Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość materiału
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wytrzymałość skrobi termoplastycznej napełnionej węglanem wapnia
PL
W celu zmiany właściwości przetwórczych oraz wytrzymałościowych do skrobi termoplastycznej wprowadzono węglan wapnia (CaCO₃ ). Przygotowano mieszaniny o zawartości odpowiednio 10, 20, 30 i 40% mas. węglanu wapnia. Przeprowadzono analizę krzywych rozciągania i wyznaczono wytrzymałość, odkształcenie oraz moduł Younga poszczególnych kompozycji.
EN
Composites of com. thermoplastic starch with the addn. of 10, 20, 30 or 40% by mass of a filler in the form of CaCO₃ were prepared and tested for tensile strength, strength deformation and Young’s modulus. The detd. values of strength parameters indicate a uniform distribution of CaCO₃ particles in the matrix during the processing process.
2
Content available Testing materials used for 3D printing
EN
The paper addresses issues related to 3D printing in repairing military equipment. It quoted a short story on the invention of the 3D printer and the development of printing technology. The significance of knowledge of the materials employed in 3D printing is discussed in the further part. To this end, the authors reviewed selected strength-related tests (tensile strength, in particular), to determine their application possibilities. Test samples were prepared based on a Polish standard and the material provided by two manufacturers. The tests were conducted using a Zwick Roell Z100 machine. The obtained results were presented as graphs. The paper is concluded by a short summary and an indication of further research.
PL
W artykule poruszono kwestię druku 3D w naprawie sprzętu wojskowego. Przytoczono krótką historię drukarki 3D oraz rozwoju technologii druku. W dalszej części omówiono znaczenie znajomości materiałów stosowanych w druku 3D. W tym celu przedstawiono wybrane badania wytrzymałościowe, głównie wytrzymałość na rozciąganie, w celu określenia możliwości ich zastosowania. Próbki do badań wykonano w oparciu o polską normę i materiał dostarczony przez dwóch producentów. Badania zrealizowano na maszynie Zwick Roell Z100. Otrzymane wyniki przedstawiono graficznie na wykresach. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania oraz wskazano kierunki dalszych prac.
EN
The paper deals with the working peculiarities of the support zones of reinforced concrete elements subject to bending with due account of the eccentric compression and tension. The authors performed simulation of the stress-strain behaviour of the indicated structures with the aid of “Lira” software which results are shown in the graphical and tabulated form. The performed simulation allowed of tracing the work of the studied sample beams till collapse. Such approach made it possible to single out and generalize the main collapse patterns of the inclined cross-sections of the reinforced concrete elements subject to bending on which basis the authors developed the improved method to calculate their strength (Karpiuk et al., 2019).
PL
W artykule opisano zagrożenia nieścisłości w zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych (śrub) o dużej średnicy, przy pomiarze wykonywanym na powierzchni bocznej. Pomiar twardości jest w przypadku wielu stali dobrym odzwierciedleniem wytrzymałości. Jednak metoda może być niejednoznaczna, zwłaszcza gdy badane elementy mają duże rozmiary i w związku z tym ich struktura może być różnorodna.
PL
W artykule omówiony zostanie wpływ procesów technologicznych jaki jest stosowany, w przypadku wymiany częściowej struktur energochłonnych nadwozia pojazdu do jakich należy podłużnica przednia pojazdu. Przedstawione zostaną wyniki badań nad wytrzymałością tego typu struktury z uwzględnieniem procesów spawania.
EN
The article discusses the influence of technological processes which is used in the case of partial replacement of energy-absorbing structures of the vehicle body to which the front longitudinal member of the vehicle belongs. The results of research on the strength of this type of structure including the welding processes and compared with the model have been presented.
EN
The process of textile modification using Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) results in significant changes in surface properties with high effectivity. However, the main problem of the above-mentioned modification is to obtain a stable modification effect during standard use and storage. The aim of the study was to determine the stability of structural properties of PACVD-modified para-aramid ballistic woven fabrics during accelerated ageing using temperature or simultaneously temperature and humidity as the accelerated ageing factors. For identification of potential changes in the textile surface modified by PACVD with deposition of the polymer formed based on tetradecafluorohexane, the ATR-FTIR and SEM/EDS techniques were applied. The PACVD-modified textiles showed insignificant changes in structural properties after accelerated ageing using the above-men -tioned ageing factors. This confirms the stability of the PACVD-resulted modification during simulated conditions of standard use.
