Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glaze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę opadów marznących i gołoledzi w strefie polarnej na podstawie danych z Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Analizie poddano opady w 34 sezonach zimowych (od 1982/83 do 2015/16 roku). W okresie tym wystąpiło łącznie 197 dni z opadami powodującymi gołoledź. Zjawiska te występowały od września do czerwca, z największym nasileniem od października do maja. Zmiana liczby dni z gołoledzią w następujących po sobie sezonach zimowych była bardzo zróżnicowana (od 0 do 17 dni na sezon). W badanym okresie nie zaobserwowano istotnej tendencji zmian liczby dni z opadami marznącymi. Najczęściej opady takie występowały przy cyklonalnym typie cyrkulacji: adwekcji mas powietrza z kierunków od S do W oraz przy zatoce niżowej i centrum niżu w rejonie Spitsbergenu. Typową sytuacją sprzyjającą pojawieniu się gołoledzi było zbliżanie się niżu znad Morza Grenlandzkiego lub Morza Norweskiego z frontem ciepłym, przed którym występowała strefa opadów marznących.
EN
The article discusses the climatological and synoptic characteristics of freezing rain and freezing drizzle causing glaze at Hornsund. Freezing precipitation and glaze are relatively rare phenomena, but they can expose human activity in the polar regions to serious risks. The study is based on data from the Polish Polar Station Hornsund. The synoptic analysis of selected cases of supercooled precipitation presented in the article was performed on the basis of surface synoptic charts, absolute topography charts at 700 and 850 hPa levels, and aerological diagrams. The type of circulation which co-occurred with each day with glaze was determined using a calendar prepared by T. Niedźwiedź. Over the course of the 34 winter seasons under investigation (between 1982/83 and 2015/16), there was a total of 197 days with supercooled precipitation. Air temperatures ranged between -8.5° and 1.2°C, and predominantly between -3° and 0°C, when freezing precipitation under investigation were observed. In a typical situation, supercooled precipitation followed a long thawless period. There were also frequent cases when several days of thaw and liquid precipitation were followed by freezing rain turning into snowfall with simultaneous air temperature drops. One feature characterising weather with glaze is the occurrence of sudden and multi-directional changes of temperature, which are almost completely determined by advection. Freezing precipitation occurs both when air temperatures drop below zero and when they rise above freezing point. Glaze can appear in Hornsund from early September until early June, with the highest likelihood observed between October and May. The change in the number of days with glaze observed in the successive winters was variable (ranging from 0 to 17 days per season). The occurrence of freezing precipitation in the area of the Polish Polar Station is nearly exclusively correlated with circulatory conditions. Most such phenomena are associated with cyclonic activity and advection of warm air from above the Norwegian Sea and the Greenland Sea. Occasionally, liquid precipitation may turn into freezing rain as a consequence of a local factor, for example the presence of cold surface air caused by sea ice in the Hornsund fjord or the influx of freezing air carried by katabatic winds from the Hans Glacier, with simultaneous southerly and westerly advection of warm air masses with rainfall. No significant trend was observed as regards multi-annual changes in the number of days with freezing rain. Such rain was observed most frequently during the winter season of 2002/03 (17 days in total), and was absent altogether during three seasons (1983/84, 1984/85 and 2015/16). There is also no noticeable correlation between the number of days with glaze and the gradual increase in average air temperatures over successive winters and years. As is demonstrated by studies of changes in the circulation over Spitsbergen conducted by T. Niedźwiedź (2013), the values of westerly and southerly circulation indexes went up in the years 1951-2012, which is evidenced by an increased frequency in the corresponding westerly and southerly advection. There is also a rising trend in the activity of cyclones in winter. The above elements seem to contribute to an increased frequency of days with glaze. However, there is no observable growth in the numbers of these phenomena.
