Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z pięcioma innymi europejskimi operatorami systemów przesyłowych gazu – Enagás, Fluxys, Gasunie, Snam, GRTgaz. Celem projektu było zbadanie i wskazanie najbardziej przydatnych urządzeń do wykrywania i pomiaru wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury typowych dla systemów przesyłowych. Analiza rynku pokazała, że dostępne są urządzenia do wykrywania emisji metanu wykorzystujące różne zasady działania, znacznie mniej jest natomiast urządzeń do pomiaru wielkości emisji. Do badań wybrano pięć urządzeń: trzy wyłącznie do detekcji, oparte na zasadzie działania D-1 (sensor półprzewodnikowy), D-2 (optyczny system na podczerwień), D-3 (technologia laserowa), oraz dwa urządzenia umożliwiające również pomiar emisji – P-1 (obrazowanie ultradźwiękowe) i P-2 (ilościowy system optycznego obrazowania gazu). Badania laboratoryjne przeprowadzono w marcu 2020 r. na stanowisku Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I) w Saragossie; zgodnie z przyjętym programem generowane były uchodzenia metanu z rozszczelnionych celowo zaworów, połączeń kołnierzowych, skręcanych oraz z przewodu otwartego do atmosfery. Badania polowe urządzeń w przypadku nieznanych nieszczelności wykonano na stacji pomiarowej przy M&I. Celem badań była weryfikacja dokładności wytypowanych przyrządów pomiarowych; została ona przeprowadzona przy różnych strumieniach objętości i różnych stężeniach metanu w gazie uchodzącym z nieszczelności. Podczas badań oceniana była także m.in. łatwość stosowania urządzeń, szybkość wykrywania metanu i odległość urządzenia od miejsca uchodzenia gazu. Wyniki badań pokazały zarówno zalety, jak i ograniczenia poszczególnych urządzeń, wskazały ponadto jednoznacznie, że do oceny wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury przesyłowej konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch różnych urządzeń. Uzyskane wyniki wskazują, że urządzenia typu sniffer, charakteryzujące się tym, że sonda musi się znaleźć w pobliżu miejsca uchodzenia, dają wyniki podobne do detektora FID, najczęściej stosowanego w programach LDAR (ang. leak detection and repair), ale mogą być stosowane w szerszym zakresie stężeń metanu. Urządzenie D-3 ma szybki czas odpowiedzi oraz szeroki zakres pomiarowy, jednak ze względu na jednostkę odczytu, tj. ppm-m, nie można przeliczyć wyników na stężenie metanu bez dodatkowego pomiaru odległości. P-1 oraz P-2 pozwalają na ocenę wielkości emisji metanu w czasie rzeczywistym – błędy pomiaru wielkości emisji dla obu urządzeń są porównywalne i wynoszą około 70% do 100%.
EN
The article presents the results of the project carried out by GAZ-SYSTEM in cooperation with 5 other European gas Transmission System Operators (TSO) – ENAGAS, Fluxys, Gasunie, Snam and GRTgaz. The objective of the project was to investigate and identify the most useful devices for detecting and measuring methane emissions from infrastructure components typical for the TSO. The market analysis showed that methane detectors utilizing different principles of operation are available, but there are much fewer devices for measuring emission rates. 5 devices were selected for tests: 3 exclusively for detection based on the D-1 (semiconductor sensor), D-2 (infrared optical gas detection system), D-3(laser technology) principle of operation, and 2 devices that also enable emissions measurement – P-1 (ultrasound imaging) and P-2 (quantitative optical gas imaging). Laboratory tests were carried out in March 2020 at the Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I); according to the approved program, methane leaks were generated from deliberately unsealed valves, flanges, threaded and open-ended pipe connections. Field tests were carried out at the measuring gas station near the M&I. The main purpose of the research was to verify the accuracy of the selected measuring instruments. It was carried out at different flowrate and various methane concentrations in the gas escaping from the components. Ease of use of the devices, their speed and range of operation were assessed. The results showed both the advantages and limitations of each device, and they clearly indicated that the assessment of methane emissions from gas transmission infrastructure components requires the use of at least two different devices. The results indicate that sniffer devices, characterized by the fact that the probe must be placed in the vicinity of the source of emission, give results similar to the FID Detector, most commonly used in Leak Detection and Repair (LDAR) programs, but can be used in a wider range of methane concentrations. D-3 has a fast response time and a wide measuring range, but their unit of measurement i.e. ppm-m prevents the conversion of the results into methane concentration without additional measurements of the distance between the leak and the device. The P-1 and P-2 allow to measure the emissions in real time, while the measurement errors for both devices are comparable, ranging from about 70% to 100%.
