Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  European Commission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
19 czerwca 2020 roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19 COM(2020) 260, w którym między innymi zaleca państwom członkowskim obniżenie, odroczenie a nawet całkowite zniesienie opłat dla przewoźników kolejowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej a ponadto uchylenie opłat za rezerwację. Rozporządzenie to jest uzupełnieniem istniejących ram prawnych w dziedzinie kolei dla umożliwienia łatwiejszego radzenia sobie ze skutkami pandemii oraz zaspokojenia pilnych potrzeb sektora kolejowego przez cały okres oddziaływania tych skutków. W artykule przedstawiono kontekst rynkowy, kontekst prawny oraz proponowane, najważniejsze zapisy mogące przynieść korzyści zarówno świadczącym usługi na rynku kolejowym, jak i ich beneficjentom.
EN
On June 19, 2020, the European Commission published a draft Regulation establishing measures for a sustainable railway market in connection with the COVID-19 pandemic COM (2020) 260, in which, inter alia, it recommends Member States to reduce, postpone or even completely abolish charges for railway carriers for the use of railway infrastructure and also waiving booking fees. This regulation complements the existing legal framework in the field of railways to enable the effects of a pandemic to be dealt with more easily and to meet the urgent needs of the rail sector throughout their impact period. The article presents the market context, the legal one and the proposed, most important provisions that may bring benefits to both service providers on the railway market and their beneficiaries.
PL
W artykule przedstawiono najnowszą listę surowców krytycznych ogłoszonych we wrześniu 2020 przez Komisję Europejską. W dalszej części artykułu przedstawiono przegląd stosowanych surowców krytycznych w 9 strategicznych technologiach, od których uzaleleżnione jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wskazno udziały i role głównych dostawców surowców krytycznych w poszczególnych technologiach.
EN
The article presents the latest list of critical raw materials announced by the European Commission in September 2020. The further part of the article presents an overview of the critical raw materials used in 9 strategic technologies, on which the achievement of climate neutrality depends. The paper indicates the participation and role of the main suppliers of critical raw materials in particular technologies.
EN
Railway system infrastructure, including control subsystems, is subject to continuous normative technical and legal regulations as defined by EU directives and European Commission regulations, as well as national railway administrations decrees. The aim of regulation is the optimization, harmonization and pursuit of the full interoperability, among others, of control subsystems, through the Control Command and Signalling Technical Specifications for Interoperability (CCS TSI), thereby providing consistency in terms of safety assurance level improvements. Regardless of TSI and baseline specification sets, it is crucial that certification processes function according to specific rules and procedures. In this publication, certification issues concerning a control subsystem and its elements will be discussed. It is assumed that the certification process should include a complex approach to CCS, starting from the project phase and finishing at the adaptation and trial exploitation phase. It is critical that CCS system adaptation is intensified in the PKP PLK.
PL
Z prawnego punktu widzenia zarówno oświadczenia zdrowotne dotychczas nieocenione, jak i niektóre wcześniej negatywnie zaopiniowane można nadal stosować, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Można wykorzystywać 2078 oświadczeń zdrowotnych dotyczących działania składników botanicznych (tzw. botanicals) – głównie surowców roślinnych, ale także porostów, glonów i grzybów, które zostały uwzględnione na tymczasowej liście, tzw. pending list. W świetle ponownej oceny oświadczeń dla większości składników pochodzenia botanicznego i przywrócenia do tego procesu również niektórych uprzednio negatywnie zaopiniowanych oświadczeń zdrowotnych zastosowanie przez przedsiębiorcę tego typu oświadczeń jest nadal dopuszczalne przy założeniu, że posiada on dane naukowe udowadniające opisywane działanie składnika. Na przyspieszenie prac Komisji Europejskiej oraz EFSA nad listą pending próbowano wpłynąć w różny sposób. Swoistym akceleratorem zmian i początkiem wyjścia ze stagnacji w procesie walidacji botanicals miały być skargi złożone przez dwie firmy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Pod koniec ub.r. Komisja Europejska wygrała dwie ważne sprawy sądowe związane z tymczasową listą oświadczeń zdrowotnych dotyczących substancji botanicznych. Trybunał podkreślił jednak, że przedłużający się stan zawieszenia, ze względu na brak koncepcji dotyczącej dalszej oceny składników z listy pending, jest niedopuszczalny. Przedstawione stanowisko może być brzemienne w skutki w przyszłości. Trybunał stwierdził bowiem, że oświadczenia zdrowotne, których rozpatrzenie zawieszono, muszą również odpowiadać w każdym państwie członkowskim wymaganiom jego systemu krajowego.
