Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chlorek wapnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This investigation focussed on the plasticity and swell-shrink behaviour of an expansive soil that was stabilized using electro kinetic stabilization (EKS) techniques with cationic fluids for enhancement of stabilization. 0.25 M solutions of calcium hydroxide and calcium chloride were used as cationic fluids. An electro kinetic (EK) cell of dimensions 500 mm x 150 mm x 160 mm with inert graphite electrodes of size 140 mm x 160 mm x 5 mm was adopted for the stabilization process, carried out at an applied voltage of 40 V over a period of 6 hours. After the duration of the test, stabilized soil sample was subjected to Atterberg limits and free swell tests to determine its plasticity and swell-shrink characteristics. The results of the investigation found that both fluids were capable of reducing the plasticity and swell-shrink behaviour of the soil with different levels of effectiveness.
PL
W badaniach skupiono się na plastyczności i kurczeniu się gleby, która została ustabilizowana za pomocą technik stabilizacji elektrokinetycznej (EKS) z płynami kationowymi. Jako płyny kationowe stosowano 0,25 M roztwory wodorotlenku wapnia i chlorku wapnia. Do procesu stabilizacji przyjęto ogniwo elektrokinetyczne (EK) o wymiarach 500 mm x 150 mm x 160 mm z obojętnymi elektrodami grafitowymi o wymiarach 140 mm x 160 mm x 5 mm, przy zastosowaniu napięcia 40 V przez okres 6 godzin. Po zakończeniu testu stabilizowaną próbkę gleby poddano testom Atterberga i badaniom swobodnego spęcznienia w celu określenia jego plastyczności i charakterystyki kurczenia się. Wyniki badania wykazały, że oba płyny były w stanie zmniejszyć plastyczność i kurczenie się gleby przy różnych poziomach skuteczności.
EN
Shaping of fibroin protein from Bombyx mori from calcium chloride/water/ethanol solution is of high interest for the manufacturing of biocompatible structures. Potentiometric titration experiments of the dissolved state permit new insight into the solution state of fibroin as a basis for improved regeneration. Titration experiments and infrared spectroscopy of the solution state support the model of an ion-rich hydration layer and interaction of the solvent with charged and polar groups of the fibroin, rather than through formation of defined calcium complexes. The potentiometric titration curves indicate the formation of calcium complexes at pH values above 9, most probably through involvement of basic amino acids and phenolic groups of tyrosine. After regeneration by the addition of methanol, the regenerated protein was characterised by FTIR, nitrogen and calcium analysis. The analysis of supernatants for their residual protein content indicated minor losses of protein, most probably low molecular weight proteins. The results contribute to an improved understanding of the solution state as a basis for larger scale regeneration, e.g. for the coating of textile fibres with regenerated fibroin.
PL
Fibroiny z Bombyx mori z roztworu chlorku wapnia/wody/etanolu są bardzo interesujące z punktu widzenia wytwarzania biokompatybilnych struktur. Eksperymenty potencjometryczne z miareczkowaniem pozwalają na nowy wgląd w roztwór fibroiny jako podstawy do lepszej regeneracji. Miareczkowanie i spektroskopia w podczerwieni roztworu wspierają model bogatej w jony warstwy hydratacyjnej i oddziaływanie rozpuszczalnika z naładowanymi i polarnymi grupami fibroiny. Potencjometryczne krzywe miareczkowania wskazują na tworzenie się kompleksów wapnia przy wartościach pH powyżej 9, najprawdopodobniej poprzez zaangażowanie podstawowych aminokwasów i grup fenolowych tyrozyny. Po regeneracji przez dodanie metanolu, zregenerowane białko scharakteryzowano za pomocą analizy FTIR, azotu i wapnia. Analiza pod kątem zawartości białka resztkowego wykazała niewielkie straty białka, najprawdopodobniej tego o niskiej masie cząsteczkowej. Wyniki przyczyniły się do lepszego poznania roztworu jako podstawy do regeneracji na większą skalę, np. do powlekania włókien tekstylnych regenerowaną fibroiną.