2
Content available remote Zasady nadzoru zdalnego
PL
Każda jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w miastach i gminach powinna wywiązywać się ze swoich obowiązków sprawnie i efektownie. Aby uzyskać oczekiwany efekt, sięgają one po urządzenia, które nie tylko ułatwiają prace porządkowe, ale dają gwarancję zadowalających rezultatów. W artykule opisano podstawowe urządzenia niezbędne do utrzymania czystości. Należy pamiętać, że przy użytkowaniu przedstawionych urządzeń trzeba zawsze i bezwzględnie pamiętać o zasadach BHP. Pracownicy je obsługujący muszą być zaznajomieni z instrukcją obsługi. Należy także zadbać o właściwy strój ochronny pracowników.
4
Content available remote Unique information about lubricants
EN
The positive and negative properties/characteristics of liquid and plastic lubricants are presented here in brief. General aim: to show the ways to improve the positive role of lubricants for mobile junctions, namely, for pairs of friction. At the same time, there are two devices which are represented to make the effective control both the quality and viscosity for lubricant as well. And the new very important effect with the organic lubricant was discovered. It is the electro-magnet property which helps to keep organic lubricant in a zone of friction constantly.
5
Content available remote Environmental evaluation of technical objects - machines and devices
EN
Increasing interest of different organizations in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of technical objects. In this text, general classification of machines and devices as well classification of food processing industry machines and devices are shown. The preliminary study of influence of food processing industry machines and devices on environment are presented.
PL
Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji środowiskową oceną produktów spowodowało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewnych prób w tym zakresie już dokonano, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, szczególna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów technicznych. W tym tekście zaprezentowano ogólną klasyfikację maszyn i urządzeń jak i klasyfikację maszyn i urządzeń spożywczych. Przedstawiono wstępne studium wpływu maszyn i urządzeń spożywczych na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN
The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
7
Content available remote Rozwój urządzeń do azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego
PL
Jedną z nowszych technologii, a zarazem i dostosowywania urządzeń do jej realizacji, jest technika azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego. Ze względu na długie czasy realizacji tej technologii szczególnemu rozwojowi podlegały piece budowane w oparciu o komory próżnioszczelne oraz układy zasilające od stałoprądowych do impulsowych. W artykule przedstawiono kolejne próby zestawiania pieców jarzeniowych z zasilaczami energoelektronicznymi dającymi coraz efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i ochronę wsadu przed łukiem przy zachowaniu jakościowych zalet azotowania stali.
EN
The modern and advanced technique for nitriding of steel is utility of glow discharge. Due to relatively long time required for the process, evolution of vacuum chamber furnaces and specialized DC and impulse power sources were major factors required for implementation and popularization of this technology. In the paper most popular and advanced types of glow discharge furnaces equipped with power electronic sources were presented. Special attention was put on the solutions characterized by high efficiency and protection against electric arc.
PL
Przedstawiono najnowsze rozwiązania urządzeń do kompensacji mocy biernej stosowanych na napięciu niskim i średnim.
EN
The latest solutions for reactive power compensation devices used on low and medium voltage are presented in the article.
