiązanie takie byłoby użyteczne w przypadku klęsk żywiołowych obejmujących znaczny obszar lub działań terrorystycznych, w czasie których zwykle łatwo ulega uszkodzeniu naziemna stała infrastruktura telefonii komórkowej. Przedstawiając bilans energetyczny wspomnianego łącza, problemy przestrzenno-ruchowe środka latającego, strukturę przestrzenną zregenerowanego fragmentu systemu komórkowego oraz możliwy do uzyskania ruch telekomunikacyjny można ustosunkować się odnośnie celowości przyjęcia takiego rozwiązani z punktu widzenia technicznego.
EN
In this paper the possibility and advisability of the use of tropospheric segment based on measures of flying unmanned aerial vehicles and manned as carriers of specific components of mobile architecture that will enable the restoration of the devastated wireless connectivity. This would be useful in case of natural disasters, covering a large area or terrorist activities, in which the damage is usually easily fixed terrestrial infrastructure for mobile telephony. Presenting the energy balance of that link, spatial-motor problems means flying spatial structure of a sector cell system and be eligible to receive telecommunications traffic can comment on regarding the advisability of adopting such a solution from a technical standpoint.
8
Content available Iskrobezpieczny system łączności szybowej
PL
Dotychczasowe systemy i urządzenia przeznaczone do łączności lub sygnalizacji w górniczych wyciągach szybowych były projektowane i pracowały w oparciu o schemat, w którym w naczyniu szybowym znajdowało się urządzenie budowy przeciwwybuchowej, przeznaczone dla obsługi wyciągu, a na powierzchni umieszczano urządzenie budowy normalnej dla maszynisty. Schemat ten zawsze zakładał umiejscowienie stanowiska maszynisty na powierzchni i poza strefą niebezpieczeństwa wybuchu. W przypadku umiejscowienia maszyny wyciągowej pod ziemią pojawił się problem zapewnienia łączności załodze przy pomocy urządzeń, które w całości miały nadawać się do eksploatacji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. W artykule przedstawiono nowe rozwiązania w zakresie urządzeń do łączności i sygnalizacji w szybach wyciągowych realizujących powyższe zadania.
EN
The systems and devices that had been used for communication or signal transmission in shaft hosting so far were designed to work on the basis of the following scheme: a skip was equipped with an anti-explosion structure device for the hoisting operation, while a standard structure device for the operator was placed on the surface. This scheme assumed that the operator was on the surface, beyond the area with an explosion hazard. When the hoisting machine was placed under the ground, there was a problem how to provide communication between the personnel – it was necessary to have devices which could be exploited in the areas with methane or coal dust explosion hazards. The article features new solutions that meet these requirements in the range of communication and signal transmission in shaft hoisting.
EN
In the present article selected telecommunication aspects in the area of crisis management are exposed. In particular, the focus is put on the response phase, since there are new challenges at the junction of organisational and technical layers, incl. interoperability, new functionalities and models. Those aspects have not been exhaustively tested in real situations; thus such issues still require multiple testing, verification and validation. In this article the communication problems are collated with new solutions, such as the use of cloud computing, social media and additional functionalities to increase the security level. The main aim of this article is to introduce challenges, as well as new opportunities provided by the implementation of new Information and Communication Technologies in the area of crisis management.
PL
W artykule opisano wybrane problemy telekomunikacyjne, które identyfikuje się w obszarze zarządzania kryzysowego. Szczególny nacisk położono na fazę reagowania. Na styku warstwy organizacyjnej i technicznej pojawiają się nowe problemy, np. z interoperacyjnością, nowymi funkcjonalnościami technicznymi, które nie zostały jeszcze dostatecznie sprawdzone w praktyce, a to wymaga wielowątkowych badań. Autorzy diagnozują problemy z obszaru łączności, uwzględniając takie zagadnienia, jak: zastosowanie chmury obliczeniowej, wykorzystanie sieci społecznościowych czy implementacji nowych funkcjonalności na podstawie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zarówno wyzwań, jak i szans dla zarządzania kryzysowego, płynących z nowych rozwiązań teleinformatycznych.
