Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  casting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available Defects analysis of seat belt tensioner cast body
EN
The article presents an analysis of the implementation of a selected element of the traveler safety system used in road transport. The results of metallographic tests were presented, and the state of stress introduced to the casting by means of forming the element by means of plastic forming was analyzed. An analysis of the manufacturing process was carried out indicating the risks that may lead to cracks in the material structure. Possible causes of founding defects were pointed out and possible technological solutions were pointed out in order to avoid them.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonania wybranego elementu wyposażenia systemu bezpieczeństwa podróżnych, stosowanego w transporcie samochodowym. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz dokonano analizy stanu naprężeń wprowadzanych do odlewu poprzez kształtowanie elementu metodą obróbki plastycznej. Dokonano analizy procesu wytwarzania wskazując na zagrożenia, które mogą prowadzić do powstawania pęknięć w strukturze materiału. Wskazano na możliwe przyczyny powstawania wad odlewniczych oraz wskazano możliwe rozwiązania technologiczne w celu ich uniknięcia.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań przemysłowych wykonanych w ramach 1 Etapu projektu, którego końcowym celem jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, przeznaczonej na blachy transformatorowe o wysokiej przenikalności magnetycznej (wysokiej indukcji 1,9 T i małej stratności 0,8 W/kg) z ziarnem zorientowanym (typ HGO) wraz z technologią jej wytwarzania w zakresie: wytapiania w konwertorze z obróbką pozapiecową uwzględniającą próżniowe odgazowanie stali w demonstracyjnej instalacji, ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu. Pozostałe etapy wytwarzania blach transformatorowych obejmujące walcowanie na zimno, międzyoperacyjną obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz obróbkę powierzchniową stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa. W ramach 1 Etapu projektu wykonano symulacje numeryczne i fizyczne wytapiania, odlewania i walcowania na gorąco stali o założonych parametrach jakościowych, celem uzyskania materiału do dalszych badań. Określono parametry wytapiania i odlewania zapewniające uzyskanie odpowiedniej jakości stali o maksymalnej zawartość tlenu całkowitego 12 ppm i udziale powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych max. 0,05%, oraz wymagania techniczno-technologiczne urządzenia do obróbki ciekłej stali w próżni, stanowiącego instalację demonstracyjną, a także opracowano model reologiczny stali transformatorowej dla procesu walcowania blach na gorąco, z użyciem którego przeprowadzono wstępne symulacje w celu uzyskania rozkładów temperatury, odkształcenia i prędkości odkształcenia w walcowanym paśmie.
EN
The article presents the process and results of industrial tests carried out as part of the 1st Stage of the project, the final goal of which is to develop an innovative new-generation electrical steel designed for the manufacture of transformer plates with high magnetic permeability (high inductance of 1.9 T and low lossiness of 0.8 W/ kg) and with oriented grain (HGO type) together with the technology of its production in the scope of: melting of steel in a converter with ladle treatment taking into account vacuum degassing of steel in a demonstration installation, continuous casting of flat ingots and their hot rolling for further processing. The remaining stages of transformer plate production, including cold rolling, inter-operational heat and thermo-chemical treatment, as well as surface treatment operations, are a trade secret. As part of the 1st Stage of the project, numerical and physical simulations of melting, casting and hot rolling of steel with assumed quality parameters were carried out in order to obtain material for further research. The melting and casting processes parameters were determined to ensure obtaining the appropriate quality of steel with a maximum total oxygen content of 12 ppm and the surface fraction of non-metallic inclusions of max. 0.05%, technical and technological requirements for the device for liquid steel processing in vacuum constituting the demonstration installation were determined, and a rheological model of transformer steel for the sheet hot-rolling process was developed, with the use of which preliminary simulations were carried out to obtain temperature, deformation and strain rates in the rolled strip.