3
Content available remote Wpływ tlenku cyrkonu na parametry powierzchniowe szkliw porcelanowych
PL
Surowce cyrkonowe są często wykorzystywane jako zmętniacz szkliw. Dodatkowo obecność tlenku i/lub krzemianu cyrkonu w szkliwach poprawia ich właściwości mechaniczne i odporność chemiczną. W pracy przedstawiono wpływ dodatku tlenku cyrkonu na właściwości powierzchniowe szkliw przeznaczonych na wyroby porcelanowe. Zbadano dwanaście szkliw o stałym stosunku SiO2/Al2O3 i Na2O/K2O oraz zmiennym stosunku CaO/MgO. Do szkliw został dodany tlenek cyrkonu w ilościach: 1,5%, 3% i 6% wag. Zostały także przebadane szkliwa bez dodatku tlenku cyrkonu, jako punkt odniesienia. Zmierzono takie parametry powierzchniowe jak białość w układzie CIELab i chropowatość. Ponadto wykonano badania odporności korozyjnej badanych szkliw. Wynikiem badań są interesujące zależności pomiędzy ilością dodanego tlenku cyrkonu a parametrami powierzchni.
EN
Zirconium raw materials are commonly used as a glaze opacifer. Moreover, the presence of zirconium oxide and/or zirconium silicate in the composition of a glaze improves its mechanical and chemical properties. In this paper the influence of addition of zirconium oxide on surface parameters of porcelain glazes is presented. Twelve glazes with a constant molar ratio of SiO2/Al2O3 and Na2O/K2O and a variable molar ratio of CaO/MgO were examined. Zirconium oxide was added in three different amounts 1.5 wt.%, 3 wt.% and 6 wt.%. to the glazes. Glazes without additions of zirconium oxide were also prepared as a reference sample. Whiteness in the CIELab system and roughness were measured on surfaces of the glazes. Furthermore the chemical durability tests were performed. Interesting dependences between the amount of zirconium oxide and surface parameters were obtained as a results.
PL
W niniejszej pracy zbadano wpływ tlenku cynku (ZnO) na właściwości mikrostrukturalne surowych szkliw ceramicznych z układu SiO2-Al2O3-MgO-CaO-K2O-Na2O. Mikrostrukturę badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z analizatorem składu pierwiastkowego w mikroobszarach (EDS), dyfrakcją promieniowania rentgenowskiego (XRD) oraz spektroskopią w podczerwieni (FTIR). Dyfrakcja rentgenowska oraz badania w zakresie środkowej (MIR) i dalekiej (FIR) podczerwieni wykazały, że tlenku cynku dodany w ilości 6% wagowych pełni funkcję modyfikatora struktury szkliw.
EN
In the present study the influence of zinc oxide (ZnO) on microstructural properties of row ceramic glazes from the SiO2-Al2O3-MgO-CaO-K2O-Na2O system were examined. The microstructure of glazes were determined by scanning electron microscopy (SEM) with an elemental composition analyzer in microareas (EDS), X-ray diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (FTIR). X-ray diffraction, mid-infrared spectroscopy (MIR) and far-infrared spectroscopy (FIR) showed that zinc oxide incorporated to the glazes in an amount of 6% weight was a modifier of the glaze structure.
EN
The presented paper shows a new, simple method for improving the surface properties, such as smoothness, gloss and whiteness, of ceramic glazes. This method consists in making the intentional selective choice of the grain size of selected raw-material components. In the investigation, the variable factor was the grain size distribution of hard raw materials, that is quartz, feldspar and zirconium silicate. The obtained results indicate that the proper selection of the grain size of individual raw materials markedly improves the surface quality.
PL
Prezentowana praca pokazuje nową, prostą metodę poprawiania właściwości powierzchniowych, takich jak gładkość, połysk i stopień białości szkliw ceramicznych. Metoda ta polega na świadomym selektywnym doborze uziarnienia wybranych składników surowcowych. W badaniach czynnikiem zmiennym było uziarnienie surowców twardych, czyli kwarcu, skalenia oraz krzemianu cyrkonu. Uzyskane wyniki pokazują, że odpowiedni dobór uziarnienia poszczególnych surowców znacząco poprawia jakość powierzchni.
