Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 775

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych, nektarów i napojów, owocowych i warzywnych w Polsce w latach 2011-2020. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju na tle Unii Europejskiej. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród innych krajów UE. Z analizy wynika, że w strukturze produkcji krajowej zwiększa się udział soków pitnych, kosztem soków zagęszczonych. Jest to w dużym stopniu wynikiem rosnącego zapotrzebowania na soki pitne w kraju, ale także zwiększającego się eksportu soków bezpośrednio tłoczonych z owoców, głównie z jabłek. Jednocześnie umacnia się pozycja Polski jako jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Polska pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo pogorszenia w ostatnim roku, zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article presents the level and changes in the production of concentrated juices as well as fruit and vegetable drinking juices, nectars and beverages in Poland in the years 2011-2020. The trends in the consumption of these products in Poland against the background of the European Union are also presented. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among other EU countries was assessed. The analysis shows that the share of drinking juices in the structure of domestic production is growing at the expense of concentrated juices. This is largely due to the growing demand for drinking juices in the country, but also to increasing exports of juices directly pressed from fruit, mainly apples. At the same time, Poland’s position is strengthening as one of the EU’s most important producers and consumers of juices. In terms of the value of juice production, Poland ranked high, third position, and in terms of juice consumption per person, it was in the fifth place in the EU. The financial results of producers, despite the deterioration in the last year, ensured the companies’ operational security.
PL
Na podstawie danych statystycznych pochodzących z bazy FAS Departamentu Rolnictwa Stanow Zjednoczonych (USDA) oraz bazy FAOSTAT Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przeprowadzono analizę zmian, jakie zaszły w strukturze jednolitego rynku europejskiego surowców oleistych w latach 2000-2019. Unijny rynek przez większość analizowanego okresu charakteryzowały tendencje rosnące. W kontekście produkcji wszystkich roślin oleistych, wzrost wyniosł ponad 70%, przy zwiększeniu powierzchni upraw o 61,4%. Dynamiczny trend wzrostowy dotyczył upraw rzepaku, słonecznika oraz soi. Tempo zmian upraw oliwki europejskiej było znacznie niższe. UE pozostaje liczącym się na świecie producentem oliwek (53,6% udziału w światowej produkcji w 2019 r.), rzepaku (24,3%)oraz słonecznika (18,3%). Ponad połowa unijnych zbiorów rzepaku pochodzi z Francji, Niemiec oraz Polski. Produkcja słonecznika w 70% skupiona jest w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, a aż 90% oliwek uprawianych w UE pochodzi z Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. W Polsce jedyną rośliną oleistą uprawianą na skalę przemysłową pozostaje, niezmiennie od wielu lat, rzepak.
EN
Based on statistical data from the United States Department of Agriculture (USDA) FAS database and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) FAOSTAT database, an analysis changes in the structure of the single European oil raw materialsmarket in 2000-2019 was carried out. The EU oil crops market has demonstrated upward trends for most of the period analysed. In the context of production of all oil crops, the increase was over 70%, with an increase in cultivated area by 61.4%. A dynamic upward trend could be observed for rapeseed, sunflower and soybean, however the rate of change in the context of olives was significantly lower. The EU remains a globally important producer of olives (53.6% share of world production in 2019), rapeseed (24.3%) and sunflower seeds (18.3%). More than half of the EU rapeseed comes from France, Germany and Poland. Sunflower seeds production is in 70% concentrated in Romania, Bulgaria and Hungary, and as much as 90% of the olives produced in the EU come from Spain, Italy and Greece. In Poland, the only oil crop grown on an industrial scale is rapeseed, which has remained unchanged for years.
PL
Dotychczasowe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, finansowe i handlowe za 2020 r. świadczą o dość dużej odporności polskiego przemysłu spożywczego na kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19. Mimo dobrych wyników na poziomie całego sektora występuje jednak wyraźne zróżnicowanie sytuacji pomiędzy poszczególnymi branżami. W największym stopniu ucierpiała branża mięsna (w tym drobiarska), mleczarska oraz napojów. Ma to związek głównie z ograniczeniem działalności sektora hotelarsko-gastronomicznego (HoReCa) w okresie lockdownu w Polsce i na świecie. To, że sektor spożywczy dobrze radzi sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z funkcjonowania w trudnej pandemicznej rzeczywistości, wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, żywność jest produktem pierwszej potrzeby i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu. Po drugie, w porównaniu z innymi działami przetwórstwa przemysłowego łańcuchy dostaw w przemyśle spożywczym są krótsze i mniejsze jest ryzyko ich zerwania. Po trzecie, polscy producenci i eksporterzy żywności konkurują na rynkach zagranicznych głównie ceną. Utrzymanie dobrej kondycji przemysłu spożywczego i wysokiej dynamiki eksportu w warunkach trwającej wciąż pandemii będzie coraz trudniejsze. W dużej mierze zależeć będzie od działań dostosowawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz od polityki gospodarczej realizowanej w trakcie kryzysu.
