Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 204

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Przyszłość wykorzystywania wodoru jako nośnika energii, w tym w szczególności w kontekście transformacji energetycznej, znalazła się w ostatnim czasie w centrum zainteresowania zarówno unijnych, jak i polskich decydentów. Wyrazem tego jest m. in. komunikat Komisji Europejskiej z 8 lipca 2020 r. „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”1 oraz projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r., będący przedmiotem niedawnych konsultacji publicznych2. Realizacja polityki wodorowej niewątpliwie będzie wymagała różnego rodzaju zmian legislacyjnych, bowiem w chwili obecnej rynek wodoru nie jest w żaden sposób regulowany, czy to przez prawo unijne, czy też prawo polskie.
PL
Rok 2021 zapowiada istotne zmiany w regulacjach dotyczących magazynowania energii elektrycznej za sprawą procedowanego projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawny rozwój segmentu magazynowania to ważny krok w kierunku niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
PL
2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury zarekomendował do dobrowolnego stosowania wzorce i standardy dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, tj.: mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych. Dokumenty te stanowią źródło aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w obszarze mostownictwa i są udostępnione bezpłatnie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. Dotychczas Minister Infrastruktury zarekomendował do stosowania 14 wytycznych mostowych.
EN
On March 2, 2021, the Minister of Infrastructure recommended for voluntary use patterns and standards for road engineering structures, i.e. bridges, viaducts, flyovers, tunnels, culverts and retaining structures. These documents are a source of current scientific and technical knowledge in the field of bridge engineering and are available free of charge in the Public Information Bulletin of the Ministry of Infrastructure. So far, the Minister of Infrastructure has recommended 14 bridge guidelines for application.
EN
The article identifies the main features of the PSMCs’ involvement in counterterrorism operations and outlines what their future involvement might look like with its implications for international peace and security. The main methods used to gather data and to draw inferences are a content analysis of relevant primary and secondary sources, and a discourse analysis, used as a method of examining the prevailing discourse surrounding the activities of PSMCs, seeking to understand the level of transparency, accountability and attributability of these actors. So far, the PSMCs’ potential for counterterrorism has not been fully exploited. There are many challenges surrounding the existence and operations of PSMCs, mainly lack of transparency and accountability, the continuous significance of the plausible deniability and political expediency PSMCs provide to nation governments, and an insufficient and inadequate international regulatory and control framework with no sanction or enforcement mechanisms. Most recently, the tendency to re-legitimise PSMCs’ activities can be identified. There will most probably be an expansion of PSMCs’ activities in the near future, as climate change consolidates security as a commodity, not a right. Therefore, there is a renewed urgency for adequate and effective international regulatory and control mechanisms on their activities on the international level.
PL
Alergia to choroba bardzo ekspansywna. Mimo że żywność nie jest najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych u człowieka, to rosnąca liczba osób cierpiących na alergie i nietolerancje pokarmowe niepokoi środowiska medyczne i żywieniowców oraz władze krajowe. Zapewnienie konsumentom żywności całkowicie wolnej od alergenów z wielu przyczyn nie jest możliwe. Do poprawy jakości życia alergików oraz cierpiących na nietolerancje pokarmowe powinno przyczynić się m.in. prawidłowe znakowanie żywności. Z myślą o zwiększeniu ochrony zdrowia konsumenta zostały wprowadzone odpowiednie unijne regulacje prawne zobowiązujące do znakowania obecnych w produkcie składników alergennych. Niestety, niektóre kwestie z tym związane są niejednoznacznie interpretowane, dlatego wiele krajów decyduje się na wprowadzenie własnych przepisów bądź wytycznych. Zatem przed wprowadzeniem produktu spożywczego na zagraniczne rynki należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z regulacjami dotyczącymi etykietowania produktów, w tym znakowania alergenów.
EN
Allergy is a widely spreading disease. Although food is not the most common trigger of allergic reactions in humans, the increasing number of individuals suffering from allergies and food intolerances worries medical communities, nutritionists and national authorities. For many reasons, it is impossible to provide consumers with food that would be completely allergen-free. However, what should contribute to enhancing the quality of life of people suffering from allergies and food intolerances is correct food labelling. In order to strengthen the protection of the health of the consumer, relevant EU regulations were introduced which require mandatory labelling of allergens contained in the product. Unfortunately, some related issues are interpreted ambiguously and thus many countries decide to introduce national provisions or guidelines. Therefore, before introducing a foodstuff on foreign markets, particular attention should be paid to regulations on food labelling, including allergen labelling.
