Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oprysk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of prognostic simulation which refers to the momentary dose of liquid applied by the field sprayer without the automatic pressure control. The data registered at frequency of 1 Hz, related to the speed, the direction of movement and the position coordinates of the sprayer during the process of desiccation of the winter rape were used in the simulation. Based on the results, it was found that during application of chemical protection treatment using a field sprayer without automatic pressure control it is problematic to maintain a constant operating speed and the direction of movement, and as a consequence- entails the coverage of only 25% of the field surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji prognostycznej dotyczącej chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy bez automatycznej regulacji ciśnienia. W symulacji wykorzystano zarejestrowane z częstotliwością 1 Hz dane dotyczące prędkości, kierunku ruchu oraz współrzędnych położenia opryskiwacza podczas desykacji rzepaku ozimego. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że podczas wykonywania zabiegu ochrony chemicznej z wykorzystaniem opryskiwacza bez automatycznej regulacji ciśnienia, utrzymanie stałej prędkości roboczej oraz kierunku ruchu jest problematyczne, a rezultatem tego jest pokrycie jedynie 25% powierzchni pola założona ilością cieczy.
PL
W artykule przedstawiono technologię uprawy pieczarek z wykorzystaniem preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Badania prowadzono na obiekcie rzeczywistym w pieczarkarni zlokalizowanej na terenie województwa opolskiego. W czasie eksperymentu analizowano plon pieczarek oraz występowanie chorób. Przeanalizowano 3 dawki preparatu zawierającego pożyteczne mikroorganizmy.
EN
The paper presents the technology of growing mushrooms using preparations containing beneficial microorganisms. The study was conducted on a real object in a mushroom farm located in the province of Opole. During the experiment, analyzed the yield of mushrooms and the occurrence of diseases. Were analyzed with 3 doses of a formulation containing beneficial microorganisms.
EN
The article presents the results of prognostic simulation which refers to the momentary dose of liquid applied by the field sprayer with an automatic pressure control. The simulation used, registered at frequency of 1 Hz, data regarding speed, the direction of movement and the position coordinates of the sprayer during the process of plant protection on field. Based on the results, it was found that while ride parallel along the straight technological paths about half of the surface of the field is covered with a liquid in an amount different from the intended at least ± 5%; and, furthermore, that should be strictly avoided to twist during working passes, because the momentary liquid dose may even exceed many times the manufacturers' recommendations of pesticides and liquid fertilizers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji prognostycznej dotyczącej chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy wyposażony w automatyczny układ regulacji ciśnienia. W symulacji wykorzystano zarejestrowane z częstotliwością 1 Hz dane dotyczące prędkości, kierunku ruchu oraz współrzędnych położenia opryskiwacza podczas procesu ochrony roślin na polu. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że podczas przejazdów równoległych wzdłuż prostoliniowych ścieżek technologicznych około połowy powierzchni pola zostaje pokryte cieczą w ilości różniącej się od zamierzonej o co najmniej ±5%, a ponadto, że należy rygorystycznie unikać przejazdów roboczych podczas skrótów, gdyż chwilowe dawki cieczy mogą nawet wielokrotnie przekraczać zalecenia producentów środków ochrony roślin i nawozów płynnych.
PL
Badano parametry pracy rozpylaczy, które mają wpływ na wielkość śladu kropli. Ocenie poddano rozpylacze nowe i po laboratoryjnym zużyciu. Badano wpływ zużycia rozpylaczy na wielkość śladu kropli. Stwierdzono, że wzrost natężenia wypływu cieczy powoduje zwiększenie średniej średnicy śladu kropli. Z kolei wzrost ciśnienia roboczego lub prędkości roboczej powoduje odpowiednio zmniejszenie średnicy śladu kropli oraz ograniczenie zlewania się kropli na powierzchni oprysku. Wzrost stopnia zużycia rozpylaczy powoduje zwiększenie stopnia pokrycia.
EN
The researchers examined those operating parameters of atomizers, which affect drop trace size. New atomizers and those worn in laboratory were analysed. The scope of the research included the impact of atomizer wear on drop trace size. It has been observed that growing liquid outflow intensity brings about increase in average drop trace diameter. On the other hand, the increase in working pressure or operating speed results in reduction of drop trace diameter and limitation of drop flowing off onto spray surface, respectively. Growing atomizer wear results in higher coverage degree.
