Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 274

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Ukraine has expressed its intention to follow basic principles of the European Green Deal. Most probably, Ukraine will set the goal to achieve climate neutrality of its economy by 2060. Effective reduction of GHG emission and successful implementation of the green energy transition is possible only on condition that the bioenergy sector is developing intensively. The same applies to fulfilling Ukraine’s commitments within the Paris Agreement and the Energy Community. It is obvious that Ukraine urgently needs a long-term strategic document for the bioenergy sector and the Roadmap until 2050 could be such a document. The Roadmap is in line with the scenario of achieving over 60% renewable energy sources (RES) in the energy balance of Ukraine by 2050 and 100% RES by 2070. Biomass shares of all RES in 2050 assumed in the Roadmap, which are 38% in the total primary energy supply (TPES), 67% in heat production, 11% in power production and 40% in the transport sector, result in 24% of bioenergy in TPES in 2050. This corresponds to using about 20 Mtoe of biomass for energy. The obtained bioenergy benchmark figures can be used for the elaboration of a new energy strategy of Ukraine until 2050, the current strategy being only until 2035.
2
Content available remote Energetyczne wykorzystanie pofermentu z biogazowania gnojowicy świńskiej
PL
Przedstawiono wyniki badań wartości energetycznej pofermentu pochodzącego z monosubstratowej biogazowni rolniczej wykorzystującej jako jedyny substrat gnojowicę świńską. Wykonano symulację nakładów energetycznych na produkcję biopaliwa w postaci brykietu z wykorzystaniem pofermentu oraz słomy pszenżytniej. Uzyskane wyniki pozwoliły na sporządzenie bilansu energetycznego dla wykorzystania pofermentu na cele spalania. Wyliczono, że możliwy jest uzysk energii netto w ilości 5,85 MJ (1,63 kWh) z 1 kg biopaliwa w postaci brykietu.
EN
The energy expenditure on prodn. of briquetted biofuel made of a digestate from monosubstrate pig-manure biogasification plant and triticale straw was simulated and tested by detn. of combustion heat and calorific value (14.40 and 13.07 MJ/kg, resp.). The energy balance for the use of post-fermentation waste for combustion purposes was performed. The net energy efficiency was calculated as 5.85 MJ/kg (1.63 kWh/kg) of the briquetted biofuel.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania paliw modelowych do oceny wpływu biokomponentów na proces spalania mieszanek paliwowych w turbinowych silnikach lotniczych. Zbadano wpływ dodatku (10-50% obj.) mieszaniny n-oktanu z n-undekanem i n-pentadekanu z n-heptadekanem (1:1 obj.) na właściwości paliwa lotniczego Jet A1. Zawartość CO i węglowodorów w spalinach zmniejszała się wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej silnika (39 000-112 000 rpm). Wyniki badań fizykochemicznych i silnikowych (MiniJetRig) przygotowanych mieszanek potwierdziły przydatność proponowanej metody do badania nowych biopaliw.
EN
Two artificial fuels were prepd. by mixing n-octane with n-undecane and n-pentadecane with n-heptadecane (1:1 by vol.) and added to a com. motor fuel for aviation (10-50% by vol.). The resulted fuels were studied for phys. and chem. properties for feeding a test engine at varying rotational speed (39000 to 112000 rpm) and for compn. of combustion gases. The content of CO and hydrocarbons in combustion gases decreased with increasing rotational speed both for com. fuel and for its blends with artificial ones. The hydrocarbon contents in combustion gases of the blends were higher than that of the com. fuel at the highest rotational speed. The test was verified as useful for studying new fuel blends.
