Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katalizator heterogeniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ temperatury i czasu aktywacji na właściwości katalityczne układu Ru (10% mas.)/C przeznaczonego do metanizacji tlenku węgla(II). Stosowano temp. 430, 400 i 370°C, w każdej z nich prowadząc aktywację przez 2 h i 17 h i używając za każdym razem świeżej odważki katalizatora. Materiał wyjściowy oraz próbki po badaniach aktywności katalitycznej poddano obserwacjom za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.
EN
Ru was deposited on activated C by impregnation with aq. soln. of RuCl₂ and redn. with H₂ at 370-430°C for 2-17 h (Ru content 10% by mass) and then used as a catalyst for methanation of CO with H₂ (99.5% by vol.) at 220-270°C in a lab. quartz reactor. The optimum conditions for the catalyst activation were 370°C and 2 h.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania fenolu w procesie foto-Fentona z zastosowaniem heterogenicznego katalizatora Co-Clin (naturalny klinoptylolit, modyfikowany jonami Co(II)). Analiza widm EDS mikroskopem skaningowym wykazała, że modyfikacja ma charakter powierzchniowy i wewnątrzkanałowy, a krystality Co3O4 są nierównomiernie rozproszone na powierzchni zeolitu – więcej jest ich wzdłuż struktury krystalicznej i charakteryzują się większą zawartością Co (ok. 1,4% wag.). Przy wyższej z badanych, dawce zeolitu 5 g/l (zawierającej ok. 43 mg Co) po 4 godzinach procesu utleniania, usunięto zaledwie 20% TOC. Jednocześnie badania wykazały, że w wyniku rozkładu zmniejsza się stężenie fenolu, a powstaje jako produkt pośredni głównie hydrochinon i w śladowej ilości rezorcyna. W badanym zakresie czasu trwania reakcji utleniania nie powstawały kolejne jej produkty. Podczas reakcji utleniania, wraz z obniżaniem się pH roztworu, z powierzchni zeolitu wymywane są jony Co(II), które nie wpływają jednak znacząco na efektywność procesu foto-Fentona. Przy udziale homogenicznego katalizatora uzyskano zaledwie 4% usunięcie TOC, które było porównywalne z efektem uzyskanym w układzie bez katalizatora: H2O2+UV. Świadczy to, że utlenianie fenolu zachodzi przede wszystkim w heterogenicznym procesie foto-Fentona, aczkolwiek jego niewielka efektywność wyklucza zastosowanie katalizatora Co-Clin w skali technicznej do utleniania zanieczyszczeń przemysłowych.
PL
Przedstawiono sposób otrzymywania estrów dimetylowych kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego przez estryfikację metanolem mieszaniny tych kwasów przy użyciu kationitu Amberlyst 35 WET jako katalizatora heterogenicznego. Ze względu na zawartość zanieczyszczeń trujących katalizator mieszaninę kwasów przed syntezą oczyszczono od kationów przez wymianę jonową. Przedstawiono schemat i bilans opracowanej technologii.
EN
Com. mixts. of succinic, adipic and glutaric acids were esterified with MeOH at 95–120°C on cation exchange resins as heterogeneous catalysts. The raw acid soln. Was purified by filtration (removal of inorg. impurities) and ion exchange (removal of cations). A mixt. of Me₂ esters (b. range 192–225°C, d. 1.09 g/mL) was sepd. from the reaction product. The flow diagram and material balance for the developed process were given.
EN
The paper presents relatively simple but reliable laboratory method for the preparation of manganese oxides alumina supported catalysts for highly concentrated hydrogen peroxide decomposition. The number of batches of the pellet catalysts were prepared by simple wetness, impregnation method. In all cases the researched samples of the catalysts were impregnated with a precursor solution of potassium permanganate resulting in the formation of manganese oxide catalyst after the baking process. The primary assessment criterion performed after the preparation was percentage catalyst loading with respect to weight. The effect of various support kinds and the modifications of preparation process on the final properties of the catalyst has been evaluated. The activity and the durability have been assessed through the hot tests. The practical validation and application of the catalyst is its utilisation in the fixed catalyst bed in the rocket propulsion devices.
