Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizerunek przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Employer Branding
PL
W dobie zmieniającego się świata coraz większą uwagę przywiązuje się do wizerunku przedsiębiorstwa. To, aby był on postrzegany, jako silny i pozytywny zależy w głównej mierze od tego, jakie działania podejmuje firma. Obecnie nie wystarczy działać i dopasowywać się do rynku. Należy się przede wszystkim wyróżniać i tak budować wizerunek, aby ludzie chcieli pracować w danej firmie, a nie w innej i starali się o to, by to właśnie ich przedsiębiorstwo wybrało. Nie jest łatwo zdobyć najlepszego pracownika, utalentowanego, zaangażowanego i ambitnego. Doprowadzenie do sytuacji, w której pożądani kandydaci idealnie wpisujący się w profil będą starać się o stanowisko w przedsiębiorstwie jest tym, do czego firma powinna dążyć. Doskonałym sposobem na uzyskanie takiego rezultatu jest Employer Branding, czyli budowanie marki pracodawcy. Bardzo ważnym aspektem jest świadomość, że marki pracodawcy nie buduje się przez krótki okres. Jest to działanie zaplanowane i długookresowe, ale stworzone we właściwy sposób może przynieść duże korzyści przedsiębiorstwu i pomóc mu znaleźć się w czołówce najlepszych firm. Celem tego artykułu jest przedstawienie istoty Employer Brandingu i zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z jego stosowania w przedsiębiorstwie.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowe potrzebują dobrej atmosfery wokół swoich działań i powinny aktywnie zaangażować się w informowanie społeczności lokalnych o aktualnej jakości, przydatności i korzyściach wody wodociągowej. Potrzebują po prostu wykreowania dobrego wizerunku firmy i produktu - wody, który oferują.
PL
W artykule podjęto próbę zdiagnozowania i wyjaśnienia uwarunkowań wewnętrznych (związanych z charakterystyką organizacji) podejmowania przez przedsiębiorstwa działań służących zwiększeniu wartości niematerialnych przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie widoczności w Internecie. Opierając się na analizie wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego telefonicznie na reprezentatywnej próbie 321 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego zaprezentowano różnice procentowe w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa oraz zbudowano model regresji wielokrotnej, gdzie jako zmienną zależną przyjęto dbałość o widoczność w Internecie. Charakterystyki „twarde” przedsiębiorstwa typu wielkość, branża, sytuacja finansowa, lokalizacja nie tłumaczą różnic w zakresie dbanie przez przedsiębiorstwa o swoją widoczność w Internecie. Istotne okazały się natomiast uwarunkowania „miękkie”: otwarta postawa przedstawicieli organizacji wobec zmian, podejmowanie innych zmian w obrębie przedsiębiorstwa, dostrzeganie przez pracowników możliwości samodzielnego wykorzystania Internetu do budowy wizerunku przedsiębiorstwa oraz pozytywna ocena kompetencji pracowników. Wskazano, że związek pomiędzy rozwojem wartości niematerialnych przedsiębiorstwa, takich jak jakość kapitału ludzkiego przekłada się na podejmowanie działania w zakresie dbania o podstawy wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie. Przeprowadzone analizy, inaczej niż sugerowały wcześniejsze badania, wykazały, że wielkość, branża oraz kondycja finansowa organizacji nie są istotnymi predykatorami podejmowania działań związanych z widocznością w Internecie. Kluczowe okazały się natomiast czynniki „miękkie”, w szczególności wiedza, kompetencje i postawa przedstawicieli przedsiębiorstwa.
EN
The purpose of the paper is to diagnose and explain determinants of companies’ actions aiming to increase market value by boosting visibility on the Internet. Unlike some off previous studies, which emphasized above all the companies’ diversity in regard to online marketing due to structural characteristics (especially the size of the company and sector), our analysis reveal the importance of soft factors, including the knowledge, attitudes and skills of companies representatives. Authors show the relationship between the development of companies’ intangible assets like human capital and an Internet image.