EN
In this study, the environmental impacts of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) treatment and its conversion in anaerobic digestion to glycerol tertiary butyl ether (GTBE) were assessed. The production process is a part of the innovative project of a municipal waste treatment plant. The BioRen project is funded by the EU’s research and innovation program H2020. A consortium has been set up to implement the project and to undertake specific activities to achieve the expected results. The project develops the production of GTBE which is a promising fuel additive for both diesel and gasoline. It improves engine performance and reduces harmful exhaust emissions. At the same time, the project focuses on using non-recyclable residual organic waste to produce this ether additive. The aim of this paper is the evaluation through Life Cycle Assessment of the environmental impact GTBE production in comparison with a production of other fuels. To quantify the environmental impacts of GTBE production, the ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10 method was considered. The study models the production of GTBE, including the sorting and separation of municipal solid waste (MSW), pre-treatment of organic content, anaerobic fermentation, distillation, catalytic dehydration of isobutanol to isobutene, etherification of GTBE with isobutene and hydrothermal carbonization (HTC). The results indicate that unit processes: sorting and hydrothermal carbonization mostly affect the environment. Moreover, GTBE production resulted in higher environmental impact than the production of conventional fuels.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu na środowisko konwersji frakcji stałej komunalnych odpadów organicznych (MSW) w procesie fermentacji beztlenowej do eteru tert butylowego glicerolu (GTBE). Proces produkcji stanowi część innowacyjnego projektu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt BioRen finansowany jest w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. W celu realizacji projektu i podjęcia konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów powołano konsorcjum. Projekt BioRen obejmuje produkcję eteru tert butylowego glicerolu jako dodatku do paliw zarówno do oleju napędowego, jak i benzyny, poprawiającego osiągi silnika i zmniejszającego szkodliwe emisje do środowiska. Jednocześnie do syntezy GTBE planuje się wykorzystywać resztkowe odpady organiczne nienadające się do recyklingu. Celem niniejszego badania jest ilościowa ocena wpływu produkcji GTBE na środowisko w porównaniu z produkcją innych paliw za pomocą środowiskowej oceny cyklu życia (LCA). W badaniach uwzględniono metodę ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10. W ramach badań modeluje się produkcję GTBE obejmującą sortowanie i segregację stałych odpadów komunalnych (MSW), wstępną obróbkę zawartości substancji organicznych, fermentację beztlenową, destylację, katalityczne odwodnienie izobutanolu do izobutenu, eteryfikację oraz hydrotermiczną karbonizację (HTC). Uzyskane wyniki wskazują, iż dwa procesy jednostkowe – sortowanie i hydrotermiczna karbonizacja – mają najwyższe negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, analiza LCA wykazała, iż produkcja GTBE posiada znacznie większy wpływ na środowisko niż produkcja paliw konwencjonalnych.
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
PL
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą czystą energię trwają poszukiwania paliw zeroemisyjnych (niepowodujących zwiększenia ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery). Inicjatywy ograniczenia wykorzystania węgla, podejmowane w Europie i na świecie, skłaniają do zastosowania bioalkoholi jako paliw, a także przewidują wzrost wykorzystania tego rodzaju paliwa. W artykule zaprezentowano technologie produkcji wybranych mieszanin alkoholowych. Opisano sposoby otrzymywania alkoholi metodami tradycyjnymi (fermentacja alkoholowa) z surowców pochodzenia rolniczego, to jest zbóż i roślin bulwiastych. Ponadto scharakteryzowano poszczególne etapy produkcji. Przedstawiono również możliwość wykorzystania surowców odpadowych zawierających kompleks lignocelulozowy do produkcji alkoholu etylowego. Opisano budowę kompleksu lignocelulozowego, etapy produkcji oraz główne problemy procesu wytwarzania etanolu z tego typu surowców. Zwrócono uwagę na trwające poszukiwania metod produkcji alkoholu etylowego w reakcjach chemicznych (np. z wykorzystaniem nanokatalizatorów), w których substratem są gazy cieplarniane (przede wszystkim tlenek węgla(IV)). Przeprowadzono analizę przepisów i obostrzeń prawnych mogących mieć wpływ na możliwość wykorzystania destylatów alkoholowych (bioetanolu, spirytusu, alkoholu etylowego, alkoholu metylowego i ich mieszanin) w celach opałowych. W analizie rozważano przepisy krajowe i unijne, ponieważ Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiono sposoby wykorzystania destylatów alkoholowych (alkoholu etylowego, spirytusu, bioetanolu) jako komponentu mieszanek paliwowych lub samoistnego paliwa. Scharakteryzowano proces spalania wybranych destylatów alkoholowych z uwzględnieniem środków skażających. Zaprezentowano porównanie współczynników emisji zanieczyszczeń w zależności od spalanego paliwa w sektorze gospodarstw domowych. Wyróżniono dwie grupy urządzeń użytku domowego zasilanych paliwem alkoholowym, a w tym momencie dostępnych na rynku dla konsumenta. Opisano ich możliwości oraz ograniczenia zastosowania, funkcjonalności, podano dostępne moce cieplne. We wnioskach podsumowano wyniki przeprowadzonych analiz: metod produkcji destylatów alkoholowych oraz przepisów prawnych (krajowych i unijnych). Ponadto autorzy przewidują rozwój produkcji i wykorzystania alkoholu etylowego w celach opałowych.