PL
Artykuł opisuje stosunkowo prosty i niezawodny sposób laboratoryjnego wytwarzania katalizatorów rozkładu wysoko stężonego nadtlenku wodoru. Każdą partię katalizatorów wytworzono w procesie impregnacji i spiekania. Tlenek glinu w postaci pelletów impregnowano w roztworze nadmanganianu potasu, następnie poddawano go spiekaniu i otrzymywano gotowy katalizator. Katalizatory po procesie poddawano ocenie zawartości fazy aktywnej, wpływu prekursorów oraz modyfikacji sposobu wytwarzania na jego trwałość.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością otrzymywania wysokiej czystości dioctanu glikolu trietylenowego w reakcji estryfikacji glikolu trietylenowego kwasem octowym z wykorzystaniem katalizatorów heterogenicznych. Przedstawiono metodę reakcji z destylacją azeotropową w celu zwiększenia stopnia przereagowania poprzez usuwanie wody ze środowiska reakcji. Badania prowadzono z wykorzystaniem spreparowanych katalizatorów heterogenicznych: SO4 2-/TiO2, SO4 2-/SiO2 oraz SO4 2-/TiO2-SiO2. Wykonano badania termograwimetryczne w celu określenia stopnia nasiarczenia katalizatora. Stwierdzono, że w wyniku impregnacji TiO2 kwasem siarkowym następuje jego chemiczne związanie do siarczanu tytanu, natomiast impregnacja SiO2 kwasem siarkowym prowadzi do adsorpcji fizycznej na jego powierzchni. Aktywność przygotowanych katalizatorów porównano z aktywnością komercyjnego katalizatora do estryfikacji KSF‑0 Powder. Ponieważ w środowisku reakcji powstaje woda, przebadano stabilność katalizatora poprzez kilkakrotne wykonanie zawiesiny wodnej katalizatora oraz pomiar pH wyciągu wodnego z uzyskanych zawiesin.
EN
TiO2, SiO2 and their mixt. were impregnated with H2SO4, dried, calcinated, studied for heat resistance up to 800°C and used as catalysts for esterification of HO(CH2CH2O)3H with AcOH at 120–140°C in BuOH to resp. acetates under removal of H2O by azeotropic distn. The selectivity of the diacetate formation was the highest (90.3%) when the H2SO4/TiO2/SiO2 catalyst was used at 140°C.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reakcji transestryfikacji oleju rzepakowego metanolem prowadzonej w obecności katalizatorów heterogenicznych: KOH/Al2O3, K2CO3/Al2O3, KOH/MgO, K2CO3/MgO, K2CO3/SiO2. Określono wpływ rodzaju aktywnej fazy katalizatora, rodzaju nośnika oraz zawartości katalizatora i ilości jego fazy aktywnej na przebieg procesu transestryfikacji. Porównano efektywność użytych w pracy katalizatorów heterogenicznych i homogenicznych o takiej samej ilości substancji aktywnej w katalizatorze.
EN
The paper presents the transesterification of canola oil with methanol in the presence of heterogeneous catalysts: KOH/Al2O3, K2CO3/Al2O3, KOH/MgO, K2CO3/MgO, K2CO3/SiO2. The effects of the active catalytical phase and carrier types as well as active phase content on the transesterification process are described. The efficiency of heterogeneous and homogeneous catalysts with the same content of active substance used in the present work is compared.