PL
W pracy zrealizowano wstępne badania szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego w aspekcie zastosowania na powłokę ceramicznych materiałów spiekanych, otrzymanych na bazie surowców odpadowych. Analizie poddano szklanokrystaliczną powłokę Na2O-CaO-SiO2. Zeszklona, o jedwabistym połysku powłoka często jest uznawana za niedopalone szkliwo, czy nawet bywa określona mianem „półszkliwa”. Oceniono istotne dla mechanizmu zniszczenia parametry, takie jak: mikrostruktura materiału (skład fazowy, morfologia faz) oraz twardość. Zbadano odporność na zarysowanie powłoki, określono parametry, takie jak: siła i współczynnik tarcia oraz głębokość zarysowania. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż proponowana powłoka cechuje się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi, takimi jak powszechnie stosowane szkliwa w produkcji płytek ceramicznych.
EN
The preliminary study was carried out of soda-lime-silicate glass in terms of application of the coating of sintered ceramic material, obtained on the basis of waste materials. Analyzed glass-ceramic Na2O-CaO-SiO2 coating. Vitrified, a silky gloss coating are often considered to be unburned enamel, or even sometimes described as „half-glass”. Rated important for the mechanism of destruction parameters such as: microstructure of the material (phase composition, morphology of phases) and hardness. Examined the scratch resistance of the coating, such as the parameters determined: friction force, friction coefficient and penetration depth. Based on the obtained results it was found, that proposed (suggested) coating is characterized by a similar physicochemical properties, widely used in the manufacture of tiles glaze.
PL
Celem pracy było zbadanie właściwości szkliw odpornych na ścieranie, wypalanych w warunkach przemysłowych, w porównaniu do wyników uzyskanych po wypaleniu w piecu laboratoryjnym. W pracy przedstawiono wyniki badań szkliw szklano-krystalicznych o podwyższonych parametrach mechanicznych z układu MgO-Al2O3-SiO2. Otrzymane fryty i szkliwa badano stosując analizę rentgenowską (XRD), analizę termiczną (DTA) oraz obserwacje mikroskopowe (SEM). Powierzchnie szkliwionych płytek poddano badaniom mikrotwardości i odporności na ścieranie (ubytek masy po 6000 obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7). Wyniki badań szkliw otrzymanych w warunkach przemysłowych są zbliżone do tych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Otrzymane szkliwa charakteryzują się wysoką mikrotwardością w przedziale 6-7,5 GPa oraz podwyższoną odpornością na ścieranie mierzoną ubytkiem masy poniżej 100 mg/55 cm2.
EN
Glass-ceramic glazes with improved mechanical properties prepared and obtained in a laboratory were compared with the glazes fired in industrial conditions. The tested glazes for floor tiles based on compositions located in the primary field of cordierite crystallization within the MgO-Al2O3-SiO2 system. Starting frits and glazes were examined with the use of DTA, XRD and SEM methods. Glazed tile surfaces were characterized with respect to microhardness and wear resistance (weight loss after 6000 rotates according to PN-EN ISO 10545-7 standard). The results obtained for the industrial and laboratory prepared glazes were very similar to each other, particularly in terms of high abrasion resistance. The studied glazes showed high microhardness in the range of 6-7.5 GPa, and increased wear resistance measured by a loss of weight below 100 mg/ 55 cm2.
PL
Przesłanką do podjęcia niniejszego tematu była konieczność utylizacji odpadów kineskopowych i potencjalna możliwość zastosowania otrzymanych wyników w praktyce. W pracy zbadano możliwości wykorzystania odpadów szkła kineskopowego jako pełnowartościowego surowca wtórnego do wytwarzania szeroko pojętych wyrobów ceramicznych. Zebrana wiedza o składzie i właściwościach tego szkła pozwoli na jego przemyślane zagospodarowanie i ponowne wprowadzenie do obrotu. Efektem przeprowadzonych prac jest określenie szeregu parametrów szkieł kineskopowych umożliwiających projektowanie na ich bazie nowych środków zdobniczych. Stwierdzono realną możliwość stosowania tego odpadowego surowca do wytwarzania farb matujących do szkła oświetleniowego, topników do farb na porcelanę i porcelit, szkliw kaflarskich (po modyfikacji składu), blatów ceramicznych, płytek podłogowych i elewacyjnych oraz szkliw efektowych.