EN
Growing demand for widely understood clean energy cause the search for zero-emission fuels (not increasing the amount of greenhouse gases emitted to the atmosphere). Undertaken in Europe and in the world initiatives in limiting the use of coal tend to use bioal- cohols as fuels and predict an increase of usage of this type of fuel. The article presents production technologies of selected alcohol mixtures. Raw materials, particular stages of production were characterized in the article. In addition, the possibility of using waste raw materials containing a lignocellulose complex for the production of ethyl alcohol was also presented. The structure of the lignocellulose complex, production stages and main problems of the ethanol production process from this type of raw materials were described. Attention was drawn to the ongoing research for methods to produce ethyl alcohol in chemical reactions (e.g. by using nanocatalysts), in which greenhouse gases (carbon dioxide) are the substrate. An analysis of regulations and legal restrictions that may affect the possibility of using alcohol distillates (bioethanol, spirit, ethyl alcohol, methyl alcohol and mixtures thereof) for heating purposes was carried out. Since Poland is a member state of the European Union, the analysis considered national and EU regulations. In addition, ways of using alcohol distillates (ethyl alcohol, spirit, bioethanol) as a component for fuel mixtures or spontaneous fuel were presented. The combustion process of selected alcoholic distillates, with or without contaminants, was characterized. Emission factor for different emissions in the household sector depending on burned fuel were presented. Two groups of household appliances powered with alcohol fuel, currently available to consumers on the market, were distinguished. Their possibilities and limitations of use, functionality were described. In conclusions, the results of the analyses methods of alcoholic distillate production and legal provisions (national and EU) were summarized. In addition, the authors predict the positive impact of the production and usage of ethyl alcohol for heating purposes.
EN
The increased consumption of fossil fuels and energy result directly from the economic development of countries around the world. The economic development also affects the price of fuels, the cost of energy production and, above all, the progressing degradation of the natural environment. Therefore, increasing emphasis is placed on the possibility of efficient generation of heat and electricity from alternative fuels. Biofuels are obtained from the biomass subjected to the biochemical or thermochemical processes. They may be in solid, liquid or gaseous form. They are a very good alternative, enabling to become independent of the fossil energy sources such as coal, oil or gas. The locally produced biofuels can be a cheap energy carrier and also contribute to the climate protection. The main purpose of this article was to present the general characteristics of liquid biofuels. The methods and processes of their production as well as the possibilities of using them in the heating processes are discussed. The preliminary results of comparison of energy values for bioethanol from different distillation stages on laboratory scale were also presented. On the basis of literature review and own research results it can be noticed that the liquid biofuels are an interesting alternative to the conventional fuels.