EN
From a legal point of view, both health claims that have not been assessed yet and some that previously received a negative opinion can still be used provided that certain requirements are met. It is possible to use 2078 health claims referring to the effect of botanicals – mainly herbal ingredients, butalso lichens, algae and fungi, which are put on a provisional list, so-called “pending list”. While health claims for the majority of botanical ingredients are being re-evaluated, including some that were previously negatively assessed, operators are still allowed to use such claims provided that they have scientific data substantiating the described effect of a particular ingredient. There have been various attempts to prompt the European Commission and EFSA to accelerate their work on the pending list. They include actions brought by two companies to the Court of Justice of the European Union, which were to speed up the developments and be a starting point to break the deadlock in authorization of botanicals. At the end of last year, the European Commission won two important cases related to the provisional list of health claims referring to botanical substances. However, the Court underlined that the extended standstill period, resulting from a lacking concept for further assessment of ingredients from the pending list, was unacceptable. The opinion presented in these cases may have serious consequences for the future because the Court considered that health claims on hold must also meet, in each Member State, the requirements of its own national regime.
PL
Przedsiębiorstwa energetyczne są poddawane nieustającej presji politycznej i regulacyjnej. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować rozwój działalności w dłuższej perspektywie. Coraz częściej kierunki i realizacja polityki energetycznej poszczególnych państw członkowskich są uzależnione od regulacji przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej. Nie tak dawno kraje UE przyjęły politykę energetyczną, która nakreśliła kierunki rozwoju energetyki do roku 2030. Nowe strategie integrują różne cele polityczne, takie jak: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw paliw i energii oraz wspieranie wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Tymczasem pod koniec 2016 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dokumentów, zwanych „Pakietem zimowym”, które nakreślają nowe oczekiwania Komisji w zakresie realizacji poszczególnych celów. Wśród najważniejszych projektów należy wskazać: regulacje rynku energii oraz mechanizmów rynku mocy, rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej, rewizję dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii a także dokumenty nadające uprawnienia do współpracy w zakresie Unii Energetycznej. W artykule przedstawiono zakres opublikowanych dokumentów oraz dokonano próby oceny ich wpływu na politykę energetyczną do 2030 roku oraz działalność przedsiębiorstw energetycznych.
EN
Policy and regulations have been influenced energy utilities activities. Energy policies, defining strategy, directions and executive actions, shall ensure long term development of energy utilities. Currently, often directions and realization of energy policies of particular Member States depend on regulations being prepared at the level of the European Union. Not so long ago particular Member States adopted measures with aim to achieve 2030 goals. New strategies integrated different political goals like, reduction of greenhouse gases emission, security of supply, economy development, competition increase and new workplaces. Meanwhile, in the end of 2016, the European Commission published, so-called “Winter Package”, including the drafts of documents and regulations to shape new Commission expectations concerning direction of energy policy until 2030. Among others, main drafts include new energy market design, with capacity mechanism regulations, revision of energy efficiency Directive, revision of renewable energy Directive, revision of energy performance of buildings Directive and proposal of regulation on governance of the Energy Union. Article presents the scope and review of particular drafts of regulation with assessment trial of influence of the new regulations on energy policy until 2030 and energy utilities activity.