PL
Proces modyfikowania tekstyliów z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym, PACVD (eng. Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) skutkuje znaczącymi zmianami własności powierzchni o wysokiej wydajności. Jednakże głównym problemem wyżej wspomnianej modyfikacji jest uzyskanie stabilnego rezultatu modyfikacji w czasie normalnego użytkowania i przechowywania. Celem badań było wyznaczenie stabilności właściwości strukturalnych zmodyfikowanych poprzez PACVD para-aramidowych tkanin balistycznych w trakcie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Dla zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni tkanin modyfikowanych z wykorzystaniem PACVD poprzez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie tetradekafluoroheksanu (TDFH), zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Tekstylia zmodyfikowane metodą PACVD wykazały nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po starzeniu przyspieszonym z zastosowaniem wspomnianych powyżej czynników. To potwierdza stabilność modyfikacji w efekcie procesów PACVD, podczas symulowanych warunków normalnego użytkowania.
EN
The aim of this study was to compare the susceptibility of the plasma assisted chemical vapour deposition (PACVD) - surface modification of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibrous composite to conditions of use and storing simulated by accelerated aging. Aspects of heksametylodisiloksan (HMDSO) implementation as donor for deposited during PACVD modification nanolayer as well as the selection of a new textile carrier were discussed. For the identification of potential changes in PACVD - modified UHMWPE, with, the Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared (ATR-FTIR) and Scanning Electron Microscopy with X-ray microanalysis (SEM/EDS) techniques were applied. The PACVD surface modification of UHMWPE showed insignificant changes in structural properties after using temperature or simultaneously temperature and humidity ageing factors. The process of accelerated ageing confirmed the time-stable presence of silicon contained in the polymer layer in both cases: when temperature or simultaneously temperature and humidity were used as accelerated aging factors. No significant changes in the morphology nor topography of the fibrous materials tested were found, subjected or not to the process of PACVD - modification using the HMDSO as a substrate for the surface-deposited polymer.
PL
Weryfikację funkcjonalności modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym (PACVD) polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) przeprowadzono po procesie przyśpieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Modyfikację przeprowadzono przez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie heksametylodisiloksanu (HMDSO). Celem prowadzonych badań było porównanie podatności zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE na symulowane warunki użytkowania i przechowywania w czasie przyśpieszonego starzenia. Do zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Proces modyfikacji powierzchni UHMWPE z wykorzystaniem procesu PACVD wykazał nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po procesie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Proces przyspieszonego starzenia wykazał stabilność warstwy polimerowej w obu przypadkach: temperatury lub temperatury i wilgotności jako czynników użytych w procesie przyśpieszonego starzenia.
PL
Zademonstrowano metody umożliwiające zwiększenie wytrzymałości elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. Bazując na badaniu rynku, opracowano oraz przeanalizowano wybrane struktury wzmacniające. Podkreślono zalety optymalizacji konstrukcji projektowanych na potrzeby przemysłu samochodowego.
EN
Methods effecting in improvement of durability of the car body plastic parts are presented. Several structural features of the parts selected with reference to market investigation work were submitted to feasibility review and check procedure. Advantages of optimization procedure applied to design of the parts produced for automotive industry are highlighted.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu liczby poprzecznic na rozkład naprężeń w przęsłach mostów niskowodnych. W pracy przeanalizowano przęsło mostu jednokierunkowego o szerokości 4 metrów. W obliczeniach uwzględniono przęsło z 6, 7 i 8 dźwigarami oraz 3, 4, 5 i 6 rzędami poprzecznic. Przeprowadzone analizy numeryczne (MES) wykazały, że zarówno liczba dźwigarów, jak i liczba poprzecznic ma znaczący wpływ na rozkład naprężeń w głównych elementach konstrukcyjnych mostów niskowodnych.
EN
The aim of this study was to determine the influence of the transverse connections on the distribution of stresses in the span of low-water bridges. The paper analyzes one-way span bridge with a width of 4 meters. The calculations included a span of 6, 7 and 8 beams, and 3, 4, 5 and 6 rows transverse connections. The analyzes showed that both the number of beams and the number of the transverse connections has a significant impact on the distribution of stresses in the major construction elements of low-water bridges.