EN
Currently, the use of biofuel as an alternative energy source for the operation of tractors and cars is becoming increasingly relevant. The use of biofuel is a promising area for the needs of many sectors of the national economy, including the agro-industrial complex. This is due to two problems: first, the global oil reserves are being depleted, and second, the burning of petroleum products causes environmental pollution and serious environmental consequences. The article focuses on the issues of assessing various oil crops for the production of biofuel. In contrast to the favorable conditions in Ukraine, Germany, France, the USA, and Brazil, where rape, soy, and sunflower are used for the production of biofuel, safflower is more suitable for obtaining renewable plant material for the production of biofuel in the arid conditions of cultivation. It has been found that, while many other crops die of drought, safflower forms high and stable yields at the level of 1.2 t/ha, while the more hydrophilous sunflower and spring rape sharply reduce their productivity in arid years – 0.8 and 0.5 t/ha, respectively. The research performed by the specialists of the Saratov State Agrarian University (SSAU) during many years have scientifically substantiated the feasibility of growing specifically safflower seeds for the production of biofuel (mixed diesel fuel) in the Lower Volga steppe zone. Safflower oil-based biofuel has low viscosity; it can have a positive effect on the performance of the fuel equipment in tractor units. The performed production tests have shown that when the engine is running on mixed diesel fuel containing 20% of safflower oil and 80% of diesel fuel, no reduction of the engine power is observed, while the service life of fuel equipment increases, and the amount of harmful emissions into the atmosphere decreases.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przygotowaniem inwestycji dotyczących energetyki odnawialnej ‒ wybór lokalizacji, biopaliwa, technologii, sporządzanie bilansu cieplnego oraz uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci cieplnej oraz energetycznej.
EN
The article presents issues related to the preparation of investments related to renewable energy ‒ selection of a location, biofuel, technology, preparation of a heat balance and agreement on the conditions for connection to the heat and power network.
EN
The paper presents the results of experimental tests of a FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 PS engine equipped with a common rail system, running at full load operation at rotational speeds of n = 1000 rpm, 1750 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, 4000 rpm and 4200 rpm, carried out on a dynamometer stand. During the tests, the engine was supplied with diesel oil and rape oil fatty acid methyl esters (FAME) in the following proportions: B20 (80% diesel oil and 20% FAME), B40 (60% diesel oil and 40% FAME), B60 (40% diesel oil and 60% FAME) and B80 (20% diesel oil and 80% FAME). This paper presents an assessment of the effect of the additions of rape oil fatty acid methyl esters to diesel oil on the unit fuel consumption and the emission of the following harmful exhaust gas components: nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide, particulates and carbon dioxide. The fuel consumption was measured using a AVL 730 Dynamic Fuel Consumption fuel dosimeter. The measurements of the concentrations of the above-mentioned harmful exhaust gas components were performed using a MEXA-1600 DEGR analyser manufactured by Horiba, while particulate emissions were measured with a MEXA-1230PM analyser manufactured by Horiba.
PL
W artykule opisano najnowsze rozwiązania stosowane w kotłach biomasowych na przykładzie kotła małej mocy z paleniskiem rusztowym, opalanego peletem drzewnym. Kocioł jest jednopaliwowy, a jego praca w pełni mechaniczna, począwszy od zmechanizowanego podawania paliwa, po regulację procesu spalania oraz sterowanie całością instalacji co. i c.w.u., a także współpracę z innymi urządzeniami grzewczymi, w tym korzystającymi z energii odnawialnej.
EN
The article describes the process of burning a wood pellet in a low-power boiler with a grate furnace. The research concerned a single-fuelled boiler with mechanized feeding of a wood pellet. The exploitation of the boiler was fully automatic. The operation of the fuel supply system and the blower fan of the boiler was controlled by a boiler controller.
