Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo autorskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Analiza polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych
PL
W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na trzy pytania: a) czy i w jakim zakresie projekty branżowe i ekspertyzy techniczne mogą być objęte ochroną prawa autorskiego; b) kto może być uznany za ich twórcę; c) jakie są najważniejsze - zdaniem autorki - praktyczne implikacje takiego stanu z punktu widzenia właścicieli firm projektowych i inżynierskich oraz osób w nich zatrudnionych.
EN
This article attempts to answer three questions: a) whether and to what extent industry projects and technical expertise may be protected by copyright; b) who can be considered their creator; c) what are the most important - according to the author - practical implications of such a state from the point of view of the owners of design and engineering companies and people employed in them.
PL
Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jako szybko rozwijająca się technologia, która jest coraz częściej wykorzystywana w procesie projektowym, rodzi wiele pytań, zwłaszcza o charakterze prawnym. Jednym z zagadnień z tym związanych jest kwestia praw autorskich do projektu, który powstaje z jej wykorzystaniem. Brak szczególnych norm, które w jasny sposób regulowałyby przepływ uprawnień między podmiotami będącymi stronami umów prawnoautorskich z zakresu projektowania z użyciem nowoczesnych oprogramowań, może stanowić przedmiot potencjalnych sporów. W artykule przedstawiono te problematyczne kwestie oraz podjęto próbę ich modelowego rozwiązania.
EN
Building Information Modeling (BIM) as a rapidly growing technology, which is increasingly used in the design process, raises many questions, especially of a legal nature. One of the issues related to this is the issue of copyright to the project that arises using it. Lack of special regulations that would clearly regulate the flow of rights between entities that are parties to legal and commercial contracts in the field of design using modern software can be the subject of potential disputes. The presented article attempts to present problematic issues and attempts to model their solution.
PL
Celem artykułu jest omówienie zrozumiałym dla nieprawników językiem typowych klauzul umownych dotyczących przekazywania i wykonywania praw autorskich, które pojawiają się w podpisywanych przez inżynierów umowach podwykonawczych (zleceniach) na projekty branżowe i ekspertyzy techniczne. W artykule pokazano też, jakie mogą być skutki sytuacji, gdy inżynier pracuje na rzecz architekta bez spisanej umowy albo gdy, pomimo podpisania stosownej umowy, niezasadnie wstrzymano mu płatność należnego wynagrodzenia.
EN
The purpose of the article is to discuss the language understood by lawyers in typical contractual clauses regarding the transfer and exercise of copyrights, which appear in subcontractor contracts (order jobs) signed by engineers for industry projects and technical expertise. The article also shows the effects of a situation when an engineer works for an architect without a written contract or when, despite signing the relevant contract, they were unjustifiably suspended from payment of due remuneration.
6
Content available remote Prawne uwarunkowania cytowania publikacji innych naukowców
PL
Ustalenie zakresu dozwolonego prawem cytowania prac innych badaczy we własnych wypowiedziach naukowych jest kwestią pierwszorzędną, zarówno z perspektywy rzetelności zawodowej, jak i zapewnienia zgodności z prawem podejmowanych działań. W artykule zastanowimy się nad tym, w jaki sposób przywoływać cudzy dorobek naukowy, by nie narazić się na zarzut naruszenia praw autorskich.
PL
Artykuł dotyczy możliwości dokonywania zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy. Przeprowadzona analiza opiera się w znacznej mierze na przepisie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może bez zgody twórcy czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. W artykule omówiono przesłankę oczywistej konieczności oraz przesłankę braku słusznej podstawy sprzeciwu. W oparciu o orzecznictwo przedstawiono problemy pojawiające się w konkretnych przypadkach zastosowania przytoczonej regulacji. Poczynione rozważania pozwoliły dojść do następujących wniosków. Po pierwsze – utwory architektoniczne cechują się pewnymi odmiennościami w stosunku do innych kategorii utworów. Po drugie – specyfikę twórczości architektonicznej należy mieć na uwadze w toku wykładni przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po trzecie – zasadą jest konieczność uzyskania zgody twórcy na dokonanie zmian w utworze architektonicznym. Po czwarte – wyjątkiem od tej zasady jest możliwość dokonania zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy pod warunkiem łącznego spełnienia obu przesłanek oczywistej konieczności oraz braku słusznego sprzeciwu twórcy. Wreszcie po piąte – zarówno twórcy, jak i inwestorzy niezaprzeczalnie winni mieć na uwadze nie tylko aspekty administracyjnoprawne związane z procesem budowlanym, lecz także aspekty autorskoprawne.
