Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model hydrogeologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An overview is presented of scale problems in groundwater flow, with emphasis on upscaling of hydraulic conductivity, being a brief summary of the conventional upscaling approach with some attention paid to recently emerged approaches. The focus is on essential aspects which may be an advantage in comparison to the occasionally extremely extensive summaries presented in the literature. In the present paper the concept of scale is introduced as an indispensable part of system analysis applied to hydrogeology. The concept is illustrated with a simple hydrogeological system for which definitions of four major ingredients of scale are presented: (i) spatial extent and geometry of hydrogeological system, (ii) spatial continuity and granularity of both natural and man-made objects within the system, (iii) duration of the system and (iv) continuity /granularity of natural and man-related variables of groundwater flow system. Scales used in hydrogeology are categorised into five classes: micro-scale – scale of pores, meso-scale – scale of laboratory sample, macro-scale – scale of typical blocks in numerical models of groundwater flow, local-scale – scale of an aquifer/aquitard and regional-scale – scale of series of aquifers and aquitards. Variables, parameters and groundwater flow equations for the three lowest scales, i.e., pore-scale, sample-scale and (numerical) block-scale, are discussed in detail, with the aim to justify physically deterministic procedures of upscaling from finer to coarser scales (stochastic issues of upscaling are not discussed here). Since the procedure of transition from sample-scale to block-scale is physically well based, it is a good candidate for upscaling block-scale models to local-scale models and likewise for upscaling local-scale models to regional-scale models. Also the latest results in downscaling from block-scale to sample scale are briefly referred to.
EN
The paper is focused on low enthalpy geothermal exploration performed in south Italy and provides an integrated presentation of geological, hydrogeological, and geophysical surveys carried out in the area of municipality of Lecce. Geological and hydrogeological models were performed using the stratigraphical data from 51 wells. A ground-water flow (direction and velocity) model was obtained. Using the same wells data, the ground-water annual temperature was modeled. Furthermore, the ground surface temperature records from ten meteorological stations were studied. This allowed us to obtain a model related to the variations of the temperature at different depths in the subsoil. Integrated geophysical surveys were carried out in order to explore the low-enthalpy geothermal fluids and to evaluate the results of the model. Electrical resistivity tomography (ERT) and self-potential (SP) methods were used. The results obtained upon integrating the geophysical data with the models show a low-enthalpy geothermal resource constituted by a shallow ground-water system.
PL
Modelowanie migracji radionuklidów w środowisku geologicznym w sąsiedztwie powierzchniowych składowisk promieniotwórczych odpadów nisko- i średnioaktywnych jest jednym z istotniejszych elementów wpływającym na ocenę długotrwałego bezpieczeństwa tych składowisk. Poza opisem zagadnień związanych z numerycznym modelowaniem migracji radionuklidów w środowisku geologicznym artykuł przedstawia również w skrócie metodykę oceny bezpieczeństwa polegającą na: określeniu scenariuszy uwalniania radionuklidów do środowiska, sformułowaniu modeli koncepcyjnych migracji radionuklidów w środowisku geologicznym, stworzeniu modelu geologicznego i hydrogeologicznego oraz implementacji tych modeli do obliczeń numerycznych i oceny narażenia człowieka na promieniowanie.
EN
Radionuclide migration modelling in geosphere in vicinity of near surface low and intermediate radioactive waste is one of the most important components of long term safety assessment of this type facility. In addition to the issues related to the numerical modelling of radionuclides migration in geosphere also methodology for safety assessment scenarios involving the determination of radionuclides release into geosphere as well as formulating conceptual models of radionuclides migration and geological and hydrogeological models and implementation of these models for numerical calculations allowing assessment of human exposure to radiation were briefly presented in this article.