PL
W pracy, na podstawie przeprowadzonych pomiarów ciśnienia wewnątrz rury w trakcie spalania masy napędowej i przyspieszania ładunku efektowego, dokonano oceny naprężeń obwodowych, powstających w ściance rury i decydujących o jej wytrzymałości. Zbadano typowe układy napędzania (moździerze pirotechniczne), stosowane w praktyce, wykonane z rur z wielowarstwowego polietylenu wysokociśnieniowego o średnicach 4", 5" i 6". Uzyskane wyniki pokazują, iż maksymalne naprężenia obwodowe nie przekraczają 20% granicy wytrzymałości materiału rury dla typowych mas ładunków napędowego i efektowego oraz zwiększają się proporcjonalnie wraz ze zwiększeniem masy ładunku napędowego.
EN
In the experimental work there were made estimations of the hoop stress during the propulsive mass burning and acceleration of the effect charge which is observed in the tube wall and determining its strength. There were tested typical propulsion systems (pyrotechnic mortars) used in practice which are made from 4", 5" i 6" diameters multilayer polyethylene tubes. Obtained results are show that maximum hoop stresses do not exceed 20% of strength limit of tube material dedicated to typical propulsive and effect charges and they increase with increasing propulsive charge weight.
PL
W pracy przedstawiono modele komputerowe belki i tarczy wykonanych z materiału anizotropowego i obciążonych siłami. Założono, że belka jest wykonana z drewna sosnowego, natomiast tarcza z kompozytu: żywica epoksydowa/włókna grafitowe .Pola naprężeń i odkształceń były obliczone dla potrzeb analizy wytrzymałościowej. Wyniki zostały uzyskane metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu programowania ABAQUS. System Abaqus jest wykorzystywany na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego przy wspomaganiu zajęć dydaktycznych z wytrzymałości materiałów i w realizacji prac dyplomowych.
EN
The computer model of a beam and a disk made of an anisotropic material have been presented. The beam and the disk were under loading. It has been assumed that the beam was made of wood and the disk was made of composite: epoxy resin/carbon fibre. The stress field and the strain field in the beam and in the disk was calculated for the strength analysis. The results have been obtained with the finite element method applying the Abaqus system. The Abaqus is utilized in Faculty of Managment and Computer Modelling during realization of strength of materials lessons, and also in student diplomas.
12
Content available Trzypunktowe zginanie próbki z dwutlenku cyrkonu
PL
Celem badania była analiza właściwości mechanicznych materiału Cyrkon Lava, który jest stosowany do wytworzenia koron dentystycznych oraz mostów poprzez proces frezowania. Badania dotyczyły procesu trzypunktowego zginania na maszynie wytrzymałościowej Instron 8874 według normy PN-EN 843-1. Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować o wysokiej wytrzymałości na zginanie oraz wpływie obrobionej powierzchni próbki na właściwości mechaniczne.
EN
Aim of this study was to evaluate mechanical properties of Cyrkon Lava material, used in production of dental crowns and bridges in the milling process. Research dealt with the three-point bending in the Instron 8874 testing machine in accordance with the PN-EN 843-1 standard. The research results confirm high flexural strength and the impact of sample surface on mechanical properties.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu T-FLE X w celach dydaktycznych podczas prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, rozwiązując zarówno proste jak i złożone przykłady obliczeniowe, m.in.: elementów mimośrodowo rozciąganych bądź skręcanych, metodami analitycznymi i przy użyciu symulacji komputerowych. Porównanie wartości naprężeń z obu obliczeń, które były prawie w 100% zbieżne ze sobą wykazało, że T-FLE X jest użytecznym narzędziem przy wizualizacji pracy konstrukcyjnych elementów budowlanych.
EN
This work aims to present the possible applications of the T-FLE X program in teaching about strength of materials, by solving both simple and complex computational examples, including elements subject to eccentric tension or torsion, by analytical methods and using computer simulations. Comparison of the stress values obtained by the two calculations, which were in almost 100% agreement, shows that T-FLE X is a useful tool in the visualization of the functioning of structural elements in buildings.
PL
Celem pracy było opracowanie programu komputerowego umożliwiającego modelowanie procesu wydzieleniowego cząstek typu MX w stalach konstrukcyjnych z uwzględnieniem ich wpływu na właściwości mechaniczne stali. Kinetyka procesu wydzieleniowego jest ważnym zagadnieniem praktycznym, ponieważ sterując parametrami obróbki cieplno-mechanicznej i składem chemicznym możemy kształtować właściwości wyrobu końcowego.
EN
The purpose of the work was to develop a computer tool to allow modelling of MX particle precipitation process in constructional steels with consideration to their effect on mechanical properties of steel. The kinetics of precipitation process is an important practical issue, as it allows the final product properties to be shaped by controlling the thermo-mechanical treatment parameters and chemical composition.
