Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Determining the effectiveness of the organization's activities is important from the point of view of not only the people who manage it, but also all its interaserians. For this reason, the popularity of various types of tools supporting business management is growing, as exemplified by the strategic scorecard. The aim of this article is to present the subject of the strategic scorecard in relation to public administration and city management. The article presents a proposal to extend the standard perspectives of a balanced card with a social perspective and deliveries. In addition to their characteristics, exemplary goals and measures have been proposed that can be used to assess the areas represented by these perspectives.
PL
Określenie efektywności działalności organizacji jest istotne z punktu widzenia nie tylko zarządzających nią osób, ale również wszystkich jej interesariuszy. Z tego powodu rośnie popularność różnego rodzaju narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, których przykładem jest strategiczna karta wyników. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki strategicznej karty wyników w odniesieniu do administracji publicznej i zarzą-dzania miastem. W artykule przedstawiono propozycję rozszerzenia standar-dowych perspektyw zrównoważonej karty o perspektywę socjalną i dostaw. Oprócz ich charakterystyki zaproponowano również przykładowe cele mierniki, które mogą być wykorzystane w ocenie obszarów reprezentowanych przez te perspektywy.
PL
Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing w MŚP jest ciągle ważnym i aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem artykułu jest analiza stopnia wdrożenia Lean w działalności MŚP i identyfikacja głównych barier hamujących wykorzystanie tej koncepcji w ich działalności. Wyniki wskazują, że pomimo obaw MŚP decydują się na wdrożenie niektórych narzędzi Lean wskazując jak przeszkody czynniki natury kadrowej, finansowej i organizacyjnej.
EN
The implementation of the Lean Manufacturing concept in SMEs is still an important and topical research issue. The aim of the article is to analyze the degree of Lean implementation in SME activities and to identify the main barriers hindering the use of this concept in their activities. The results indicate that despite the concerns of SMEs decide to implement some lean tools, indicating how the obstacles are of a human resources, financial and organizational nature.
PL
Transport intermodalny w Polsce ciągle nie jest powszechnym rozwiązaniem. Jego rozwój warunkowany jest przez wiele czynników, z których znacząca grupa ma charakter hamujący. Artykuł ma na celu przedstawić wyniki badań nad czynnikami warunkującymi rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Poza identyfikacją czynników opracowane zostały scenariusze rozwojowe uwzględniające wpływ zidentyfikowanych czynników.
EN
Intermodal transport in Poland is still not a common solution. It’s development is conditioned by many factors, which are mostly a group that inhibit it’s development. The article aim is to present the results of research on the determinants which influencing the intermodal transport development in Poland. In addition the development scenarios based impact of identified factors for intermodal transport has been prepared.
4
Content available Typologia innowacji w branży TSL
PL
Umiejętność generowania i wdrażania innowacji stanowi jedną z głównych kompetencji każdego przedsiębiorstwa. Również w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) wspomina się o konieczności rozwoju innowacji. Mają one za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorstwa i podnieść jego pozycję konkurencyjną na rynku. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do problemu innowacyjności w branży TSL oraz przedstawienie przykładów rozwiązań innowacyjnych, zgodnie z klasyfikacją OECD.
EN
The ability to generate and implement innovations is one of the core competencies of each company. Also in the TSL industry (transport-forwarding-logistics) mentions of the need to develop innovations. They are supposed to support the development of the company and increase its competitive position in the market. Hence, the aim of the article is an introduction to the problem of innovation in the TSL industry and provide examples of innovative solutions according to the OECD classification.
PL
Artykuł przedstawia rozważania nad problematyką inteligentnej specjalizacji. Koncepcja inteligentnej specjalizacji odgrywa kluczową rolę w nowej perspektywie finansowej UE (2014-2020), ale jest również strategią rozwoju, która ma zapewnić wzrost poziomu innowacyjności. W artykule starano się wskazać miejsce logistyki w krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacjach.
EN
This article presents reflections on the issue of smart specialization. The concept of smart specialization plays a key role in the new EU financial perspective (2014-2020) but it is also a development strategy, which ensure the growth of innovation. The article attempts to indicate the place of logistic in national and regional smart specialization.