PL
W dobie wzrastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego istotne jest poszu-kiwanie coraz efektywniejszych metod ich usuwania. W szczególności zastosowanie tanich i łatwo dostępnych katalizatorów "proekologicznych" - naturalnych zeolitów, pozwala na intensyfikację wielu procesów, a ponadto nie są wnoszone do środowiska dodatkowe zanieczyszczenia. Szerokie zastosowanie naturalnych zeolitów - uwodnionych glinokrzemianów, wynika z ich wyjątkowej struktury przestrzennej, nadającej im właściwości molekularno-sitowe, jonowymienne i sorpcyjne oraz dużą aktywność katalityczną. Ich powierzchnię można łatwo modyfikować jonami metali. Stąd mogą one być z powodzeniem stosowane jako heterogeniczny katalizator w procesie Fentona, do utleniania zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach. W pracy opisano właściwości fizykochemiczne zeolitu naturalnego modyfikowanego jonami żelaza (II), który następnie poddano prażeniu w temperaturze 450°C. W wyniku modyfikacji ziarna zeolitu pokryte zostały czerwonobrunatnymi tlenkami żelaza (III), które stanowiły ok. 5% masy zeolitu. Powstała powłoka była stabilna mechanicznie i chemicznie - do roztworu przechodziły niewielkie ilości Fe, nie przekraczające 70 /
EN
Currently, when the pollution of natural environment increases, the search for more effective methods of pollutant removal is essential. Application of cheap and easy to get pro-ecological catalysts - natural zeolites - allows to intensify many processes. These minerals do not bring any additional pollutant to the environment. Wide application of natural zeolites, the hydrated alumino-silicates results from their unique spatial structure. Such structure of zeolites gives them molecular sieve properties, ionic exchange and sorption properties, and high catalytic activity. The surface of zeolites can be easily modified with metal ions, therefore they can be used as heterogeneous catalyst in the Fenton process. In this paper physicochemical properties of natural zeolites modified with Fe(II) ions, calcinated at 450°C are presented. As a result of modification, zeolite grains were covered by red-seal iron (III) oxides, which were about 5% of zeolite mass. Coating was mechanically and chemically stable -from zeolite to solution leached only small amounts of Fe, not exceeding 70 /
PL
W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowa-nia estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożoność wynikającą z ilości przebiegających reakcji oraz trójfazowości układu zaproponowano uproszczony model matematyczny rozwiązywany numerycznie. Pozwala on na analizę przebiegu procesu.
EN
Modelling of fatty acids methyl esters oxyethylation process on heterogeneous aluminum and magnesium oxide catalyst is discussed in the paper. The process was carried out in a semi-batch reactor with successive dosing of ethylene oxide. Because of its complexity resulting from a three-phase system and number of consecutive reactions a simplified mathematical model of the process was proposed. Numerical methods were used to find the solution of model equations. The proposed approach can be used in process analysis.
EN
Results are presented on the selection of heterogeneous catalysts that could be employed in the transesterification reaction between dimethyl carbonate and ethanol. For the most active catalysts kinetic parameters are determined. These parameters will be used in a versatile model of reactive distillation that forms the basis for extensive simulation calculations of the process.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad doborem katalizatora heterogenicznego, który mógłby być stosowany w reakcji transestryfikacji dimetylowęglanu z etanolem do dietylowęglanu. Dla najbardziej aktywnych katalizatorów określono parametry kinetyczne, które wykorzystane będą w modelu kolumny do destylacji reaktywnej celem przeprowadzenia symulacji procesu.
12
Content available remote Modyfakatory katalizatorów heterogenicznych
EN
An application of selected conjugated polymers of poly(azomethine) type to the preparation of a new generation of conjugated polymer supported heterogenous catalyst. The insertion of heteropolyacids (HPA) into the polyazomethine matrix via the protonation reaction significantly changes the selectivity as compared to unsupported HPA.
PL
Wybrane sprzężone polimery typu poli(azometinu) zastosowano do otrzymania nowej generacji katalizatorów heterogenicznych osadzonych na polimerze sprzężonym. Wprowadzenie heteropolikwasów do matrycy poli(azometinu) poprzez protonowanie znacząco zmienia ich selektywność.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.