PL
W listopadzie 2019 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/2010/UE ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów. Dotyczy ona instalacji termicznego przekształcania odpadów wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacji wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Są to instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie. Tak więc wszystkie istniejące obecnie w naszym kraju spalarnie odpadów komunalnych podlegają tym regulacjom.
PL
Nie tak dawno byliśmy świadkami czegoś, co złośliwie określano jako „cyfryzację odpadów wraz z uploadem do chmury”. Płonące składowiska odpadów przez pewien czas stanowiły nieodłączny element krajobrazu i zmusiły rząd oraz sejm do reakcji. Przepisy zostały uszczelnione, czy jednak to wystarczyło?
EN
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are human-invented chemicals that were created in the middle of the 20th century. They were synthesized for the first time in 1949, and because of their exceptional surfactant properties, they have been widely used in many industrial applications and daily life products. The common use of PFASs resulted in their worldwide dissemination in natural environment. PFASs are reported to be ubiquitous in surface and drinking waters, but also may be present in soils, animals, milk and milk-products, plants, food. Contaminated drinking water and food are the most significant exposure sources to these chemicals. Ingested PFASs are bio-accumulative and have adverse effect on health of humans as well as animal organisms. This paper reviews the most significant information on the origin, properties, distribution, environmental fate, human exposure, health effects, and the environmental regulations on PFASs and summarizes the latest advances in the development of novel methods for the effective removal of these chemicals from the aqueous environment. Recognized (reverse osmosis, adsorption on activated carbon) and most promising developing removal methods such as adsorption on biomaterials (plant proteins, chitosan beds), mineral adsorbents (LDHs, hydrotalcite), ionexchange resins, and photocatalytic degradation have been emphasized.
PL
Na wstępie po krótkim rysie historycznym rzutującym na konieczność wykonania tego opracowania przedstawiono uwagi formalne w sprawie wykonywania dokumentacji, a mianowicie konieczność jej zgodności z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, PB UE, wytyczne IEC itp.). Przedstawiono uwagi merytoryczne dotyczące szczegółowego opracowania poszczególnych części dokumentacji jak strona tytułowa, wykaz dokumentacji, opis techniczny, karta uzgodnień, lista kablowa czy zestawienie materiałów. Omówiono zasady tworzenia części rysunkowej, tj. opisano zasady tworzenia schematów zasadniczych, strukturalnych, tabel połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, schematów połączeń kablowych, planów (rysunków) rozmieszczenia, planów instalacji oraz dyspozycji budowlanych. Dużą uwagę poświęcono konieczności sprawdzania projektów przez odpowiednie osoby. Uwzględniono też konieczność dochowania wymagań stawianych przez Straż Pożarną, służby | BHP, inspekcję pracy oraz sanepid. Na zakończenie podano obszerny wykaz literatury, na podstawie której opracowano niniejszy artykuł.
EN
At the outset, formal comments on the implementation of documentation were presented, namely the necessity of its compliance with applicable regulations (Construction Law, Energy Law, EU PB, IEC guidelines, etc.). Substantive comments were presented concerning detailed elaboration of individual parts of the documentation, such as the title page, list of documentation, technical description, reconciliation card, cable list or a list of materials. The principles of creating a drawing part are discussed, i.e. the principles of creating basic, structural schemes, internal and external connection tables, cable connection schemes, layout plans (drawings), installation plans and building instructions are described. A lot of attention was paid to the need to check projects by the right people. The need to comply with the requirements set by the Fire Brigade, health and safety services, labor inspections and Sanepid was also taken in to consideration. At the end, a comprehensive list of literature on the basis of which this article was prepared was included.
EN
The paper presents a formal and legal status within the scope of design, construction and equipping the Polish Navy ships. Regulations in force in the Ministry of National Defence are not complete and have a significant impact on the possibilities and limited efficiency of building new ships. The article presents an attempt to systematise issues in terms of the construction of new ships for the Polish Navy. Fundamental attention was focused on identification of existing gaps in the regulations, as well as presenting proposals to eliminate them.