EN
Filtering nonwovens produced with melt-blown technology are one of the most basic materials used in the construction of respiratory protective equipment (RPE) against harmful aerosols, including bio- and nanoaerosols. The improvement of their filtering properties can be achieved by the development of quasi-permanent electric charge on the fibres. Usually corona discharge method is utilized for this purpose. In the presented study, it was assumed that the low-temperature plasma treatment could be applied as an alternative method for the manufacturing of conventional electret nonwovens for the RPE construction. Low temperature plasma treatment of polypropylene nonwovens was carried out with various process gases (argon, nitrogen, oxygen or air) in a wide range of process parameters (gas flow velocity, time of treatment and power supplied to the reactor electrodes). After the modification, nonwovens were evaluated in terms of filtration efficiency of paraffin oil mist. The stability of the modification results was tested after 12 months of storage and after conditioning at elevated temperature and relative humidity conditions. Moreover, scanning electron microscopy and ATR-IR spectroscopy were used to assess changes in surface topography and chemical composition of the fibres. The modification of melt-blown nonwovens with nitrogen, oxygen and air plasma did not result in a satisfactory improvement of the filtration efficiency. In case of argon plasma treatment, up to 82% increase of filtration efficiency of paraffin oil mist was observed in relation to untreated samples. This effect was stable after 12 months of storage in normal conditions and after thermal conditioning in (70 ± 3)°C for 24 h. The use of low-temperature plasma treatment was proven to be a promising improvement direction of filtering properties of nonwovens used for the protection of respiratory tract against harmful aerosols.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie minimalistycznego systemu czasu rzeczywistego do budowy urządzenia działającego w Internecie Rzeczy. W artykule przedstawiono projekt serwera dostępowego, który umożliwia zdalnąobsługę 16 portów szeregowych oraz steruje 16 liniami zasilania za pośrednictwemsieci Ethernet.W urządzeniu wykorzystano system operacyjny, dzięki temu oprogramowanie można było podzielić na wiele równoległych, komunikujących się między sobą, zadań .
EN
In the article application of minimalistic Real Time Operating System (RTOS) for construction devices that are working in Internet of Things was proposed. The paper presents the design of the access server, which allows for remote operation 16 serial ports and controls 16 power lines via Ethernet. By using operating system the software consists of a number of tasks running in parallel and being in close communication with one another.
11
PL
Każde urządzenie pracujące w środowisku naturalnym jest narażone na działanie czynników atmosferycznych. Dlatego też chroni się je poprzez budowanie odpowiednich zabezpieczeń czy to od deszczu, wiatru, słońca, pyłów, itp. Są to zabezpieczenia przed skutkami zewnętrznymi, ale również przeciwdziałają skutkom wystąpienia zdarzeń wewnątrz urządzenia.
PL
Bezpieczeństwo eksploatacji, dyspozycyjność oraz trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym ma decydujący wpływ na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa [4÷6, 8, 17, 18]. Znaczne straty produkcyjne mogą być skutkiem nieprzewidzianych awarii maszyn i urządzeń, a w konsekwencji postoju maszyn. Do tego dochodzą często bardzo kosztowne naprawy.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-x-x. Przedstawiono zakres pomiarów i metodykę pomiarową podczas badań odpornościowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego montowanego na taborze, jak również stacjonarnych urządzeń kolejowych. Na koniec dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie wraz z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem, ze względu na dość stare wydania obecnych dokumentów normalizacyjnych, w oparciu które należy badać wyposażenie elektroniczne montowane na taborze oraz urządzenia stacjonarne służące do sterowania ruchem kolejowym i do łączności kolejowej pod kątem EMC w środowisku kolejowym
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance elec-trical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-x-x. The article presents range of measurements and methodology of measurements during testing resistance in electrical and electronic equipment installed on rolling stock as well as in stationary rail devices. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standard documents based on the electronic equipment installed on rolling stock and stationary rail devices used to railway traffic control and used to rail connection should be tested in terms of EMC in rail environment to reduce.
PL
W pracy przedstawiono opis i wyniki doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia konstrukcyjnego, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w „sposób sztywny” na fundamentach. Mocowanie sztywne tych urządzeń do fundamentów, według obowiązujących w tym zakresie przepisów (w budowie statków morskich), może być realizowane w sposób tradycyjny – na podkładach fundamentowych wykonywanych z metalu (zwykle stali), albo też w sposób nowoczesny – na podkładkach fundamentowych odlewanych ze specjalnie do tego celu opracowanych kompozytów polimerowych. Zasadniczym celem tych badań było dokonanie analizy porównawczej tych dwóch rozwiązań i naukowe wyjaśnienie, dlaczego w tego rodzaju posadowieniach maszyn, podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa lepiej spełniają swoje zadania techniczne niż podkładki stalowe. Całość tej pracy składa się z dwóch części. Część I opisuje specyfikę rozważanych sztywnych mocowań maszyn do fundamentów i zawiera wyniki doświadczalnych badań modelu fundamentowego złącza śrubowego z podkładką stalową. Część II zawiera wyniki analogicznych badań wykonanych dla modelu fundamentowego złącza śrubowego z podkładką odlaną z tworzywa polimerowego. Przeprowadzono analizę porównawczą i ocenę wyników, uzyskanych dla obydwóch badanych złączy śrubowych. W zakończeniu sformułowano wnioski istotne z punktu widzenia nauki i praktyki inżynierskiej.