10
Content available remote Device service networks maintenance scheme in the internet of things
EN
Aiming at the failure of link and path problem in device service networks of internet of things, reliability of link and path was analyzed theoretically. Three service maintenance strategies were proposed. Firstly, idle service component joining in service network maintenance strategy, it reduces average hop counts for message delivery and service completion time between components and devices. Secondly, link-based maintenance strategy, it is local maintenance method, in case of failure of the components migration, checking its one-hop neighbors in order to quickly recover service. Finally, path reconfiguration strategy: the failure of the link is estimated theoretically according to the analysis of reconfiguration target. The establishment of the probability model for the path reconfiguration of the stability analysis is to minimize service recovery time.
PL
Przedstawiono analizę serwisu urządzęń sieci IOT biorąc pod uwagę awarie łącza internetowego.
PL
W artykule opisano proces analizy zgodności mającej na celu zbadanie kompatybilności elektromagnetycznej taboru z urządzeniami detekcji taboru. Omówiono czynniki zewnętrzne wpływające na kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń. Przedstawiono metody określania dopuszczalnych wartości zakłóceń dla liczników osi oraz obwodów torowych.
EN
Compatibility analysis process aimed at checking the electromagnetic compatibility of the rolling stock equipped with rolling stock detection systems is described. External conditions affecting the electromagnetic compatibility of systems are discussed. Methods for determination of permissible interference levels for axle counters and track circuits are presented.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest nowo powstający system e-Nawigacji, który zgodnie z zamierzeniami ma być nie tylko narzędziem służącym do komunikacji i raportowania. Zgodnie z ostatnimi trendami e-Nawigacja prezentuje holistycznie podejście do zagadnień nawigacji i transportu morskiego, starając się łączyć wszystkie elementy w jedna spójną całość. Autor stara się przedstawić założenia i cele jakie przyświecają twórcom systemu, a zarazem pokazać różnice występujące pomiędzy obowiązującymi przepisami, stale rosnącymi potrzebami użytkowników, dostępnymi możliwościami technologicznymi, a stanem obecnym, skupiając się na informatycznych aspektach systemu e-Nawigacji.
EN
The subject of this article is the emerging e-Navigation system, which as intended to be not only a tool for radio-communication and reporting. According to the latest trends e-Navigation presents a holistic approach to the issues of navigation and maritime transport, trying to combine different elements all together. The author attempts to present the assumptions and objectives of e-Navigation system, and also show differences between applicable laws, constantly increasing needs of users, the available technological capabilities, and the present situation, focusing on the IT aspects of the e-Navigation.
PL
W ostatnich latach w kopalni "Pniówek" przeprowadzono gruntowne zmiany techniczne w eksploatowanych systemach łączności i alarmowania. Wymieniono dotychczas eksploatowane systemy, instalując rozwiązania nowej generacji, spełniające wymagania nowoczesnego zakładu górniczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego stopnia niezawodności oraz elastycznej zmiany konfiguracji wraz ze zmieniającymi się potrzebami ruchowymi kopalni. W artykule zawarto opis następujących systemów: łączności ogólnokopalnianej, łączności dyspozytorskiej, alarmowo-rozgłoszeniowy, system łączności do kierowania akcją ratowniczą.
EN
In recent years "Pniowek" mine conducted a thorough technical changes in operating communication and alarm systems. The systems used up-till-now have been replaced and new systems have been installed which take advantage of new generation solutions meeting the requirements of a modern mining plant bearing in mind the necessity of securing of a high degree of reliability and a flexible change of configuration following the changing operational needs of the mine. This article contains a description of the following systems: all-the mine communications system, dispatcher's communications systems, alarm-hailing system and a communications system for the managing of emergency rescue works.
