Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the concept of acquisition and processing of thermal images recorded in the mode of spatial modulation. The basic problem related to analysing thermal images acquired in such a way is the inhomogeneity of the thermal background and significant diversification of signal levels, stemming from optic contrast differences. In the typical active thermography this is not a problem because the recording time is much shorter and the temperature background may be considered invariable and, the signal detection in the realm of time refers either to all the pixels at the same time or to every pixel separately. In the beam displacement modulation mode, the temperature signal value is recorded for successive pixel for the same lag when compared to the excitation which for large optical contrast differences brings about significant discrete signal changes with a finite relaxation time, resulting in linear signal distortion, visible as trails in the images.
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję akwizycji i przetwarzania obrazów termicznych zarejestrowanych w trybie modulacji przestrzennej (BDM). Podstawowym problemem analizy tak pozyskanych obrazów termograficznych jest niejednorodność tła termicznego oraz duże zróżnicowanie poziomów sygnału wynikające z różnic kontrastu optycznego. W typowej termografii aktywnej nie jest to problemem ponieważ, po pierwsze czas rejestracji jest znacznie krótszy i tło temperaturowe można uznać za niezmienne a po drugie detekcja sygnału w dziedzinie czasu dotyczy albo wszystkich pikseli jednocześnie albo każdego piksela oddzielnie. W trybie BDM rejestruje się wartość sygnału temperaturowego dla kolejnych pikseli dla tego samego opóźnienia względem pobudzenia, co przy dużych różnicach kontrastu optycznego powoduje znaczące skokowe zmiany sygnału o skończonym czasie relaksacji, co wprowadza zniekształcenie liniowe sygnału, widoczne na obrazach w postaci smug.
2
Content available remote Termografia aktywna w trybie pobudzenia optycznego i konwekcyjnego
PL
Termografia aktywna jest stosowana w przemyśle elektronicznym do badania jakościowego i ilościowego właściwości cieplnych ciał stałych, a w szczególności struktur półprzewodnikowych wykonanych w technologii planarnej. Metody termografii aktywnej dzieli się ze względu na rodzaj źródła energii pobudzenia, charakter modulacji, a także techniki detekcji sygnału temperaturowego. W artykule omówiono możliwości zastosowania strumienia gazu i promieniowania optycznego w trybie modulacji przestrzennej do pobudzenia energetycznego obiektów badanych metodami termografii aktywnej. Porównano efektywność obu metod i ich możliwości aplikacyjne w odniesieniu do materiałów o różnej przewodności cieplnej.
EN
Active thermography is very often used to qualitative and qualitative diagnosing of solids, especially semiconductor structures made in planar techniques. The methods of active thermography are characterized by the kind of source of excitation, its modulation techniques as well as different approaches of temperature detection. The paper describes the possibility of using the stream of gas and optical radiation at beam displacement modulation regime for the excitation of the heat flux inside of objects. The comparison of effectiveness of those methods, for materials with different thermal effusivity, is presented in the paper.
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję stanowiska do szybkiej wizualizacji jakości adhezji struktur warstwowych krzem-molibden, wykorzystywanych do produkcji diod i tyrystorów mocy, metodą termo-falową w trybie modulacji przestrzennej. Opisano sposób akwizycji obrazów termo-falowych oraz parametry pomiaru, w tym parametry sygnału pobudzenia. W artykule zamieszczono przykłady obrazów termofalowych ośmiu przebadanych struktur. Wybrana struktura została porównana z obrazami zarejestrowanymi metodą mikrofonową.
EN
The paper presents an idea of the measurement setup for fast visualization of adhesion quality in silicon-molybdenum structures with the help of beam displacement modulation technique. The prototype experimental set-up uses the spatial modulation technique and constant excitation power (high power continuous-wave laser) for excitating the time-changing temperature field on the object surface. This solution consists in placing the examined objects on a disc rotating with a constant angular velocity. The infrared detector is situated so as to record temperature changes with a certain delay after the excitation. The objects under investigation were silicon-molybdenum structures used for manufacturing diodes and high power thyristors. Additionally, the paper describes an idea of acquisition of thermal-wave images as well as the measurement parameters, including parameters of excitation. The thermal-wave images of the eight examined structures are shown. The image of one structure is compared with images acquired by the well-known photo-acoustic method.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania odpowiedzi temperaturowej na pobudzenie energetyczne w trybie modulacji przestrzennej, w tym parametrów źródła pobudzenia (moc i szerokość obszaru pobudzenia) w stanowisku badawczym do analizy właściwości cieplnych obiektów. W artykule przestawiono przykład doboru parametrów dla struktury tyrystorowej (krzem - molibden) w zależności od parametrów pobudzenia i rejestracji.
EN
This paper presents the methodology of determinate of thermal respond on energetic excitation in beam displacement modulation mode, as well as parameters of energy source, measurement setup for analysis of thermal properties of objects. There is presented an example of selection such parameters for the thiristor structure (silicon-molybdenum) in dependence to parameters of excitation source and measurement.
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję stanowiska do pomiaru właściwości cieplnych struktur planarnych metodą termofalową w trybie modulacji przestrzennej. Opisano sposób akwizycji obrazów termofalowych oraz przedstawiono przykład takiego obrazu zarejestrowanego na opisanym stanowisku badawczym.
EN
This article presents the idea of measurement setup for the determination of thermal properties of layered structures with the help of thermal-wave method in beam displacement modulation mode. There is also described the idea of acquisition of thermal-wave images, presented an example of such image acquired on described measurement setup.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.