PL
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozszerzyła odpowiedzialność wprowadzających o nowe rodzaje sprzętu, m.in. panele fotowoltaiczne i tonery. Jednak jak dotąd traktowane są one raczej marginalnie. Minął już rok od wprowadzenia nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 r., która implementowała do polskiego prawa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. Część najważniejszych zapisów tej ustawy, tj. wprowadzenie audytów zewnętrznych zakładów przetwarzania i organizacji odzysku oraz nowy podział ZSEE na 6 grup wchodzi w życie dopiero w 2018 r., nie jest więc możliwa ocena wpływu tej ustawy na sytuację na rynku. Niemniej można stwierdzić, że nałożyła ona szereg nowych obowiązków na uczestników rynku oraz rozszerzyła odpowiedzialność wprowadzających o nowe rodzaje sprzętu. Należą do nich m.in. panele fotowoltaiczne i tonery. Niestety, kwestia tonerów do drukarek jest nie do końca zrozumiała i traktowana marginalnie. Dokument opracowany przez Komisję Europejską pt. „Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)” wskazuje, że wkłady do drukarek, które zawierają części elektryczne, a ich właściwe funkcjonowanie jest zależne od energii elektrycznej lub od pól elektromagnetycznych, są objęte zakresem dyrektywy. Powoduje to określone konsekwencje, zarówno dla wprowadzających tonery, zbierających, dystrybutorów, zakładów przetwarzania, jak również dla firm, które zajmują się ich regeneracją.
PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodniki dotyczące kategorii środków spożywczych oraz klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. W artykule omówiono wprowadzone ostatnio oraz planowane zmiany do ww. przewodników.
EN
Legislation on food additives is complicated and the implementation of the rules is difficult either for producers or for official control authorities. In order to make the use of food additive legislation easier the European Commission has worked out the guidance document describing the food categories and guidance document on the classification of food extracts with colouring properties. The amendments introduced recently to these guideline documents and the changes of the documents planned in the near future are described in the article.
PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała projekty przewodników dotyczących stosowania zasady przenoszenia oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie. W artykule omówiono niektóre zapisy ww. projektów przewodników.
EN
Legislation on food additives is complicated and the implementation of the rules is difficult for the producers as well as for the official control authorities. In order to facilitate the implementation of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1333/2008 in the food additives, the European Commission has worked out the drafts of the guidance documents: on the carry-over principle and on the processing aids. Some entries of these drafts of guideline documents are described in the article.
9
Content available remote Ecodriving, czyli jak łączyć ekologię z ekonomią
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólny przegląd literaturowy z zakresu ecodrivingu. Zaprezentowano ogólne sformułowania związane z tą tematyką oraz jej historię i cele. Artykuł ten ma również charakter zapoznawczy i wprowadzający do tematyki ekojazdy oraz podsumowujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ekologicznych technologii. Tekst ten ma swoje odniesienie również do logistyki i transportu zbiorowego. Przyjęto założenie, iż ecodriving zmniejszył koszty użytkowania pojazdów, co poskutkowało lepszą organizacją i optymalizacją procesów transportowych. Zaprezentowano również ogólną historię wprowadzenia norm emisji spalin EURO.
EN
This paper presents a general review of literature on ecodriving. General expressions related to the issue as well as its history and objectives have been presented. The paper is also intended to educate and introduce to the ecodriving issue, and to summarise the most recent achievements in the field of ecological technologies. The text refers also to the logistics and public transport. An assumption was made that the ecodriving has reduced the costs of vehicles use, which resulted in better organisation and optimisation of transport processes. Also a general history of exhaust gas emission EURO standards introduction has been presented.
PL
Europejska polityka w sprawie wody ma swoje początki w latach 70. XX w. Pierwszy Program Środowiskowy obejmował okres od 1973 do 1976 roku. Pierwsza dyrektywa dotyczyła wód powierzchniowych (1975 r.), a w 1980 roku legislacja objęła również wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (80/778/EEC). Wówczas obowiązkiem kontroli zostały objęte 62 parametry jakościowe. Wdrożenie norm jakości wody to poważny krok w polityce ochrony zdrowia. Niestety, mimo niewątpliwych korzyści płynących z przyjętego prawa, okazało się, że ma ono wiele wad związanych z trudnością unifikacji legislacji krajów członkowskich, z różnicami w jakości wody surowej. W dodatku znaczący postęp w nauce i technologii spowodował, że szybko stała się nieaktualna. Pod koniec lat 90. rozpoczęto więc prace nad nową dyrektywą, która została uchwalona przez Radę Unii Europejskiej 3 listopada 1998 roku. Jej celem jest zapobieganie zanieczyszczenia wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi. Poprawiono zapisy dotyczące standardów oraz zmniejszono liczbę obowiązkowych parametrów kontrolnych, zredukowano, na przykład, dopuszczalne wartości dla miedzi (z 3 do 2 mg/l), niklu, ołowiu (w dwóch etapach do 10 ug/l). Innym istotnym celem stało się również zredukowanie produktów ubocznych dezynfekcji poprzez zaostrzenie norm chlorowania.