EN
The current production, economic, financial and trade results for 2020 prove that the Polish food industry is quite resistant to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Although the whole sector performed, on average, well, the situation differed clearly across sectors. The meat, including poultry, dairy and beverage industries suffered the most. This was mainly the result of the limitation of the activities in the hotel and catering industry (HoReCa) during the lockdown in Poland and in the world. The relatively good results of the food industry during the pandemic is as follows. First, food is a basic necessity and is characterized by lower income elasticity of demand. Secondly, compared to other branches of the manufacturing the food industry, supply chains are shorter and there is less risk of breaking them. Third, Polish food producers and exporters compete in foreign markets mainly on price. Maintaining the good results of the food industry and the high dynamics of exports in the conditions of the ongoing pandemic will be more and more difficult. To a large extent it will depend on adjustment measures undertaken by enterprises and on the economic policy implemented during the crisis.
PL
Nadzwyczajna popularność i szeroka ekspansja rozwiązań komputerowych doprowadziły m.in. do znacznego ograniczenia zastosowania papierów graficznych, szczególnie do pisania i ilustrowania. Dotyczy to zarówno środków masowego przekazu, jak i obiektów zawodowych. Wobec obecnych, wciąż zmieniających się warunków, popyt na papiery graficzne utrzymuje się jedynie w produkcji specjalnych wyrobów. Obejmują one aktywności artystyczne, estetyczne opakowania i specjalne papiery biurowe.
6
PL
W artykule scharakteryzowano operację przypawania kołków – powszechnie stosowaną w przemyśle maszynowym, gdyż jest to jedna z najprostszych oraz najszybszych metod łączenia detali. Wykorzystanie tej metody umożliwia przypawanie takich elementów jak: śruby, kołki, gwoździe lub nakrętki. Niewątpliwą jej zaletą jest to, że przypawanie elementów do produkowanych detali nie wymaga wykonywania żadnych otworów. W artykule zaprezentowano także – na dwóch praktycznych przykładach – sposoby optymalizacji procesu produkcyjnego, w którym stosowano przypawanie ostrzowe kołków w aspekcie skrócenia czasu produkcji.
EN
In the paper the operation of pinning was characterized - commonly used in the machine-building industry, because it is one of the simplest and fastest methods of joining elements. The use of this method makes it possible to pin such elements as: screws, pins, nails or nuts. Its unquestionable advantage is that there is no need to drill holes to attach elements to the manufactured parts. This paper presents also - on the basis of two practical examples the ways to optimize the production process in which the pin pinning was used in the aspect of shortening the production time.
EN
The Author of the article proves that in practice the suitable result concerning the balanced development and the effective use of resources should be controlled simultaneously. The setting of the parameters of thermal isolation for constructional products such as light partitions and glazing (windows and doors) with respect to technological development of products is not enough. Production, the product and its transport makes the whole arrangement of processes that influence the entirety resulting from ecology, transport and the effective use of resources. The only way to meet the demands of the strategy described in the EU documents is to implement such product design that assumes for example the optimal transport possibilities.
PL
Autor artykułu wykazuje, że w praktyce odpowiednim efektem dotyczącym zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów należy zarządzać kompleksowo. Ustalenie parametrów izolacji termicznej dla produktów budowlanych, jakimi są np. lekkie przegrody i przeszklenia (okna i drzwi) w odniesieniu do rozwoju technologicznego produktów nie wystarczy. Produkcja, produkt i jego transport to całe zastawienie procesów, które wpływają na całokształt związany z ekologią, transportem oraz efektywnym wykorzystaniem zasobów. Tylko odpowiednie projektowanie produktów, które przewiduje np. optymalne możliwości transportu mogą przynieść wymierne efekty związane ze strategią opisaną w dokumentach Unii Europejskiej.