PL
W artykule przedstawiono stan formalno-prawny w zakresie przepisów projektowania, budowy i wyposażania jednostek pływających MW RP. Obowiązujące w resorcie obrony narodowej przepisy nie są kompletne i w znacznym stopniu wpływają na ograniczone możliwości i efektywność prowadzenia budów nowych okrętów. Artykuł prezentuje próbę usystematyzowania, pod względem pojęciowym, zagadnień dotyczących budowy nowych okrętów dla MW RP. Zasadniczą uwagę skupiono na zidentyfikowaniu występujących luk w przepisach, a także przedstawieniu propozycji ich wyeliminowania.
PL
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą prądową” lub „ustawą o cenach energii elektrycznej” (dalej „Ustawa prądowa”), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. Ustawa prądowa od dnia 1 lipca 2019 r. umożliwia w stosunku do części odbiorców końcowych powrót do rynkowych cen energii, gwarantując prawo „zamrożonych” cen energii na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. jedynie dla części odbiorców końcowych. W niniejszym artykule wskazuję, jakich podmiotów dotknie w drugim półroczu 2019 r. wzrost cen energii, jakie prawa i obowiązki nałożono na odbiorców końcowych oraz na przedsiębiorstwa obrotu, a także jakie wsparcie przysługuje odbiorcom końcowym w związku ze wzrostem cen energii.
13
PL
Rok temu weszły w życie przepisy ustawy ustanawiającej Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Na początku sierpnia ukazał się natomiast, przeznaczony do konsultacji, projekt Strategii Cyberbezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, a Unia Europejska uchwaliła kolejne ważne rozporządzenie. Czy wnoszą one coś nowego z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw?
PL
19 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy OZE pozwoli na przeprowadzenie aukcji OZE jeszcze w tym roku.
PL
W artykule autor poddaje ocenie geometrię węzłów drogowych zrealizowanych lub przewidzianych do realizacji w miejscach rozwidleń dwóch dróg szybkiego ruchu. W przeciwieństwie do opinii części specjalistów branży drogowej uważa, że przyjmowany sposób podejścia do ich kształtowania sprawia, iż przyjęte rozwiązania w wielu przypadkach nie spełniają obowiązujących w Polsce warunków technicznych.
EN
In the article, the author reviews the implementations and intentions of subsequent investment plans of junctions with three or more inlets. The author pays particular attention to shaping the geometry of road junctions at forks. Contrary to the opinions of some specialists from the road sector, he believes that the adopted approach to the solutions of such junctions does not comply with the regulations that are in force in Poland.
PL
Artykuł omawia wpływ nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie na projektowanie przejazdów kolejowo-drogowych oraz infrastruktury torowej. Nowelizacja Rozporządzenia weszła w życie 16 października 2018 r. wprowadzając zmiany w projektowaniu nie tylko przejazdów, ale również geometrii toru. W artykule omówiono zmiany dotyczące warunków widoczności, kąta skrzyżowania, niwelet dróg na dojazdach do przejazdu, jak i na samym przejeździe. Ponadto poruszono kwestię przebiegu drogi i toru w planie w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego.
EN
In the paper the impact of the amendment to national regulations - “Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami I ich usytuowanie” is discussed from the point of view of design process. The revision came into force on 16th October 2018, introducing many changes to the design of level crossings. In the article the authors discuss the changes with regards to the visibility conditions, the intersection angle, the longitudinal profile of the road and the railway line. In addition, the issue of the road and railway track routing in the horizontal plane is discussed.
PL
Drzewa, podobnie jak wiele innych obiektów przyrodniczych, w pewnych sytuacjach mogą stanowić źródło zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i składników materialnych. Niewątpliwie zagrożenia te mogą wzrastać w przypadku drzew znajdujących się w sąsiedztwie linii kolejowych.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z warunkami ochrony przeciwpożarowej wybranych środków transportu publicznego. W szczególności analizie poddane zostały tunele metra, które ze względu na swój charakter i przeznaczenie charakteryzują się dużą złożonością wyposażenia technicznego, co wymusza szczególne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przy ich projektowaniu wykorzystano przepisy i doświadczenie innych krajów oraz wnioski z analiz pożarów i katastrof. Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w obiektach tych muszą być spełnione wymagania bezpieczeństwa pożarowego wynikające z przepisów, m.in. z: Dyrektywy Unii Europejskiej, Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych ustalonych w tym zakresie. Obiekty metra wyposaża się w zabezpieczenia przeciwpożarowe, tj.: system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, hydranty przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, przeszkodowego i kierunkowego. Urządzenia metra dostosowuje się do celów ochrony przeciwpożarowej, w tym systemów wentylacji, łączności, oświetlenia i nagłośnienia.