PL
W Polsce logo HR (ang. Human Resources Excellence in Research) wyróżnionych zostało dotychczas 30 instytucji, w tym 20 instytutów badawczych, 8 wyższych uczelni, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
PL
Artykuł podejmuje próbę dokonania analizy efektywności instrumentów i programów Komisji Europejskiej (dla lat 2007–2013 – uzyskanych efektów, dla lat 2014–2020 – oceny założeń instrumentów), mających na celu wsparcie rozwoju infrastruktury sektora transportu wodnego śródlądowego. Dane do analizy pozyskano z publicznych źródeł. Analiza danych wskazuje niską efektywność instrumentów w latach 2007–2013. Projekty rozwiązań na lata 2014–2020 należy ocenić pozytywnie – dzięki koncentracji działań na najważniejszych wyzwaniach branży oraz zwiększeniu budżetu.
EN
The article presents an analysis of the efficiency of EC programs in the years 2007–2013 (actual effects of programs) and 2014–2020 (projects of support instruments) supporting the development of inland waterways transport infrastructure. Data for the analysis has been obtained from public sources. The analysis reveals a low efficiency of EC-governed financial instruments and programs in the programming period 2007–2013. However the projects for the 2014–2020 programming period should be assessed positively, as they concentrate on the industry main challenges, and provide additional funds.
PL
Czy Komisja Europejska może poprawić statystyki poprzez ustalenie jednolitych zasad sprawozdawczości dla wszystkich krajów UE? Komisja Europejska uchwaliła w lipcu br. wnioski, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym. Wnioski zawierają wiele uwag dotyczących ramowej dyrektywy odpadowej, dyrektyw opakowaniowych i składowiskowych oraz porozbiórkowych. Wprowadzają propozycje ujednolicenia definicji, ustanawiania celów redukcyjnych i zwiększonych celów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia. Zgodnie z planami do 2030 r., Europejczycy mają objąć recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów opakowaniowych. W obszarze gospodarki odpadami wszyscy narzekają na nierzetelne statystyki. Dla wielu stanowi to barierę dla dalszego ulepszania systemu, dla innych jest to wymówką, aby nic nie poprawiać. Dla przemysłu i lokalnych władz brak rzetelnych danych stanowi duże utrudnienie podczas przewidywania inwestycji. W preambule projektu zmian można jednak przeczytać: Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji i zapewnienia równych warunków działania wszystkim państwom członkowskim.
PL
Od 13 grudnia 2014 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które weszło w życie 13 grudnia 2011 r., w sprawie przekazywania informacji dotyczących etykietowania żywności w odniesieniu do każdego sektora spożywczego. Określenie wspólnych dla całej UE definicji, wymogów i procedur, stworzy jasne ramy dla rzetelnego informowania konsumenta i posłuży wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of the 25th of October 2011 on the provision of food information concerning the food labeling for each food sector will be applied. The term EU-wide definitions, requirements and procedures, establish a clear framework for the fair will be used to inform the consumer and a high level of protection of health and consumer interests.
PL
Komisja Europejska bacznie obserwuje procesy implementacji przez państwa członkowskie dyrektyw UE z zakresu transportu kolejowego, wnosząc do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko niektórym państwom. Artykuł porusza kwestie związane z przebiegiem postępowania w sprawie Komisja v. Polska, które zakończył wyrok z 13.5.2013 r., C-51 2/10. W pierwszej części opracowania opisany jest przebieg tego postępowania z podkreśleniem zarzutów, jakie Komisja Europejska postawiła Rzeczypospolitej Polskiej. W kolejnej części przedstawiono argumenty, jakie przytaczane były przez państwo polskie oraz Komisję w trakcie postępowania. W ostatniej części wskazano ewentualne konsekwencje odszkodowawcze orzeczenia wydanego przez TSUE.
