Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar dynamiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Pomiary dynamiczne - czy to się opłaca?
PL
Instalacja systemów monitorowania dynamicznego w czasie budowy generującej drgania wiąże się z wieloma praktycznymi korzyściami, ale także z koniecznością poniesienia pewnych nakładów. Z pewnością koszty związane z wystąpieniem awarii istniejących obiektów będą zawsze większe od kosztów samego systemu, którego zadaniem jest wczesne ostrzeganie o zagrożeniach. Jednak w celu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, konieczne jest uwzględnienie teorii prawdopodobieństwa i niezawodności konstrukcji.
EN
Installation of dynamic structural health monitoring systems during construction generating vibrations is associated with many practical benefits but also with the necessity of some expenses. Certainly, the costs associated with the failures of existing facilities will always be higher than the costs of the system itself, which task is to provide early warning of hazards. However, in order to make optimal investment decisions, it is necessary to consider the theory of probability and structural reliability.
EN
In the article, the authors analyze and discuss several models used to the calculation of air gauge characteristics. The model based on the actual mass flow (which is smaller than the theoretical one) was proposed, too. Calculations have been performed with a dedicated software with the second critical parameters included. The air gauge static characteristics calculated with 6 different models were compared with the experimental data. It appeared that the second critical parameters model (SCP) provided the characteristics close to the experimental ones, with an error of ca. 3% within the air gauge measuring range.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
EN
Combustion and material burning is a process which changes in time. Thus the measurements of heat release intensity of material should be treated as dynamic process and measurement should be dynamic accordingly. To validate the method of correction of dynamic error of the value of heat release intensity the special experimental set-up was designed and made. Experimental test aparatus witht hebasic element consisting the computer programmed gasburner with the possibility of choice of various functions and kinds of burning parameters is mounted on various test apparatuses. The consideration of dynamic parameters of test apparatus used for measurement of heat release rate of materials resulted in the improvement of precision of test results (reproducibility and correlation) of data for heat release intensity obtained with the various standard test methods, with no necessity of changes to the construction of the test apparatus with the only minor changes to the testing procedure.
PL
W pracy przeanalizowano przesuwanie się charakterystyk spektralnych w diodach laserowych (DL) z różną rezystancją termiczną (R1), a także zmianę ich charakterystyk mocowo-prądowych na różnych etapach montażu. Mierzono wzrost temperatury złącza DL podczas przyłożonego impulsu prądowego poprzez dynamiczne (z rozdzielczością czasową) pomiary spektralne przy pomocy kamery ICCD. Porównano przesunięcia widm DL w czasie trwania impulsu o długości l ms w pomiarach dynamicznych i przesunięcia widm w czasie pomiarów przy stałej repetycji i zwiększającym się czasie trwania impulsu w zależności od wartości R1. Wyniki te posłużyły do opracowania metody oceny jakości montażu na etapie pomiarów impulsowych.
EN
In this paper, the shift of spectral characteristics measured at a constant rate of bias pulse repetition and various pulse duration for laser diodes (LDs) with different thermal resistances has been presented. The temperature increase of the p-n junction of LDs during the current pulse has been investigated by dynamic (time-resolved) spectral measurements using an ICCD camera. For LDs with a different thermal resistance spectral shift during a 1 ms long pulse in dynamic measurements and in the measurements at a constant rate of pulse repetition with variable pulse duration has been demonstrated.
PL
Upowszechnienie systemów rolnictwa precyzyjnego ograniczane jest przez brak lub małą dostępność wydajnych dynamicznych metod monitorowania środowiska glebowego. Rolę odegrać może tutaj zastosowanie metody odbiciowej pomiaru wilgotności gleb. W ramach prowadzonych działań opracowano metodykę dynamicznego pomiaru wilgotności gleby metodą odbiciową oraz sformułowano założenia i skonstruowano miernik z komercyjnym czujnikiem odbiciowym. Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie NIR co pozwoliło na określenie długości fal najsilniej skorelowanych z wilgotnością gleb oraz ich porównanie z operacyjną długością fali czujnika optoelektronicznego miernika.