PL
W Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano numeryczny model hydrogeologiczny 3D (regionalny), uwzględniający strefę oddziaływania górnictwa rud miedzi LGOM. Stworzony i przetestowany szczegółowy model hydrogeologiczny obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 3049 km2, w tym obszary górnicze KGHM Polska Miedź (650 km2). Zbudowany model ma za zadanie przeprowadzenie weryfikacji struktury hydrogeologicznej, rozpoznanie i ustalenie danych ilościowych systemu krążenia wód podziemnych, określenie zmian warunków przepływu wód podziemnych w trakcie prowadzonej eksploatacji złoża a w konsekwencji ustalenie bilansów wód podziemnych modelowanych poziomów wodonośnych oraz ocenę ilościową dopływów kopalnianych na podstawie uzyskanego odwzorowania hydrodynamiki systemu. W efekcie końcowym uaktualniany model posłuży do wykonania symulacji prognostycznych w nawiązaniu do przewidywanego rozwoju obszarów wyrobisk górniczych. W artykule przedstawiono model koncepcyjny systemu hydrogeologicznego badanego obszaru. Stanowił on zakończenie wstępnych etapów prac oraz podstawę przy konstruowaniu modelu numerycznego.
EN
3D numerical hydrogeological regional model has been developed in the Institute of Geological Sciences, University of Wrocław. The model takes into account the impact zone of copper ore mines Lubin-Głogów Ore District (LGOM). Detailed hydrogeological model has been created and tested covered area of 3049 km2 (in this the mining areas KGHM covered 650 km2). Built model is designed to verify hydrogeological structure, identification and determination of groundwater circulation system, to determine changes in groundwater flow during exploitation of the deposit. As a result developed model can determine groundwater balance and groundwater inflow to the mine based on the obtained image hydrodynamics of the system. In the end, updated model will be used to simulate the prognosis in relation to the anticipated development of mine workings.
PL
Model hydrogeologiczny opracowany dla Kopalni Węgla Brunatnego Konin obejmuje blisko 2000 km2. Jest to niestacjonarny trójwymiarowy model 5-warstwowy, zbudowany z wykorzystaniem programu Visual Modflow. Kalibracji modelu dokonano na podstawie pomiarów piezometrycznych zwierciadła wody i wielkości rejestrowanych dopływów dla stanów z grudnia 2007 i marca 2009 r. Na tej podstawie wykonano obliczenia prognostyczne określające rozwój leja depresji, wypełnianie wodą wyrobisk poeksploatacyjnych oraz zmiany wielkości dopływów do końca 2037 r. Uwzględniono przy tym nowo projektowane odkrywki: O/Tomisławice i O/Ościsłowo.
EN
Hydrogeological model developed for KWB Konin covers approximately 2000 km2. This is the unsteady three-dimensional model of 5-layer, built using Visual Modflow. Model calibration was based on measurements of piezometric water table and volume of recorded inflows on state of XII 2007 and III 2009. On this basis were defining prognostic calculations: the development of depression cone, fill with water the reservoirs after excavation and changes in the size of inflows to the end of 2037. Into account was taken newly designed open pits: O/Tomisławice and O/Ościsłowo.
PL
Opracowany model hydrogeologiczny i wykonane na nim obliczenia symulacyjne umożliwiły przedstawienie prognozy warunków wodnych w piętrze czwartorzędowym, spowodowanych planowaną eksploatacją części złoża siarki zalegającego pod Jeziorem Osieckim. Wydobycie prowadzone metodą podziemnego wytapiania stanie się możliwe po zmianie sposobu odwadniania obszaru górniczego. Zakłada on przegrodzenie jeziora groblą ziemną, sczerpanie wody z południowej części i utworzenie w niej kilku rząpi. Pompowana z nich woda, z sumaryczną wydajnością około 5000 m3/d, zapewni wymagane obniżenie zwierciadła wód gruntowych również w warunkach tworzącej się niecki osiadań. W pozostałej, północnej części jeziora zachowane zostaną dotychczasowe warunki środowiskowe, co jednak będzie wymagać doprowadzenia czystych wód powierzchniowych w ilości około 1400 m3/d.
EN
The hydrogeological model along with prognostic calculations allowed for presenting the prognosis of water condition changes within the Quaternary multiaquifer formation as a result of planned exploitation of the sulphur deposit situated under the Osieckie Lake. Sulphur extraction with use of underground melting will become possible after changing the way of deposit dewatering. It includes lake partition with the earth weir, water pumping out from the southern part of the lake and the creation of several mining sumps. Their total discharge of ca. 5000 m3/d will assure required depression of the groundwater table also under the conditions of land subsidence. In the northern part of the lake, the current environmental conditions will be retained. However, a supply of uncontaminated surface water with the rate of 1400 m3/d will be required.