EN
The article presents selected results of research on the primary structure of a new generation of cobalt-based Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb superalloys. Research on this group of materials was started in 2006 by J. Sato. These materials are anticipated to be able to replace nickel-based superalloys in the future due to their superior elevated temperature properties compared to the nickel-based superalloys. Today, γ’ nickel-based superalloys are still unrivalled in aerospace applications, however, cobalt-based superalloys are a response to their existing limitations, which do not allow the current pace of aircraft engine development to be maintained.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań nad pierwotną strukturą nowej generacji nadstopów na osnowie kobaltu typu Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb. Badania nad tą grupą materiałów rozpoczął w 2006 roku J. Sato. Przewiduje się, że materiały te w przyszłości mogą zastąpić nadstopy na osnowie niklu ze względu na ich doskonałe właściwości w podwyższonej temperaturze w porównaniu z nadstopami na osnowie niklu. Obecnie nadstopy na osnowie niklu wzmacniane fazą γ’ są nadal bezkonkurencyjne w zastosowaniach lotniczych, jednak nadstopy na bazie kobaltu są odpowiedzią na ich istniejące ograniczenia, które nie pozwalają na utrzymanie obecnego tempa rozwoju silników lotniczych.
EN
Ultrasonic treatment is known to be efficient for aluminium melt degassing with the additional benefits of being both economical and environment friendly. This paper describes the effect of ultrasonic degassing on the preparation of an AlSi9Cu3(Fe) alloy for High Pressure Die Casting (HPDC). The degassing efficiency was assessed in terms of the indirect evaluation of the melt, by means of the reduced pressure test and the porosity evaluation of the cast parts. Additionally, the corresponding hydrogen content was estimated with an experimental equation reported in the literature. Ultrasonic degassing shows greater efficiency in terms of hydrogen removal from the melt than conventional N2 + Ar lance bubbling. Components produced by HPDC without degassing, with ultrasonic degassing and with lance degassing, were analysed by computed tomography and by metallography. The results show that the components produced by HPDC after ultrasonic degassing have a similar porosity level to components degassed with conventional lance bubbling, both showing an important improvement over components produced without degassing treatment. Hardness values were similar for all different treatment conditions and well over the minimum value established for the alloy by the corresponding standard.
EN
This paper presents practical capabilities of a system for ceramic mould quality forecasting implemented in an industrial plant (foundry). The main assumption of the developed solution is the possibility of eliminating a faulty mould from a production line just before the casting operation. It allows relative savings to be achieved, and faulty moulds, and thus faulty castings occurrence in the production cycle to be minimized. The numerical computing module (the DEFFEM 3D package), based on the smoothed particle hydrodynamics (SPH) is one of key solutions of the system implemented. Due to very long computing times, the developed numerical module cannot be effectively used to carry out multi-variant simulations of mould filling and solidification of castings. To utilize the benefits from application of the CUDA architecture to improve the computing effectiveness, the most time consuming procedure of looking for neighbours was parallelized (cell-linked list method). The study is complemented by examples of results of performance tests and their analysis.
EN
The paper presents the results of investigations concerning the influence of gray cast iron modification on free vibration frequency of the disc casting. Three different chemical composition melts of gray cast iron were prepared in induction furnace. During gravity casting 0.05% and 0.3% mass of the Inolate modifier was added on stream of metal for changing graphite flakes in castings. Sound signal vibration of cast iron sample was registered by means on microphone for free vibration frequency measurements. Decreasing of free vibration frequency of modified cast iron in comparison with non modified castings was observed. Higher contents of modifier causes more decreasing of free vibration frequency. Cast iron with smaller contents of carbon and silicon have higher free vibration frequency in comparison with eutectic composition cast iron. Hardness of examined cast iron is lower when the more modifier is added during modification process. Free frequency is smaller with smaller Brinell hardness of disc casting. It was concluded that control of free vibration frequency of disc castings by means of chemical composition and modification process can improved comfort and safety of working parts.