PL
W zimowym utrzymaniu dróg stosuje się różne środki chemiczne, których zadaniem jest zapobieganie i likwidacja śliskości pośniegowej, oblodzenia i gołoledzi. Najczęściej stosowanym materiałem przeciwoblodzeniowym jest chlorek sodu, jednak jego nadmierne stosowanie powoduje uszkodzenia w nawierzchni drogowej, korozje oraz nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym. W artykule scharakteryzowano środki chemiczne stosowane najczęściej na polskich drogach – chlorek sodu, chlorek wapnia oraz mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem wapnia. Celem pracy było sprawdzenie skuteczności działania środków chemicznych, a także wskazanie substancji najbardziej skutecznych w likwidacji oblodzenia. Badania wykazały, że środkiem najskuteczniejszym jest chlorek wapnia.
EN
In winter roads maintenance used different chemical agents whose task is prevention and elimination slippery of snow, icing and glazed frost. The anti-icing material which is applied most frequently is sodium chloride, however, its overuse results in damages to the road surface, corrosion, as well as irreversible changes to the natural environment. In the publication characterized chemical agents which are applied on the Polish public roads, streets and squares, and in particular: sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2) and mixture of chloride and calcium chloride. Primary the aim of this study was the examination effectiveness of chemical agents variety applied in winter roads maintaining as well as indication of the most efficient substances applied in ice melting. The study included: sodium chloride, calcium chloride and mixture of chloride and calcium chloride. Researches proved that the most effective chemical agent used in winter roads maintaining is calcium chloride.
EN
The article presents an assessment of the impact of the salt used in road construction on the swelling of Mio-Pliocene clays. The tests were performed on the clay samples taken from the Warsaw area. Different concentrations of sodium chloride and calcium chloride were used. A relatively high swelling values were determined, higher for clays diffused with calcium chloride than samples with sodium chloride and samples with deionized water. The swelling increases with the increase of salt concentration up to 5%. The swelling decreases with the salt concentrations higher than 5%.
EN
The aim of the research was to assess the influence of calcium chloride and calcium lactate irrigation on the yield volume and dry matter content in two champignon strains, ie Amycel 2200 and Italspawn F59. When both strains were irrigated with calcium lactate, there was a significant decrease observed in the yield when the concentration of the solution was 0.6%. On the other hand, when calcium chloride was applied to the Italspawn F59 strain, there was a significant decrease in the yield when the concentration was as low as 0.4%, whereas the yield of the Amycel 2200 strain dropped when the concentration of calcium chloride was 0.6%. The irrigation with calcium chloride and calcium lactate had influence on the content of dry matter in the champignon carpophores. When the solutions under investigation were applied at concentrations of 0.4 and 0.6%, there was a significant increase observed in the content of dry matter in both strains.
PL
Celem badań była ocena wpływu podlewania uprawy chlorkiem wapnia i mleczanem wapnia na wielkość plonu oraz zawartość suchej masy u dwóch odmian pieczarki, tj. Amycel 2200 i Italspawn F59. W przypadku podlewania obu odmian mleczanem wapnia stwierdzono istotny spadek plonu, gdy stężenie zastosowanego roztworu wynosiło 0,6%. Natomiast istotny spadek plonu przy zastosowaniu chlorku wapnia u odmiany Italspawn F59 nastąpił już przy stężeniu 0,4%, a u odmiany Amycel 2200, gdy chlorek wapnia zastosowano w stężeniu 0,6%. Podlewanie chlorkiem i mleczanem wapnia miało wpływ na zawartość suchej masy w owocnikach pieczarki. Stwierdzono znaczący wzrost zawartości suchej masy u obu odmian, gdy badane roztwory zastosowano w stężeniu 0,4 i 0,6%.
6
Content available remote Badania odporności korozyjnej powłok cynkowych w roztworze chlorku wapnia
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych różnymi technologiami nanoszenia. Określono grubość otrzymanych powłok. Próbki poddano porównawczej próbie korozyjnej w obojętnej mgle solnej chlorku wapnia bez i z dodatkiem inhibitora korozji M-605 PS. Na podstawie wyników badań obliczono zmiany masy próbek i szybkość korozji powłok cynkowych w badanych warunkach. Przedstawiono je w formie graficznej na rysunkach 1÷4. Podczas próby korozyjnej prowadzono oględziny wizualne, które przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek inhibitora spowodował znaczne obniżenie szybkości korozji cynku nakładanego metodą zanurzeniową i metodą natrysku cieplnego. Po zastosowaniu inhibitora M-605 PS na powierzchni badanych próbek zaobserwowano mniejsze ilości białego nalotu produktów korozji cynku.
