Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LV switchgear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Testing of LV switchgear for powering cellulose fiber breaking systems
EN
The article describes an innovative low voltage switchgear for use in the pulp and paper industry. The switchgear is an innovative structure designed to supply single-phase systems with significant currents above 1 kA. The switchgear uses a special transformer with windings connected in the V system. The scope of the tests of the secondary and primary circuits of the switchgear and their selected results are presented.
PL
W artykule opisano innowacyjną rozdzielnicę niskiego napięcia do zastosowania w przemyśle celulozowo-papierniczym. Rozdzielnica stanowi innowacyjną konstrukcje przeznaczoną do zasilania jednofazowych układów o prądach przekraczających 1 kA. W rozdzielnicy zastosowano transformator specjalny z uzwojeniami połączonymi w układzie V. Przedstawiono zakres zaproponowanych, w ramach projektu badawczego, badań obwodów wtórnych i pierwotnych rozdzielnicy oraz wybrane ich wyniki.
EN
This article presents an innovative design of low voltage switchgear and measurements of the long-term current-carrying capacity of the main lines. The functional requirements for the switchgear have been defined for the purposes of powering the equipment and production lines of the domestic pulp and paper production plants. Due to the significant leakage inductance of the installed transformer, the originally planned long-term current-carrying capacity tests failed, therefore a simulation analysis of the influence of the installed transformer on the measurement was carried out.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną konstrukcję rozdzielnicy niskiego napięcia oraz pomiary długotrwałej obciążalności prądowej torów głównych. Wymagania funkcjonalne dla rozdzielnicy zostały zdefiniowane na potrzeby zasilania urządzeń i linii produkcyjnych krajowych zakładów wytwórczych branży celulozowo-papierniczej. Z uwagi na znaczną indukcyjność rozproszenia zainstalowanego transformatora nie udały się pierwotnie zaplanowane próby obciążalności długotrwałej prądowej, dlatego przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu zainstalowanego transformatora na pomiar.
PL
Artykuł omawia wybrane rozwiązania służące do łączenia przewodów w rozdzielnicach nn.
EN
The article discusses selected solutions for connecting wires in LV switchgear.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań z inspekcji dwóch rozdzielnic niskiego napięcia za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień. Dokonano rejestracji obrazów termalnych selektywnie wybranych przedziałów rozdzielnic podczas ich pracy w najwyższym stopniu obciążenia, w trakcie jednej zmiany w dwóch zakładach produkcyjnych.
EN
Given are results of inspections conducted in two LV switchgears with the use of an infrared thermal imaging camera. Made are recordings of thermal images of selectively chosen switchgear compartments during their work in peak-load conditions during one shift at two production plants.
PL
W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia przewodów w rozdzielnicach nn.
EN
The article discusses the solutions of terminal blocks to connect cables and wires in LV switchgears.
PL
Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie elektrycznych instalacji przeciwoblodzeniowych wraz z układem automatyki załączenia i wyłączenia zasilania.
PL
W artykule omówione zostały wymagania stawiane rozdzielnicom nn eksploatowanym na budowie. Zwrócono uwagę na przepisy dotyczące odpowiednich kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń elektrycznych na budowie.
EN
The article discusses the requirements for LV switchgears operated on the building site. The article gives an overview of the requirements for the people involved in the operation of electrical equipment on a building site.
PL
W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania. Pokazane zostały częste błędy popełniane przez instalatora, w trakcie doposażenia i podłączania aparatów modułowych.
EN
The article discusses solutions of low-voltage switchgear with metal and plastic casings. Attention has been paid to the requirements for low-voltage switchgear, depending on the place of installation. Frequent mistakes made most often by the installer, while retrofitting and connecting modular apparatus, have been shown.
PL
W artykule przedstawiono rozdzielnice elektryczne stosowane w budynkach mieszkalnych. Dokonano przeglądu tych rozdzielnic, przedstawiono ich charakterystykę i omówiono sposób i zalecenia dla ich poprawnego doboru. Przedstawiono przepisy związane ze stosowaniem rozdzielnic elektrycznych w budynku mieszkalnym.
EN
In this paper, electrical switchgears used in livings buildings are shown. Review of these switchgears is performed, their profile is shown and way and recommendations of their correct selection are discussed. Regulations connected with use of electrical switchgears in livings buildings are shown.
PL
Autor opracowania przedstawia jego podstawę, przedkłada opis stanu zastanego i stanu projektowanego wraz z obliczeniami w istniejącym kompleksie magazynowym omawianego obiektu. Publikację wzbogaca schematem planu sytuacyjnego zasilania kompleksu magazynowego oraz schematami ideowymi sterownika nadawczego w rozdzielnicy głównej kompleksu i rozdzielnicy głównej budynku ze sterownikiem odbiorczym, a także diagramem czasowym sterowania wraz z zestawieniem podstawowych materiałów wymaganych do zrealizowania projektu.
PL
Artykuł jest tylko wprowadzeniem do zagadnienia dotyczącego rozdzielnic nn i zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów. Akty prawne często stwierdzają, że instalacje powinny być wykonane zgodnie z wiedzą techniczną. Ustawy i rozporządzenia powołują normy przedmiotowe, które są właśnie nią. Rzeczywistość jednak pokazuje często powtarzające się błędy i uchybienia, które powinny być eliminowane przy odbiorze przez uprawnioną osobę.
PL
W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy. Namiot taki może zostać wyposażony w niezbędną instalację elektryczną, nagrzewnice oraz wentylację. Jego łatwy montaż i demontaż sprawia, że tak przygotowany warsztat naprawczy na budowie może stać się cennym nabytkiem, który jednocześnie pozwoli zminimalizować koszty ponoszone na przygotowanie zaplecza budowy.
PL
Na kanwie opisu zarysu zasad działania elektroenergetycznych stacji rozdzielczych SN/nn wraz z przywołaniem norm technicznych autor przedstawia kwestie związane z właściwą ich wentylacją, występowaniem zwarć wewnętrznych, ochroną przeciwpożarową w stacjach oraz prawnych uwarunkowań legalności ocen zgodności.
PL
Rozdzielnice systemowe niskiego napięcia należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach przemysłowych. Najczęściej są to urządzenia kompletne, dostarczane przez jednego dostawcę, wyposażone w jego aparaturę łączeniowo-zabezpieczającą i posiadające pełne badania typu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.