EN
The influence of rebar, protruding from concrete element during casting, on temperature and strength development was analyzed. Test models of size 50 cm x 50 cm x 50 cm were made with and without protruding rebar. The rebar protruding from the sample simulated the conditions of the hardening of elements such as bridge abutments or pylons, which require technological break. Samples were cast in insulated formworks, to create semi-adiabatic conditions for concrete curing, simulating real conditions of curing of mass structures. The research utilized selfconsolidating concrete with two different rapid hardening cements: CEM I 42.5R and CEM I 52.5R, and blastfurnace cement CEM III/A 42.5N. Continuous registration of temperatures in the samples was performed for the first 7 days. Based on the results acquired and compressive strength, the amount and kinetics of the heat given off in the concrete was determined and an evaluation of its strength in conditions simulating actual conditions was performed. The research showed that the difference in temperature between the reinforced and non-reinforced sample was approximately 14.0° C.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wystającego z elementu betonowego zbrojenia na rozwój temperatury i wytrzymałości betonu na ściskanie podczas wznoszenia konstrukcji. Wystające zbrojenie może symulować warunki panujące podczas betonowania takich elementach jak przyczółki mostowe czy pylony. Celem badań było ustalenie zależności między ilością generowanego ciepło i wczesną wytrzymałością na ściskanie dla samozagęszczalnych betonów dojrzewających w konstrukcjach masywnych. Wyniki badań mogą być wykorzystane przy opracowaniu technologii betonowania w budownictwie mostowym. W ramach badań wykonano w zaizolowanych termicznie systemowych szalunkach próbki o wymiarach 50 cm x 50 cm x 50 cm z wystającym z konstrukcji zbrojeniem (symulujące element podczas przerwy roboczej) oraz element referencyjny bez zbrojenia. Zastosowane pręty zbrojeniowe miały średnicę 2 cm i długość 80 cm. Jeden koniec pręta znajdował się 20 cm od dna szalunku i wystawał 33 cm ponad jego górną izolację termiczną. W próbce znajdowało się 36 równomiernie rozłożonych prętów zbrojeniowych, co daje stopień zbrojenia równy 4.5%. Temperatura była mierzona podczas dojrzewania betonu za pomocą termopary typu T osadzonej w betonie. Termopary były przymocowane do zbrojenia. Natomiast w próbce niezbrojonej termopary były umieszczone w betonie za pomocą specjalnego zaizolowanego pręta. Temperatura była mierzona przez 7 dni w 5 minutowym interwale czasowym, za pomocą aparatury ConReg 706. Próbka zbrojona i niezbrojona podczas badania były wykonane w tym samym czasie. Termopary były umieszczone w szalunku i podłączone do aparatury pomiarowej przed rozpoczęciem badania. Temperatura wewnątrz próbki była mierzona w trzech punktach: w środku próbki (punkt 1), 5 cm od bocznej krawędzi (punkt 2) oraz 5 cm od górnej krawędzi (punkt 3).
EN
The main purpose of the present study is to verify the possibility of decarbonizing the surface of heat-resistant ductile iron GJS-XSiMo5-1 to provide a significant difference in carbon content between this material and gray cast iron EN-GJL-250. In the future, this will allow to increase the diffusion of elements during the creation of the two-layered material using the casting process with materials in a liquid state and solid state. The above method was assumed to solve the problem of defects on turbocharger’s housing in an economically justified manner which occurred in some high-performance premium applications. Evaluation of decarbonized surface quality was investigated by microstructure observation (light microscopy) and alloy elements diffusion (scanning electron microscopy), and hardness measurement and the element content were checked by spark optical emission spectrometry and glow discharge optical emission spectrometry, respectively.
EN
The designing of new light-weight alloys for continuous replacement of cast iron and steel parts is now the mainstream regarding energy saving and improvement of fuel consumption in the transportation sector. Parallel with the remarkable advances in aluminium wrought alloys, the search for novel efficient casting alloys still attracts the attention of researchers and manufacturers of aluminium casting. The last decades have shown a growing interest in Al-Mg-Si-Mn casting alloys. Despite their active implementation into foundry practice, there is a lack of research regarding their structural formation after additional alloying by Cu, Zn, Sc, Zr, Ti, Li, and especially the effect of ‘natural hardening’ when an alloy undergoes aging from as-cast condition. In this paper the authors have summarised the existing information on the Al-Mg-Si-Mn casting alloys, including their structure and the effects of Mn, Cu, Zn, Sc, Sc+Zr and Li additions on the properties, along with their own results concerning this group of casting materials.