12
Content available remote Vision of the refineries’ development up to 2050
EN
The history of petroleum industry, including refining sector and the perspectives for its development until 2050 has been presented. The prognoses for consumption of petroleum as primary energy carrier and of transport fuel as well as dominating role of petrol products in the world economy have been illustrated. The attention was paid to the legal regulations, including those ones limiting emission and having an effect on the discussed industrial sector and the participation of a new generation of fuels in the total balance of fuels and consumption of new raw materials in their production. The report ‘Fuels Europe’ which is simultaneously a vision of the way of evolution of refinery branch and liquid fuels up to 2050 has been described.
PL
Przedstawiono historię przemysłu naftowego, w tym rafineryjnego, oraz prognozę jego rozwoju do 2050 r. Zobrazowano prognozy dla zużycia ropy naftowej, jako nośnika energii pierwotnej oraz paliwa transportowego a także dominującą rolę produktów naftowych w światowej gospodarce. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, w tym ograniczające emisję i mające wpływ na ten sektor przemysłu oraz udział nowej generacji biopaliw w ogólnym bilansie paliw i użycie nowych surowców do ich produkcji. Opisano raport Fuels Europe, który jest jednocześnie wizją ścieżki ewolucji branży rafineryjnej i paliw płynnych do 2050 r.
PL
Jednym z paliw, jakie w przyszłości planuje się wykorzystywać w dużo większym stopniu niż obecnie jest wodór. Wiele wdrażanych technologii ma pozwolić na to, aby bez większych przeszkód stosować ten rodzaj paliwa do pojazdów silnikowych. Jednak już od dawna wodór jest niezbędnym surowcem w wielu instalacjach do produkcji paliw tradycyjnych i używany przede wszystkim do tzw. wodorowych procesów katalitycznych (m.in. hydrokrakingu i hydrorafinacji). Tradycyjna technologia produkcji wodoru polegająca na reformingu parowym gazu ziemnego generuje wysoką emisję GHG w cyklu życia. Przyczyną tego jest wykorzystanie surowca kopalnego, z którego na etapie produkcji powstaje CO2 (traktowany jako emisja z paliwa kopalnego i wliczany do bilansu emisji GHG). Drugim powodem jest wysoka energochłonność procesu, która przekłada się na dodatkową emisję gazów cieplarnianych generowaną w cyklu życia. Mając na uwadze ten aspekt, celowym jest wykorzystanie alternatywnych sposobów otrzymywania wodoru oraz znanych procesów, ale z wykorzystaniem biomasy odpadowej jako wyjściowego surowca. Procesy takie prowadzą do uzyskania wodoru, który ze względu na pochodzenie surowca z jakiego powstał, traktowany jest jako biopaliwo. Obecne rozwiązania prawne dają możliwość zakwalifikowania biowodoru używanego w wyżej wymienionych procesach rafineryjnych jako biogenny składnik tradycyjnego paliwa. Jednak aby uzyskał on status biopaliwa zaliczonego na poczet realizacji NCW, musi on spełniać wymogi dyrektywy 2009/28/WE (tzw. RED) i ILUC. Kluczowym jest więc udowodnienie, że surowce z których dane biopaliwo wyprodukowano spełniają tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano metody produkcji wodoru ze szczególnym uwzględnieniem biomasy jako surowca do jego produkcji. W przypadku jej wykorzystania, otrzymany w wyniku jej przeróbki wodór posiada biogenny charakter, a zatem może być potraktowany jako biopaliwo. Jednak zgodnie z obecnymi przepisami, każde biopaliwo, aby zostało zaliczone na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), musi wykazać spełnienie tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczony w cyklu życia. Dlatego w artykule przeanalizowano trzy ścieżki produkcyjne, tj. produkcję biowodoru z biogazu, resztek drzewnych oraz surowej gliceryny. Spośród tych trzech najkorzystniejszym wariantem okazał się reforming biogazu, który wykazał ograniczenie emisji GHG na poziomie około 77%. Dodatkowo, tylko ta ścieżka produkcji spełniła wymagania stawiane biopaliwom otrzymywanym w nowych instalacjach.