EN
The aim of the article is to discuss the issues related to the fire protection conditions of the selected public transport vehicles. In particular, the underground tunnels have been analyzed. Due to its location, the building is characterized by a great complex of technical equipment and a large number of people staying in the metro, which has forced special solutions for fire protection. The rules and experience of other countries and the conclusions of the analysis of fires and disasters were used in their determination. It should be noted that in accordance with the regulations in force, these facilities must meet the fire safety requirements of the European Union Directive, Construction Law and the technical and construction regulations established in this area. Subway facilities are equipped with the fire alarm system, the audible warning system, the fire hydrants, the fire extinguishers, the trolley mounted fire extinguishers and the emergency lighting systems both obstacle and directed. The subway emergency devices such as ventilation, communication, lighting and sound systems are strictly adapted to fire protection purposes..
PL
Sektor transportu drogowego jest jednym z lepiej rozwijających się sektorów gospodarki. Wraz ze zwiększaniem się liczby pojazdów na świecie, w tym pojazdów ciężkich pojawia się coraz większy problem z emisją substancji szkodliwych do atmosfery. Związane jest to także bezpośrednio z emisją gazów cieplarnianych, jak też wpływem na środowisko naturalne człowieka. Jednym z gazów cieplarnianych jest dwutlenek węgla. Jego nadmierna emisja bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Unia Europejska oraz inne organizacje legislacyjne starają się poprzez różnego typu unormowania prawne, narzucać zmniejszenie m.in. emisji dwutlenku węgla. Jednym z sektorów gospodarki odpowiedzialnych za emisję CO2 jest transport, w tym transport ciężki. Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem certyfikacji i monitorowania zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla właśnie z tego sektora. Dzięki temu o 14% ma zostać ograniczona ta emisja już do 2020 roku, w odniesieniu do 2014 roku. W niniejszym artykule przedstawiono: wpływ transportu drogowego ciężkiego na emisję dwutlenku węgla oraz prowadzone w tym zakresie prace legislacyjne dla samochodów klasy HDV (część 2 artykułu). W części 1 artykułu przedstawione zostały natomiast przepisy dotyczące limitów emisji dwutlenku węgla dla pojazdów klasy LDV.
EN
The road transport sector is one of the better developing sectors of the economy. With the increasing number of vehicles in the world, including heavy vehicles, there is an increasing problem with the emission of harmful substances into the atmosphere. It is also directly related to the emission of greenhouse gases, as well as the impact on the natural environment of man. One of the greenhouse gases is carbon dioxide. Its excessive emission directly contributes to the increase of the greenhouse effect. The European Union and other legislative organizations are trying through various types of legal regulations, imposing a reduction in, among others, carbon dioxide emissions. One of the sectors of the economy responsible for CO2 emissions is transport, including heavy transport. The European Union is working on the introduction of certification and monitoring of fuel consumption and carbon dioxide emissions from this sector. Thanks to this, the emission will be reduced by 14% by 2020, in relation to 2014. This article presents: the impact of heavy road transport on carbon dioxide emissions and the legislative work carried out in this area for HDV class cars (part two of the article). In the first part of the article, however, the regulations on carbon dioxide emission limits for LDV class vehicles were presented.
PL
Od pewnego czasu obowiązuje w Polsce nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, będące transpozycją do krajowego prawa rewizji Dyrektywy Rady 98/83 WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), wprowadzającej fakultatywną ocenę ryzyka (§ 12 Dz. U. 2017 poz. 2294), a już zastanawiamy się, analizując konsekwentne od szeregu lat prace Parlamentu Europejskiego, co dalej z zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i bezpieczeństwem jej dostaw. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L260/6) ukazała się 7 października 2015 r., a miesiąc wcześniej Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”1. W związku z powyższym, nie było możliwości wprowadzenia zaleceń Rezolucji do rewizji DWD. Znajdą, więc one swoje odbicie w tegorocznej nowelizacji DWD.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.