PL
Logistyka stanowi inteligentną specjalizację w czterech województwach kraju. Nie ma wśród nich województwa śląskiego, stąd w artykule podjęto rozważania dotyczące możliwości wskazania logistyki jako inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego. Jednym z podejść pomocnych w identyfikacji inteligentnych specjalizacji może być analiza tzw. wskaźnika lokacji. W artykule został on omówiony w odniesieniu do działalności logistycznej, reprezentowanej przez szeroko pojmowane działania transportowe i gospodarkę magazynową. Ponadto zwrócono uwagę na braki w obszarze omawianego wskaźnika, które mogą być istotne dla ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia potencjału logistyki jako inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego.
EN
Logistic is smart specialization in four regions of the country. Between then there are no Silesia. Hence the article elaborates on the possibility of indicating logistic as smart specialization in Silesia. One of the approach which helps to identify the smart specialization is analysis of location indicator. In the article it was discussed in relation to logistics activities represented by the transport operations and inventory management. It was shown the lack of information, which making impossible the final confirmation or exclusion of potential logistics as smart specialization in Silesia.
7
PL
Innowacyjność jest koniecznością w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zwłaszcza dla operatorów usług logistycznych. Problematyka innowacji w logistyce jest nadal niedoceniana, a należy mieć na względzie, że rozwiązania związane z innowacjami produktowymi, technologicznymi i procesowymi niekoniecznie mogą być wykorzystywane do opisywania innowacji w logistyce, a jeszcze trudniej odnieść je do łańcuchów dostaw. Artykuł jest przede wszystkim przeglądem literatury dotyczącej znaczenia innowacji w logistyce i jest próbą uporządkowania wybranych innowacji w łańcuchu dostaw.
EN
Innovation is a necessity in supply chain management, especially for logistics service providers. The issue of innovation in logistics is still underestimated and refers to research about product, technological and process innovations. That is not necessary the best way in describing innovations in logistics and it is even harder to relate them to the supply chain. The primary aim of the article is a review of the literature on innovation in logistics, based on this view an organization of innovation solutions in the supply chain was shown.
PL
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące istoty potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw reprezentujących branżę TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Zwrócono w nim uwagę na definicję pojęcia, jego znaczenie w działalności przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest wskazanie szerokiego zbioru determinant, które mogą kształtować potencjał innowacyjny wspomnianych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi próbę wyznaczenia kierunku dalszych badań nad zagadnieniem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw branży TSL.
EN
The paper presents the considerations on the nature of the capacity of firms representing the industry TSL (transport – shipping – logistic). Drew attention to the definition of the concept, its importance in business operations. The main aim of this article is to identify a broad set of determinants that may shape the innovative potential of these companies. The article is an attempt to determine the direction of further research on the issue of the potential of innovative enterprises in the TSL.
PL
W artykule przedstawiono połączenie wybranych narzędzi doskonalenia przepływów w przedsiębiorstwie występujących w ramach koncepcji lean ze strategią organizacji. Połączenie to ujęto w zintegrowany model ciągłego doskonalenia . Model ten bazuje na klasycznym cyklu PDCA i zapewnia możliwość definiowania celów przyporządkowania im metod i narzędzi ich realizacji, systematyzacje działań za pomocą narzędzia map drogowych oraz wdrożenie i monitorowanie uzyskiwanych efektów. Model oparto o wdrożone w przedsiębiorstwie produkcyjnym rozwiązanie.
EN
The article presents the combination of selected tools in the enterprise to improve flow soccurring concept of lean with the organization strategy . This connection base on the integrated model of continuous improvement which use classic PDCA cycle and provides the ability to define the purpose of the assignment of the methods and tools for their implementation, systematization of activities by using road maps, and implementation and monitoring of the effects. The model is implemented solution in a manufacturing company.
10
Content available Koncepcja klastrów logistycznych
PL
Klastry są nową formą współpracy zrzeszającą przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, która rozwija się coraz intensywniej. Tworzenie sieci współpracy w łańcuchu wartości jest dzisiaj podstawowym procesem kształtowania przewagi konkurencyjnej, która opiera się na innowacyjności. Klastry logistyczne to forma współpracy, która skupia przede wszystkim operatorów logistycznych, wykorzystujących współpracę do kształtowania nowego i doskonalenia dotychczasowego produktu logistycznego. Artykuł przedstawia istotę klastra i współdziałania w ramach tej formy współpracy.