14
Content available remote Samochód wobec wyzwań elektroniki łącznościowej
PL
W artykule podjęto próbę zbadania związków pomiędzy rozwijającą się w Polsce indywidualną motoryzacją i rewolucją technologiczną w elektronicznych środkach łączności. W oparciu o dane, pochodzące z prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzono analizę korelacyjną, która nie ujawniła dla Polski efektu substytucyjnego między tymi dwoma środkami komunikacji. Wyniki przemawiały raczej za ich wzajemnym uzupełnianiem się. Jako powód wskazano na niepełne jeszcze nasycenie rynku samochodowego, co odróżnia Polskę od państw Europy zachodniej, gdzie taka substytucja jest możliwa. Wykorzystując testy istotności ujawniono kilka nieznanych związków między samochodem i elektronicznymi środkami łączności a niektórymi zmiennymi społeczno-demograficznymi. Wskazano ponadto na wady i zalety ograniczenia korzystania z elektroniki łącznościowej w „konfrontacji” z samochodem, występujące zwłaszcza w działalności biznesowej.
EN
This paper focuses on the attempt to explore relations between individual transport development in Poland and the revolutionary utilization of telecommunication means. The correlation study based on data gathered from Central Statistic Office's domestic budget researches revealed no substitution effect in this matter, whereas mutual complementary interrelations are rather at stake. This is due to the fact of only partial meeting the demand for private cars in Poland, while in Western European countries the car market is already saturated, pointing to the possibility of the substitution. The article reveals a few unknown relations of the use of private cars and electronic communication means to some socio-demographic variables. The scope of this paper is also a demonstrate utilities and disutility’s of communication means as being in completion with private car utilization in business relations particularly.
PL
Artykuł ukazuje wymagania dotyczące systemu GSM-R przeznaczonego do automatycznego prowadzenia ruchu pociągów na kolejach polskich. Oparta na technologii łączności komórkowej, kolejowa platforma komunikacyjna GSM-R jest obecnie wprowadzana jako standard europejski w systemach łączności kolejowej. Czynnikiem mającym istotny wpływ na bezpieczeństwo transportu kolejowego jest skuteczna i niezakłócona komunikacja, dzięki której szybko i bezproblemowo przepływać mogą informacje niezbędne do zarządzania i sterowania ruchem, a także do obsługi pasażerskiej.
EN
The paper shows requirements concerning GSM-R system using to automatic control of railway traffic in Polish Railway lines. Basing on call communication, railway communication GSM-R platform is being introduced as European standard in railway communication systems. The Factor having a major impact on the safety of railway transport is effective and hot disruptive communication allowing for fast stream information flow.
16
EN
Geographic information systems and satellite technologies have been more and more important in the last years. Also, regulations of the European Union imply the need to implement specific systems. Taking this into account, the State Vocational College (PWSZ) in Chełm made an attempts to link satalite technologies and GIS. For this purpose two laboratories with 25 GIS workstations, a RTK DGPS station and satellite receivers were set up. This is the nucleus of a regional centre of GIS/RTK system to serve a variety of users. In May 2006, the Department of Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems of the Main Board of Geodesy and Cartography (GUGiK), after conducting localisation research decided to locate a reference station of the ASG-EUPOS system at the State Vocational College (PWSZ) in Chełm. It follows from the assumptions taken and the undertakings performed that the GIS/RTK DGNSS laboratories in PWSZ in Chełm will make it possible to test the geoinformation software and to undertake research aimed at linking data originating from GIS with data from the European Network of GNSS Multifunctional Reference Stations to gather, archive, process (to perform network and spatial analyses) and to make these data available to users through the Polish network of reference stations. A result of these efforts was transfer in April 2006 by the Civil Aviation Board to the PWSZ of the DEMETER 2000 programme which is used for determination of spatial characteristics of radiolocation centres. The results of the tests of the DEMETER 2000 programme are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zaburzeń radioelektrycznych i impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych, nazywanych potocznie przepięciami, które występuja w sieci energetycznej trójfazowej wytypowanych wcześniej obiektów kolejowych. Przedstawiono również wiele propozycji dla producentów urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności.