15
Content available remote O wytrzymałości materiałów
PL
W pracy przedyskutowano szereg aspektów pojęcia "wytrzymałość materiałów". Są to: definicja, kierunek i szybkość przykładania siły, wielkość próbki, środowisko pomiaru, struktura materiału, statystyka.
EN
In this paper various aspects of concept "strength of material" are discussed. There are: definition, orientation and velocity apply a load, size of samples, environment of measurements, structure of materials, statistics.
16
Content available remote Nowoczesne badania wytrzymałościowe - wybrane kierunki i perspektywy rozwoju
PL
W artykule przedstawiono stan rozwoju wybranych aspektów współczesnych badań wytrzymałościowych, które są podstawą efektywnego projektowania elementów konstrukcji, maszyn i procesów obróbki plastycznej. Z faktu tego wynika konieczność prowadzenia badań parametrów mechanicznych materiałów konstrukcyjnych w warunkach zarówno prostych, jak i złożonych stanów naprężenia oraz przy uwzględnieniu historii deformacji. Artykuł ilustruje stan zagadnienia rozwoju badań wytrzymałościowych w różnych kategoriach zależnych od prędkości deformacji. Omówiono między innymi badania wykonywane przy bardzo niskich prędkościach deformacji odpowiadających procesowi pełzania oraz niskich i średnich prędkościach, w zakresie których ma miejsce zmęczenie i wykonuje się identyfikację parametrów mechaniki pękania.
EN
The paper presents state-of-the-art of the selected aspects of strength investigations development, which can be treated as a basis of effective designing of construction elements, devices and processes of plastic deformation. As a consequence, conducting of investigations for determination of mechanical parameters is required under both simple and complex stress states, and moreover, with respecting deformation history. The paper illustrates the problem of advances in various categories of the strength of materials investigations in relation to the range of strain rate. It shows representative investigations carrying out for very low strain rates corresponding to creep process, low and medium rates for which fatigue takes place and identification of failure mechanics parameters is being performed.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wytrzymałością materiału ziarnistego a parametrami jego struktury granulometrycznej. Badania przeprowadzono dla czterech różnych materiałów; kulki szklane, piasek, elektrokorund i cegła. Dla każdej próbki materiału wyznaczono parametry granulometryczne: wielkość i kształt cząstek, wskaźnik różnoziarnistości, stopień zagęszczenia oraz parametry wytrzymałościowe: kąt tarcia wewnętrznego, kohezje i indeks płynięcia. Ostatecznie, kąt tarcia wewnętrznego został liniowo powiązany z parametrami granulometrycznymi.
EN
The aim of this paper was the determination of a relationship between the strength of granular material and parameters describing its granulometric structure. The experiments were carried out using four different powders composed of glass, sand, aluminum oxide and brick particles. For each sample the average size, shape, uniformity coefficient, density index, angle of internal friction, cohesion and flow index were determined. Finally, the angle of internal friction was linearly related to all granulometric parameters.
PL
Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia pomiędzy betonem a tworzywem sztucznym (polipropylenem) stosowanym do produkcji rur grzewczych. Wyniki te mogą być przydatne do obliczeń wytrzymałościowych płyt grzejnych dostępnymi programami opartymi na metodzie elementów skończonych (np.: ANSYS).
EN
The examination results of the friction coefficient between concrete and polypropylene (applied to the heat pipes) are presented. The results may prove useful for structural strength calculations of the heating panels, by using the accessible programs based on the finite element method (e. g. ANSYS).
PL
W artykule przedstawiono wpływ zastosowania nowego gatunku stali - jako materiału do wykonania łukowych elementów odrzwi - na zwiększenie nośności chodnikowej obudowy podatnej. Przedstawiono również wyniki analizy wytrzymałościowej prostych odcinków kształtowników na zginanie i skręcanie oraz obserwacji dołowych odrzwi. Wyniki tych badań stanowiły podstawę do porównania wytrzymałości kształtowników oraz kompletnych odrzwi z nowego gatunku stali oraz ze stali, z której są dotychczas produkowane.
EN
The article presents influence of new kind of steel application - as a material for manufacturing of arch elements of steel arch support - for the increase of roadway bearing capacity of a yield support. I also present the results of the strength analysis of straight sections of shape elements against bending and twisting as well as results of underground observations. The results of those investigations constituted the basis for comparison of shape elements strength and strength of complete support sections made from a new kind of steel and from the steel from which the shape elements have been produced by now.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.