EN
The article describes the detection of a defect in a cast iron casting. It analyzes the cause of the crack in the Turbine Component casting. In this article, we are focusing on a particular turbine casting that is commonly used in automobiles as one of the components for turbochargers. The turbine is a casting made of ductile cast iron with a visible crack on the naked eye. The formation of cracks in castings is a common but undesirable phenomenon in the foundry practice. It is important to identify the errors, but also to know the cause of defects in castings. The solution is a detailed error analysis. In this paper I used metallographic analysis and magnetic powder method. The crack formation is due to tension in the casting, which results in tensile, shear, or shear forces. The crack formation kinetics is difficult because it is still very low during hardening and shortly after the casting is overloaded. The crack is most often due to core resistance or shrinkage molds that begin after the surface layer is tightened when the strength of the material is negligible to the end of the crystallisation.
EN
Prosthetic crowns reproduce the damaged hard structures of the patient’s own teeth and take over their natural functions, thus securing the correct reconstruction of the stomatognathic system. The aim is to evaluate the crowns for premolars and molars produced by casting, milling, and Selective Laser Melting technologies, in terms of the accuracy of reproducing the degree against the prosthetic pillar, the analysis of the surface layer structure of the step, and the micromechanical parameters of the alloy. The study material included CoCrMo alloy crowns. The conducted study allowed finding that the tightness of prosthetic crowns made using traditional casting technology as well as in SLM milling and technology is comparable and meets clinical requirements. Structural crown analyses confirmed the very good quality of the surface layer obtained with milling technology and SLM technology using the CAD/CAM method. SLM and digital milling allow the formation of precise and durable structures constituting the foundation of crowns in a time much shorter than the casting process.
PL
Korony protetyczne odtwarzają uszkodzone twarde struktury zębów własnych pacjenta, przejmują ich naturalne funkcje i w ten sposób zabezpieczają prawidłową odbudowę układu stomatognatycznego. Celem jest ocena koron na zęby przedtrzonowe i trzonowe wytwarzane technologią odlewania, frezowania oraz Selective Laser Melting, w zakresie: dokładności odwzorowania stopnia względem filara protetycznego, analizy struktury warstwy wierzchniej stopnia, parametrów mikromechanicznych stopu. Materiałem badań były korony ze stopu CoCrMo. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczelność koron protetycznych wykonanych w technologii tradycyjnego odlewania oraz w technologii frezowania i technologii SLM jest porównywalna i spełnia wymogi kliniczne. Analizy strukturalne koron potwierdziły bardzo dobrą jakość warstwy wierzchniej uzyskiwanej w technologii frezowania oraz w technologii SLM metodą CAD/CAM. SLM i frezowanie metodą cyfrową pozwalają na wytworzenie precyzyjnych i wytrzymałych konstrukcji stanowiących podbudowy koron w czasie znacznie krótszym niż proces odlewniczy.
PL
Aktualnie obserwowany globalny wzrost konkurencyjności blach i taśm aluminiowych zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, jak i budowlanym, przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na wyroby zimnowalcowane ze stopów aluminium. Proces rozwoju współczesnych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem wyrobów płaskich zimnowalcowanych skupia się wokół zwiększania wydajności procesu produkcyjnego. W związku z powyższym, coraz większe uznanie zyskują innowacyjne technologie bazujące na zintegrowanych procesach ciągłego odlewania i walcowania, pozwalających na uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów płaskich walcowanych na zimno z pominięciem operacji walcowania na gorąco. W artykule zostały opisane obszerne badania procesu wytwarzania taśm metodą Twin Roll Casting, a także szczegółowe badania ich własności mechanicznych, twardości, przewodności elektrycznej oraz ewolucji tych własności po odkształceniu w wyniku walcowania na zimno.
EN
Global increase in the use of aluminum sheets and strips can be easily observed nowadays in automotive, aviation and construction industry which causes the increase of demand for production of cold-rolled aluminum alloys. The development of modern industry concerned with manufacturing of cold-rolled flat products is mainly focused on increasing of production efficiency. Taking that into consideration, these days more and more approval is given to the technologies based on integrated processes of continues casting and rolling which allow to achieve high quality cold-rolled products with the omission of the hot-rolled process. One of the cold-rolled production processes used more commonly every day is the Twin Roll Casting method (TRC). This method allows the omission of a very expensive stage which is hot-rolling process. The charge from the TRC production line may directly undergo the cold-rolling process. This article widely discusses not only laboratory tests during the production of strips from alloy EN AW-6060 using the TRC method but also its mechanical properties, hardness, electric conductivity taking into account variables of a process and evolution of these properties after the cold-rolled deformation.