EN
Popularisation of precise agriculture systems is limited by complete lack or low availability of efficient, dynamic methods for soil environment monitoring. Using a reflection method for soil humidity measurement may play a role here. In the scope of carried out works, the researchers developed a methodology for dynamic soil humidity measurement using the reflection method, formulated guidelines and designed a meter with commercial reflection sensor. Spectrophotometric tests in NIR range were carried out, allowing to determine wavelengths most strongly correlated with humidity of soils, and to compare them to an operating wavelength of sensor in an optoelectronic meter.
PL
Opisano aparaturę do pomiarów dynamicznych wielkich konstrukcji inżynierskich i budowlanych. Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do dynamicznych analiz różnych konstrukcji i modeli fizycznych. Stwierdzono, że w analizie konstrukcji inżynierskich i budowlanych powinny być jednocześnie prowadzone analizy teoretyczne i eksperymentalne w celu weryfikacji i walidacji modeli MES.
EN
Especially was presented an equipment for nondestructive research i.e. system for dynamic measurements of giant engineering structures. In paper is also some illustrative examples of usage of this system to dynamical analysis of different structures and models of structures. The authors propose that a new approach become the recommended standard in the analysis of engineering and building structures. According to them, both theoretical and experimental research should be carried out simultaneously in order to verify and validate FEM models.
PL
Przedstawiono przypadek poważnego zniszczenia młota matrycowego MPM 10000 B uniemożliwiającego dalszą pracę urządzenia. Opisano zasadę oraz przebieg prac związanych z modernizacją sposobu posadowienia młota. W obiekcie przebudowano wnętrze skrzyni fundamentowej, umożliwiając bezpośrednie oparcie kowadła młota na zestawie własnej konstrukcji wibroizolatorów sprężynowych zespolonych z tłumikami lepkościowymi, które zapewniają znaczną redukcję obciążeń dynamicznych przekazywanych do otoczenia podczas kucia. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych pomiarów dynamicznych młota po kilkunastu miesiącach pracy na przebudowanym fundamencie.
EN
One of the most fundamental relations governing the dynamic properties of materials is Hooke's law of elasticity. Hooke's law is a relationship between stress and strain. Hooke's law describes materials which have relatively low damping very accurately. Short theory needed for calculation of elastic modulus, shear modulus and Poison's ratio is presented in this paper. Static measurement stress-strain characteristics of rubber and dynamic tests were described. Calculation of elastic modulus, shear modulus and Poisson's ratio of rubber is shown. Then the influence of strain' velocity on elastic modulus was measured and calculated and complex elastic modulus was calculated from dynamic tests.
10
Content available remote Układ pomiaru dużych mas z hydraulicznymi mieszkami sprężystymi
PL
Pomiar dynamiczny dużych mas wiąże się z wieloma problememi. Są one szczególnie złożone w odniesieniu do układów przenośnych charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami i masą własną. W artykule przedstawiono właściwości metrologiczne układu do pomiaru dużych mas, wykorzystującego hydrauliczne mieszki sprężyste, spełniającego takie wymagania. Przedstawiono konstrukcję hydraulicznych przetwornikówsiły, stanowisko badawcze do identyfikacji ich parametrów, model matematyczny i jego weryfikację dla wymuszeń statycznych i dynamicznych. Układ ten może być stosowany w wielu przyrządach pomiarowych o specyficznych wymaganiach metrologicznych i użytkowych.
EN
Dynamic measurement of high loads is connected with many problems. They are more complex there, where portable, light system are concerned. In the article, measurement properties of system used for measured of high loads are discussed. The system uses hydraulic bellows spring as measurement sensor. Design of hydraulic force transducer and test stand for transducer parameters identification are presented. Mathematical model and its practical verification for static and dynamic excitations are also described. The measurement system can be used in many other measurement devices, where specific demands are necessary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.