EN
One of the fuels which will be used in the future to a much greater extent than currently is hydrogen. Many of the implemented technologies will allow this kind of fuel to drive motor vehicles without major obstacles. However, hydrogen has long been an indispensable raw material for many installations for the production of traditional fuels and used primarily for the so-called hydrogen catalytic processes (including hydrocracking, hydrotreating). Traditional hydrogen production based on natural gas steam reforming, generates high GHG emissions over the life cycle. The reason for this is the use of fossil raw material, from which CO2 is generated at the production stage (treated as emission from fossil fuel and included in the GHG emission balance). The second reason is the high energy consumption of the process, which translates into additional greenhouse gas emissions generated in the life cycle. Given this aspect, it is advisable to use alternative methods of obtaining hydrogen and known processes, but using waste biomass as the starting raw material. Such processes lead to obtaining hydrogen, which due to the origin of the raw material from which it was created, is treated as a biofuel. Current legislation allows the possibility to qualify the biohydrogen used in the abovementioned refinery processes as a biogenic component of traditional fuel. However, according to the current regulations, each biofuel must meet the sustainability criteria. One of them is the minimum level of greenhouse gas emission reduction calculated in the whole life cycle. Therefore, as part of this work, three production paths have been analyzed. The following pathways were analyzed: biohydrogen from biogas, biohydrogen from wood residues and biohydrogen from raw glycerine. Of the three, the most advantageous variant turned out to be biogas reforming, which showed a GHG emission reduction of around 77%. In addition, only this production path met the requirements for biofuels obtained on new installations.
EN
The paper presents the analysis of efficiency and energy economics potential applicability of biomethane as an alternative fuel for powering company owned motor vehicles and public transport vehicles produced by the conversion of surplus biogas generated in municipal sewage treatment plants. Biogas produced at municipal wastewater treatment plants in the process of anaerobic fermentation of sewage sludge is a source of renewable energy used for energy generation. Currently in Poland, the most commonly applied management method of biogas produced from sewage sludge involves the production of energy in a cogeneration system. Having in mind the condition of the natural environment, the search for alternative fuels for motor vehicles is underway. One of the types that can be used is biomethane, produced by the conversion of biogas produced in the fermentation process of organic wastes contained in sewage sludge. The biogas purified to contain about 95% of methane can be used in vehicles designed to burn gaseous fuel. In order to implement the conversion process of biogas to biomethane, it is necessary to work out a balance sheet of biogas produced at the sewage treatment plant, to study its chemical composition and to select the optimal technology to obtain high-energy gas fuel that meets required standards. In the course of the biogas conversion process, carbon dioxide is removed, which is regarded here as the so-called energy ballast. The technology used for powering motor vehicles by means of biomethane has been successfully implemented in many countries of the European Union. In view of environmental considerations, the proposed solution is generally supported because biomethane-powered engines have lower levels of emissions harmful to people and the environment.
EN
The second-generation liquid biofuels are fuels derived from non-food raw materials, i.e. waste cooking oils and animal fats. They are waste raw materials from the agri-food industry, hence their quantity is limited, and their quality depends, inter alia, on the place of their acquisition. Considering the fact that rheological properties of liquid biofuels are closely correlated with the quality of raw materials from which they are obtained, the industrial production of biofuels from waste fats requires development of new analytical methods, allowing for a quick assessment of the quality of the obtained products. The aim of the study was to confirm the possibility of using near infrared spectrometry to assess the content of methyl palmitate in biofuels produced from waste cooking oil. The calibration models were based on 41 absorbance spectra recorded in the range of 400-2170 nm for samples containing from 0 to 5 % of methyl palmitate. The obtained results confirmed that there is a possibility of effective detection of the concentration of this ester in biofuel using the spectrum in the range of 1644-1778 nm. The developed PLS calibration models are characterized by a determination coefficient (R2 ) exceeding the value of 0.99.