EN
Together with development of casting technology for Al-Si-Mg alloys, new groups of casting materials are undergoes its implementation into foundry practice. Al-Mg-Si casting alloys possessed several advantages such as good strength in as-cast state combined with high ductility, good corrosion resistance and castability. In both Al-Si-Mg and Al-Mg-Si systems, the range of the eutectic crystallization occurs: L → αAl + βSi and L → αAl + Mg2Si, respectively. In the hypoeutectic alloys of both system as a primary phase – dendrites of the solid solution αAl solidify. The transition elements – Ti, Zr, Sc, which provides efficient grain refinement can dissolve in this solid solution αAl causing precipitation strengthening effect. In the article the present state of the researches on the development of Al-Mg-Si casting alloys is considered together with the results of the examinations on the effect of Ti addition on the microstructure of the AlMg5Si2Mn alloy. These researches results were discussed at the annual conference on the casting of non-ferrous metals “Science and Technology” (2018) and initially presented in an shortened form in the article [1].
PL
Wraz z rozwojem technologii odlewniczych stopów Al-Si-Mg, także kolejne grupy materiałów znajdują zastosowanie w odlewnictwie. Stopy odlewnicze Al-Mg-Si charakteryzują się korzystnymi właściwościami nie tylko technologicznymi, jak np. dobra lejność, ale także odpowiednio wysoką wytrzymałością i plastycznością w stanie lanym czy też odpornością na korozję. W układach równowagi Al-Si-Mg i Al-Mg-Si występują odpowiednio obszary krystalizacji eutektycznej L → αAl + βSi oraz L → αAl + Mg2Si. W stopach podeutektycznych metale przejściowe, takie jak: Ti, Zr, Sc, dodawane przede wszystkim w celu rozdrobnienia pierwotnej struktury ziarn dendrytycznych, mogą rozpuszczać się w pierwotnej fazie αAl i powodować jej umocnienie wydzieleniowe. W pracy został omówiony aktualny stan badań nad odlewniczymi stopami Al-Mg-Si. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących wpływu dodatku Ti na mikrostrukturę stopu AlMg5Si2Mn, które były dyskutowane w ramach konferencji „Science and Technology” (2018) oraz wstępnie omówione w publikacji [1].
PL
Celem drugiej części podjętych prac było wykonanie odlewów użytkowych z żarowytrzymałych stopów niklu, tradycyjnie przerabianych plastycznie, przeznaczonych do eksploatacji w ekstremalnie trudnych warunkach. Omówiono związane z tym problemy technologiczne i uzyskane efekty, tak w zakresie właściwości odlanych stopów, jak i jakości otrzymanych odlewów. Przedmiotem badań były stopy Inconel 740 (IN740) i Haynes 282 (H282), które stosowane są dotychczas wyłącznie jako stopy przerabiane plastycznie. Podjęto próby topienia ich w otwartym piecu indukcyjnym i odlewania grawitacyjnego. Wykazano, że właściwości mechaniczne tak otrzymanych stopów są w wysokiej temperaturze porównywalne, a nawet przewyższają właściwości ich odpowiedników przerabianych plastycznie. Potwierdzono, że przy zachowaniu odpowiednio dobrze opracowanego reżimu technologicznego możliwe jest wykonywanie z tych stopów odlewów dobrej jakości, przeznaczonych do pracy w temperaturze znacznie przekraczającej 760°C.
EN
The aim of the second part of the study was to make utility castings of refractory nickel alloys, traditionally processed plastically, intended for use in extremely difficult conditions. The related technological problems and obtained effects were discussed, both in terms of the properties of cast alloys and the quality of the castings obtained. Inconel 740 (IN740) and Haynes 282 (H282) alloys were the subject of research, which so far have been used only as plastically processed alloys. Attempts were made to melt them in an open induction furnace and gravity casting. It has been shown that mechanical properties of such alloys are comparable at high temperature and even exceed those of their counterparts processed plastically. It has been confirmed that with a well-developed technological regime it is possible to produce from these alloys of good quality castings intended for operation at temperatures significantly exceeding 760°C.