8
Content available remote Nowe generacje ogniw krzemowych – technologia TOPCon
PL
Praca poświęcona jest zbadaniu cech współczesnych obiektów przemysłowych. Podstawową ich cechą charakterystyczną jest odpowiedniość dla współczesnych procesów przemysłowych: surowcowo-wydobywczych, surowcowo-przetwórczych, przetwórczych, wytwórczo-montażowych, wytwórczo-montażowych prototypowych i krótkoseryjnych, energetycznych oraz utylizacyjnych, składowania i dystrybucji. Obiekty przemysłowe wyróżnia charakterystyka technologiczna, skala, a także koncentracja prowadzonych procesów przemysłowych. Współczesne obiekty przemysłowe można podzielić na obiekty lokalizowane w mieście, poza miastem, obiekty realizowane w parkach technologicznych. Architekturę współczesnych obiektów przemysłowych charakteryzuje jej systemowość. Systemy współczesnych obiektów przemysłowych można skategoryzować jako: hardware systems: systemy fizyczne (np. przegród wewnętrznych, obsługi, konstrukcji, wnętrza, elewacji) i software systems - systemy (strategie) logiczne złożenia oraz działania systemów fizycznych (polegające na np. elastyczelastyczności, adaptacyjności, modułowości, typizacji, koordynacji, integracyjności).
EN
The paper is dedicated to examining characteristic features of modern industrial facilities. A characteristic feature of modern industrial facilities is their suitability for industrial processes. Industrial buildings differ in terms of process technology, scale and concentration. Contemporary industrial facilities can be divided into facilities located in the city, outside the city and facilities implemented in technology parks. An important feature of the architecture of modern industrial facilities is the characteristic systematic nature. Industrial buildings are referred to as a set or system of systems. Systems of modern industrial facilities can be categorized as: harware systems (e.g. internal partitions, service, construction, interior, envelope) and software systems (e.g. flexibility, adaptability, modularity and typing, coordination and integrity, process organization systems, transport organization).
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
11
Content available remote Kamionkowe izolatory elektroenergetyczne
PL
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów izolatorów elektroenergetycznych. Są to między innymi izolatory: porcelanowe, szklane, epoksydowe, kompozytowe czy kamionkowe. Artykuł opisuje historię próby podjęcia produkcji izolatorów kamionkowych w Polsce.
EN
There are several types of electrical insulators on the market. These are, among others, insulators: porcelain, glass, epoxy, composite or stoneware. The article describes the history of an attempt to make stoneware insulators in Poland.
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
EN
Machine failures in each production system cause an increase in costs and delays in order execution. Therefore, companies decide to introduce solutions that detect and immediately remove worrying symptoms before more serious consequences occur. Unfortunately, not all failures can be avoided – in such cases, the most important thing is the quick reaction of machine operators, maintenance and production managers. This paper identifies reliability indicators and presents the steps and effects of implementing selected KPIs (Key Performance Indicators), which aim at the production process. For the machines in which a failure occurred in the surveyed period, technical availability, Mean Times Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness, and the downtime coefficient were calculated.
PL
W artykule przedstawiono zmiany poziomu produkcji oraz handlu zagranicznego przetworami owocowymi i warzywnymi oraz poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2019. Zaprezentowano także ocenę wpływu pandemii COVID-19 na rozwój produkcji i eksportu przetworów wytwarzanych z owoców i warzyw. Przedmiotem oceny była ponadto pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle innych krajów Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w latach 2015-2019 utrzymywała się tendencja wzrostowa produkcji i obrotów handlu zagranicznego niemal wszystkimi przetworami. Saldo handlu zagranicznego, w tym w obrotach z UE, pozostało wysoko dodatnie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej, czwartej pozycji w Unii Europejskiej. Duża skala dostosowań firm przetwórczych do zmienionych zasad funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19, wsparcie rządu i pokonywanie trudności transportowych pozwalają sądzić, że skala ograniczenia produkcji, a głównie eksportu, nie będzie drastycznie znacząca.