EN
The European Commission is closely monitoring the implementation process by the Member States of the EU directives related to rail transport, requesting the Court of Justice of the European Union action against certain countries. The article raises the question of the proceedings, the Commission v. Poland, which ended the judgment of 13.05.2013 r., C-512/10. In the first part of the paper describes the course of this proceeding with the emphasis on allegations that the European Commission has set the Polish Republic. The next section presents the arguments which were cited by the Polish State and the Commission during the proceedings. In the last part of the compensation indicated the possible consequences of a decision given by the TSUE.
PL
W opublikowanej przez Komisję Europejską Tabeli Ocen Transportu UE Polska uzyskała -6 punktów, plasując się exaequo z Bułgarią na ostatnim miejscu. Na wynik Polski złożyła się przewaga 9 kategorii, w których Polska została zaliczona do grupy państw o najsłabszych wynikach, nad zaledwie 3 kategoriami, w których znaleźliśmy się w grupie uzyskującej najlepsze oceny. W pozostałych analizowanych aspektach Polska uzyskała wyniki poziomie mediany dla 3 kategorii, wyniki dla grupy słabszej w 3 kategoriach oraz dla grupy lepszej zaledwie w 1 kategorii.
EN
In EU Transport Scoreboard 2014 issued by European Commission Poland scored -6 points and was ranked the last, ex aequo with Bulgaria and Greece. Poland’s final position resulted from a prevailing number of 9 categories, in which Poland appeared among the bottom performers and only 3 categories in which Poland was in the group of top performers. In remaining analysed aspects Poland scored the median for 3 categories and got scores of poorer performers in 3 categories and scores for better performers only in 1 category.
EN
Analysis of factors shaping the market environment the oil sector in the European Union leads to the conclusion that the main elements having an impact on the profitability of refinery operations include their complexity index, access to a particular slate of crude oil, supply infrastructure (land premium, supply side, etc.) as well as laws and regulations regarding this very industry (both EU and national legislation). It should be emphasized that on the one hand European refiners compete against each other on national markets (including the EU market), on the other hand, however, they are vulnerable to competitive activity of refineries from outside of the European Union. Recent years clearly outline the downturn in the oil refining sector of the EU, that is manifested by idling the refineries, changes in their base model activity (conversion into the fuel and crude oil storage sites), or at best sector acquisitions by foreign companies (mainly from the Russian Federation). The progressive loss of capacity of oil refining on the Old Continent will cause significant changes in the energy security of fuel supplies, which simply, will have to be imported from abroad in the foreseeable future. In order to counteract the negative developments in the market, refineries affiliated with professional organizations (such as EUROPIA, Concawe) have taken an action in co-operation with the European Commission and the International Energy Agency aimed to develop the so-called pilot - horizontal control of refining sector efficiency (fitness check) involving the review of existing EU law. The purpose of this activity is to identify unnecessary burdens and unintended, negative impact of existing EU law on the sector. In line with the European Commission plans, the results of a fitness check are to be published in late 2014, yet the new non-legislative and legislative initiatives of the EU should take into account the context of the restoration of refinery competitiveness.
19
EN
The article presents the initiatives, that the European Commission has undertaken with regard to the European defence sector, which traditionally was in the member states domain. The article describes the process in which the Commission strengthens its competences on various aspects of internal market that influence defence enterprises and the way that member States procure military systems. At the same time, the existing prerogatives concerning the essential security interests enshrined in the EU Treaties received a new interpretation, which stimulates integration process of defence sector leading to an increase in EU competitiveness.
PL
Artykuł omawia istotę i schemat działania sytemu SOLVIT, jak również relacjonuje spotkanie koordynatorów systemu SOLVIT, które odbyło się w dniach 19-20 czerwca br. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.