PL
W pracy podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk towarzyszących powstawaniu i niszczeniu połączeń klejonych elementów form i rdzeni, w których jako kleje zastosowano mieszaninę niemodyfikowanego uwodnionego krzemianu sodu o module molowym 2,9 (SiO2/Na2O) i nośnika, którym był bardzo drobny piasek kwarcowy. Mieszaniny sporządzanych klejów wykonano według własnych propozycji składu i opisów patentowych. Na podstawie dostępnych danych literaturowych opracowano metodykę wytwarzania i badania wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejonych z użyciem dzielonych kształtek ósemkowych typu dog-bone. Przeznaczone do klejenia połówki kształtek ósemkowych typu dog-bone wykonano z utwardzonej mikrofalowo kwarcowej masy z uwodnionym krzemianem sodu o module molowym 2,5 (SiO2/Na2O). Do utwardzenia klejonych połączeń również zastosowano metodę nagrzewania falą elektromagnetyczną o częstotliwości 2,45 GHz. Wyniki badań zrywania sklejonych połówek kształtek typu dog-bone, w ich najmniejszym przekroju, odniesiono do prób wytrzymałości standardowych kształtek ósemkowych oraz do połączeń klejonych znanych z opisów patentowych. Wyniki badań obciążeń krytycznych połączeń klejonych uzupełniono obserwacjami SEM po próbach rozciągania. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że wytrzymałość takich połączeń przewyższa wytrzymałość masy formierskiej, a destrukcja sklejonych kształtek ósemkowych odbywa się w strefach przy powierzchniach, na które naniesiono sporządzone nieorganiczne kleje.
EN
In this paper an attempt was made to explain the phenomena accompanying the formation and destruction of bonded elements of moulds and cores in which a mixture of unmodified hydrated sodium silicate with a molar module of 2.9 (SiO2/Na2O) and a carrier – very fine quartz sand – was used as adhesives. Mixtures of prepared adhesives were made according to own compositional proposals and patent descriptions. On the basis of available literature data, the methodology of production and tensile strength testing of bonded joints with the use of divided octagonal dog-bone shapes was worked out. Dog-bone shaped pieces intended for binding were made of microwave-cured quartz sand with hydrated sodium silicate of molar module 2.5 (SiO2/Na2O). For the curing of bonded joints the electromagnetic wave heating method of 2.45 GHz was also applied. The results of tearing off the bonded halves of dog-bone shaped pieces in their smallest cross-section were related to the tensile strength tests of standard octagonal shaped pieces and to bonded joints known from patent descriptions. The results of critical loads of bonded joints were supplemented with SEM observations after tensile tests. On the basis of the conducted tests it was found that the tensile strength of such joints exceeds the tensile strength of the moulding sand, and the destruction of the bonded octagonal shapes takes place in areas near the surfaces on which inorganic adhesives were applied.
PL
Opisano nauczanie technologii przemysłowych realizowane na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pokazano zastosowanie technik przyrostowych do wytwarzania prototypów różnych produktów, w tym modeli odlewniczych i rdzennic do przygotowywania form piaskowych.
EN
The teaching of industrial technologies at the Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland was described. The using of additive manufacturing for the prototyping of various products, including foundry models and core boxes for the preparation of sand molds, was shown.
EN
Molding material-related studies within the research activities concerning foundry technology have always been limited despite the significant effect of molding mixtures on the quality of cast parts. One reason behind this trend is the difficulty in interpreting the results of such complex systems like molds and cores. This paper provides a new possibility for studying the heat-absorption performance of materials used as molding media in metal casting processes. By further developing the Fourier thermal analysis method of cores and molds introduced by earlier studies, the investigation of unbonded sand has become available. The heat-absorption properties of the components can be hereby separated and studied respectively. Thermal analyses were performed on sphere-shaped resin-bonded cores with various binder levels as well as on unbonded sand samples. The temperature data collected from two points of the samples were then used for the calculation of the novel thermophysical properties. The results revealed not only quantitative but qualitative differences in the characteristics of the binder decomposition processes, providing a deeper understanding on the thermal behavior of molding materials. The outcome of the research provides more accurate data, which is the key for the improved simulation of casting processes.