EN
This paper presents a description and results of experimental studies of deformations, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machines and devices rigidly seated on foundations. The rigid mounting of these devices to the foundations, according to the accepted principles in this field (applicable in the regulations for the construction of ships), can be implemented in a traditional way – on chocks made of metal (usually of steel), or in a modern way – on chocks cast from a polymeric material (resin), specially designed for this purpose. The main goal of the studies was to perform a comparative analysis of these two solutions and to give a scientific explanation for why in the machinery seatings the chocks cast of resin better fulfill their technical tasks than the steel chocks traditionally used for this purpose. The whole of this work consists of two parts. Part I presents the specificity of the rigid mounting of machinery to the foundations and contains the results of experimental studies, performed for a model of a foundation bolted joint with a traditionally used steel chock. Part II contains the results of similar studies carried out for a model of a bolted joint with a modern chock - cast of resin. Next, a comparative analysis and evaluation of the results obtained for both investigated bolted joints was made. At the end conclusions were formulated to highlight important aspects of the problem from the point of view of science and engineering practice.
PL
Praca przedstawia część II opisu i wyników doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w sposób sztywny na fundamentach. W tej części pracy przedstawiono opis i wyniki badań doświadczalnych, wykonanych dla fundamentowego złącza śrubowego z podkładką odlaną z tworzywa polimerowego (EPY). Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wyników pomiarów, uzyskanych dla obydwóch badanych złączy śrubowych i wykazano, dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa spełniają swoje zadania techniczne lepiej niż podkładki stalowe. W zakończeniu sformułowano wnioski o istotnym znaczeniu dla modelowania fundamentowych złączy śrubowych i praktyki inżynierskiej.
EN
This paper presents Part II of the description and results of the experimental studies of deformations, displacements, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machinery seated in a rigid manner on the foundations. In Part I, it has been shown that the term "rigid mounting", used in relation to the machinery seated on the foundations makes sense purely conventional, and is a big simplification. Experimental studies, made in Part I for the bolted joint with a steel chock (traditionally used for this purpose) showed that there are some complex physical phenomena, which have a significant impact not only on the behavior of these joints, but also on the dynamics, reliability and durability of the entire mechanical system in which they appear. In Part II of this paper is a description and the results of similar experiments, carried out for the foundation bolted joint with a modern chock - cast from a resin compound (EPY). Then, a comparative analysis was carried out of the measurement results obtained for both bolted joints examined and demonstrated why the foundation chocks cast of resin better fulfill their technical tasks than the steel chocks conventionally used for this purpose. At the end conclusions were formulated, which are essential for modeling of the foundation bolted joints and engineering practice.
EN
Infrared thermography is used for the diagnosis purposes of various machines and devices. Despite the huge potential of thermography as a diagnostic tool, beginning thermographers are not always able to correctly assess and classify condition of the investigated object. The article presents an overview of current standards, and characterizes the methods and criteria for assessing the condition of machines and equipment.
PL
Zastosowanie zaproponowanego sposobu dokumentowania spełnienia wymagań minimalnych może wpłynąć na poprawę nadzoru nad stanem bezpieczeństwa produkowanych, odbudowywanych, przerabianych czy też użytkowanych maszyn i urządzeń. Praktyka wykazuje, że każde te go rodzaju opracowanie wspomagające osoby, które obligatoryjnie zobowiązane są do zajęcia się obszarem bezpieczeństwa maszyn, a nie mające wystarczającej w tym zakresie wiedzy, jest potrzebne i będzie wykorzystane. Są to głównie pracownicy niewielkich przedsiębiorstw rodzinnych lub właściciele starych, odbudowywanych lub przerabianych maszyn. Proponowane tabelki są propozycją, która nie może być traktowana jako rozwiązanie obowiązujące. Wykorzystane zostały fragmenty aktów prawnych w sposób ułatwiający ich bezpośrednie zastosowanie bez potrzeby czasochłonnego wyszukiwania co dla wielu osób jest uciążliwe i zazwyczaj wymaga współpracy ze specjalistami. Prowadzenie dokumentacji w takiej formie pozwoliłoby na szybsze odnalezienie uchybień i luk w spełnianiu wymagań, a tym samym znacznie przyspieszyłoby działania pozwalające zapewnić, że maszyna będzie bezpieczna. Dyrektywy maszynowe opisują m.in. wymagania związane z dopuszczeniem do eksploatacji obiektów technicznych. W przypadku nowych urządzeń produkowanych przez wyspecjalizowane zakłady, nadanie znaku CE i sporządzenie deklaracji zgodności nie przysparza problemów. Problemy pojawiają się natomiast w przypadku, maszyn starych, odtwarzanych lub tzw. „samoróbek”. W artykule przedstawiono propozycję postępowania dla tego typu przypadków.