EN
This paper tackles the issue of making alterations in an architectural work without the author’s consent. The analysis made therein is mostly based on the stipulations of ar. 49 cl. 2 of the Law of Copyright and Neighbouring Rights of 4 February 1994 in accordance to which a legal successor, even if he has gained full economic rights, may not alter the work without the author’s consent, unless the alterations are caused by obvious necessity and the author has no justified reason for objecting to them. The paper discusses the premise of obvious necessity and the premise of no justified grounds for objection. Problems which emerged in concrete cases are discussed herein in the light of court verdicts based on the said regulation. The analysis of these examples leads to the following conclusions. First – architectural works reveal some specific differences from other works of creation. Second – the specific character of architectural creation should be taken into account while construing the regulations pertinent to copyright and neighbouring rights. Third – the principle is the need to receive the author’s consent to alterations in an architectural work. Fourth – the exception to this rule is that the alterations in an architectural work can be introduced without the author’s consent if and only if both requirements have been fulfilled i.e. the obvious necessity and the absence of the author’s justified objection. Finally, the fifth – both the authors and the investors should definitely take into account not only the administrative-legal aspect related to a building process but, also, its legal aspect related to copyright issues.
PL
Celem artykułu jest spowodowanie dyskusji dotyczącej określenia dopuszczalnego zakresu zapożyczeń materiału w publikacjach dydaktycznych, publikacjach studenckich oraz pracach naukowych w przypadku obszernego przepisania materiału źródłowego i poprawnego zacytowania publikacji źródłowej w spisie literatury. Autorzy zwracają uwagę na negatywne, ale i pozytywne skutki zapożyczeń dla osób których dotyczą, a więc autora oryginalnej pracy, osoby korzystającej z jego osiągnięć i odkryć oraz społeczeństwa jako grupowego odbiorcy. Te kwestie można rozważać na gruncie etyki, obowiązującego prawa i subiektywnych odczuć. Dyskusję zilustrowano kilkoma przykładami użycia naszego materiału, stopniując je pod kątem potencjalnych nadużyć: począwszy od obszernego cytowania, a na przywłaszczeniu autorstwa i spreparowaniu danych skończywszy.
EN
The aim of the article is to initiate a discussion on determining the permissible scope of material copying in tutorials, student publications and scientific papers in the case of extensive rewriting of source material and correct quotation of the source publication in the bibliography. The authors focus on the negative but also positive effects of copying for the people they concern, i.e. the author of the original work, the person using his achievements and discoveries in his work, and people as a whole. These issues can be considered on the basis of ethics, law and subjective feelings. The discussion was illustrated by several examples of the use of someone else's copyrighted material, by grading them from extensive citation to usurp the authorship and falsification of data. Despite more or less explicit examples of violation of other intellectual property, such an act is sometimes in favor of society. From a citizen's point of view, it is not as important as who is the discoverer of the laws of physics, or who is the inventor of breakthrough technologies, but rather what are their significance for his lifestyle. Paradoxically, the authors not adequately quoted despite appearances also achieve a profit by additional dissemination of its achievements. It should be added that many environments post open access to publications, research data, and software. They put forward the thesis that excessive copyright protection slows technical and civilization progress. Patents and industrial designs are a good example. Of course, it should be clearly distinguished between attributing someone else's authorship and free access to the results of scientific research. The authors of this article are fully aware that they have barely touched the "tip of the iceberg" and this article does not answer many ethical or legal questions.
9
Content available remote Własność intelektualna a BIM – prawo autorskie
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problemu interpretacji utworu architektonicznego jako przedmiotu prawa autorskiego. Aby stwierdzić, czy dzieło kwalifikuje się do ochrony prawem autorskim, należy uprzednio ocenić, czy zawiera element twórczości rozumiany jako wytwór intelektu o cechach indywidualnych i nowatorskich. Co więcej, istotne jest, aby utwór był ustalony w formie umożliwiającej jego prawidłowy odbiór. Artykuł porusza kwestię rozróżnienia autorskich praw osobistych od majątkowych, a także przytacza konsekwencje ich prawnego naruszenia.
EN
The aim of the article is to present the problem of interpretation of an architectural work as an object of copyright. In order to determine whether a work qualifies for copyright protection, it must first be assessed whether it contains an element of creativity understood as a product of the intellect with individual and innovative features. What's more, it is important that the work is set in a form that allows its correct reception. The article discusses the issue of the distinction between personal and property rights, and cites the consequences of their legal violation.
PL
Dokonano analizy aktualnego stanu prawnego w Polsce w zakresie możliwości objęcia ochroną patentową wynalazków wspomaganych komputerowo. Przedstawiono obowiązujące akty prawne, jak i historię ich zmian w ostatnich latach. Szczegółowo omówiono sposoby ochrony własności intelektualnej dotyczące wynalazków wspomaganych komputerowo. Wynalazki te stanowią bowiem od lat sporny punkt w dyskusji pomiędzy twórcami a urzędnikami Urzędu Patentowego RP w zakresie możliwości objęcia ich ochroną patentową.