EN
The need to utilize waste cathode ray tubes (CRT) and the potential use of the results in practice were the reasons to undertake this study. The possibility of use of waste CRT glass as a full-value secondary raw material for the manufacture of widely understood ceramic products was investigated. The collected knowledge on the composition and properties of the glass will make possible its conscious development and re-enter to the market. A series of parameters of CRT glass was determined, which allows new decoration agents to be designed. It has been found that there was a real possibility of using this waste material for manufacturing matting colours for lighting glass, fluxes for colours for pottery and porcelain, tile glazes (after modifications of the composition), ceramic countertops, floor and facade tiles, as well as for glazes with special effects.
PL
W pracy zrealizowano wstępne badania szkła glinokrzemianowego, otrzymanego na bazie surowców odpadowych, w aspekcie zastosowania na szkliwo (powłokę) dla ceramicznych płytek okładzinowych. Analizie poddano zachowanie się powłoki szklanokrystalicznej w procesie zarysowania na scratch-testerze. Oceniono istotne dla mechanizmu zniszczenia parametry, takie jak: budowa wewnętrzna (skład fazowy, morfologia faz) oraz twardość. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż proponowane szkliwo cechuje się podobnymi właściwościami fizykochemicznymi jak powszechnie stosowane w produkcji płytek angoby spieczone. Zeszklona, o jedwabistym połysku powierzchnia szkliwa przypomina angobę, która często jest uznawana za zmętnione, niedopalone szkliwo, czy nawet bywa określana mianem "półszkliwa". Proponowana powłoka ma jednak większą twardość i równocześnie większą sprężystość, co wiąże się z lepszą odpornością na ścieranie - parametr szczególnie istotny dla powłok płytek podłogowych.
EN
The preliminary study was carried out of aluminosilicate glass, obtained on the basis of waste materials, in terms of application of the glaze (coating) for the cladding ceramic tiles. The behaviour of glass-ceramic coatings in the scratch process on the scratch tester has been analyzed. Rated important for the mechanism of destruction parameters such as: microstructure (phase composition, morphology of phases) and hardness. Based on the obtained results it was found, that proposed (suggested) glaze is characterized by a similar physicochemical properties, widely used in the manufacture of tiles engobes parched. Vitrified, a silky gloss enamel surface recalls engobes, which are often considered to be turbid, unburned enamel, or even sometimes described as " half-glass". However, the proposed coat has a higher hardness and higher elasticity, which is associated with improved abrasion resistance - particularly important parameter for coating of floor tiles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów wymywalności przeprowadzonych na odpadach powęglowych w różnym stopniu przeobrażonych termicznie. Wykazano, że stopień termicznego przeobrażenia, a zwłaszcza obecność szkliwa występującego w intensywnie termicznie przeobrażonych odpadach powęglowych wpływają na zmianę zdolności uwalniania do środowiska składników rozpuszczalnych i pierwiastków śladowych. Zawierające dużo szkliwa spieki wykazały wyższą zdolność do uwalniania Al, Co, Cr, Cu oraz Ni, z kolei w mniejszych ilościach wymywały się z nich K, Mg i Zn.
EN
The results of the entrainment leaching tests were presented in this article. Coal wastes characterize by different change degree were the subject of the entrainment leaching tests. It was shown that the degree of thermal change, especially the presence of glaze in the high thermal changed coal wastes affects on change of ability of discharge into environment dissolvable components and trace elements. Sinters contain lots of glaze present higher ability for the discharge of Al, Co, Cr, Cu and Ni and smaller ability for discharge of K, Mg an Zn.