PL
W pracy przedstawiono możliwość automatycznej oceny jakości oprysku roślin na podstawie obrazu śladu pokrycia papierka wodnoczułego cieczą roboczą. Opisano podstawowe zasady początkowego przetwarzania (binaryzacji) zeskanowanych obrazów w sposób minimalizujący możliwość utraty informacji przed przystąpieniem do właściwej ich analizy. Dysponując binarnym obrazem śladu pokrycia można wyznaczyć, poza powszechnie obliczanym stopniem pokrycia, inne parametry oceny: indeks pokrycia (w pionie i w poziomie) oraz współczynnik izotropii pokrycia. Przy pomocy tych parametrów można dokładniej określić jakość oprysku. Wszystkie te parametry charakteryzujące jakość oprysku są obliczane w sposób matematyczny, czyli obiektywnie i powtarzalnie.
EN
The paper presents the possibility of automatic assessment of the quality of plant spraying based on the image of trace of covering water-sensitive paper with working liquid. The research allowed to describe basic principles regarding initial processing (decimal-to-binary conversion) of scanned images in a manner reducing to minimum possibility to lose information before commencement of its proper analysis. Binary image of covering trace allows to determine other assessment parameters (aside from commonly computed covering degree): covering index (in the perpendicular and horizontally), and covering isotropy coefficient. These parameters allow to determine spraying quality more accurately. All these parameters characterising spraying quality are calculated mathematically, that is in an objective and repeatable manner.
PL
W badaniach określono wpływ powietrza działającego na rozpyloną strugę podczas przemieszczania się opryskiwacza po polu na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni. Jako próbniki do oceny stopnia pokrycia zastosowano standardowe papierki wodoczułe (WSP). W pomiarach określano stopień pokrycia dla różnych prędkości wiatru, różnej wysokości ustawienia próbników i zmiennym ciśnieniu rozpylanej cieczy. Zaobserwowano lepsze pokrycie powierzchni pionowych zgodnych z kierunkiem ruchu opryskiwacza w porównaniu z tymi usytuowanymi czołowo. w wypadku powierzchni poziomych zaobserwowano zmniejszanie stopnia pokrycia rozpylaną cieczą wraz ze wzrostem prędkości wiatru.
EN
The research allowed to determine the impact of air acting on a sprayed stream while spraying machine was running on the field, on the degree of coverage of surfaces subject to spraying. Standard water-sensitive papers (WSP) were used as testers for coverage degree assessment. The measurements were performed to determine coverage degree for different wind velocity values, various positioning height for the testers, and variable pressure of liquid being sprayed. Better coverage has been observed in the case of vertical surfaces positioned along the sprayer movement direction, as compared to those set frontally. In case of horizontal surfaces it has been observed that the degree of coverage with increasing wind velocity.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dla kierowanego systemu emisji w okresie kwitnienia przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1. Istotne większe pokrycie w okresie kwitnienia niż w pełni ulistnienia wykazano jedynie w pokryciu dolnych powierzchni liści dla kierowanego i radialnego systemu emisji przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1.
EN
The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which the liquid drifted. The greatest coverage was found for the directed emission system at the flowering stage, at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1. The significantly greater coverage at the flowering stage compared with the full-leaf stage was shown only for lower surfaces of the leaves in the case of directed and radial emission systems at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1.
8
PL
W artykule opisano wpływ jednego z elementów agrotechniki, jakim jest oprysk dolistny na przyrost biomasy i plon grochu Pisum Dativus, którego biomasa może być wykorzystana do spalania w celu uzyskania energii. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i geograficzne Polski, spalanie biomasy może stanowić podstawowe źródło energii, pozwalające sprostać Polsce progom procentowego udziału energii odnawialnej, które zobowiązaliśmy się osiągnąć wstępując do Unii Europejskiej. W niniejszej pracy dokonano porównania przyrostu biomasy w czasie okresu wegetacji grochu z seradelą i łubinem żółtym.