EN
The analysis of current legal status in Poland related to patent protection of computer-implemented inventions is presented in this paper. Current legal acts and the history of their change are presented. The ways to protect intellectual property related to computer-implemented inventions are discussed in detail. These inventions have for years been a disputed point in the discussion between the authors of inventions and the officials of the Polish Patent Office regarding the possibility of patentability.
PL
Rynek gier to dynamicznie rozwijający się sektor branży rozrywkowej, jednak nieustannie traktowany po macoszemu przez polskie prawodawstwo. Gry komputerowe nie są zdefiniowane w ustawie dotyczącej prawa autorskiego, a ich złożoność: poczynając od skomplikowanej budowy, przez różnorodność gatunkową i stylistyczną, aż do podobieństwa do produkcji filmowych utrudnia jednoznaczne przyporządkowanie do istniejących w „Dzienniku Ustaw” kategorii. W artykule zostały przedstawione przykładowe konflikty dot. prawa autorskiego gier oraz zastosowane rozwiązania. Zaproponowano wprowadzenie nowej kategorii, a także przeprowadzono analizę, jakie gry do jakich kategorii można włączyć.
EN
The games market is dynamically growing sector of entertainment industry, however it is continually neglected by Polish legislation. Computer games are not defined in an act on copyright and their complexity: starting from sophisticated structure, through variety of genres and stylistics, to similarity to film productions makes it difficult to clearly assign them to categories already existing in The Journal of Laws. The article presents examples of conflicts on the copyright of computer games and applied solutions. The new category was proposed, as well as an analysis was made, of what games to which category can be included.
13
Content available Prawo do bycia artystą – sztuka i prawo autorskie
PL
Artykuł traktuje o związkach prawa autorskiego i sztuki. Na przykładzie literatury i muzyki autorka wskazuje jak kwestie związane z problemami określenia prawa przekładają się na podstawowe zagadnienia sztuki. Prawo autorskie związane jest z techniką druku, która do dziś wpływa na jego kształt. Ze zderzenia prawa konstruowanego w ramach „paradygmatu druku” z twórczością opartą na nowoczesnych technologiach rodzi się wiele problemów, opisywanych w kategoriach kryzysu praw autorskich. Plądrofonia, ściśle związana z techniką samplingu, wywołuje antynomię prawa autorskiego i artystycznej wolności. Utwory plądrofoniczne powstają na bazie twórczości innych, którą „próbkują”, „cytują” czy „zawłaszczają”. Pojawia się problem legalności tak konstruowanych dzieł, a do różnych historycznych definicji i ujęć sztuki dochodzi nowy jej rodzaj – sztuka kwestionująca zasadność autorskich praw, sztuka nielegalna.
EN
This article discusses the relationship between author’s rights and art. Drawing upon examples from literature and music, the author of the article shows how imprecisely drafted law relates to fundamental issues in art. Author’s rights and print technology have historically had a mutually influential relationship, a dynamic which continues through present times. The conflict between laws written within the ‘print paradigm’ and art created with new technology gives rise to various problems which could be described as the crisis of author’s rights. Plunderphonics, a style of music that is strictly connected to sampling, creates antinomy between author’s rights and artistic freedom. Plunderphonic pieces are based on works of other authors. They sample, quote and appropriate them. Therefore, the problem of the legality of works drawing upon the creation of others emerges. In addition to historical definitions and descriptions of art arises a new definition: art that questions the legitimacy of author’s rights – illegal art.
14
Content available remote The use of aprosh and kerning in text steganography
EN
The specifics of algorithmic and software implementation of the steganographic methods that are used to protect of digital documents against unauthorized use are analyzed in this paper. The secret information is embedded in the document-container on the basis of the modification of the parameters of the text characters, such as aprosh and kerning. The efficiency of these methods in comparison with some known methods of syntactic text steganography is analyzed.
PL
W artykule przeanalizowano specyfiki algorytmiczne i programowe wdrażania metod steganograficznych, które są wykorzystywane do zabezpieczenia dokumentów cyfrowych przed użyciem nieuprawnionym. Tajna informacja ukrywa się w dokumentcie-kontenerze na podstawie modyfikacji parametrów znaków tekstowych, takich jak aprosz i kerning. Została przeanalizowana skuteczność tych metod w porównaniu z niektórymi znanymi metodami syntaktycznej steganografii tekstowej.