PL
Żużle hutnicze coraz częściej są obiektem zainteresowania pod kątem możliwości ich wykorzystania, zwłaszcza jako materiału do produkcji różnego rodzaju kruszyw. W związku z tym konieczne jest dokładne poznanie tego materiału nie tylko z uwagi na jego właściwości techniczne, ale także ze względu na skład mineralogiczno-chemiczny, który może dostarczyć wielu cennych informacji podczas gospodarczego wykorzystania żużli. Jednym z głównych składników żużli hutniczych - obok skupień metalicznych, faz krzemianowych i tlenkowych - jest szkliwo. Na podstawie badań przeprowadzonych na próbkach żużli po hutnictwie stali oraz rud Zn-Pb pobranych z wybranych zwałowisk na terenie Górnego Śląska, przedstawiono kolejne etapy procesu dewitryfikacji szkliwa; od jego izotropowych fragmentów o gładkiej powierzchni do szkliwa przeobrażonego, silnie spękanego o brązowo-czerwonym zabarwieniu. Spękania często wypełnione są drobnym nalotem tlenkowych faz metali wydzielających się ze szkliwa w trakcie jego dewitryfikacji. Na podstawie analizy w mikroobszarach ustalono skład chemiczny szkliwa, który jest zmienny i zależny od rodzaju żużli, z jakimi związane jest szkliwo. Dominują w nim: Si, Al, Fe oraz Ca i Mg. Szkliwo odpadów stalowniczych zawiera ponadto domieszki Mn, P, S, natomiast w szkliwie z żużli po hutnictwie rud Zn-Pb stwierdzono obecność metali ciężkich: As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti i Zn, a także alkaliów, fosforu i siarki.
EN
Metallurgical slag is often treated as a material which could be used in the waste management, especially for production different kinds of aggregate. So it is necessary to know that material not only considering technical properties, but also its mineral and chemical composition. Such researches could deliver many valuable information during the waste utilization. Researches were made for samples of the metallurgical slag after steel and Zn-Pb production. Samples were taken from chosen dumps localized in the Upper Silesian District. Beside metallic aggregates, silicate and oxide phases, glaze is one of the main component of the metallurgical slag. The following stages of the glaze devitrification were presented; from not transformed and isotropic glaze pieces to the strong weathered glaze. Transformed glaze is red or brown with the cracks on the surface. Cracks are often filled by the metals oxides, which can be liberated during the glaze devitrification. On the base of researches executed using the electron microprobe the chemical glaze composition was presented. The chemical composition of the glaze is variable what is connected with the kind of the metallurgical slag. The following main elements were distinguished in the metallurgical slag: Si, Al, Fe, Ca and Mg. Slag after steel production contains also Mn, P, S and the slag after Zn-Pb production contains: As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn, Na, K, P and S.
13
Content available remote In-Situ analysis of corrosion of glazed surfaces using confocal optical microscopy
EN
The topographic analysis was studied as a method to examine surface-level reactions of glazes in aqueous solutions. Glazed surfaces typically have some microroughness caused by crystalline phases embedded in the glassy matrix and also macroroughness (waviness) due to variations in the coating thickness or irregularities in the clay body. The surface topography is usually given in the form of average values of various three-dimensional parameters measured in relation to a certain surface waviness. The surface roughness of matt glazes is typically higher than 0.4 žm. Selective corrosion of one of the phases in the glaze surface is likely to affect the microroughness. The average surface roughness of two matt glazes was measured with the confocal optical microscope for four parallel samples of each surface before and after four days of immersion in one acidic and two alkaline detergent solutions as well as in distilled water. One sample of each surface was also studied in-situ, i.e. in the same location as a function of the immersion time. The changes in the surface composition due to corrosion were analyzed with SEM-EDX. If the roughness was caused mainly by crystalline inclusions partially embedded in the glassy phase, their selective corrosion could not always be deduced from the average roughness values only. However, the in-situ observation enabled the authors to identify changes in the surface profile also in such cases where corrosion did not markedly affect the average surface roughness values. In-situ analysis with confocal optical microscopy was found to give a quick and efficient estimation of micro-level reactions of glazed surfaces in aqueous solutions.