EN
Clusters are a new form of cooperation between enterprises, institutions and organizations. This form develops more intensively. Creation of a cooperation network in the value chain is today a fundamental process in building the competitive advantage, which is based on innovation. Logistics clusters are a form of cooperation, which focuses primarily on logistics operators who use cooperation to the development and improvement of new or existing logistics services. The article presents the essence of the cluster conception and cooperation in logistics clusters
PL
W artykule przedstawiono koncepcję połączenia wybranych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, w ramach koncepcji Lean. Koncepcję tę powiązano z jednym z podstawowych instrumentów zarządzania strategią organizacji, jaką jest Strategiczna Karta Wyników. W wymiarze operacyjnym, jako uzupełnienie systemu ciągłego doskonalenia przedstawiono narzędzie, które pozwala na prezentację i parametryzację obszarów doskonalenia, w formie mapy drogowej ścieżki doskonalenia. Na tej podstawie opracowane zostały wstępne założenia dla konstrukcji zintegrowanego systemu ciągłego doskonalenia organizacji.
EN
The article presents connection concept of chosen instrument for process improvement in enterprise within lean concept. This conception is coherent with one of basic instrument for strategy management which is balanced scorecard. In operative dimension, as complement for continues improvement system is the road map tool presented. Based on this, are the foundation for construction of integrated continuous improvement system for organization suggested.
PL
Artykuł prezentuje założenia do wprowadzenia nowej funkcjonalności w zintegrowanym systemie informatycznym Szyk2, którą jest elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI. Wprowadzenie tego rozwiązania poprawia przepływy informacyjne między ogniwami łańcucha dostaw, co w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnej realizacji zamówień. Podstawą dla wprowadzenia EDI była diagnoza organizacyjna przeprowadzona u użytkowników systemu Szyk2 i wspólne wypracowanie rozwiązania z dostawcą rozwiązania informatycznego.
EN
The article presents foundation for introduction of new functionality in integrated computerized information system Szyk2 which is electronic data interchange in EDI standard. Introduction of this solution corrects information flows between links of supply chain, that gives effective realization of orders. The basis for applying this solution was diagnosis of organizations which use Szyk2 and common collaboration with supplier of information systems.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące audytu logistycznego, który coraz częściej wykorzystywany jest jako instrument umożliwiający doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie przyczyn powstawania zakłóceń i ustalenie kierunków usprawnień systemu. Wyniki audytu logistycznego stanowią źródło poprawy w zakresie redukcji kosztów i poprawy poziomu obsługi logistycznej. W artykule zaprezentowano pojęcie i istotę audytu logistycznego, a także wskazano na możliwe obszary jego zastosowania. Podsumowanie stanowi propozycja procedury audytu logistycznego dla przedsiębiorstwa przemysłowego.
EN
The article discusses the issues related to the logistic audit, which is morę and morę rreąuently used as a tool which allows for development of the logistic system through understanding the causes of disruptions in the system and settling the direction of possible improvements. The score of a logistic audit becomes a source of improvement, as far as cost reduction and increased level of logistic services arę concerned. The article presents the notion and essence of the logistic audit. It also lists the potential areas of application. The summary is an example of logistic audit procedurę for an industrial enterprise.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z optymalizacją procesu produkcyjnego przy zastosowaniu techniki SMED. Technika SMED polega na redukcji czasu przezbrojeń maszyn, który z punktu widzenia koncepcji Lean jest jednym z rodzajów marnotrawstwa. Zasadniczym jej celem jest zwiększenie elastyczności reakcji na zmienne zapotrzebowanie klientów poprzez skrócenie czasu przezbrojenia i szybszą reakcję na zmieniające się zamówienia. W tym zakresie technika ta pozwala na usprawnianie przepływów materiałowych i informacyjnych w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents questions connected with the optimization of the productive process near the use of the SMED technique. SMED technique is to reduce the time refitting of machines, which from the standpoint of the Lean concept is one of the types of waste. The main objective is to increase its flexibility in responding to changing consumer demand by reducing time of changeover and quicker response to changing orders. This range technique allows the improvement of material and information flows within the enterprise.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie koncepcji Autonomicznego Utrzymania Ruchu w procesach realizowanych w przedsiębiorstwie hutniczym. Koncepcja ta która stanowi jeden podstawowych filarów metodyki podnoszenia efektywności procesów w obszarze logistyki produkcji. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, jako trzon zarówno WCM i TPM stawia na maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działań zapobiegających awariom w całym okresie użytkowania oraz angażuje pracowników z działów produkcyjnych i utrzymania. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu angażuje także wszystkie szczeble zarządzania tak, aby wykorzystywać aktywność małych zespołów w działania typowo prewencyjne.