EN
Machinery Directive describes, inter alia requirements related to the placing in service technical objects. In the case of new equipment manufactured by specialized producers, reinsurance CE mark and declaration of conformity does not cause any problem. They appear in the "home made" machines, old, renovated and re-entered to operation. The paper presents the concept of creating documentation required by proofing method for requirements of the directive.
PL
Praca dotyczy modelowania fundamentowych złączy śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń posadawianych w sposób „sztywny” na fundamencie oraz analizy występujących w nich odkształceń i naprężeń. W szczególności zaś przedmiotem badań są odkształcenia i naprężenia występujące w pojedynczych złączach śrubowych z tradycyjnie stosowaną podkładką fundamentową wykonaną ze stali oraz z podkładką nowoczesną - odlaną ze specjalnie do tego celu opracowanego tworzywa epoksydowego (EPY). Głównym celem tych badań było wyjaśnienie, dlaczego podkładki fundamentowe stosowane w posadowieniach maszyn, odlewane z tworzywa polimerowego, lepiej spełniają swoje zadania, niż tradycyjnie stosowane do tego celu podkładki stalowe. Całość tego opracowania składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono wyniki badań fundamentowego złącza z tradycyjnie stosowaną podkładką stalową, a w części drugiej – wyniki analogicznych badań wykonanych dla złącza z podkładką nowoczesną – odlaną z tworzywa.
EN
Deformation and stress analysis of foundation bolted joints Part I. A bolted joint with a chock made of steel Summary The paper concerns the modeling of foundation bolted joints of heavy machines and devices seated in a “stiff” manner on foundations. The stress and deformation analysis are also provided. Emphasis was placed on de-formations and stresses in single bolted joints with a traditional foundation steel chock and those with a mod-ern chock – cast of epoxy plastic (EPY), specially developed for this purpose. The main objective of this study was to explain why polymer foundation chocks better fulfill their functions than steel chocks. The paper consists of two parts. In part I the results of the studies curried out for a foundation bolted joint with a tradition-ally used steel chock are presented, and in part II– the results of similar studies curried out for a foundation bolted joint with a modern chock - cast of epoxy plastic.
19
Content available Transmission line easement
EN
Transmission line easement was enforced into Polish law in 2008. It is a limited property right. consisting of the fact that an entrepreneur may use an encumbered real estate in the designated scope. The parties in transmission line easement are the transmission operator and the property owner. Transmission line easement is established for the benefit of a transmission operator who owns transmission devices located on someone else’s land, or is intending to install such devices on someone else’s property.
PL
Artykuł przedstawia główne kierunki rozwoju elementów roboczych do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawach rzędowych i międzyrzędowych. W pracy skupiono się głównie na narzędziach do rzędowego niszczenia chwastów. Wynika to z obszaru, w którym występują duże trudności w zwalczaniu chwastów. Na podstawie analizy poszczególnych rozwiązań zaproponowano własne kryteria, według których należy opracować nowe narzędzie robocze zagregowane w wielorzędowej maszynie.
EN
The article presents the main development trends of operational elements for mechanical weed control in row crops and intertillage. The paper focuses mainly on tools for row weed control. It results from the area, where considerable difficulties in weed control occur. The working solutions have been analysed in terms of effectiveness, disadvantages and advantages. Based on the various solutions, own criteria, according to which, new operational device should be built in the aggregate working tool, were suggested.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.