PL
Dyskusji poddano analizę topograficzną jako metodę badania reakcji na poziomie powierzchniowym w szkliwach kontaktujących się z roztworami wodnymi. Powierzchnie szkliwione typowo mają pewną mikrochropowatość spowodowaną przez fazy krystaliczne osadzone w szklistej matrycy, a także makrochropowatość (falistość) z powodu zmienności grubości powłoki lub nieregularności powierzchni tworzywa ilastego. Topografia powierzchni jest zwykle podawana w postaci średnich wartości różnych trójwymiarowych parametrów mierzonych w relacji do pewnej falistości powierzchni. Chropowatość powierzchni szkliw matowych jest zazwyczaj większa niż 0.4 žm. Korozja selektywna jednej z faz szkliwionej powierzchni prawdopodobnie wpływa na mikrochropowatość. Zmierzono średnią chropowatość powierzchni dwóch szkliw matowych za pomocą optycznego mikroskopu współogniskowego dla czterech analogicznych próbek na każdej powierzchni przed i po czterodniowym zanurzeniu w jednym kwaśnym i dwóch zasadowych środowiskach detergentowych oraz w wodzie destylowanej. Jedna próbka każdej powierzchni była również badana in-situ, tzn. w tej samej lokalizacji w funkcji czasu trwania zanurzenia. Za pomocą SEM-EDX zanalizowano zmiany składu powierzchni spowodowane korozją. Jeśli chropowatość została wywołana głównie przez wtrącenia krystaliczne osadzone w fazie szklistej, ich selektywna korozja nie zawsze mogła być w prosty sposób odjęta od średniej wartości chropowatości. Jednakże obserwacje in-situ umożliwiły identyfikację zmian profilu powierzchni również w takich przypadkach, w których korozja nie wywierała znaczącego wpływu na wartości średniej chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że analiza przeprowadzona in-situ za pomocą optycznego mikroskopu współogniskowego daje szybką i wydajną ocenę reakcji w roztworach wodnych na powierzchni szkliwionej na poziomie mikro.
14
Content available remote Ocena tworzyw ceramicznych I. Moduł Younga.
PL
W pracy przeanalizowano metody wyznaczania modułu Younga: mechaniczną i akustyczną. Przedstawiono tezę, że moduł Younga EA, wyznaczony metodami akustycznymi jest większy od modułu Younga EM, wyznaczonego metodami mechanicznymi, ponieważ przy pomiarach mechanicznych materiału z wadami przyłożone siły powodują rozwój tych wad, a pomiar metodą akustyczną jest nieczuły na wady. Można sądzić, że gdy EA=EM to badany materiał wad nie ma. Ta równość może być stosowana jako kryterium dobroci ceramiki.
EN
Methods of determination of the Young modulus have been analyzed. A thesis that Young modulus estimated with the acoustic methods is higher than the one determined with the mechanical methods is presented. Forces applied to the material with flaws promote increasing of the flaw size what is not a case in acoustic measurements, which are insensible to flaws. A material with EA=EM may be considered as a flawless. This equality can be applied as the ceramics quality factor.
PL
Zbadano płytki posadzkowe z posadzki Wielkiego Refektarza z Zamku Średniego w Zespole Zamkowym z Malborka. Wykonane analizy makroskopowe oraz fizykochemiczne, pozwoliły uzyskać informacje odnośnie użytych mas i szkliw w produkcji płytek podłogowych. Wyniki badań stały się punktem wyjścia do opracowania nowych mas ceramicznych i szkliw o takiej samej kolorystyce barw, z podwyższeniem wytrzymałości na ścieranie.
EN
In the research the floor tiles from the Great Refectory of the Middle Castle in Malbork were used. The executed macro- and microscopic analyses as well as a range of physical-chemical analyses made it possible to obtain information concerning the ceramic pastes and glazes used in producing the floor tiles. The obtained results became the starting point for creating new ceramic pastes and glazes of the same colour scheme, with a higher abrasion resistance.