PL
W artykule omówione zostały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczące dozwolonego użytku publicznego. Rozważania koncentrują się na rodzajach podmiotów uprawnionych oraz zakresie dozwolonego użytku, który odnosi się wyłącznie do utworów już rozpowszechnionych. W analizie poszczególnych przepisów pomocne było orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Ustawodawca wprowadził ograniczenia w sferze autorskich praw majątkowych twórcy podyktowane ważnymi interesami społecznymi, takimi jak szerzenie nauki, oświaty, kultury, prowadzenie badań. Upoważnił określone podmioty do eksploatacji utworu w warunkach ściśle określonych, co do zasady nieodpłatnie, chyba że z treści przepisu wyraźnie wynika, że za korzystanie z utworu przysługuje twórcy wynagrodzenie. Korzystanie w ramach dozwolonego użytku może dotyczyć wyłącznie utworów już rozpowszechnionych, czyli takich które za zezwoleniem twórcy zostały udostępnione publicznie i nie może naruszać jego autorskich praw osobistych, w szczególności do nienaruszalności formy i treści utworu, oraz jego rzetelnego wykorzystania.
EN
The aim of the article is to analyze the provisions of the Act on Copyright and Related Rights on the fair use. Reflections concern certain types of public entities, such as research and educational institutions, libraries and archives and their rights in terms of fair use. The legislator has introduced restrictions in the area of copyrights of the creator. These restrictions have been dictated by important social interests, such as the spread of science, education, culture and research. Certain entities have been authorized to exploit the work on strictly defined conditions, in general free of charge, unless the wording of the provision is clear that the creator is entitled to remuneration for use of the work. The usage within the framework of fair use can only relate to works that are already widespread, meaning these that have been made public and authorized by the creator. It can not affect the author’s moral rights, in particular the inviolability of the form and content of the work and the proper usage of the work.
PL
W artykule omówione zostały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczące nabycia przez pracodawcę praw autorskich do utworu stworzonego przez pracownika w ramach stosunku pracy. Rozważania koncentrują się na przesłankach zastosowania art. 12 i art. 13 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Interpretacja przepisów została przeprowadzona przede wszystkim w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W oparciu o zgromadzony materiał badawczy autorka przeanalizowała warunki w jakich dochodzi do nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika, w szczególności co jest przedmiotem uprawnień pracodawcy, co należy rozumieć przez „stworzenie utworu w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”, co wyznacza granice uprawnień pracodawcy.
EN
The aim of this article is to analyse Article 12 and 13 of the Act on Copyright and Related Rights, concerning the employer’s acquisition of copyright to the scientific work created by an employee under the employment relationship. Legal interpretation was based primarily on the judicial decisions of the Supreme Court and appeal courts. Given the collected research material, the author analyzed the requirements and the procedure used in the employer’s acquisition of proprietary copyright to the scientific work created by an employee.
17
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady dotyczące zarządzania prawami autorskimi. Zasady te to możliwość zarządzania osobistego i poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Uwzględniono w nich również słabszą pozycję twórcy i artysty, a także tego, co dotyczy społecznej presji związanej ze swobodnym dostępem do dóbr kultury. Wszystkie zaprezentowane regulacje wraz z przepisami dotyczącymi działalności Komisji Prawa Autorskiego mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zgodnej z prawem eksploatacji utworów.
EN
The article presents the basic principles for management the copyright. These principles are the ability of the personal management as well as through organizations of collective management the copyright and related. They also take into account the weaker position of authors and artists, as well as everything what is regarding the social pressure resulting from free access to cultural goods. All presented regulations, including those relating to the activities of the Copyright Commission, are designed to help entrepreneurs in the lawful use of works.
18
Content available remote Prawne uwarunkowania ochrony innowacji
EN
Implementation of innovations is one of main factors of growth. However innovations need investments, thus investor should use them exclusively. The rules do not protect innovation as homogeneous term. Quite opposite they distinguish and protect many figments of human’s brain. Not all of them can be acknowledged as innovations. This is the source of the study that aims to show from managers’ point of view how intellectual property law protects innovations.
PL
Wdrażanie innowacji jest jednym z kluczowych czynników rozwoju. Wymaga jednak nakładów, dlatego konieczne jest stworzenie gwarancji wyłączności korzystania z nich podmiotowi, który je poniósł. Przepisy prawa nie traktują jednak innowacji jako jednolitej kategorii. Wręcz przeciwnie, wyodrębniają i chronią wiele odmian wytworów umysłu ludzkiego. Nie wszystkie mogą być uznane za innowacje. Dlatego celem artykułu jest ukazanie w sposób przydatny dla menedżerów, w jaki sposób przepisy prawa własności intelektualnej można wykorzystać do ochrony innowacji.
20
Content available remote Prawa autorskie do projektu budowlanego
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.