18
Content available System łączności środowiska sieciocentrycznego
PL
Potrzeby komunikacyjne wynikające z sieciocentrycznego pola walki oraz zmiany zachodzące w środowisku telekomunikacyjnym wyznaczają kierunek rozwoju systemu telekomunikacyjnego. Trendy integracyjne systemów telekomunikacyjnych i informatycznych powodują, że perspektywiczny system łączności będzie systemem teleinformatycznym, w którym wiodąca będzie technologia pakietowa oparta na protokole IP. Protokół ten zostanie wyposażony w rozwinięte mechanizmy gwarancji jakości oferowanych usług oraz interconnectu globalnego z gwarancjami zarówno jakości usług, jak i bezpieczeństwa. Istotną rolę będzie odgrywał bezprzewodowy system szerokopasmowy. Zyskają na znaczeniu usługi związane z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej i danych.
EN
Communication requirements of NEC, as a result of net-center battlefield and ongoing changes in telecommunication environment, determine the direction of telecommunication system development. Integration trends of telecommunication and computer systems cause that the NEC communication system will be a teleinformatics system, in which leading technology will be a packet technology based on an IP protocol. This protocol will be equipped with the developed mechanisms ensuring the offered services, global interconnect with assured both quality of the services and security. Broadband wireless system will keep significant role. Services connected with security of a teleinformatics net and data will gain on significance.
19
Content available remote Laboratorium DGNSS/GIS POLPOS w ramach europejskiego systemu EUPOS
EN
Four European Parliament and European Council Resolutions of 10 March 2004 (No. 549/2004 The Framework Regulation, No. 550/2005 The Provision Regulation, No. 551/2004 The Airspace Regulation, and No. 552/2004 The Interoperability Regulation) obliged Member States to implement GNSS (Global Navigation Satellite System). Additional guidelines can be found in Annex 10 to the Convention of International Civil Aviation. In view of the above, a document on the realization of these Resolutions, entitled Local Convergence and Implementation Plan . Poland 2005-2009 has been prepared in our country. Poland treats the issues connected with GNSS implementation with priority which is confirmed by the fact that an ordinance on the issue in question is being prepared by the Minister of Transport (Infrastructure). Since 2002 European Network of Multifunctional Reference GNSS Stations (EUPOS . European Position Determination System) has been developed, and ultimately it is going to have 420 stations deployed in 14 countries. It is assumed that EUPOS will be based on Galileo system standards, but it will also be possible to make use of other available signals, like for example GPS, GLONASS, and EGNOS. Permanent stations are successively deployed within the radius of 70 km. Their coordinates are marked by means of EUREF points, taking into account ETRS 89 and some other conventional geodetic reference systems. Within the framework of the Polish Multifunctional Reference GNSS Stations Network i.e. POLPOS (Polish Position Determination System), which holds a central position of the EUPOS system, it is planned to have 75 stations that in turn should provide three fundamental types of services, mainly EUPOS DGNSS (in real times or post-processing with submeter accuracy), EUPOS RTK (in real time with centimeter accuracy), and EUPOS Geodetic (for accurate geodetic needs). Nowadays, 18 reference stations within the framework of EUPOS operate in our country. Some new ones will be established in the future, including in the State Higher School of Vocational Education in Chelm. Accordingly, new GIS/RTK DGNSS laboratory has been created. The aim of the laboratory is to perform tests on geoinformation software as well as make research on procedures to link this information with the data provided by European Network of Multifunctional Reference GNSS Stations. As a result, it will be used to collect, record, process (perform network and spatial analyses), and make the data available to users by means of the new Polish Multifunctional Reference GNSS Stations Network i.e. POLPOS.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania internetowych technik bezprzewodowych, np. WiMax, dla poprawienia bezpieczeństwa żeglugi i stworzenia alternatywnego albo komplementarnego dla Inmarsat systemu łączności. Przedstawiony został zarys schematu globalnego systemu kontroli ruchu statków.
EN
The article presents the possibilities of the adoption of new wireless networking technologies in maritime shipping for the improvement of safety of navigation and as an alternative or complementary to the Inmarsat communication system. Described therein is the schematic layout of a global maritime traffic control system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.