16
Content available remote Wieloletnia zmienność występowania osadów atmosferycznych na Pomorzu
EN
The aim of the studies was to determine many year time and spatial variability of occurrence of main atmospheric deposits in the area of Pomerania. The studies were carried out on the basis of The IMGW (The Institute of Meteorology and Water Management) data including a monthly average number of days with dew, hoar frost, rime and glaze in 1971-2000, gathered in 16 meteorological stations in Pomerania. The most freąuent deposit in Pomerania was dew which was observed on average for 1/3 days during a year. The largest number of days with dew was noticed in August, hoar frost occurred most freąuently in December and rime and glaze in January. Statistically a significant decrease in annual number of days with dew was observed in Ponterania in 1971-2000, whereas no noteworthy trend as to the annual number of days with hoar frost, rime and glaze occurred. In the area of the Polish Coast and particularly in the vicinity of Zatoka Gdańska (Gdańsk Bay) and Zalew Szczeciński (Szczecin Lagoon) the atmospheric deposits were on average observed the least frequently as compared to the areas in central parts of Pomerania.
17
Content available remote Rozdrobnienie pigmentów a barwa szkliw ceramicznych.
PL
Wrażenie barwy wywołuje bodziec wzrokowy, który jest efektem różnorodnych procesów fizycznych: pochłaniania, rozpraszania lub interferencji światła - najczęściej białego - oświetlającego obserwowany przedmiot. Jakość obserwowanej barwy przedmiotu zależy więc od ilościowego udziału tych procesów. Barwienie szkliw ceramicznych polega zasadniczo na dyspersji cząstek pigmentu ceramicznego w stopionym szkliwie, toteż od właściwości rozproszonych cząstek zależą uzyskane efekty kolorystyczne wyrobów. Przez właściwości cząstek należy rozumieć wielkość, kształt, pokrój ziaren, rozkład ziarnowy. Czynniki te zależą między innymi od warunków mielenia spieku pigmentu.
EN
The perception of colour is created by visual stimulus which is effect of various physical processes: absorption, scattering and interference of light (most often white light) illuminating observed object. The quality of observed colour depends on interaction of these processes. Colouring of ceramic glazes bases mainly on dispersion of particles of ceramic pigment in melted glaze. Hence obtained colouristic effects depend on properties of dispersed particles. These properties are size and shape of particles, and particle size distribution. These factors depend on conditions of milling of ceramic pigment.
18
Content available remote Niektóre aspekty wytwarzania pigmentów cyrkonowych.
PL
Przedstawiono efekty kolorystyczne pigmentów cyrkonowych: niebieskiego i zółtego zsyntetyzowanych w obecności niewielkich, celowo wprowadzonych dodatków, nie będących mineralizatorami, ale wpływającymi na barwę pigmentu. Wyniki takiej modyfikacji oceniono za pomocą kolorowych szkliw. Kolorystykę wykonanych szkliw oceniono instrumentalnie a wyniki w postaci parametrów barwy L*, a*, b* zinterpretowano w systemie CIELab.
EN
The paper presents colouristic effects of blue and yellow zircon pigments. Pigments were synthetised in the presence of small amount of intentionally introduced additions that are not mineralizers but affect the colour of pigments. Result of this modification are evaluated by means of colour glazes. The colour of achieved glazes was evaluated instrumentally. Results, in the form of L*, a*, b* colour parameters, were interpreted in CIELab system.
19
Content available remote Badania porównawcze wybranych angob na płytki ceramiczne
PL
Celem niniejszej pracy były badania kilku angob stosowanych w produkcji płytek ceramicznych. Ocena dotyczyła badań składu fazowego, mikrostruktury, białości, spiekalności, rozszerzalności cieplnej i składu chemicznego angob.
EN
The aim of the present work were the investigations of the several angobes used in the production of the ceramic tiles. The evaluation regarded the investigations of the phase composition, microstructure, whiteness, sintering ability, thermal expansion and chemical composition of the angobes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.