EN
This paper presents the results of the corrosion resistance of zinc coatings obtained by different application techniques. The thickness of the coatings was determined. Samples were subjected to comparative corrosion in a neutral calcium chloride salt spray with and without the addition ofcorrosion inibitor M-605 PS. Based on the test results, the weight change of the samples was calculated and the rate of zinc coatings corrosion in the test conditions was determined. The results are presented in graphical form in Figures 1 to 4. During the corrosion test, a visual inspection was carried out, as shown in Figures 5 and 6. On the basis ofthe test results, it was found that the addition ofthe inhibitor caused a significant reduction in the corrosion rate ofzinc applied by immersion and thermal spray. After applying inhibitor M-605 PS on the surface ofthe samples, minor amounts ofthe white dust ofzinc corrosion products were observed.
PL
Celem pracy było wyznaczenie najkorzystniejszych warunków procesu obróbki cieplnej (przebiegającej w dwóch etapach: etap wstępny - blanszowanie niskotemperaturowe i konwencjonalne, etap drugi - obróbka właściwa) ziemniaków Satina, warunkujących osiągnięcia korzystnych wartości wyróżników tekstury. Prezentowane wyniki przedstawiają zakres wpływu parametrów blanszowania niskotemperaturowego oraz wstępnego moczenia w 1% roztworze chlorku wapnia na wybrane wyróżniki tekstury mierzone instrumentalnie. Zakres wartości temperatur i czasu blanszowania niskotemperaturowego optymalizowany był w celu osiągnięcia korzystnych wartości wybranych wyróżników teksturalnych. Stwierdzono, iż ekspozycja na działanie 1% roztworu chlorku wapnia w czasie wstępnej obróbki cieplnej ziemniaków w temperaturze wynoszącej 50C może wpływać korzystnie na wyróżnik twardości nie wpływając negatywnie na pozostałe cechy teksturalne.
EN
The purpose of this study was to determine the most beneficial conditions for thermal treatment (low temperature blanching as a preliminary stage before conventional blanching treatment and proper thermal treatment) of Satina potatoes, conditioning to improve chosen texture properties. Presented results show the range of the impact of low temperature blanching and pre-soaking in 1%-solution of calcium chloride on chosen instrumental measurement of texture properties. The range of values of temperature and time of low temperature blanching was optimized to achieve the improvement of chosen texture properties. It was observed that exposure to 1%-solution of calcium chloride before the initial thermal treatment of potatoes at temperature of 50C may have a positive influence on improvement of hardness without adversely affecting other textural features.
PL
Celem pracy prezentowanej w artykule było wyznaczenie optymalnych warunków niskotemperaturowego blanszowania marchwi, warunkujących poprawę wybranych wyróżników tekstury oraz składowych barwy. Połowę analizowanej partii marchwi moczono w 1%-owym roztworze chlorku wapnia, a następnie marchew poddawana była niskotemperaturowemu blanszowaniu w temperaturach (50°C, 60°C, 70°C, 80°C, š0,5oC) w określonym czasie (5, 10, 15 minut). Natomiast druga połowa partii marchwi nie była poddawana procesowi moczenia w tym roztworze. Końcowy etap postępowania stanowiło konwencjonalne blanszowanie (97°C, 3 min) i natychmiastowe schładzanie. Wyróżniki tekstury marchwi (twardość i łamliwość) mierzono z wykorzystaniem instrumentalnego pomiaru tekstury przy pomocy uniwersalnej maszyny testującej Instron 4301. Składowe barwy w systemie L*a*b* wyznaczono przy użyciu chromametru Minolta CR 310. Stwierdzono, że ekspozycja na 1%-owy roztwór chlorku wapnia z zastosowaniem procesu niskotemperaturowego blanszowania w zakresie temperatury 60°C w czasie 10 minut, pozwala na uzyskanie marchwi cechującej się wyższymi wartościami kruchości niż w przypadku tradycyjnej technologii przy jednoczesnym braku wpływu tego procesu na zmiany składowych barwy.