PL
Biopaliwa ciekłe II generacji są paliwami otrzymywanymi z surowców niespożywczych tj. olejów posmażalniczych oraz tłuszczów zwierzęcych. Są to surowce odpadowe, pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, w związku z czym ich ilość jest ograniczona, a jakość uzależniona m. in. od miejsca pozyskania. Biorąc pod uwagę fakt, że właściwości reologiczne otrzymywanych biopaliw ciekłych ściśle korespondują z jakością surowców z jakich są otrzymywane, przemysłowa produkcja biopaliw z tłuszczów odpadowych wymaga opracowania nowych metod analitycznych, pozwalających na szybką ocenę jakości uzyskiwanych produktów. Celem badań było potwierdzenie możliwości zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwienią do oceny zawartości palmitynianu metylu w biopaliwach produkowanych z tłuszczy posmażalniczych. Bazę do budowy modeli kalibracyjnych stanowiło 41 widm absorbancji zarejestrowanych w zakresie 400-2170 nm dla próbek zawierających od 0 do 5 % palmitynianu metylu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że istnieją możliwości skutecznej detekcji stężeń tego estru w biopaliwie za pomocą widma z przedziału 1644-1778 nm, a opracowane modele kalibracyjne PLS charakteryzują się współczynnikiem determinacji przekraczającym 0,99.
EN
The aim of the study was to assess the selected physical characteristics of the briquettes of English ryegrass waste biomass and its mixtures with waste components from the agri-food industry: pea husks and oat middlings. The raw materials used for the tests are characterized by high calorific value and low ash content. Among the tested raw materials, the most favorable values were recorded for oat middlings in this respect. The produced briquettes were characterized by high volumetric density and very diverse mechanical durability. At the same time, the results of the tests on the mechanical durability of briquettes indicated that the use of components of ryegrass mixtures selected for testing brought unsatisfactory results, as compared to other analyzed physical and energy features.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech fizycznych brykietów z biomasy odpadowej rajgrasu angielskiego po jego czyszczeniu oraz w mieszankach, wykorzystując do ich produkcji komponenty z przemysłu rolno-spożywczego w postaci odpadów po obłuskiwaniu grochu i śruty owsianej. Wykorzystane do badań surowce charakteryzują się wysoką wartością opałową i niską zawartością popiołu, a spośród badanych surowców w tym zakresie najkorzystniejsze wartości odnotowano dla śruty owsianej. Wytworzone brykiety charakteryzowały się dużą gęstością objętościową i bardzo zróżnicowaną trwałością mechaniczną. Przy czym wyniki badań trwałości mechanicznej brykietów najbardziej zweryfikowały, zasadne pod względem energetycznym, jak również analizowanych pozostałych cech fizycznych, wykorzystanie wybranych do badań komponentów w mieszankach z odpadami rajgrasu.
EN
This paper analyses the option of using pressure signal new descriptors for controlling a selected object. Pressure signal deviations from the pressure mean values were selected to be the example descriptors. Diesel fuelled with mineral- and bio-fuels was chosen to be the reference object. The in-cylinder pressure signal (pc) was recorded during the combustion process.
PL
W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania nowych deskryptorów sygnału ciśnienia do sterowania wybranym obiektem. Odchylenia wartości sygnału ciśnienia od ich wartości średnich zostały wybrane jako przykładowy deskryptor. Jako obiekt referencyjny wybrano silnik Diesla zasilany olejem napędowym lub biopaliwami. Sygnał ciśnienia w cylindrze (pc) rejestrowano podczas procesu spalania.