PL
Przedmiotem publikacji jest analiza korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia unijnego systemu ekozarządzania i audytu w polskich przedsiębiorstwach. W artykule zamieszczono informacje dotyczące funkcjonowania EMAS w Polsce, przesłanki ekologicznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Źródło wiedzy stanowią opracowania polskich i zagranicznych autorów, zasoby internetowe, akty prawne i badania empiryczne.
EN
The subject of the publication is to analyze the costs and benefits of the implementation of the Eco-Management and Audit Scheme in Polish enterprises. The article contains information about the operation of EMAS in Poland, grounds for an ecological approach to business management, and the conclusions of the empirical research.
PL
W strategii marketingowej przedsiębiorstw kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności należy uwzględniać realizowane cele społeczne poprzez stosowanie odpowiednich technik z obszaru public relations. Takie działania umożliwiają kształtowanie wizerunku firmy społecznie zaangażowanej, co sprzyja m.in.: zwiększaniu stopnia świadomości marki na rynku, budowaniu pozytywnych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami przedsiębiorstwa, a także umacnianiu pozycji rynkowej firmy.
EN
Public Relations (PR) has great potential for building consumer awareness and preference. Companies use public relations to build good relations with customers, investors, the media, and their communities. Public Relations involves a variety of programs that are designed to promote a company's image. CSR-focused businesses concentrate their public relations efforts on building an image of a socially responsible company. To accomplish this goal, public relations specialists use several tools such as publications, news, speeches, sponsorship, contributing money to public service activities, organizing special events and charity projects. The Internet has also become a major public relations tool used to create an image of a socially responsible company. Promoting an image of a socially responsible company can produce a number of benefits, among them: building awareness and brand knowledge, enhancing the company's public image, creating differentiated brand positioning, building strong consumer bonds and driving sales.
PL
Wizerunek ma coraz większy udział w całkowitej wartości przedsiębiorstwa, natomiast jego element, którym jest marka firmy, niejednokrotnie przekracza wartość księgową danego podmiotu.
EN
In contemporary economy, company's performance is strongly influenced by its image. The author has proven in the article, that the image affects the decisions of the organization's stakeholders, both internal and external. In the case of the first group, mentioned should be the workers, whose decisions are often influenced by the compsny's image as an employer. In the second group of stakeholders, under the influence of the image are primarily customers and investors. The image plays a particularly important role in the case of a deficit of information about the company or its products. The increasing importance of the company's image requires a comprehensive approach to issues related to managing of intangible assets of the company.Wizerunek ma coraz większy
EN
In this article the possibility of use the LCA as a tool to do estimation and to compare the production's influence, use and the neutralizing articles on environment. Presented results are applying to the ecological comparison of the two cars of the Mercedes S350 mark with different engines and exploitation of them to advertising campaign of a new car and to create the new image of corporation.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania narzędzia jakim jest LCA do oceny i porównania wpływu produkcji, użytkowania i unieszkodliwiania wyrobów na środowisko. Zamieszczone wyniki dotyczą porównania ekologicznego dwóch samochodów marki Mercedes S350 z różnymi silnikami i wykorzystania ich w kampanii reklamowej nowego samochodu oraz stworzeniu nowego wizerunku korporacji.
PL
Artykuł jest prezentacją wybranych zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością w przedsiębiorstwach hutniczych. Tożsamość, wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa to pojęcia na trwale związane ze strategią gry rynkowej. W nowych uwarunkowaniach sektor hutniczy porządkuje poszczególne elementy wizerunku i wprowadza marketnigowe techniki wizualizacji podmiotu. System identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa hutniczego ewoluuje w kierunku nowego wizerunku od "ciężkiej", zanieczyszczającej środowisko huty do estetycznego, ,,przyjaznego" klientom i środowisku przedsiębiorstwa.
EN
The paper presents selected questions connected with identity management of metallurgicall enterprises in Poland. Identity, image and goodwill are solid connected with the market strategy. In new economic situation iron and steel enterprises put in order old identity system and introduce new marketing elements. The new identity system creating new image of the enterprise goes from steelwork associated with heavy industry that pollutes then environment to aesthetic, ecological and customer friendly enterprise.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.