EN
The object of the presented research was to determine the influence of process conditions of low temperature carrot blanching on improvement of chosen texture features and components of colour. A half of analysed vegetables was exposed to 1% calcium chloride solution and then was low temperature blanched (50°C, 60°C, 70°C, 80°C, š0,5oC) for specified time (5, 10, 15 minutes). The final stages were conventional blanching (97°C, 3 minutes) and quick chilling. Texture features of carrot (hardness and fragility) were measured using universal testing machine INSTRON 4301. Measurement of components of colour was conducted in L*a*b* system using chromameter Minolta CR 310. Expositon to 1% calcium chloride solution accompanied by low temperature blanching in 60°C for the time of 10 minutes, allows to obtain carrot characterised by higher tenderness than conventional treatment and simultanously not change components of colour.
PL
Przedmiotem prac badawczych, których wyniki przedstawiamy, było :sprawdzenie zastosowania chlorku wapnia jako środka antypirogennego na obiekcie jednej z kopalń rejonu Rybnika, w którym w ramach rekultywacji terenu zagospodarowano odpady wydobywcze z eksploatacji węgla kamiennego. Badania przeprowadzono na polu obiektu objętym zjawiskami termicznymi (zapożarowaniem), na którym rok wcześniej z pozytywnym efektem sprawdzono ;zastosowanie chlorku sodu jako antypirogenu. Wykonano doświadczenia na skalę półtechnologiczną, wprowadzając antypirogen do rowów chłonnych w rejonach objętych zjawiskami termicznymi i w rejonach, gdzie takie zjawiska nie wystąpiły. Następnie prowadzono badania stanu termicznego tych rejonów oraz badania wybranych próbek odpadów wydobywczych poddanych działaniu antypirogenu. Jako metodę kontrolnych badań efektu podjętych prac zastosowano oksyreaktywną analizę termiczną (OTA) identycznie jak w badaniach antypirogennego wykorzystania chlorku sodu. Wyniki przeprowadzonych badań, wykonanych trzykrotnie w miesięcznych odstępach czasu, potwierdziły możliwość stosowania również chlorku wapnia w prewencji pożarowej w rejonach zagospodarowania odpadów wydobywczych towarzyszących eksploatacji węgla kamiennego. Wyniki badań potwierdzają nie tylko efektywność wymiennego stosowania chlorku sodu lub chlorku wapnia, ale pozwalają ocenić ekologiczne aspekty rekultywacyjnych działań na składowiskach odpadów górnictwa węglowego.
EN
The article presents results of researches with the use of Calcium chloride as antypirogen on dumps of waste which originate from extraction of hard coal in one mine of the region of Rybnik. The researches were carried out on of areas of dump with different thermal activity, it means that one was stably cool and the second was a place where the fire brakes out and where earlier was verified antypirogenity as Sodium chloride. The method of control researches of results of taken works with fire prevention was Oksyreactiy Thermal Analysis of sample of coal from dumps substance as control of changes of coal thermal decomposition properties - especially its selfignation property during three months of salt usage. The results of researches confirm not only the efficiency of mentioned use of Sodium chloride or Calcium chloride but the let us to evaluate ecological; aspect of reclamation actions on stockyards mine waste.
10
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki doświadczeń związanych z zastosowaniem cyrkonowych wymieniaczy jonowych do odsiarczania płynu podestylacyjnego z procesu produkcji sody amoniakalnej, surowca w procesie wytwarzania krystalicznego chlorku wapnia. Stwierdzono przydatność rozpatrywanej metody i określono podstawowe parametry procesu odsiarczania i regeneracji wymieniacza jonowego.
EN
Results of zirconium ion exchangers used as desulphation agents in waste calcium chloride solutions utilisation are presented. Adsorption and adsorbents regeneration process conditions are determined, respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.