18
Content available remote Morphology of aluminium with nickel addition on sand casting process
EN
Purpose: This research aimed to examine the morphology, elemental changes, and phase in the aluminium cast alloys with variations in nickel addition of 1%, 2% and 3%. Design/methodology/approach: Aluminium 98% was melted in sand casting process. The sand casting process was operated at 7000C and atmospheric pressure. The addition of nickel contain of 92.19% of its element. Specimens consist of 4 pieces Al-Ni with the size of 1 x 1 x 0.5 cm for morphological testing, while for phase identification testing consist of 4 pieces Al-Ni with the size of 1 x 1 x 2 cm. The morphological testing was performed using FEI Inspect S50 Scanning Electron Microscope (SEM) and the phase characterisation was conducted using Nikon ME5 Optical Microscope. Findings: The results showed that the addition of 1% nickel in the aluminium cast product could affect the morphology in granular shape with as similar size, at 2% nickel addition also has granular shape, while at 3% of nickel addition, the morphology of Al-Ni was in elongated shape. Phase identification of Al-Ni cast alloy shows that there were Al matrix with nickel that spread in grain boundary of Al. By increasing the percentage of nickel, it shows that the nickel dominated the grain boundary of Al. These results shows that Al-Ni alloy can be produced at simple route on sand casting process. Research limitations/implications: Sand casting process with 80% silica sand, 10% bentonite, 5% water. Raw material of aluminium contains of 92-99% of purity. Nickel as addition element contain of 90-92% purity. Practical implications: The addition of nickel should be prepared wisely in term of the calculation of alloying treatment because it will effect the mechanical properties of Al alloy itself. This research can be improved by varying the temperature of casting process, variation of nickel percentage, and observation of mechanical properties of Al-Ni alloy. Originality/value: Simple route of making Al-Ni alloy using sand casting method in laboratory and also the observation of nickel addition in aluminium matrix as the result of casting product.
PL
W niniejszej pracy określano wpływ połączenia dwóch materiałów fazy umocnienia, o skrajnych właściwościach mechanicznych, na skurcz objętościowy kompozytów hybrydowych o osnowie epoksydowej. Do badań zastosowano jako materiał umocnienia tworzywo pochodzące z recyklingu materiałowego ze względu na rozwijający się przemysł stoczniowy, który dąży do poszukiwań nowoczesnych sposobów zagospodarowania odpadów, powstających przy demontażu małych jednostek pływających. Materiał badawczy wytworzono w wyniku odlewania grawitacyjnego do formy półotwartej. Powstały kompozyt to: osnowa - żywica epoksydowa oraz umocnienie - włókna szklanego w udziale masowym 1%, jak również pianka poliuretanowa w udziale 1% do 10% masowym.
EN
This work determines the effect of combining two reinforcement phase materials, with extreme mechanical properties, on volume shrinkage of hybrid epoxy based composites. The strenghtening material used for the research was material recycled due to the developing shipbuilding industry, which seeks to search for modern ways of waste management, arising during the dismantling of small vessels. The research material was created as a result of gravity casting into a semi-open form of epoxy resin matrix and reinforcement of fiber glass (in mass fraction of 1%), as well as polyurethane foam (in the proportion of 1% to 10% by mass).
EN
Hot tearing severity was evaluated in this experiment by introducing a new apparatus called Constrained Rod Casting Modified Horizontal (CRCM-Horizontal). Six constraint bars with different lengths can produce hot tearing on the cast sample. Mold position was modified from vertical to horizontal and the shape was changed from a harp shape to a star shape, which allows for the liquid metal to feed into each rod cavity simultaneously. Hot tearing development was recorded along the bars by a digital camera. A new Hot Tearing Susceptibility ( HTS) formula was developed for quantitative investigation of hot tearing on a cast sample. The parameters of the HTS formula are bar length of cast sample (Li), tear severity (Ci) and location of hot tear (Pi). Footprint charts and hot tear scales are used to illustrate hot tearing severity. The experiment was conducted with Al-1.36Zn-1.19Si and Al-5.9Cu-1.9Mg alloys to investigate the sensibility of the apparatus and modification its operation.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.