PL
W pracy zbadano przebieg kwasowej hydrolizy surowego pszenicznego wywaru gorzelniczego prowadzonej w temperaturze 121°C, określono wpływ zastosowanych parametrów hydrolizy (czas reakcji (15 i 30 min.) i stężenie kwasu (1, 3 i 5%)) i uzyskany skład chemiczny frakcji produktów. Po hydrolizie dokonano próby detoksykacji tj. usunięcia z wywaru poddanego hydrolizie furfurali tj. substancji inhibujących przebieg fermentacji etanolowej. Przy 30 min. hydrolizy wpływ użytego do hydrolizy stężenia H2SO4 na uzyskany wynik detoksykacji był niewielki. Z kolei przy czasie sterylizacji wynoszącym 15 min., użycie H2SO4o różnych stężeniach miało wpływ na przebieg detoksykacji. W przypadku FA najkorzystniejszy wynik uzyskano stosując 1% H2SO4, natomiast dla HMF – 5% H2SO4, przy czym stopień detoksykacji FA osiągnął 96%, a HMF 88%. Usuwanie FA i HMF z frakcji poddanych kwasowej hydrolizie niekorzystnie wpływało na zawartość monosacharydów. Wyjątek stanowiły eksperymenty, w których do hydrolizy surowego wywaru pszenicznego użyto 1% H2SO4, a czas reakcji wynosił 30 min.
EN
The influence of the acidic hydrolysis (reaction time (15 and 30 min.) and acid concentration (1, 3 and 5% H2SO4)) conducted at 121°C on chemical composition of the raw wheat stillage fractions has been studied. After hydrolysis, an attempt was made to detoxify, i.e. to remove substances (mainly furfurals) that inhibit the course of ethanol fermentation. At 30 min. the effect of H2SO4 concentration on the obtained detoxification results was small. In turn, with 15 min., the use of H2SO4with different concentrations had an effect on detoxification. In the case of furfural (FA), the most favorable result was obtained using 1% H2SO4, while for hydroxymethyl-furfural (HMF) – 5% H2SO4, the degree of FA detoxification reached 96% and HMF 88%. Removal of FA and HMF from the acidic hydrolysis fractions adversely affected the content of monosaccharides. The exception were the experiments in which 1% H2SO4and the reaction time 30 min. was used to hydrolyze the raw wheat stillage.
19
Content available remote Ocena granulatów z odpadów konopi siewnej jako biopaliwa
PL
Przedstawiono wyniki badań termicznej utylizacji paździerzy konopnych z dodatkiem 10, 15 i 20% wycierki ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę jakościową surowców oraz uzyskanego granulatu (gęstość, zawartość wilgoci, węgla, wodoru, azotu, magnezu, sodu i potasu). Przedstawiono również wyniki procesu spalania granulatu z paździerzy konopnych z 20-proc. dodatkiem wycierki ziemniaczanej i porównano z wynikami ze spalania węgla kamiennego w tej samej instalacji. Stwierdzono m.in. dużą gęstość uzyskanych granulatów (powyżej 1000 kg/m3), niską zawartość niekorzystnych w procesie spalania metali alkalicznych oraz wysoką emisję CO i HCl.
EN
A granulate produced of a hemp harl with 20% addn. of potato pulp as a binder and a hard coal sample were sep. combusted to study the post-reaction gas compns. Biomass combustion resulted in much higher CO and HCl emissions.
PL
Dokonano przeglądu prac na temat obecności tokoferoli w biopaliwach. Określono wpływ ich zawartości na stabilność oksydacyjną biopaliw do silników z zapłonem samoczynnym. Dodatek mieszaniny tokoferoli do estrów metylowych kwasów tłuszczowych na poziomie 0,09% mas. powodował wzrost stabilności oksydacyjnej z 2,3 do 4,0 h. W przypadku oleju napędowego dodatek 0,005% mas. mieszaniny tokoferoli, powodował wzrost stabilności oksydacyjnej o 12,8 h.
EN
Nine biocomponents for gas oils were studied for the presence of tocopherols and their effect on the oxidative stability of the biofuels. The addn. of a tocopherol mixt. to fatty acid Me esters (0.09% mas.) resulted in an increase in oxidative stability from 2.3 to 4.0 h. For gas oil, the addn. of 0.005% mas. tocopherol mixt. resulted in an increase in oxidative stability by 12.8 h.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.