7
Content available Kilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnych
PL
Obecnie modelowanie przepływu wód podziemnych jest podstawową metodą rozwiązywania skomplikowanych problemów hydrogeologicznych. Szerokie zainteresowanie modelowaniem numerycznym pojawiło się w latach 80. XX w., jako wynik ułatwionego dostępu do komputerów klasy PC i programów symulacyjnych dostosowanych do ich możliwości. Głównymi zaletami numerycznego modelowania są prędkość, dokładność i wiarygodność obliczeń. Modelowanie wymaga jednak przede wszystkim zrozumienia procesów i zjawisk oraz właściwego podejścia, polegającego na łączeniu wiedzy geologicznej z możliwościami sprzętu komputerowego i programów obliczeniowych. Ważnymi cechami modelowania są możliwości wykonywania prognoz i prezentacji wyników w postaci bilansu wodnego oraz graficznie, w formie map hydroizohips wraz z liniami prądu.
EN
Nowadays groundwater flow modelling is the basic method of solving complicated hydrogeological problems. Wide interests of numerical modelling started in the 1980s as a result of easier access to personal computers and calculation programs adjusted to PC capabilities. The main advantages of numerical modelling are speed, accuracy and reliability of calculations. Groundwater modelling require first of all both understanding flow processes and phenomena as well as appropriate approach, based on connecting geological knowledge with computer hardware and software capabilities. Important attributes of groundwater modelling are possibilities to make predictions and presenting results as a water budget or water table contour maps with flow lines.
EN
In the large transboundary Bavarian-Austrian molasse basin, a deep thermal groundwater body of about 6,000 km. exp.2 is intensively used for spa purposes and also to gain geothermal energy in Germany and in Austria. The decreasing closing pressure of the thermal water wells in one spa in Bavaria was a sign that this groundwater body might be "at risk" in the sense of the Water Framework Directive due to the overuse of the thermal water. The Permanent Water Commission Germany-Austria decided for a hydrological and mathematical model to elaborate on these problems. The models and their commonly achieved results, the coordination benefits of further thermal water uses and the relation to the European Water Framework Directive are presented. They allow to make up the balance of the groundwater resources in the basin, to quantify sufficiently the groundwater recharge, and to quantify possible effects on existing neighbouring wells. A further use of the thermal water resources will be only possible if the thermal water is used rationally and the existing hydrostatic conditions will in general be preserved by reinjecting geothermally used thermal water.
PL
W wielkim transgranicznym bawarsko-austriackim basenie molasowym na obszarze 6000 km2 występuje zbiornik wysokotermalnych wód podziemnych. Wody te są intensywnie wykorzystywane w Bawarii i w Austrii dla potrzeb uzdrowiskowych oraz grzewczych. Na ujęciach w jednym z uzdrowisk bawarskich zaobserwowano jednak zmniejszające się ciśnienie tych wód, będące sygnałem potencjalnego zagrożenia dla całego zbiornika, przez nadmierną eksploatację. W celu zbadania tego problemu Stała Niemiecko-Austriacka Komisja Wodna postanowiła opracować model hydrogeologiczny i matematyczny. W artykule przedstawiono wspomniane modele i uzyskane dzięki nim wyniki. Omówiono także potencjalne korzyści płynące z koordynacji dalszego wykorzystywania wód termalnych oraz relację tych działań do zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej. Koordynacja eksploatacji wód pozwoli na utrzymanie równowagi zasobów basenu, na właściwe ilościowe określenie zasilania wód podziemnych oraz na wyliczenie potencjalnego wpływu eksploatacji na sąsiednie otwory. Dalsze wykorzystanie zasobów wód termalnych będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy wody będą wykorzystywane racjonalnie, a obecne warunki hydrodynamiczne będą zachowywane przez ponowne zatłaczanie wykorzystanych wód.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.