EN
The article describes the impact of one agricultural engineering element, that is leaf spraying, on biomass growth and crop of the Pisum Sativus pea, biomass of which may be combusted for energy production purposes. Taking into account climatic and geographic conditions in Poland, biomass combustion may become the leading energy source. This would allow our country to meet the thresholds of renewable energy percent share in the market, which we committed ourselves to reach when accessing the European Union. The paper compares biomass growth during pea vegetation period with serradella and yellow lupin.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika zmienności rozkładu poprzecznego cieczy w zależności od ciśnienia cieczy oraz wysokości i kąta ustawienia belki polowej nad opryskiwaną powierzchnią. Dokonano oceny współdziałania tych parametrów i ich wpływu na współczynnik zmienności rozkładu poprzecznego cieczy. Najsilniejszy wpływ obserwowano dla najniższych wysokości ustawienia belki polowej i najwyższych kątów jej pochylenia. Natomiast zwiększenie ciśnienia cieczy powodowało zmniejszenie wartości współczynnika zarówno w przypadku współdziałania z wysokością jak i kątem ustawienia belki polowej.
EN
There are presented results of investigations on variability coefficient of liquid transverse distribution, depending on liquid pressure, height and setting angle of the sprayer's boom over the ground. Interaction between these parameters was evaluated together with their effect on the investigated variability coefficient. The highest effect was found at the lowest height of sprayer's boom position and at the biggest angle of its inclination. However, an increase in liquid pressure caused a decrease in the variability coefficient value, both in the case of interaction with the height and angle of the sprayer's boom adjustment.
PL
Celem pracy była ocena równomierności rozkładu poprzecznego cieczy przy zastosowaniu rozpylaczy Syngenta Potato Nozzle (SPN), przeznaczonych do oprysku upraw ziemniaka. Pomiary równomierności rozkładu poprzecznego cieczy wykonano za pomocą elektronicznego stołu rowkowego Sprayertest 1000 w Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin w Olsztynie. Stwierdzono, że badane rozpylacze charakteryzują się niskim współczynnikiem zmienności rozkładu poprzecznego cieczy, którego wartość zmienia się w zakresie od 5,2 do 6,6%.
EN
The purpose of this paper was to assess transverse distribution uniformity for liquid when using the Syngenta Potato Nozzle (SPN) atomizers, designed for potato crop spraying. Measurements of transverse distribution uniformity for liquid were performed using an electronic groove table Sprayertest 1000 at the Plant Protection Technology Training Centre in Olsztyn. It has been proved that tested atomizers have low variation coefficient for liquid transverse distribution - its value ranges from 5.2 to 6.6%.
PL
Analizowano wpływ parametrów pracy (ciśnienia roboczego i prędkości roboczej) rozpylaczy płaskostrumieniowych na spektrum śladu kropel. Badano rozpylacze nowe i po laboratoryjnym zużyciu. Wraz ze wzrostem natężenia wypływu cieczy następuje zwiększenie średniej średnicy śladu kropli. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia roboczego lub prędkości roboczej powoduje odpowiednio zmniejszenie śladu kropli oraz ograniczenie zlewania się kropli na powierzchni oprysku. Wraz ze wzrostem stopnia zużycia rozpylaczy następuje zwiększenie stopnia pokrycia. Ponadto wysokie ciśnienie robocze w rozpylaczach o niskim natężeniu wypływu cieczy oraz stosowanie rozpylaczy zużytych powodują wzrost zagrożenia ekologicznego poprzez odpowiednio wzrost liczby kropel o mniejszej średnicy lub zlewanie się kropel i spływanie z powierzchni rośliny.
EN
The impact of work parameters (working pressure and working speed) of flat-fan atomizers on droplet trace spectrum was analysed. Both new and laboratory-worn atomizers were examined. With the increase of outflow intensity there was an increase of the average diameter of droplet trace. It was established that the increased working pressure or working speed resulted in the respective reduction of droplet trace and decreased droplet collision on the sprayed surface. With the increase of wear of the atomizers, there is an increase of cover level. In addition, high working pressure in atomizers with low outflow intensity and the use of worn out atomizers lead to increased ecological hazards by respectively increased number of smaller diameter drops or droplet collision and flowing down from the surface of the plant.
EN
On the basis of sprayer examination methods specified in European countries the approved examination methods have beer, worked out that will be recommended for use for periodical examinations of field sprayers in Latvia. It is recommended te determine the accuracy of the following parameters during the periodical examinations of field sprayers in Latvia - nozzles cross distribution, pump pulsation, pump flow volume, controls manometer, as well as the numerical values of controls pressure obtained by measurements. It is recommended to determine visually the other parameters of the units of field sprayers such as- drive, pump, tank, pipe system, spray boom and nozzles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.