EN
The article presents changes in production level and foreign trade in fruit and vegetable pre¬serves and their particular groups in 2015-2019. An assessment of the impact of COVID-19 pandemic on the development of production and export of processed fruit and vegetables was also presented. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit¬-vegetable industry compared to other European Union countries. The analysis shows that in 2015-2019, the upward trend in the production and foreign trade turnover of almost all preserves was being continued. The balance of foreign trade, including trade with the EU, remained highly positive. The financial results of enterprises were stable and ensured the security of their operations. Poland in terms of the value of production of processed fruits and vegetables was in the fourth place in the European Union. The large scale of adaptation of processing companies to the rules of operation changed in the conditions of the COVID-19 pandemic, government support and overcoming transport restrictions allow us to believe that the scale of the reduction in production, and mainly exports, will not be drastically significant.
PL
Przemysł produkcji żywności i napojów należy do największych sektorów produkcyjnych Unii Europejskiej, jego roczne obroty wynoszą 1,2 bln euro, jest też największym pracodawcą – 4,7 mln zatrudnionych. Codziennie dostarcza na rynek 1,5 mln dań i napojów; większość zakładów sektora stanowią firmy małe i średnie (99%). Wartość rocznego unijnego eksportu żywności i napojów to 110 mld euro, blisko 25% produkcji jest eksportowane poza kraje UE, a udział UE w światowym eksporcie żywności wynosi 19%.
EN
The food and drink industry is one of the largest manufacturing sectors in the European Union and its annual turnover reaches EUR 1.2 trillion and it is also the greatest employer with 4.7 million employees. The industry supplies 1.5 billion meals and drinks to the market. The majority of the sector is comprised of small and medium enterprises [99%]. The value of the annual EU food and drink export is EUR 110 billion and nearly 25% of the production is exported outside EU countries. The food and drink export of the EU amounts for 19% of global export.
PL
Wzrost cen producentów żywności w 2019 r. nie nadążał za rosnącymi cenami producentów rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w niższej dynamice wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz malejącej rentowności przemysłu spożywczego, jak również zmieniło strukturę ceny bazowej przetwórców. Lepiej radzili sobie handlowcy, gdyż ich marże się nie obniżyły. Ceny konsumentów wzrastały bowiem szybciej niż ceny producentów, co oznacza, że wzrost cen zbytu artykułów spożywczych został w całości przerzucony na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Wciąż dynamicznie zwiększał się eksport produktów przemysłu spożywczego, wzrastała również nadwyżka w obrotach handlowych tymi produktami. Liczne fuzje i przejęcia jednych firm przez drugie sprzyjały procesom koncentracji i konsolidacji w przemyśle spożywczym.
EN
The increase in food producer prices in 2019 did not keep up with the growing prices of the agriculture producer. It was reflected in a lower dynamic of the value of sold production and decreasing profitability of the food industry, as well as changed the structure of the basic price of the manufacturer. Traders fared better, because their profit margins did not decrease. Consumer prices were growing faster than the producer prices. It means that the increase in sales prices of food industry products has been fully passed on to the consumer, who is the last link in the food chain. Exports of the food industry products continued to grow dynamically and surplus in trade in these products also increased. Numerous mergers and acquisitions contributed concentration and consolidation processes in the food industry.
PL
Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać z chwilą pojawienia się pandemii COVID-19 na początku 2020 r., która sparaliżowała funkcjonowanie gospodarek wielu krajów. Podstawowym wyzwaniem dla firm sektora rolno-spożywczego stało się: utrzymanie łańcuchów dostaw, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji (poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia się pracowników wirusem SARS-CoV-2), poszukiwanie nowych form i kanałów zbytu produktów. W I kwartale 2020 r. firmy spożywcze jeszcze nie odczuły w większości negatywnych skutków pandemii COVID-19 i na ogół zdołały utrzymać wyniki ekonomiczno-finansowe na zadowalającym poziomie. Zdobyte doświadczenie, chociażby z ostatniego global-nego kryzysu ekonomiczno-finansowego z lat 2008-2009, z pewnością pomoże firmom spożywczym przetrwać ten trudny okres.
EN
The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of citizens, and this created greater consumer demand. The situation began to change with the outbrake of the COVID-19 pandemic in early 2020, which paralyzed the functioning of many world economies. The main challenge for companies in the agri-food sector has become: maintaining supply chains, ensuring continuity and security of production (by minimizing the risk of employees being infected with the SARS-CoV-2 virus), searching for new forms and sales channels for products. In the first quarter of 2020, food companies have not yet experienced the negative effects of the COVID-19 pandemic and have generally managed to maintain their economic and financial results at a satisfactory level. The experience gained from the recent global economic and financial crisis of 2008-2009 will help food companies to survive this difficult period.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.