EN
Article presents the application of the concept of Autonomous Maintenance implemented in processes realized in the metallurgic enterprise. This concept which makes up the one basic pillars of the methodology for improving the efficiency of processes in the logistics area of the production. Autonomous Maintenance, as the core of both WCM and TPM places on the maximization of the efficiency of machines and devices through the use of measures preventing breakdowns in the whole period of the use and engages workers from productive sections and maintenance. Autonomous Maintenance also engages all levels of the management to use the activity of small teams in typically preventive action.
16
Content available remote Diagnoza przepływów w wewnątrzorganizacyjnym łańcuchu dostaw
PL
Artykuł jest kontynuacją rozważań nad badaniem przepływów materiałowych i informacyjnych w wewnątrzorganizacyjnych łańcuchach dostaw. Opracowana w przez autora metoda diagnozowania przepływów została zaimplementowana w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na tej podstawie uzyskano charakterystykę realizowanych w przedsiębiorstwie przepływów i wskazano na zakłócenia.
EN
The article is a continuation of consideration over research of material and informational flow in an intraorganizational supply chains. The method of flow diagnosing with has been processed by author studies was implemented in a productive enterprise. It give characteristic of realized flows and shows sources of waste and disturbance.
PL
Szczupłe" łańcuchy dostaw to koncepcja kształtowania sprawnych i efektywnych łańcuchów dostaw, która odnosi się do relacji międzyorganizacyjnych oraz kształtowania procesów w każdym z ogniw. Koncepcja lean, która leży u podstaw kształtowania szczupłych łańcuchów dostaw prowadzić ma w efekcie do takiej struktury łańcucha, która wpłynie na zacieśnia relacji między ogniwami łańcucha i podporządkowuje wszystkich dostarczaniu wartości ostatecznemu klientowi. Głównym efektem takiego działania jest realizacja strategii "klient wygrywa", która prowadzi do dostarczenia produktu po najniższym koszcie, najwyższej jakości i w najkrótszym czasie. Artykuł przedstawia pojęcie "szczupłego" łańcucha dostaw i koncepcję przekształcenia narzędzia jakim jest mapowanie strumienia wartości do poziomu łańcucha dostaw.
EN
Lean supply chain management is supply chain operational and strategic management philosophy that utilizes lean methodology to effect the continuous regeneration of supplier and service partners. A lean supply chain network is empowered to execute superlative, unique customerwinning value at the lowest cost through the collaborative, real-time synchronization of product/service transfer, demand priorities, vital marketplace information, and logistics delivery capabilities. The aim of the article is presentation of lean supply chain concept and value stream mapping as the tool for waste identification and definition of performance goals.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw wybranych branż. Charakterystyka ta obejmuje między innymi następujące wymiary: cele współpracy, wykorzystywane strategie współpracy, czas trwania relacji, identyfikacja form współpracy, charakter powiązań, wymiana informacji, rozwiązywanie konfliktów, wykorzystanie technologii informatycznych itp.
EN
The article covers outcomes of research pertaining to the characterization of a cooperation of companies within supply chains in selected industries. This characterization embraces following areas among others: the goals of cooperation, the strategies of cooperation, the continuous of a relationship, the identification of the forms of cooperation, the nature of business relations, the exchange of information, the use of information technologies, conflicts dissolving etc.
20
Content available remote System logistyczny miasta
PL
Logistyka miejska jest wciąż mało rozpowszechnionym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania pojęciem. Pojawia się wiele koncepcji w związku z nowym spojrzeniem na miasto, jako system. Dodatkowym aspektem determinującym rozwój ujęcia logistycznego miasta jest rosnąca konkurencja miast i regionów, w którym miasto powinno być sprawnym elementem, zdolnym do efektywnego działania oraz miejscem, w którym mieszkańcy chcą przebywać. Celem przedstawionego artykułu jest opracowanie koncepcji systemu logistycznego miasta.
EN
Urban logistics is still not a widely spread notion or scope and it is difficult to identify it explicitly. As there exists a new view on a city as a logistics system and the flow of goods and services is becoming more and more intense, a lot of new concepts appear in that subject matter. The purpose of the article is to design a general concept of a logistics system in a city.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.